ДОКЛАД съдържащ препоръки към Комисията относно привеждане в съответствие на правните актове към новото Решение за комитология

15.9.2008 - (2008/2096(INI))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: József Szájer
(Инициатива - член 39 от правилника)

Процедура : 2008/2096(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0345/2008
Внесени текстове :
A6-0345/2008
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо препоръки към Комисията относно привеждане в съответствие на правните актове към новото Решение за комитология

(2008/2096(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Решение на Съвета 1999/468/EО от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията[1], изменено с Решение на Съвета 2006/512/ЕО[2], (наричани оттук нататък „Решение за комитология”),

–   като взе предвид Декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно Решение на Съвета от 17 юли 2006 г. за изменение на Решение 1999/468/EО относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (2006/512/EC)[3],

–   като взе предвид споразумението между Европейския парламент и Комисията относно условията и реда за изпълнение на Решение на Съвета 1999/468/EО относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, изменено с Решение 2006/512/ЕО[4],

–   като взе предвид член 192, параграф втори и член 202 Договора за ЕО,

–   като взе предвид членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–   като взе предвид членове 39 и 45 от своя правилник,

–   като взе предвид решението си от 8 май 2008 г. за сключването на междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Комисията относно условията и реда за прилагане на Решение 1999/468/EО на Съвета относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, изменено с Решение 2006/512/EО[5],

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A6 0345/2008),

A.      като има предвид, че в името на качеството на законодателството, става все по-необходимо на Комисията да се делегира изработването на несъществените и по-технически аспекти на законодателството, както и неговото бързо приспособяване към технологичния напредък и икономическите промени; като има предвид, че подобно делегиране на правомощия трябва да се улеснява като на законодателя се предоставят институционални средства за контрол на упражняването на тези правомощия,

Б.   като има предвид, че досега законодателят на Съюза нямаше друга възможност освен да използва член 202 от ДЕО, за да извършва делегиране на правомощия; като има предвид, че прибягването до тази разпоредба не е задоволително, тъй като тя се отнася до изпълнителните правомощия на Комисията и процедурите за контрол, на които подлежат тези правомощия, а по тези процедури Съветът решава с единодушие след обикновена консултация с Парламента; като има предвид, че тези процедури за контрол се базират основно на действията на комисии, съставени от държавни служители в държавите-членки и че преди приемането на Решението на Съвета от 28 юни 1999 г., изменено с Решение 2006/512/ЕО, Европейският парламент беше изключен от всички тези процедури,

В.       като има предвид, че член 2, параграф 2 от Решението за комитология въвежда мерки, в случаите когато основен правен акт, приет по процедурата за съвместно вземане на решения предвижда приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи от този акт, наред с другото като се премахнат някои от тези елементи или като се допълва акта чрез добавяне на нови, несъществени елементи; като има предвид, че законодателят на Съюза определя за всеки отделен случай съществените елементи на всеки законодателен акт, които могат да се изменят само посредством законодателна процедура,

Г.  като има предвид, че Решението за комитология подчинява "квази-законодателните" мерки на процедурата по регулиране с контрол, съгласно която Парламентът участва изцяло в контрола на тези мерки и може да се противопостави на проектомерки, предложени от Комисията, които надхвърлят изпълнителните правомощия, предвидени в основния акт или да се противопостави на проект, който не е съвместим с целта или съдържанието на основния акт, или не зачита принципите на субсидиарност или пропорционалност,

Д.      като има предвид, че новата процедура гарантира демократичен контрол на мерките за прилагане, когато те по характер са квази-законодателни, като поставя двамата съзаконодатели, Парламента и Съвета, на равна основа и така слага край на един от най-сериозните аспекти на демократичния дефицит в Съюза; като има предвид, че Решението за комитология ще предостави възможност най-техническите аспекти на законодателството и неговото приспособяване да бъдат делегирани на Комисията, като по този начин се гарантира, че законодателят се концентрира върху съществените аспекти и върху подобряване на качеството на общностното право,

Е.       като има предвид, че когато мерките за прилагане имат характеристиките, посочени в член 2, параграф 2 от Решението за комитология, новата процедура по регулиране с контрол не е факултативна, а задължителна,

Ж.  като има предвид, че настоящото привеждане в съответствие на acquis с Решението за комитология все още не е приключило, тъй като все още са налице правни актове, които предвиждат мерки за прилагане, за които новата процедура по регулиране с контрол следва да се прилага,

З.   като има предвид, че не само мерките за прилагане, които досега са предмет на процедурата по регулиране с контрол, но и някои от мерките, предмет на процедурите по управление или консултация, попадат в обсега на изискванията по член 2, параграф 2 от Решението за комитология,

И.      като има предвид, че Договорът от Лисабон въвежда йерархия на нормите и създава понятието за "делегиран акт", което означава, че "законодателен акт ... делегира на Комисията правомощието да приема незаконодателни актове с общо приложение, за да допълва или изменя определени несъществени елементи от законодателния акт"; като има предвид, че Договорът от Лисабон разглежда също актовете за изпълнение по нов начин и в частност предвижда процедурата на съвместното вземане на решения от Парламента и Съвета като приложима за приемането на регламент, който ще съдържа механизмите за контрол на актовете за изпълнение, упражняван от страна на държавите-членки,

Й.  като има предвид, че изпълнението на съответните разпоредби от Договора от Лисабон ще изисква интензивен и сложен процес на междуинституционални преговори и като има предвид, че това означава, че настоящият процес на привеждане в съответствие следва да бъде приключен възможно най-скоро и във всички случаи преди влизането в сила на Договора от Лисабон,

К. като има предвид, че ако Договорът от Лисабон влезе в сила, ще бъде необходимо извършването на едно ново, по-сложно привеждане в съответствие на acquis спрямо разпоредбите на член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно делегирането на законодателство; като има предвид, че независимо от това, че определението за термина „делегиран акт” в Договора от Лисабон е сходно с понятието за "квази-законодателни" мерки, въведено с последното Решение за комитология, двете понятия не са идентични и процедурните режими, предвидени в двата акта са напълно различни; следователно настоящото привеждане в съответствие не може да се счита за основа на прецизен прецедент за в бъдеще,

Л.      като има предвид, че по същата причина, резултатите от текущото привеждане в съответствие във връзка с всеки един правен акт не могат да се считат за прецедент за в бъдеще,

М.  като има предвид, че изглежда полезно институциите да се споразумеят относно стандартен пасаж за делегираните актове, който редовно ще бъде включван от Комисията в проекта на законодателен акт, въпреки че законодателите ще си запазят правото да го изменят; като има предвид необходимостта да се продължи в посока приемане чрез процедурата на съвместно вземане на решения на регламент, който ще съдържа механизмите за контрол на актовете за изпълнение, упражняван от страна на държавите-членки, в съответствие с член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

1.  изисква от Комисията да представи на Парламента, въз основа на съответните членове от Договора за ЕО, законодателни предложения за завършване на комитологичното привеждане в съответствие; призовава тези предложения да бъдат изготвени в контекста на междуинституционалните обсъждания и в частност да се отнасят до списъка със законодателни актове от приложението;

2.  призовава Комисията да представи съответните законодателни предложения, с оглед привеждане на останалите законодателни актове в съответствие с Решението за комитология и по-специално включените в приложението;

3.  изисква от Комисията в случай че настоящите процедури за привеждане в съответствие не приключат преди влизането в сила на Договора от Лисабон, да представи релевантните законодателни предложения, необходими за адаптирането на правните актове, които към момента все още не са били приведени в съответствие, към новия режим по член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  изисква Комисията след влизане в сила на Договора от Лисабон, във всички случаи да представи съответните законодателни предложения, необходими за привеждане в съответствие с този нов режим на цялото acquis communautaire;

5.  изисква от Комисията да представи възможно най-скоро проекта на законодателно предложение за регламент, с който се установяват предварително правилата и общите принципи относно механизма за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълните правомощия от страна на Комисията, в съответствие с член 291, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

6.  изисква предоставянето на допълнителни средства на самия Европейски парламент за всички процедури на комитология, а не само през настоящия преходен период, но също така и за подготовка, в случай, че Договорът от Лисабон влезе в сила, за да се гарантира задоволителното функциониране на всяка процедура на комитология между трите институции;

7.  потвърждава, че исканията зачитат принципа на субсидиарност и основните права на гражданите;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и придружаващия я списък на Комисията, Съвета и на парламентите и правителствата на държавите-членки.

 • [1]  ОВ L 184, 17.07.1999 г., стр. 23.
 • [2]  ОВ L 200, 22.07.2006 г., стр. 11.
 • [3]  ОВ С 255, 21.10.2006 г., стр. 1.
 • [4] ОВ С 143, 10.06.2008 г., стр. 1.
 • [5]  Приети текстове, P6_TA(2008)0189.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ:

ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Парламентът приканва Комисията да представи съответните законодателни предложения за привеждане на останалите правни актове в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г., изменено с Решение 2006/512/ЕО и в частност:

- Директива 2000/15/EО на Европейския парламент и на Съвета от 10 април 2000 година за изменение на Директива 64/432/EИО на Съвета относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине[1];

- Директива 2000/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2000 година относно мерките, които следва да бъдат предприети срещу емисиите от газообразни и прахообразни замърсяващи околната среда вещества от двигателите, предназначени за задвижване на селскостопански и горски трактори, и за изменение на Директива 74/150/ЕИО на Съвета[2];

–    Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 година за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета[3];

- Директива 2001/43/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година за изменение на Директива на Съвета 92/23/ЕИО относно гумите за моторни превозни средства и техните ремаркета и техния монтаж[4];

- Директива 2001/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2001 година за изменение на Директива 95/53/ЕО на Съвета относно определяне на принципите, ръководещи организацията на официалните инспекции в областта на храненето на животни и Директиви 70/524/ЕИО, 96/25/ЕО и 1999/29/ЕО за храненето на животни[5];

 Решение № 676/2002/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър)[6];

- Директива 2002/33/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2002 година за изменение на Директиви 90/425/ЕИО и 92/118/ЕИО на Съвета по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания към страничните животински продукти[7];

- Директива 2004/3/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година за изменение на Директиви 70/156/ЕИО и 80/1268/ЕИО на Съвета относно измерването на емисиите от въглероден двуокис и на разхода на гориво на моторните превозни средства от категория N1[8];

- Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за отмяна на някои директиви, отнасящи се до хигиената на храните и здравните условия при производството и пускането на пазара на някои продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО и 92/118/ЕИО на Съвета и на Решение 95/408/ЕО на Съвета[9];

- Директива 2005/33/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Директива 1999/32/ЕО по отношение на нивото на съдържание на сяра в корабните горива[10];

- Директива 2005/64/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на възможната им повторна употреба, рециклиране и оползотворяване и относно изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета[11];

- Директива 2006/40/EО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета[12];

 Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999[13];

- Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството[14].

 • [1]  ОВ L 105, 03.05.2000 г., стр. 34.
 • [2]  ОВ L 173, 12.07.2000 г., стр. 1.
 • [3]  ОВ L 204, 11.08.2000 г., стр. 1.
 • [4]  ОВ L 211, 04.08.2001 г., стр. 25.
 • [5]  ОВ L 234, 01.09.2001 г., стр. 55.
 • [6]  ОВ L 108, 24.04.2002 г., стр. 1.
 • [7]  ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14.
 • [8]  ОВ L 49, 19.02.2004 г., стр. 36.
 • [9]  ОВ L 195, 2.6.2004 г., стр. 12.
 • [10]  ОВ L 191, 22.07.2005 г., стр. 59.
 • [11]  ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 10.
 • [12]  OВ L 161, 14.06.2006 г., стp. 12.
 • [13]  ОВ L 210, 31.07.2006 г., стр. 25.
 • [14]  ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission[1] was amended by Council Decision 2006/512/EC of 17 July 2006[2]. Article 5a of amended Decision 1999/468/EC introduced the new 'regulatory procedure with scrutiny' (RPS) for measures of a general scope which seek to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with codecision, inter alia by deleting some of those elements or by supplementing the instrument by the addition of new non-essential elements.

Following the alignment of 26 priority acts, as well as the screening of the existing legislation and on-going procedures[3], the European Commission presented a number of proposals, covering all together 225 legislative acts to be adapted to the new regulatory procedure with scrutiny (RPS).

In its decision of 12 December 2007 the Conference of Presidents designated in principle the Committee on Legal Affaires as the lead Committee to deal with this 'comitology alignment' and the specialized committees as opinion-giving committees (with the inverse designation for acts making up second part of List 2 in the Commission Communication COM(2007)0740). The Conference of Committees Chairs agreed on 15 January 2008 on the modalities of cooperation between JURI and other committees involved.

The Rapporteur proposed to other committees that the alignment packages should be adopted as soon as possible, in order for the RPS procedure to start applying to the existing acquis before the entry into force of the Treaty of Lisbon (where Article 290 of the Treaty on the functioning of the European Union contains important provisions on ‘delegated acts’, which will replace RPS, but which will take time to be adopted via codecision). Subsequently, four Reports on the so-called Omnibus proposals, as well as those dealing with recast proposals, contained a limited number of amendments that were suggested by other committees in their opinions, received mostly in form of letters. A number of technical amendments, aiming at clarification of some provisions identified by the Parliament or the Council, have been proposed before the final vote in plenary. The Rapporteur also proposed that any legal acts in force that were not covered by the Commission existing proposals for alignment and that contain comitology provisions falling under the RPS procedure shall be subject to an INI Report based on Article 192 TEC, to be adopted as soon as possible. The acts identified by various Parliament committees are shown in the Annex to this Report.

Moreover, in view of the compromises that might be necessary within each of the Omnibus proposals, it is not only necessary to ask the Commission to supplement its existing proposals with new ones, addressing the identified legal acts that were not treated so far, but also to express clearly that the present alignment should not in any way constitute a precedent for the future alignment of acquis to the relevant provisions of the Lisbon Treaty. An example for such a situation is Directive 2005/36 on the recognition of professional qualifications[4] (legal act treated under point 7.1 of Omnibus 1[5]), for the Article 61 of which the Parliament considered that RPS should apply, taking into account that a general derogation for any Member State will constitute a measure of general scope (because of its effects on any interested party from any other Member State)[6]. Following further discussion between the institutions, Parliament accepted standard regulatory procedure in this article, on the basis of consideration that the derogations in question would implement (and not amend) the basic act. The Commission proposed a declaration addressing future review of the Directive 2005/36, and the Parliament should reserve itself the legislature's right to modify this directive's comitology provisions at the time of alignment to the Lisbon Treaty.

Lastly, the Commission should present legislative proposals adequate for all acts that for any reasons are not properly aligned to RPS in due time, as well as concrete proposals to align the whole acquis to the Treaty of Lisbon (as regards Article 290 of the Treaty on the functioning of the European Union on delegated acts and the Regulation concerning the ‘implementing acts’ dealt with by Article 291).

 • [1]  OJ C 203, 17.7.1999, p. 1.
 • [2]  ОВ L 200, 22.07.2006 г., стр. 11.
 • [3]  COM(2007)0740.
 • [4]  ОВ L 255, 30.09.2005 г., стр. 22.
 • [5]  COM(2007)0741.
 • [6]  vide jurisprudence of the Court of Justice: Case C-168/93, Government of Gibraltar and Gibraltar Development Corporation v Council [1993] ECR I-4009, paragraph 13; Joined Cases 103/78 to 109/78, Société des Usines de Beauport v Council [1979] ECR 17, paragraphs 15 to 19.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.9.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Renate Weber