Betänkande - A6-0341/2008Betänkande
A6-0341/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG med avseende på begränsningar för utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen och preparat (diklormetan)

12.9.2008 - (KOM(2008)0080 – C6‑0068/2008 – 2008/0033(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Carl Schlyter

Förfarande : 2008/0033(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0341/2008
Ingivna texter :
A6-0341/2008
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG med avseende på begränsningar för utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen och preparat (diklormetan)

(KOM(2008)0080 – C6‑0068/2008 – 2008/0033(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0080),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0068/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6‑0341/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut – ändringsakt

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) Diklormetan (DCM) används i mycket höga koncentrationer i färgborttagningsmedel. Det är ett mycket flyktigt ämne med narkotisk verkan som slår ut det centrala nervsystemet och ger kardiotoxiska effekter vid hög exponering. Felaktigt använt är ämnet direkt livshotande. DCM klassificeras som ett cancerframkallande ämne i kategori 3 i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen1. DCM klassificeras som prioriterat ämne i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område2.

 

________________

1EGT I kapitel 1967, s. 234.

2EGT L 327, 23.10.2000, s. 1.

Motivering

För att motiveringen av inskränkningarna ska bli fullständig bör diklormetans farliga egenskaper samt användning och exponeringsnivåer nämnas i rättsakten, liksom att ämnet finns med i förteckningen över 33 prioriterade ämnen i gemenskapens vattenlagstiftning.

Ändringsförslag  2

Förslag till beslut – ändringsakt

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Det finns alternativ till DCM som är betydligt mindre farliga för människors hälsa och miljön.

Motivering

Detta viktiga resultat framgår av den oberoende konsekvensbedömningen ”Potential Restrictions on the Marketing and Use of Dichloromethane in Paint Strippers” (”Möjliga restriktioner för saluföring och användning av diklormetan i färgborttagningsmedel”) som Risk Policy Analysts Limited har utfört på uppdrag av kommissionens GD Näringsliv. Upplysningen bör lämnas som ett tungt argument för restriktionerna av användningen av DCM.

Ändringsförslag  3

Förslag till beslut – ändringsakt

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) För att se till att den nuvarande skyddsnivån inte sänks och för att förhindra en ökad exponering av risker för människors hälsa och säkerhet som i dagsläget är okända eller obestämda, bör alla beståndsdelar i alternativa färgborttagningsmedel bedömas med samma noggrannhet som för DCM.

Motivering

Exemplen ovan visar att endast en fullständig utvärdering – såsom föreskrivs i Reach – av riskerna med alternativen, kan garantera att de säkraste metoderna för färgborttagning väljs och att alla nödvändiga kontrollmetoder som användare behöver ta i bruk står i proportion till hälso- och säkerhetsriskerna.

Ändringsförslag  4

Förslag till beslut – ändringsakt

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) DCM-baserade färgborttagningsmedel används av privata konsumenter i hemmet för att avlägsna målarfärg, fernissa och lack både inomhus och utomhus. Utbildning och övervakning räcker inte till för att garantera att konsumenterna använder DCM på ett säkert sätt. Den enda effektiva och proportionella åtgärden för att eliminera riskerna för konsumenterna är ett förbud mot att släppa ut DCM-baserade färgborttagningsmedel på marknaden och mot att använda dessa medel.

(3) DCM-baserade färgborttagningsmedel används av privata konsumenter i hemmet för att avlägsna målarfärg, fernissa och lack både inomhus och utomhus. Utbildning och övervakning räcker inte till för att garantera att konsumenterna använder DCM på ett säkert sätt. Den enda effektiva och proportionella åtgärden för att eliminera riskerna för konsumenterna är ett förbud mot att släppa ut DCM-baserade färgborttagningsmedel på marknaden, mot leverans och mot att använda dessa medel.

Motivering

För att uppnå ett bättre skydd för konsumenterna bör också möjligheterna till distribution av DCM-baserade färgborttagningsmedel genom yrkesmän och industriella användare undvikas.

Ändringsförslag  5

Förslag till beslut – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Eftersom det kan finnas konsumenter som trots förbudet har tillgång till DCM-baserade färgborttagningsmedel genom distributionskedjan för yrkesmässiga och industriella användare, bör det finnas en varningstext på produkten.

utgår

Motivering

Texten utgår som en följd av ändringsförslag 8 – där skälet i modifierad version förs in som skäl 8a (ny) – och av ändringsförslagen som förbjuder yrkesmässig användning av DCM.

Ändringsförslag  6

Förslag till beslut – ändringsakt

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) De dödsfall som registrerats i Europa under de senaste arton åren i samband med industriell och yrkesmässig användning har framför allt satts i samband med otillräcklig ventilation, bristfällig personlig skyddsutrustning, användning av olämpliga rengöringsbad (strippbad) och långvarig exponering för DCM. Begränsningar bör därför införas i syfte att kontrollera och minska riskerna vid yrkesmässig och industriell användning.

(6) De dödsfall som registrerats i Europa under de senaste arton åren i samband med industriell och yrkesmässig användning har framför allt satts i samband med otillräcklig ventilation, bristfällig personlig skyddsutrustning, användning av olämpliga rengöringsbad (strippbad), bristfällig produktutformning utan tillräckliga fördröjare och långvarig exponering för DCM. Begränsningar bör därför införas i syfte att kontrollera och minska riskerna vid yrkesmässig och industriell användning.

Motivering

En del gamla utformningar av DCM innehöll inte en tillräcklig mängd av fördröjare som används för att minimera avdunstning.

Ändringsförslag  7

Förslag till beslut – ändringsakt

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Trots god ventilering överskrids de yrkeshygieniska gränsvärdena ofta vid yrkesmässig användning av DCMbaserade färgborttagningsmedel, till och med om de används utomhus. De yrkeshygieniska gränsvärdena följs i stort sett aldrig, eftersom användarna inte har adekvat mätutrustning och inte vidtar fullgoda personliga skyddsåtgärder. Att de berörda företagen är så många, små och rörliga gör det praktiskt taget omöjligt att kontrollera att de yrkeshygieniska gränsvärdena följs.

Motivering

Här sammanfattas några av de viktigaste resultaten av den konsekvensbedömning som gjorts på uppdrag av kommissionen. I denna rekommenderas ett totalförbud för all yrkesmässig användning av DCM-baserade färgborttagningsmedel.

Ändringsförslag  8

Förslag till beslut – ändringsakt

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b) Enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet1 är arbetsgivare skyldiga att i första hand undvika att använda ett farligt kemiskt agens genom att ersätta det med ett kemiskt agens eller en metod som, med hänsyn till omständigheterna, inte medför risk eller innebär mindre risk för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, och att vidta skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder endast när utbyte inte är möjligt.

 

_________________

1 EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.

Motivering

Diskussionen om adekvata skyddsåtgärder vid yrkesmässig användning av DCM bör ta avstamp i den befintliga lagstiftningen om arbetstagares hälsa och säkerhet. Principen om att skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder bara ska tillämpas när utbyte inte är möjligt måste tillämpas i praktiken.

Ändringsförslag  9

Förslag till beslut – ändringsakt

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Det bör därför bli förbjudet att släppa ut DCM-baserade färgborttagningsmedel på marknaden och förbjudet för yrkesmän att använda dessa medel, detta i syfte att skydda deras hälsa och minska dödsfallen och även antalet olyckor som inte har dödlig utgång. När det bedöms vara särskilt svårt eller olämpligt att ersätta DCM bör det dock vara möjligt för medlemsstaterna att tillåta att yrkesmän med särskilt tillstånd använder DCM. Medlemsstaterna skulle då ha ansvaret för att utfärda och övervaka dessa tillstånd, som bör grunda sig på obligatorisk utbildning där specifika krav ska uppfyllas.

(8) Det bör därför bli förbjudet att släppa ut DCM-baserade färgborttagningsmedel på marknaden och förbjudet för yrkesmän att använda dessa medel, detta i syfte att skydda deras hälsa och minska dödsfallen och även antalet olyckor som inte har dödlig utgång.

Motivering

Mot bakgrund av argumenten i skäl 6 och 7 i kommissionens förslag och skäl 7a och 7b som lagts fram av föredraganden bör yrkesmässig användning av DCM helt förbjudas, i enlighet med den konsekvensbedömning som gjorts på uppdrag av kommissionen. Farliga ämnen på arbetsplatsen bör bytas ut där det är möjligt – inte legitimeras genom utbildning om personliga skyddsåtgärder. Den höga kostnaden för skyddsåtgärderna gör att inte ens den bästa utbildning är någon garanti för att yrkesmässiga användare följer de yrkeshygieniska gränsvärdena.

Ändringsförslag  10

Förslag till beslut – ändringsakt

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Eftersom det kan finnas yrkesmässiga användare som trots förbudet har tillgång till DCM-baserade färgborttagningsmedel genom distributionskedjan för industriella användare, bör det finnas en varningstext på produkten.

Motivering

Hänger samman med ändringsförslaget där skälet i modifierad version förs in som skäl 8a (ny), och med ändringsförslagen som förbjuder yrkesmässig användning av DCM.

Konsumenterna har normalt inte tillgång till produkter genom distributionskedjan för industriella användare, men yrkesmässiga användare kan ha det. Därför bör det fortfarande finnas en varningstext, men den bör riktas till yrkesmässiga användare.

Ändringsförslag  11

Förslag till beslut – ändringsakt

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Antalet dödsfall och olyckor som inte fått dödlig utgång vilka registrerats i samband med industriell verksamhet visar att arbetsmiljölagstiftningen inte har följts tillräckligt. Exponeringen för DCM är fortfarande hög och fler riskreducerande åtgärder bör tillämpas på arbetstagare i samband med industriell användning. Förebyggande åtgärder som god ventilation av arbetslokalerna, ändamålsenlig personlig skyddsutrustning och ytterligare anpassning av rengöringsbaden bör antas.

(9) Antalet dödsfall och olyckor som inte fått dödlig utgång vilka registrerats i samband med industriell verksamhet visar att arbetsmiljölagstiftningen inte har följts tillräckligt. Exponeringen för DCM är fortfarande hög och fler riskreducerande åtgärder bör tillämpas på arbetstagare i samband med industriell användning. Förebyggande åtgärder som god ventilation av arbetslokalerna som uppfyller de yrkeshygieniska gränsvärdena eller andningsapparater med fristående lufttillförsel, separata ventilerade områden för torkning av föremål som behandlats med färgborttagningsmedel, ändamålsenlig personlig skyddsutrustning och ytterligare anpassning av rengöringsbaden bör antas.

Motivering

Det bör noga uppges att ventilationen på arbetsplatsen bör vara sådan att yrkeshygieniska gränsvärden uppfylls eller, alternativt, att andningsapparater med fristående lufttillförsel ska användas. För att maximalt minska exponeringen av DCM inom industriell användning bör torkningen av föremål som behandlats med färgborttagningsmedel ske i separata, ventilerade områden.

Ändringsförslag  12

Förslag till beslut – ändringsakt

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) I november 2007 rekommenderade vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agenser gränsvärden för åtta timmars tidsvägt medelvärde och för 15 minuters kortfristig exponering. Det är tillbörligt att fastställa dessa nivåer som de högsta tillåtna gränsvärden som får uppnås genom en effektiv frånluftsventilation för industriell användning, utan att det påverkar alla lägre nivåer som fastställts i enlighet med nationell lagstiftning.

Motivering

Rekommendationerna från vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agenser bör sättas i verket som referenser för systemen för frånluftsventilation inom industriell användning. Deras rekommendationer bör vara EU:s högsta gräns medan medlemsstaterna kan välja att fastställa en lägre gräns (vilket redan är fallet för t.ex. Ungern).

Ändringsförslag  13

Förslag till beslut – ändringsakt

Bilaga

Direktiv 76/769/EEG

Bilaga I – punkt xx – kolumn 2 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna tillåta leverans av färgborttagningsmedel som innehåller diklormetan till yrkesmän med tillstånd.

utgår

Motivering

Authorising DCM paint strippers for licensed professionals is very difficult to justify in light of EU legislation on worker's health and safety, which requires replacement of a hazardous substance where possible. Moreover, it disregards the clear findings that many professionals do not have the means to ensure compliance with occupational exposure limits and are not investing in adequate personal protection equipment. Finally, it disregards the fact that it is virtually impossible to enforce adequate use conditions due to the large number, small size and mobile nature of the enterprises involved.

Ändringsförslag  14

Förslag till beslut – ändringsakt

Bilaga

Direktiv 76/769/EEG

Bilaga I – punkt xx – kolumn 2 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Det tillstånd som avses i punkt 2 ska utfärdas till yrkesmän som utbildats i säker användning av färgborttagningsmedel som innehåller diklormetan. Utbildningen ska omfatta

utgår

(a) medvetenhet om, bedömning av och hantering av hälsoriskerna,

 

(b) användning av tillräcklig ventilation,

 

(c) användning av ändamålsenlig personlig skyddsutrustning .

 

Motivering

I den konsekvensbedömning som beställts av kommissionen konstaterades att den gällande lagstiftningen för arbetstagarnas hälsa och säkerhet i hög grad inte följs, bland annat på grund av bristande kontroll av efterlevnaden. Utbildning skulle inte råda bot på dessa problem, eftersom yrkesmässiga användare inte har den mätutrustning som krävs för att garantera att de yrkeshygieniska gränsvärdena följs och på grund av den höga kostnaden inte investerar i adekvat personlig skyddsutrustning. Ett totalförbud är därför den enda vettiga åtgärden.

Ändringsförslag  15

Förslag till beslut – ändringsakt

Bilaga

Direktiv 76/769/EEG

Bilaga I – led xx – kolumn 2 – led 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4) Färgborttagningsmedel som innehåller diklormetan i koncentrationer på minst 0,1 viktprocent får användas i industrianläggningar endast om följande villkor är uppfyllda:

4) Färgborttagningsmedel som innehåller diklormetan i koncentrationer på minst 0,1 viktprocent får användas i industrianläggningar endast om följande villkor är uppfyllda:

a) Effektiv frånluftsventilation eller andningsapparater.

a) Användning av effektiv frånluftsventilation som bevisligen kan garantera full överensstämmelse med nationella yrkeshygieniska gränsvärden som inte får överskrida 100 miljondelar (353 mg/m3) för åtta timmars tidsvägt medelvärde eller 200 miljondelar (706 mg/m3) för 15 minuters kortfristig exponering, eller bevisad användning av andningsapparater.

b) Inneslutna rengöringsbad som är övertäckta när de inte används.

b) Alla rengöringsbad ska vara övertäckta när de inte används.

 

(ba) Separat, ventilerat område för torkning av föremål som behandlats med färgborttagningsmedel.

c) Ändamålsenliga skyddshandskar för användarna.

c) Ändamålsenliga skyddshandskar och masker för användarna.

Motivering

1. Antalet registrerade dödsolyckor och olyckor som inte har dödlig utgång under industriell verksamhet är en tydlig indikation på en otillräcklig tillämpning av arbetsplatslagstiftningen. Vid all industriell användning av DCM bör man tydligt kunna visa att de yrkeshygieniska gränsvärdena respekteras. Som lägst bör frånluftsventilationen uppnå de gränsvärden som rekommenderas av vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agenser, medan medlemsstaterna kan välja att fastställa lägre nivåer. Alternativt behöver man kunna bevisa att adekvata andningsapparater med fristående lufttillförsel används.

2. Täckning av alla system, även de som inte är ”helt stängda” kommer att minska utsläppen av DCM-ångor.

3. För att minimera exponeringen för DCM vid industriell användning bör föremål som behandlats med färgborttagningsmedel torkas i separata, ventilerade områden.

4. DCM är ett mycket flyktigt ämne. Den primära vägen för upptagning av DCM hos människor anses vara genom inandning (ATSDR, ”2000 Toxicological Profiles for Methylene Chloride, Agency for Toxic Substances and Disease Registry”, U.S. Department of Health and Human Services, Georgia, USA). Genom att använda lämpliga skyddshandskar och mask, skulle användarna vara skyddade från hudexponering och inandning av DCM.

Ändringsförslag  16

Förslag till beslut – ändringsakt

Bilaga

Direktiv 76/769/EEG

Bilaga I – punkt xx – kolumn 2 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Utan att det påverkar annan gemenskapslagstiftning om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och preparat, ska färgborttagningsmedel som innehåller mer än 0,1 viktprocent diklormetan märkas läsligt och outplånligt [24 månader efter det att beslutet träder i kraft] enligt följande:

(5) Utan att det påverkar annan gemenskapslagstiftning om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och preparat, ska färgborttagningsmedel som innehåller mer än 0,1 viktprocent diklormetan märkas läsligt och outplånligt [24 månader efter det att beslutet träder i kraft] enligt följande:

”Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk”.”

Varning! ”Endast för industriellt bruk”.”

Motivering

Konsumenten kommer att bli oroad och mer övertygad om att innehållet är farligt.

Om yrkesmässig användning förbjuds måste varningstexten anpassas.

MOTIVERING

”Trots att ventilationen är god, att färg avlägsnas på begränsade områden samt att borttagna färgrester samlas in och burkar med färgborttagningsmedel stängs omedelbart, så överskrids regelmässigt exponeringsgränsen (100 ppm). Det är därför ett krav att fristående andningsapparater används på sådana arbetsplatser, om det inte klart kan slås fast, med hjälp av mätningar, att exponeringsgränsen inte överskrids om specifika färgborttagningsmedel eller särskilda skyddsmedel används.

Filtermasker är inte ett effektivt skydd. När andningsapparater används ska de personer som bär dem genomgå en allmän försiktighetsundersökning. Om färgborttagningsarbetet fyller mer än 20 procent av veckoarbetstiden måste ett särskilt tillstånd begäras från det tillsynsorgan som ansvarar för säkerheten på arbetsplatser.”

VCI – det tyska kemiindustriförbundet, 2000

1. Inledning

Diklormetan (DCM) är en färglös kemisk förening med en stickande eterliknande eller mild, sötaktig lukt. Det används framför allt för tillverkning av läkemedel, lösningsmedel och hjälpämnen, färgborttagningsmedel och lim. Av 2005 års totala tillverkning på 244 000 ton användes 13 000 ton ”rå” diklormetan för färgborttagningsmedel (ca 5 procent). Ytterligare 1 500–11 000 ton återvanns från läkemedelstillverkning för användning som färgborttagningsmedel.

DCM har en unik riskprofil med negativa effekter för människors hälsa och har upptagits som en av 33 prioriterade substanser i ramdirektivet om vatten. DCM-baserade färgborttagningsmedel innehåller mellan 60 och 90 procent DCM. DCM kokar vid en temperatur på mellan 30 och 40 °C och är extremt flyktig, det vill säga dunstar mycket snabbt. DCM är klassificerad som ett cancerframkallande ämne i kategori 3. Den har en bedövande effekt som leder till nedsättning av det centrala nervsystemet, medvetandeförlust och kardiotoxikologiska effekter vid höga exponeringsnivåer, med direkt risk för dödsfall vid missbruk. Andra effekter är ögon‑ och andningsirritation, lungödem och akuta effekter på hjärta, lever och njurar. Den orsakar också yrsel och huvudvärk.

Enligt Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker är risken för känsligare grupper ett särskilt stort bekymmer med toxiciteten hos DCM. Barn är känsligare eftersom de potentiellt utsätts för högre exponering (deras andningstakt är högre än hos vuxna; koncentrationen av DCM är högre på golvnivå). Människor med benägenhet att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar kan också löpa större risker.

Enligt kommissionen har 18 dödsfall mellan 1989 och 2007 (nio vid industriell användning, åtta vid yrkesmässig användning och ett vid privat användning) och 56 olyckor utan dödlig utgång registrerats i EU.

Riskerna med DCM i färgborttagningsmedel har utvärderats i tre studier som utförts för kommissionens räkning (1999, 2004 och 2007). I alla dessa studier drogs slutsatsen att det behövs åtgärder för att minska riskerna vid privat och yrkesmässig användning, och i två av dem efterlystes också fler åtgärder för att minska riskerna vid industriell användning[1].

Olika alternativ till DCM-baserade färgborttagningsmedel finns redan på marknaden: fysikalisk och mekanisk färgborttagning, pyrolitisk färgborttagning genom upphettning, och kemisk färgborttagning med andra kemikalier än DCM. Mest används alternativa kemiska färgborttagningsmedel som innehåller ett stort antal kemikalier. Dessa substanser har mycket olika riskprofiler och kan medföra andra risker för användaren än DCM. Men på det hela taget finns det alternativ med en (mycket) bättre riskprofil för miljön och människors hälsa, enligt kommissionens studier och dess egen konsekvensanalys.

Ett antal europeiska länder har redan vidtagit nationella åtgärder för att förbjuda eller ersätta DCM (Österrike, Danmark, Sverige) eller är på väg att göra det (Tyskland).

2. Varför förbjuda privat användning av DCM?

Det finns inget sätt att garantera att DCM används säkert av enskilda konsumenter:

–         De kan inte bedöma risken.

–         De har inte tillgång till samma utrustning (särskilt tekniska kontroller) som industriella användare – och i vissa fall kan arbetsförhållandena hemma vara sämre än för yrkesmän (färgborttagning kan till exempel utföras i en källare eller ett slutet utrymme med fönster som är stängda på grund av dåligt väder, eller i närvaro av känsliga personer, som barn, äldre släktingar eller personer med hälsoproblem).

–         De har inte kunskap om lämplig personlig skyddsutrustning, och även om de hade det är det högst osannolikt att de skulle vara beredda att betala för den (kostnaden för separat lufttillförsel med kompressor och mask plus lämpliga handskar är ca 2 750 euro; kostnaden för DCM-baserat färgborttagningsmedel är ca 10 euro per liter).

Med hänsyn till ovanstående och det faktum att det finns tillgängliga alternativ, som kan användas med liten eller ingen ekonomisk känning för konsumenten, så bör privat användning av DCM-baserade färgborttagningsmedel förbjudas.

3. Varför förbjuda yrkesmässig användning av DCM?

I rådets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet finns en tydlig normhierarki. Arbetsgivare bör i första hand sträva efter att ersätta en farlig kemikalie med en annan kemikalie eller process som är ofarlig eller mindre farlig att använda, och endast vidta skyddande och förebyggande åtgärder om kemikalien är omöjlig att ersätta. Med tanke på tillgången till säkrare alternativ är det enligt gällande EU-rätt om arbetstagares hälsa och säkerhet uppenbart att DCM ska ersättas.

DCM-baserade medel är märkta med säkerhetsföreskriften ”andas inte in gasen/röken/ångan/sprayen”. Eftersom diklormetan har så hög flyktighet kan den föreskriften bara följas om andningsapparater med fristående lufttillförsel används. En full utrustning kostar emellertid ca 2 750 euro. Att arbeta i heltäckande overall med syreflaska och handskar av fluorgummi är dessutom ganska obekvämt, och görs därför sällan.

Yrkeshygieniska gränsvärden (OEL) överskrids regelmässigt och i hög grad, även när ventilationen är god och även vid användning utomhus (se också inledningen). Det bör noteras att människan bara kan lukta sig till DCM vid koncentrationer som ligger långt över de yrkeshygieniska gränsvärdena. Yrkesmän kan tro att de inte exponeras eftersom de inte känner någon lukt, men gränsvärdena kan ändå ha överskridits i hög grad.

Medlen är också märkta med säkerhetsföreskriften ”undvik hud‑ och ögonkontakt” och ”bär lämpliga skyddskläder och skyddshandskar”. Men alla de olika typer som finns att tillgå har allvarliga begränsningar: de billigaste (EVA, ca 10 euro paret) har liten mekanisk styrka, vilket gör att DCM snabbt tränger igenom. PVA-handskar (ca 25 euro paret) har god kemisk motståndskraft men kan inte användas tillsammans med vatten. Handskar av fluorgummi (50 euro paret) är de lämpligaste, men DCM tränger igenom senast efter tre timmar.

Viktigt att påpeka är att gällande tillsynsmetoder är bristfälliga, särskilt med tanke på att de berörda företagen är många, små och mobila.

EU:s lagstiftning om arbetstagares hälsa och säkerhet omfattar slutligen inte egenföretagare, vilket många målare och dekorationsmålare är.

Sammanfattningsvis kan följande sägas om lagstiftningen om arbetstagares hälsa och säkerhet: den är inte tillämplig (egenföretagare), den försummas i stor utsträckning (medel ersätts inte, olämplig personlig utrustning) eller också vidtas inte åtgärder som gör att den efterlevs.

4. Ekonomisk påverkan

Kommissionen föreslår ett förbud mot yrkesmässig användning av DCM i färgborttagningsmedel, om inte medlemsstaten inför ett utbildnings- och tillståndssystem för sådan användning. Detta står i kontrast till rekommendationerna i RPA:s konsekvensanalys från 2007[2].

Kommissionen uppskattar att dess förslag om utbildning och tillstånd kommer att kosta 1,9 miljoner euro första året och 1,3 miljoner euro påföljande år (utbildning av 10 000 arbetstagare). Utfärdande av tillstånd till 10 000 personer och 800 företag skulle vidare kosta ytterligare 1,34 miljoner euro. Dessa kostnader innefattar inte tekniska kontroller och/eller personlig skyddsutrustning.

Det är intressant att jämföra dessa siffror med de beräknade vinsterna för DCM-tillverkare. Den årliga vinsten för industrin uppskattas ligga mellan 430 000 euro och 1,1 miljoner euro för yrkesmässig användning, enligt RPA.

Med andra ord skulle kostnaderna för utbildning av och utfärdande av tillstånd till 10 000 arbetstagare och 800 företag i hela EU helt klart bli större än tillverkningsindustrins vinster. Det är svårt att se varför yrkesmässiga användare och myndigheter skulle betala miljoner för utbildning och licensiering (och ytterligare miljoner för personlig skyddsutrustning) för att upprätthålla förhållandevis små vinster för tillverkaren.

Många DCM-tillverkare erbjuder dessutom alternativ till DCM, vilket gör att de skulle kunna kompensera en del om inte alla sina förluster genom att övergå till alternativen.

5. Industrins förslag till ”riskreducerande åtgärder”

DCM-tillverkarna föreslår följande åtgärder i stället för ett förbud mot privat användning:

–         Behållare som rymmer en liter eller mindre.

–         Behållare med smal öppning och barnsäker stängning.

–         Mekanism som fördröjer utdunstning.

–         En synlig säkerhetsföreskrift om att medlet endast får användas om ventilationen är god.

För yrkesmässiga användare föreslår de följande åtgärder:

–         Mekanism som fördröjer utdunstning.

–         Säkerhetsinformation.

RPA:s konsekvensanalys har tydligt visat att dessa åtgärder är helt otillräckliga. I själva verket är de flesta icke‑åtgärder, eftersom de motsvarar de nuvarande förhållandena. Den vanligaste storleken på behållare för privat användning är redan en liter. Behållare med smal öppning och barnsäker stängning är redan ett lagstadgat krav. Smala öppningar kan vara effektiva så till vida att de minskar spillet, men de minskar inte exponeringen vid själva användningen (användaren måste fortfarande hälla upp – en del av – innehållet i en burk, vilket gör att exponeringen egentligen inte reduceras).

Nästan alla produkter på marknaden har mekanismer som fördröjer utdunstningen, framför allt för att öka effektiviteten av DCM, eftersom det annars skulle dunsta innan det kan användas effektivt för att ta bort färg.

Enligt lag måste DCM redan i dag märkas med en varning om att användaren inte ska andas in gasen/röken/ångan/sprayen (tillverkaren ska göra ett lämpligt ordval). Att lägga till en föreskrift om ”lämplig ventilation” tillför ingenting och är inte praktiskt användbart: vad betyder det, särskilt med tanke på att människan inte kan lukta sig till DCM förrän gränsvärdena för yrkesmässig exponering har överskridits med råge?

Slutligen säger det sig självt att tillverkarna redan är rättsligt skyldiga att ge säkerhetsinformation till yrkesmässiga användare i senare led.

De åtgärder som industrin föreslår – och som tyvärr har tagits upp av vissa medlemsstater – bör sammantaget ses som ett cyniskt försök att stoppa restriktionen för en kemikalie som borde ha införts för längesedan – en kemikalie som har en unik riskprofil med negativa effekter – eftersom förslagen redan motsvarar de nuvarande förhållandena och helt klart inte har gett ett lämpligt skydd.

  • [1]  Se kommissionens konsekvensanalys som medföljer förslaget.
  • [2]  RPA – Risk and Policy Analysts Ltd, Storbritannien.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Farliga ämnen och preparat (beredningar) (diklormetan)

Referensnummer

KOM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD)

Framläggande för parlamentet

14.2.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.3.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

11.3.2008

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

25.3.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Carl Schlyter

3.3.2008

 

 

Behandling i utskott

24.6.2008

 

 

 

Antagande

9.9.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

54

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Giovanni Berlinguer, Iles Braghetto, Nicodim Bulzesc, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas, Alojz Peterle, Donato Tommaso Veraldi

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Elisabetta Gardini, Graham Watson

Ingivande

12.9.2008