Postup : 2007/0220(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0349/2008

Předložené texty :

A6-0349/2008

Rozpravy :

PV 18/11/2008 - 14
CRE 18/11/2008 - 14

Hlasování :

PV 19/11/2008 - 5.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0548

ZPRÁVA     ***I
PDF 250kWORD 408k
15. 9. 2008
PE 406.100v02-00 A6-0349/2008

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice

(KOM(2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Andreas Schwab

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice

(KOM (2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0625),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0346/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6‑0349/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Právní východisko 4 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky,

Odůvodnění

Článek 253 Smlouvy stanoví, že právní předpisy přijímané společně Evropským parlamentem a Radou musejí odkazovat na veškerá stanoviska, která musejí být podle této smlouvy předložena. Stanovisko ECB by proto mělo být v právním východisku zmíněno.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4a)Vzhledem k finanční zátěži, která souvisí s prováděním statistického programu a o kterou se dělí rozpočty Evropské unie a členských států, by Společenství v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 o finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1 mělo orgánům jednotlivých členských států poskytnout rovněž finanční příspěvky na pokrytí dodatečných nákladů, které mohou vzniknout při provádění přechodných přímých statistických opatření určených Komisí.

 

1 Úř. věst. L248, 16.9.2002, s. 1.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S

(10a) V zájmu přizpůsobení koncepcí a metodologií ve statistice by měla být rozvinuta dostatečná mezioborová spolupráce s akademickými institucemi.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Rovněž je třeba prověřit způsob fungování ESS, protože je zapotřebí pružnější metody vývoje, vypracovávání a šíření evropské statistiky a také jasně stanovených priorit, aby se snížilo zatížení respondentů a zlepšila dostupnost a včasnost evropské statistiky. Za tímto účelem se navrhuje „evropský přístup ke statistice“.

(11) Rovněž je třeba prověřit způsob fungování ESS, protože je zapotřebí pružnější metody vývoje, vypracovávání a šíření evropské statistiky a také jasně stanovených priorit, aby se snížilo zatížení respondentů a členů ESS a zlepšila dostupnost a včasnost evropské statistiky. Za tímto účelem se navrhuje „evropský přístup ke statistice“.

Odůvodnění

Snížení zátěže národních statistických úřadů je také jedním z cílů návrhu Komise a mělo by být tudíž zmíněno.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Současně je třeba věnovat zvláštní pozornost jednotnému zacházení se shromažďovanými údaji z různých zjišťování. Za tím účelem by měly být zřízeny mezioborové pracovní skupiny.

Odůvodnění

Mezioborové vnímání statistiky je v současnosti rozvinuté jen nedostatečně, takže se často několik pracovních skupin zabývá stejným tématem z často jen velmi málo odlišných hledisek. Proto by byla žádoucí harmonizace koncepcí a větší mezioborová spolupráce.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Navrhované zlepšené regulační prostředí pro evropskou statistiku by mělo zvláště reagovat na potřebu snížit zatížení podniků a přispívat k obecnějšímu cíli snižování administrativní zátěže vznikající na evropské úrovni v souladu se závěry předsednictví Evropské rady ze dne 8. a 9. března 2007; je však také zapotřebí zdůraznit důležitou úlohu, kterou hrají při minimalizaci zatížení evropských podniků na vnitrostátní úrovni vnitrostátní orgány.

(15) Navrhované zlepšené regulační prostředí pro evropskou statistiku by mělo zvláště reagovat na potřebu snížit zatížení respondentů při plnění zpravodajské povinnosti a přispívat k obecnějšímu cíli snižování administrativní zátěže vznikající na evropské úrovni v souladu se závěry předsednictví Evropské rady ze dne 8. a 9. března 2007; je však také zapotřebí zdůraznit důležitou úlohu, kterou hrají při minimalizaci zatížení evropských podniků na vnitrostátní úrovni vnitrostátní orgány.

Odůvodnění

Jiné subjekty, než jsou podniky, podléhají povinnosti poskytovat informace.

Tento předpis musí usilovat stejně jako v případě podniků o co nejmenší zatížení těchto respondentů.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Aby se posílila důvěra v evropskou statistiku, statistické úřady se musí těšit profesionální nezávislosti a musí být zajištěna nestrannost a vysoká kvalita při vypracovávání evropské statistiky v souladu čl. 285 odst. 2 Smlouvy a s přihlédnutím k Hlavním zásadám oficiálních statistik přijatým Evropskou hospodářskou komisí OSN dne 15. dubna 1992 a Statistickou komisí OSN dne 14. dubna 1994, a dále k zásadám stanoveným v Kodexu evropské statistiky, které potvrdila Komise ve svém doporučení o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství.

(16) Aby se posílila důvěra v evropskou statistiku, vnitrostátní statistické úřady v každém členském státě a statistický úřad Společenství v Komisi se musí těšit profesionální nezávislosti a musí být zajištěna nestrannost a vysoká kvalita při vypracovávání evropské statistiky v souladu se zásadami stanovenými v čl. 285 odst. 2 Smlouvy a se zásadami dále rozvinutými v Kodexu evropské statistiky, které dne 25. května 2005 potvrdila Komise ve svém doporučení o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství. Rovněž by se mělo přihlédnout k Hlavním zásadám oficiálních statistik přijatým Evropskou hospodářskou komisí OSN dne 15. dubna 1992 a Statistickou komisí OSN dne 14. dubna 1994.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Použití důvěrných údajů pro správní, právní nebo daňové účely nebo pro ověřování vůči statistickým jednotkám by mělo být přísně zakázáno.

(24) Použití důvěrných údajů pro jiné než výlučně statistické účely nebo pro ověřování vůči statistickým jednotkám by mělo být přísně zakázáno.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V souladu se zásadou subsidiarity a ve shodě s nezávislostí, bezúhonností a odpovědností vnitrostátních orgánů a orgánu Společenství je evropská statistika významnou statistikou nezbytnou pro plnění činností Evropského společenství. Je vyvíjena, vypracovávána a šířena v souladu se statistickými zásadami stanovenými v čl. 285 odst. 2 Smlouvy a článku 2 tohoto nařízení a v rámci Evropského statistického programu.

V souladu se zásadou subsidiarity a ve shodě s nezávislostí, bezúhonností a odpovědností vnitrostátních orgánů a orgánu Společenství je evropská statistika významnou statistikou nezbytnou pro plnění činností Evropského společenství. Evropská statistika je vyvíjena, vypracovávána a šířena v souladu s Evropským statistickým programem a se statistickými zásadami stanovenými v čl. 285 odst. 2 Smlouvy a je prováděna v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Odůvodnění

Záměrem evropské statistiky je zastřešit výsledek džentlmenských dohod (dobrovolné dohody mezi Eurostatem a členskými státy), které nepatří k právním předpisům Společenství, avšak jsou prováděny v rámci pětiletého statistického programu, jejž přijímá EP a Rada.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) „profesionální nezávislostí“, kterou se rozumí, že se statistika musí vyvíjet, vypracovávat a šířit nezávisle, bez jakýchkoliv tlaků politických či zájmových skupin, zejména pokud jde o výběr postupů, technik, definic, metodologií a používaných zdrojů a načasování a obsahu všech forem šíření;

(a) „profesionální nezávislostí“, kterou se rozumí, že se statistika musí vyvíjet, vypracovávat a šířit nezávisle, bez jakýchkoliv tlaků politických či zájmových skupin, zejména pokud jde o výběr postupů, technik, definic, metodologií a používaných zdrojů a načasování a obsahu všech forem šíření, bez jakýchkoliv tlaků politických či zájmových skupin nebo vnitrostátních orgánů či orgánů Společenství, aniž jsou dotčeny institucionální požadavky, jako např. vnitrostátní institucionální nebo rozpočtová ustanovení či definice statistických potřeb;

Odůvodnění

Objasnění definice „profesionální nezávislosti“.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) „nestranností“, kterou se rozumí, že se statistika musí vyvíjet, vypracovávat a šířit neutrálním způsobem a že se všem uživatelům musí dostat rovného zacházení;

(b) „nestranností“, kterou se rozumí, že se statistika musí vyvíjet, vypracovávat a šířit neutrálním způsobem a že se všem uživatelům musí dostat rovného zacházení, zejména pokud jde o jejich simultánní přístup ke statistice;

Odůvodnění

Simultánní přístup všech uživatelů ke statistickým informacím je základem moderního statistického práva, které se neshoduje s dřívější zásadou, že státní orgány by měly mít výsadní přístup. Tuto skutečnost je třeba upřesnit.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(e) „statistickou důvěrností“, kterou se rozumí ochrana důvěrných informací o jednotlivých statistických jednotkách získaných přímo pro statistické účely nebo nepřímo z administrativních nebo jiných zdrojů; to předpokládá zákaz používání získaných údajů a jejich nezákonné zpřístupňování pro jiné než statistické účely;

 

e) „statistickou důvěrností“, kterou se rozumí ochrana důvěrných informací o jednotlivých statistických jednotkách získaných přímo pro statistické účely nebo nepřímo z administrativních nebo jiných zdrojů; to předpokládá zákaz používání získaných údajů a jejich nezákonné zpřístupňování pro jiné než statistické účely; údaje zejména nesmějí být zobrazeny tak, aby bylo možno přímo nebo nepřímo identifikovat statistické jednotky;

Odůvodnění

Objasnění týkající se zveřejňování statistických výsledků.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Statistické zásady uvedené v článku 1 budou dále rozvinuty v Kodexu evropské statistiky uvedeném v článku 6a.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slouží ke zdůraznění zvláštní úlohy Kodexu evropské statistiky při definování statistických zásad. Odkaz na Kodex v tomto článku však nelze považovat za stanovení jeho závaznosti.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 3 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. „důvěrnými údaji“ se rozumí údaje používané vnitrostátními orgány a Eurostatem pro statistické účely, které umožňují přímou či nepřímou identifikaci statistických jednotek, čímž se zpřístupní individuální informace. Při rozhodování o tom, zda lze statistickou jednotku považovat za identifikovatelnou, se berou v úvahu všechny významné prostředky, jejichž použití k identifikaci dané statistické jednotky třetí osobou lze rozumně předpokládat.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Vedoucí představitelé NSÚ členských států a Komise (Eurostatu) se setkávají jako Skupina pro partnerství ESS alespoň třikrát ročně s cílem poskytnout ESS odborné poradenství pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky v souladu se statistickými zásadami.

vypouští se

Odůvodnění

Právní služba Parlamentu je toho názoru, že návrh Komise zřídit za účelem řešení záležitostí souvisejících s postupem projednávání ve výborech a pro ostatní záležitosti dva různé subjekty (Výbor pro ESS a Skupinu pro partnerství ESS) není v souladu s požadavky právních předpisů. Se všemi příslušnými záležitostmi souvisejícími s postupem projednávání ve výborech i s ostatními záležitostmi by se tedy měl zabývat jediný subjekt, „Výbor pro ESS“.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Skupina pro partnerství ESS posuzuje tyto otázky:

vypouští se

a) opatření pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky, včetně evropského statistického přístupu, jejich zdůvodnění na základě efektivity nákladů, prostředky a harmonogramy pro jejich dosažení, zatížení respondentů při plnění zpravodajské povinnosti;

 

b) návrh programu evropské statistiky;

 

c) rozvoj a priority Evropského statistického programu, zejména na základě průběžné hodnotící zprávy, stanovené Komisí (Eurostatem) podle čl. 11 odst. 2;

 

d) záležitosti týkající se statistické důvěrnosti;

 

e) jakékoli jiné otázky, zejména otázky týkající se metodologie, vyplývající ze stanovení nebo provádění statistických programů.

 

Odůvodnění

Právní služba Parlamentu je toho názoru, že návrh Komise zřídit za účelem řešení záležitostí souvisejících s postupem projednávání ve výborech a pro ostatní záležitosti dva různé subjekty (Výbor pro ESS a Skupinu pro partnerství ESS) není v souladu s požadavky právních předpisů. Se všemi příslušnými záležitostmi souvisejícími s postupem projednávání ve výborech i s ostatními záležitostmi by se tedy měl zabývat jediný subjekt, „Výbor pro ESS“.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Skupina pro partnerství ESS stanoví kodex pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky a Komise tento kodex zveřejní. Cílem kodexu je zajistit veřejnou důvěru v evropskou statistiku tím, že se stanoví, jak se má evropská statistika vyvíjet, vypracovávat a šířit v souladu se statistickými zásadami a osvědčenými mezinárodními statistickými postupy. Kodex bude revidován a upřesňován podle potřeby.

vypouští se

Odůvodnění

V doporučení Komise KOM(2005)0217 je Kodex již zaveden. Není třeba zavádět nový kodex. Stávající kodex by měl být podle článku 6e (nového) dále propracován.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. NSÚ každého členského státu odpovídá za koordinaci všech činností na vnitrostátní úrovni pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily uplatnění tohoto ustanovení.

1. Každý členský stát určí subjekt, který odpovídá za koordinaci všech činností na vnitrostátní úrovni pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky a působí tedy jako kontaktní místo pro Komisi (Eurostat) v otázkách statistiky. Na tento orgán se v tomto nařízení odkazuje jako na NSÚ. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily uplatnění tohoto ustanovení.

 

Odůvodnění

Je třeba výslovně přivítat záměr Komisie mít jednotné vnitrostátní kontaktní místo, které ji může informovat o odborných otázkách týkajících se všech vykonávaných činností. Přijímání předpisů týkajících se vnitrostátních koordinačních pravomocí a postupů by mělo být přenecháno členským státům v duchu zásady subsidiarity.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise navrhne v rámci své struktury orgán, který bude pověřen vývojem, vypracováváním a šířením evropské statistiky podle tohoto nařízení a platných pravidel a postupů Komise Na tento orgán se v tomto nařízení odkazuje jako na Komisi (Eurostat).

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Výbor pro evropský statistický systém

 

1. Výbor pro evropský statistický systém ) uvedený v článku 27 (Výbor pro ESS) poskytuje ESS odborné poradenství pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky v souladu se statistickými zásadami.

 

2. Výbor pro ESS se

skládá ze zástupců NSÚ, kteří jsou odborníky členských států v oblasti statistiky. Předsedá mu Komise (Eurostat).

 

3. Výbor pro ESS přijme svůj jednací řád, který odráží jeho úkoly.

 

4. Komise konzultuje s Výborem pro ESS

 

(a) opatření, která má Komise v úmyslu učinit pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky, jejich zdůvodnění na základě efektivity nákladů, prostředky a harmonogramy pro jejich dosažení a zatížení respondentů při plnění zpravodajské povinnosti;

 

(b) navrhovaný rozvoj a priority Evropského statistického programu;

 

(c) iniciativy pro zavádění opětovného stanovení priorit do praxe a snížení zatížení při plnění zpravodajské povinnosti;

 

(d) záležitosti týkající se statistické důvěrnosti;

 

(e) další rozvoj kodexu připojeného k doporučení Komise ze dne 25. května 2005 o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství;

 

(f) všechny další otázky, zejména v oblasti metodiky, vyplývající z vypracování nebo provádění statistických programů, které přednese jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost některého členského státu.

Odůvodnění

Právní služba Parlamentu je toho názoru, že návrh Komise zřídit za účelem řešení záležitostí souvisejících s postupem projednávání ve výborech a pro ostatní záležitosti dva různé subjekty (Výbor pro ESS a Skupinu pro partnerství ESS) není v souladu s požadavky právních předpisů. Se všemi příslušnými záležitostmi souvisejícími s postupem projednávání ve výborech i s ostatními záležitostmi by se tedy měl zabývat jediný subjekt, „Výbor pro ESS“.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je tím dotčeno postavení jednotlivých členských států, je pozice ESS ohledně záležitostí zvláštního významu pro evropskou statistiku na mezinárodní úrovni a dále konkrétní ujednání pro zastupování v mezinárodních statistických orgánech koordinována Komisí (Eurostatem).

Aniž je tím dotčeno postavení jednotlivých členských států, je pozice ESS ohledně záležitostí zvláštního významu pro evropskou statistiku na mezinárodní úrovni a dále konkrétní ujednání pro zastupování v mezinárodních statistických orgánech připravována Výborem pro ESS a koordinována Komisí (Eurostatem).

Odůvodnění

Koordinaci stanovisek před schůzkami mezinárodních orgánů (OSN, OECD atd.) je sice třeba přivítat, ke koordinaci ze strany Komise však chybí pravomoc Společenství.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

Kodex evropských statistik

1. Cílem Kodexu evropských statistik je zajistit důvěru veřejnosti v evropskou statistiku tím, že se stanoví, jak se má evropská statistika vyvíjet, vypracovávat a šířit v souladu se statistickými zásadami a osvědčenými mezinárodními statistickými postupy.

 

2. Kodex evropských statistik byl vytvořen Výborem pro ESS, který jej bude podle potřeby revidovat a upřesňovat. Komise bude zveřejňovat změny tohoto kodexu.

 

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Evropský statistický program stanoví rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky, hlavní oblasti a cíle činností plánovaných po dobu nepřekračující pět let. Rozhoduje o něm Evropský parlament a Rada.

1. Evropský statistický program stanoví rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky, hlavní oblasti a cíle činností plánovaných po dobu nepřekračující pět let. Dopad a efektivitu nákladů Evropského statistického programu vyhodnotí externí instituce a rozhoduje o něm Evropský parlament a Rada.

Odůvodnění

V zájmu posouzení účinnosti je třeba do hodnocení Evropského statistického programu zahrnout posouzení dopadu. Externí instituce by měla zajistit, aby předložené výsledky byly co nejvíce transparentní a nezávislé.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Evropský statistický program stanoví priority, které se týkají potřeby informací za účelem plnění úkolů Společenství. Potřeby by měly být hodnoceny s ohledem na zdroje, které jsou na úrovni Společenství i na vnitrostátní úrovni nezbytné k poskytování požadovaných statistických údajů, i s ohledem na zatížení při plnění zpravodajské povinnosti a na náklady, které v této souvislosti vzniknou respondentům.

Odůvodnění

Aby se zabránilo dodatečným správním nákladům vznikajícím v souvislosti se shromažďováním statistiských údajů, měla by se otázka stanovení priorit zohlednit i v Evropském statistickém programu.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Komise zavede iniciativy, jejichž cílem je stanovit priority a snížit zatížení respondentů, a to pro celý Evropský statistický program, nebo pro jeho část.

Odůvodnění

Začlenění nástrojů na snížení správních nákladů do nařízení o evropské statistice by zaručilo zakotvení těchto nástrojů na úrovni Společenství v dlouhodobém horizontu.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Komise předloží Výboru pro ESS návrh Evropského statistického programu k předběžnému přezkoumání.

Odůvodnění

Výbor pro ESS musí mít možnost prověřit návrh Evropského statistického programu, aby se mohl náležitě zabývat otázkou stanovení priorit.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) ve výjimečných případech Komise za podmínek stanovených v článku 15, nebo

(b) ve zvláštních a řádně odůvodněných případech Komise, zejména za účelem splnění neočekávaných požadavků, v souladu s odstavcem 1a, nebo

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Komise může rozhodnout o přechodných přímých statistických opatřeních regulativním postupem podle čl. 27 odst. 2 s tím, že:

 

(a) opatření nestanovuje shromažďování údajů za více než tři referenční roky;

 

(b) údaje jsou již dostupné nebo přístupné v rámci příslušných vnitrostátních orgánů nebo je lze získat přímo pomocí vhodných vzorků populace pro statistická zjišťování na úrovni Společenství, která jsou prováděna na základě přiměřené koordinace s vnitrostátními orgány;

 

Společenství poskytne v souladu s nařízením (ES) č. 1605/2002 finanční příspěvky na plné pokrytí dodatečných nákladů, které vznikly v souvislosti s těmito přechodnými přímými statistickými opatřeními.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Při prosazování opatření uvedených v odst. 1 písm. a) a b) Komise stanoví cíle opatření a analýzy efektivity nákladů včetně hodnocení zatížení respondentů při plnění zpravodajské povinnosti;

2. Při prosazování opatření uvedených v odst. 1 písm. a) a b) Komise poskytne tyto informace:

 

(a) důvody opatření, zejména s ohledem na cíle dotčené politiky Společenství;

 

(b) cíle opatření a očekávané výsledky;

 

(c) analýzu efektivity nákladů, včetně hodnocení zatížení respondentů při plnění zpravodajské povinnosti a nákladů na vypracovávání;

 

(d) popis způsobu provádění daného opatření, včetně jeho trvání a úlohy Komise a vnitrostátních orgánů při provádění tohoto opatření.

Odůvodnění

Definice dočasných statistických opatření by měla být zahrnuta do ustanovení, které se zabývá ostatními statistickými opatřeními. Ačkoli jsou dočasná statistická opatření omezena na zvláštní a řádně odůvodněné případy, měla by být prováděna s jistou pružností, zejména za účelem včasného a přizpůsobivého plnění neočekávaných či rychle rostoucích politických požadavků na statistické údaje vyjádřených na úrovni Evropské unie.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Cílem evropského přístupu ke statistice je:

1. Ve zvláštních a řádně odůvodněných případech a v rámci Evropského statistického programu je cílem evropského přístupu ke statistice:

(a) maximalizace dostupnosti a včasnosti evropských součtů v těch případech, kdy vypracovávání a šíření evropské statistiky závisí zcela či nikoli na vnitrostátních údajích vypracovaných a šířených vnitrostátními orgány všech členských států;

(a) maximalizace dostupnosti statistických souhrnů na úrovni Společenství a zajištění větší aktuálnosti evropské statistiky;

(b) optimalizace předávání údajů a zveřejňování a revize statistik, pokud je nutná koordinovaná politika a přístup.

(b) snížení zatížení při plnění zpravodajské povinnosti a zatížení NSÚ na základě analýzy efektivnosti nákladů.

Odůvodnění

Je zde objasněn evropský přístup ke statistice. Zejména to, že může být proveden pouze prostřednictvím některého z jednotlivých statistických opatření uvedených v článku 12 a že je omezen na zvláštní a řádně odůvodněné případy. Měl by být jasně uveden cíl, kterým je snížení zatížení respondentů a národních statistických úřadů.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. K případům, v nichž je evropský přístup ke statistice důležitý, patří:

 

(a) vypracovávání evropské statistiky za využití:

 

nezveřejněných národních příspěvků nebo národních příspěvků skupiny členských států;

 

speciálně navržených systémů statistického zjišťování a

 

částečných informací získaných metodami modelování;

 

(b) šíření statistických souhrnů na úrovni Společenství uplatňováním zvláštních metod kontroly zpřístupňování statistických údajů.

Odůvodnění

Je zde objasněn evropský přístup ke statistice. Zejména to, že může být proveden pouze prostřednictvím některého z jednotlivých statistických opatření uvedených v článku 12 a že je omezen na zvláštní a řádně odůvodněné případy.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Opatření, která mají být přijata, se určí v rámci jednotlivých statistických opatření stanovených v čl. 12 odst. 1 pro odvětvové statistické oblasti nebo regulativním postupem s kontrolou.

2. Do realizace opatření k provádění evropského přístupu jsou plně zapojeny členské státy. Tato opatření se stanoví v rámci jednotlivých statistických opatření uvedených v čl. 12 odst. 1.

Odůvodnění

Je zde objasněn evropský přístup ke statistice. Zejména to, že může být proveden pouze prostřednictvím některého z jednotlivých statistických opatření uvedených v článku 12 a že je omezen na zvláštní a řádně odůvodněné případy.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. V případě potřeby se ve spolupráci s členskými státy vypracuje koordinovaná politika zveřejňování a revize.

Odůvodnění

Je zde objasněn evropský přístup ke statistice. Zejména to, že může být proveden pouze prostřednictvím některého z jednotlivých statistických opatření uvedených v článku 12 a že je omezen na zvláštní a řádně odůvodněné případy.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 15

vypouští se

Přechodná přímá statistická opatření Komise (Eurostatu)

 

Komise může rozhodnout o přechodných přímých statistických opatřeních regulativním postupem podle čl. 27 odst. 2 s tím, že:

 

(a) doba provádění opatření nepřesáhne období trvání Evropského statistického programu, který je platný v dané době.

 

(b) shromažďované údaje jsou již dostupné nebo přístupné v rámci příslušných vnitrostátních orgánů nebo lze údaje získat přímo, zejména evropskými průzkumy pomocí vhodných vzorků populace pro statistická zjišťování na evropské úrovni.

 

Odůvodnění

Definice dočasných statistických opatření byla přesunuta do článku 12, v němž jsou vyjmenována všechna možná jednotlivá statistická opatření.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise předkládá svůj pracovní program na příští rok každoročně do konce měsíce května Výboru pro ESS k posouzení. Tento pracovní program určuje zejména:

Komise předkládá svůj vnitřní pracovní program na příští rok každoročně do konce měsíce května Výboru pro ESS pro informaci. Komise co nejvíce zohlední připomínky Výboru pro ESS. Vnitřní pracovní program Komise vychází z Evropského statistického programu a určuje zejména:

Odůvodnění

Tento pracovní program je opatřením vnitřní organizace Komise. Za této situace je nutné objasnit, že ESS má pouze poradní funkci.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 16 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(aa) iniciativy související s upřednostňováním a snížením zatížení pro plnění zpravodajské povinnosti;

Odůvodnění

Cílem je lépe přizpůsobit znění stávajícím osvědčeným postupům.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise co nejvíce zohlední připomínky Výboru pro ESS.

Výbor pro ESS může k pracovnímu programu předložit Komisi poznámky.

Odůvodnění

Tento pracovní program je opatřením vnitřní organizace Komise. Za této situace je nutné objasnit, že ESS má pouze poradní funkci.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Šíření evropské statistiky se provádí v plném souladu se statistickými zásadami, zejména s ohledem na ochranu statistické důvěrnosti a zajištění rovnosti přístupu, jak to vyžaduje zásada nestrannosti.

1. Šíření evropské statistiky se provádí v plném souladu se statistickými zásadami stanovenými v článku 2, zejména s ohledem na ochranu statistické důvěrnosti a zajištění rovnosti přístupu, jak to vyžaduje zásada nestrannosti.

Odůvodnění

Upřesnění znění.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Šíření evropské statistiky provádějí Komise (Eurostat), NSÚ a další vnitrostátní orgány v příslušných oblastech svých pravomocí.

2. Komise (Eurostat), NSÚ a další vnitrostátní orgány jsou povinny v příslušných oblastech svých pravomocí zpřístupnit veřejnosti vhodným způsobem a bez prodlení evropskou statistiku, včetně svých koncepcí, definic a vysvětlivek, není-li v právních předpisech Evropského parlamentu a Rady stanoveno jinak.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy a Komise poskytují nezbytnou podporu k zajištění rovnosti přístupu k evropské statistice pro všechny uživatele.

3. Členské státy a Komise poskytují v příslušných oblastech svých pravomocí nezbytnou podporu k zajištění rovnosti přístupu k evropské statistice pro všechny uživatele.

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní orgány a Komise (Eurostat) zajistí, že se důvěrné údaje používají výhradně pro statistické účely, pokud statistické jednotky nesouhlasily písemnějejich použitím k jakýmkoliv jiným konkrétním účelům.

2. Důvěrné údaje získané od vnitrostátních orgánů nebo od Komise (Eurostatu) výhradně za účelem vypracovávání evropské statistiky se používají výlučně ke statistickým účelům, pokud statistická jednotka nevyjádřila jednoznačný souhlas s použitím těchto údajů k jakýmkoliv jiným účelům.

Odůvodnění

Tento návrh vychází ze znění článku 15 nařízení č. 322/97.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Statistické výsledky, které případně umožní identifikaci statistické jednotky, mohou být ve výjimečných případech šířeny vnitrostátními orgány a Komisí (Eurostatem); konkrétní podmínky stanoví právo Společenství.

3. Statistické výsledky, které případně umožní identifikaci statistické jednotky, mohou být šířeny vnitrostátními orgány a Komisí (Eurostatem) v těchto výjimečných případech:

Výsledky se pozmění takovým způsobem, aby jejich šířením nebyla dotčena statistická důvěrnost, pokud o to statistická jednotka požádá.

(a) jestliže jsou konkrétní podmínky a formy stanoveny v aktu Evropského parlamentu a Rady, který schválily postupem podle článku 251 Smlouvy. Statistické výsledky se pozmění takovým způsobem, aby jejich šířením nebyla dotčena statistická důvěrnost, pokud o to statistická jednotka požádá, nebo

 

(b) jestliže statistická jednotka vyjádřila jednoznačný souhlas se zpřístupněním údajů.

Odůvodnění

Tento návrh zahrnuje obsah dřívějšího článku 25 tohoto navrhovaného nařízení, neboť v obou případech se odkazuje na šíření údajů, které mohou umožnit identifikaci statistické jednotky.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Vnitrostátní orgány a Komise (Eurostat) přijmou všechna nezbytná regulativní, správní, technická a organizační opatření, aby zajistily harmonizaci metod, kritérií a postupů v rámci ESS, pokud jde o fyzickou a logickou ochranu důvěrných údajů (kontrola zpřístupňování statistických údajů).

4. Vnitrostátní orgány a Komise (Eurostat) přijmou v oblastech spadajících do jejich působnosti všechna nezbytná regulativní, správní, technická a organizační opatření, aby zajistily fyzickou a logickou ochranu důvěrných údajů (kontrola zpřístupňování statistických údajů).

Opatření k zajištění provádění prvního pododstavec přijme Komise regulativním postupem podle čl. 27 odst. 2.

Vnitrostátní orgány a Komise (Eurostat) přijmou všechna nezbytná opatření, aby zajistily harmonizaci zásad a pokynů týkajících se fyzické a logické ochrany důvěrných údajů. Tato opatření přijme Komise regulativním postupem podle čl. 27 odst. 2.

Odůvodnění

Vyjasnění znění.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Předávání důvěrných údajů je mezi vnitrostátními orgány a mezi těmito orgány a Komisí (Eurostatem) přípustné, jestliže je toto předávání nezbytné pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky. Jakékoli jiné předání musí být výslovně schváleno vnitrostátním orgánem, který údaje shromáždil.

1. Předávání důvěrných údajů některým z orgánů ESS uvedených v článku 4, který údaje shromáždil, jinému orgánu ESS je přípustné, jestliže je toto předávání nezbytné pro účinný vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky nebo pro zvýšení kvality evropské statistiky.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Předávání důvěrných údajů mezi některým z orgánů ESS, který údaje shromáždil, a členem Evropského systému centrálních bank (ESCB) je přípustné, jestliže je toto předávání nezbytné pro účinný vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky nebo pro zvýšení kvality evropské statistiky v oblastech spadajících do působnosti ESS a ESCB.

Odůvodnění

Zmocňovací ustanovení v zásadě umožňují předávání důvěrných údajů v rámci ESS a mezi ESS a ESCB, avšak předávání není povinné, pokud tak není stanoveno v aktu schváleném Evropským parlamentem a Radou. Orgán, který obdržel důvěrné údaje, je nemůže předávat dál bez výslovného schválení orgánem, který údaje shromáždil. Ochrana důvěrnosti a využití výhradně ke statistickým účelům jsou zaručeny.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Jakékoli další předávání nad rámec prvního předání musí výslovně schválit orgán, který údaje shromáždil.

Odůvodnění

Zmocňovací ustanovení v zásadě umožňují předávání důvěrných údajů v rámci ESS a mezi ESS a ESCB, avšak předávání není povinné, pokud tak není stanoveno v aktu schváleném Evropským parlamentem a Radou. Orgán, který obdržel důvěrné údaje, je nemůže předávat dál bez výslovného schválení orgánem, který údaje shromáždil. Ochrana důvěrnosti a využití výhradně ke statistickým účelům jsou zaručeny.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Předpisy jednotlivých států o statistické důvěrnosti nemohou být uplatňovány proti předávání důvěrných údajů, pokud je toto předávání v právním aktu Společenství stanoveno.

2. Předpisy jednotlivých států o statistické důvěrnosti nemohou být uplatňovány proti předávání důvěrných údajů podle odstavců 1 a 1a, pokud je toto předávání upraveno v aktu Evropského parlamentu a Rady, který schválily postupem podle článku 251 Smlouvy.

Odůvodnění

Zmocňovací ustanovení v zásadě umožňují předávání důvěrných údajů v rámci ESS a mezi ESS a ESCB, avšak předávání není povinné, pokud tak není stanoveno v aktu schváleném Evropským parlamentem a Radou. Orgán, který obdržel důvěrné údaje, je nemůže předávat dál bez výslovného schválení orgánem, který údaje shromáždil. Ochrana důvěrnosti a využití výhradně ke statistickým účelům jsou zaručeny.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Důvěrné údaje předávané v souladu s ustanoveními tohoto článku slouží výhradně ke statistickým účelům a přístup k nim mají pouze pracovníci, kteří provádějí statistické činnosti v rámci svého příslušného pracovního oboru.

Odůvodnění

Zmocňovací ustanovení v zásadě umožňují předávání důvěrných údajů v rámci ESS a mezi ESS a ESCB, avšak předávání není povinné, pokud tak není stanoveno v aktu schváleném Evropským parlamentem a Radou. Orgán, který obdržel důvěrné údaje, je nemůže předávat dál bez výslovného schválení orgánem, který údaje shromáždil. Ochrana důvěrnosti a využití výhradně ke statistickým účelům jsou zaručeny.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Výměna důvěrných údajů pro statistické účely mezi ESS a ESCB se může uskutečnit, pokud se to považuje za nezbytné pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky nebo statistiky ESCB a pokud to výslovně stanoví právo Společenství.

3. Výměna důvěrných údajů pro statistické účely mezi ESS a ESCB se může uskutečnit, pokud se to považuje za nezbytné pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky nebo statistiky ESCB a pokud to výslovně stanoví právní předpis přijatý Evropským parlamentem a Radou.

Odůvodnění

Pojem „právo Společenství“ je příliš široký. Předávání těchto citlivých údajů by měl v každém případě upravovat zákonodárný orgán.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Opatření na ochranu údajů stanovená v tomto nařízení se použijí pro všechny důvěrné údaje předávané v rámci ESS a mezi ESS a ESCB.

4. Ustanovení o ochraně důvěrnosti statistických údajů uvedená v tomto nařízení se použijí pro všechny důvěrné údaje předávané v rámci ESS a mezi ESS a ESCB.

Odůvodnění

„Opatření na ochranu údajů“ je technický výraz (viz článek 17 směrnice o ochraně údajů). Proto by bylo lepší a jednodušší odkázat na ustanovení o ochraně důvěrných statistických údajů uvedená v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osoby mající přístup k důvěrným údajům použijí tyto údaje pouze pro účely stanovené v tomto nařízení. Tomuto omezení podléhají i po skončení svých funkcí.

Osoby mající přístup k důvěrným údajům použijí tyto údaje výhradně pro statistické účely. Tomuto omezení podléhají i po skončení svých funkcí.

Odůvodnění

Znění článku 3, které navrhuje Komise, není v souladu s článkem 1. Vzhledem k tomu, že pro tento rozdíl neexistuje objektivní důvod, zdá sa smysluplné použít stejné znění „výhradně pro statistické účely“ v odstavci 1 jako v odstavci 3.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Článek 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Údaje získané ze zdrojů, které jsou podle právních předpisů dostupné veřejnosti, se nepovažují za důvěrné pro účely šíření statistických informací získaných z těchto údajů.

Údaje získané ze zdrojů, které jsou podle právních předpisů dostupné veřejnosti a které podle vnitrostátních právních předpisů zůstávají veřejnosti dostupné u vnitrostátních orgánů, se nepovažují za důvěrné.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Článek 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statistická důvěrnost nezabraňuje šíření, pokud statistická jednotka souhlasí se zpřístupněním údajů.

Statistická důvěrnost nezabraňuje šíření, pokud statistická jednotka jednoznačně souhlasí se zpřístupněním údajů.

Odůvodnění

Tato změna je v souladu s článkem 15 stávajícího nařízení o statistice Společenství, podle něhož musejí respondenti vyjádřit svůj jednoznačný souhlas.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém (dále jen Výbor pro ESS“).

1. Komisi je v souladu s článkem 6a nápomocen Výbor pro ESS.

Odůvodnění

Tato změna vyplývá ze změny článku 6a (nového).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj rozhodně vítá návrh nařízení o evropské statistice předložený Komisí, který je nosným právním základem pro shromažďování statistických údajů na evropské úrovni a přepracovává stávající základní právní rámec pro vypracování statistiky na evropské úrovni.

Zpravodaj poukazuje na to, že návrh nařízení je jedním z mnoha návrhů na regulaci, které Komise v tomto legislativním období vydala v oblasti vypracovávání a šíření statistik a které byly projednávány ve výboru ECON. Návrh přispívá ke zlepšení právních předpisů, neboť spojuje řadu stávajících samostatných předpisů.

Význam statistiky v EU

Úkolem statistiky je poskytovat objektivní a kvantifikovatelné údaje jako základ pro politické mínění a rozhodovací procesy. Statistiky přímo pomáhají EU a členským státům při politických a administrativních rozhodnutích. Harmonizace statistických systémů v EU proto musí tento význam statistiky adekvátně zohlednit.

Obsah návrhu nařízení

Návrh nařízení obsahuje ve srovnání s nyní platným nařízením tyto změny:

· definici a zakotvení Evropského statistického systému (ESS) a také činností ESS do    právních předpisů Společenství,

· stanovení úloh národních statistických úřadů v ESS,

· odkaz na kodex evropské statistiky v právních předpisech Společenství,

· rozšíření výjimek týkajících se zásady ochrany statistické důvěrnosti,

· vytvoření Skupiny pro partnerství ESS a Výboru pro ESS, které nahrazují dosavadní výbor pro statistické programy (VSP),

· definici kvalitativního rozměru evropské statistiky.

Zásady

Rozsah statistických zásad by se měl omezit a tyto zásady by měly být v souladu s článkem 285 Smlouvy o ES, aby se zabránilo rozporům, právní nejistotě a zbytečným konfliktům při uplatňování práva.

Je zapotřebí zajistit vědecko-metodologickou nezávislost shromažďování statistických údajů v EU. Úpravy musí být navíc také v souladu se zásadou subsidiarity.

Evropský statistický systém

V čl. 4 odst. 1 je Evropský statistický systém definován jako „partnerství“ mezi Komisí (Eurostatem), národními statistickými úřady (NSÚ) a dalšími orgány v každém členském státě (dále jen „vnitrostátní orgány“), které odpovídají za vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky.

Komise navrhuje rozdělit Výbor pro ESS na dva orgány: Za prvé by byla zřízena Skupina pro partnerství Evropského statistického systému (Skupina pro partnerství ESS), která by se skládala z vedoucích národních statistických úřadů a Komise (Eurostatu); tato skupina by vydávala odborné pokyny pro orgány v členských státech a ve Společenství, které byly pověřeny vypracováním statistik ve Společenství. Úkolem Skupiny pro partnerství by bylo prozkoumávat různé otázky týkající se koordinace, metodiky, stanovení priorit atd. Za druhé by byl zřízen Výbor pro evropský statistický systém (Výbor pro ESS), který by Komisi podporoval v souvislosti s přijímáním prováděcích opatření, která jsou jí v navrhované směrnici svěřena.

Podle názoru zpravodaje není toto dělení nutné – jak ukazuje odborný posudek právní služby Evropského parlamentu – z právního hlediska je možné, ale není nutné. Ani z rozhodnutí přijatého postupem projednávání ve výboru nevyplývá nutnost rozdělení na dva orgány.

V zájmu právní jistoty a lepších právních předpisů zpravodaj navrhuje zřídit pouze jeden orgán (orgán ESS), který bude podle návrhu Komise zastávat funkci Skupiny pro partnerství ESS i Výboru pro ESS. Právní jistota vede k lepší politické kontrole a transparentnosti.

Podle rozhodnutí přijatého postupem rozhodování ve výboru jsou výbory složeny ze zástupců členských států. Členské státy mohou svobodně rozhodnout o tom, kdo je ve výboru zastupuje. Evropský parlament a Rada nemají pravomoc rozhodovat místo členských států o jejich zastoupení ve výboru. Proto není z právního hlediska možné stanovit, aby členy Skupiny pro partnerství ESS byli vedoucí národních statistických úřadů a Komise (Eurostatu).

Zpravodaj proto navrhuje znění, které umožní členským státům rozhodnout o tom, kdo je v orgánu bude zastupovat. Zpravodaj se však současně domnívá, že je třeba usilovat o vysokou míru personální kontinuity.

Zpravodaj kromě toho rozhodně podporuje myšlenku (článek 5) zřídit jednotné národní kontaktní místo pro poskytování odpovědí na odborné dotazy týkající se všech činností, které mají být prováděny.

Kodex

Kodex pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky, který byl vypracován a zveřejněn v doporučení Komise (KOM(2005)0217), má posílit důvěru veřejnosti v evropskou statistiku tím, že je v něm určeno, jak mají být evropské statistiky vyvíjeny, vypracovávány a šířeny, a to při dodržování statistických zásad a osvědčených mezinárodních statistických postupů.

Podle mínění zpravodaje by kodex měl být v případě potřeby přezkoumán a dále rozpracován.

Zpravodaj je toho názoru, že zmínění kodexu v nařízení neznamená jeho právní závaznost, což některé členské státy odmítají a což by i podle zpravodaje odporovalo smyslu a významu kodexu.

Eurostat/Komise

Je třeba zajistit profesionální nezávislost Eurostatu v rámci Evropské komise, aby bylo zajištěno, že statististické údaje budou využívány pouze ke statistickým účelům.

Zpravodaj proto navrhuje změny, které zajišťují vymezení Eurostatu oproti jiným útvarům Komise a posilují koordinační funkci Eurostatu. Evropská komise spravuje Eurostat.

Zpravodaj vítá zdůraznění poradní funkce Eurostatu(1) ve vztahu k jiným útvarům Komise (čl. 6 odst. 2).

Zájmy vědy a výzkumu

Podle názoru zpravodaje jsou zájmy vědy a výzkumu v návrhu nařízení zohledněny nedostatečně. Zpravodaj poukazuje na to, že přínos vědy a výzkumu je pro přípravu podkladů pro politická rozhodnutí nezbytný, a proto by měl být jejich přístup ke statistickým údajům upraven odpovídajícím způsobem.

Zamezení vzniku další administrativní zátěže z důvodu vypracovávání statistiky

Definice statistické zásady efektivity nákladů v článku 2 by měla výslovně obsahovat i co nejnižší administrativní zátěž respondentů, jako je tomu i ve znění stávajícího nařízení. Zpravodaj v této souvislosti navrhuje odpovídající změny.

V zájmu co nejnižšího zatížení respondentů a co nejnižších nákladů statistických úřadů by v Evropském statistickém programu mělo být téma „stanovení priorit“ více bráno v potaz. Pouze tak lze zajistit, že Komise bude trvale tyto skutečnosti zohledňovat, jak je její povinností. Zpravodaj proto navrhuje změny k článku 11, které zajistí, že Komise stanoví priority a že Výbor pro ESS bude moci přezkoumat Evropský statistický program ve stádiu jeho plánování.

Rozbor efektivnosti nákladů (článek 12) by neměl probíhat až při provádění jednotlivých statistických opatření, ale analogicky s článkem 4 stávajícího nařízení by se měl provádět v rámci předběžné kontroly statistických programů. Zpravodaj navrhl odpovídající změny. Je i nadále zapotřebí racionalizovat program zjišťování úřední statistiky a současně zohlednit stávající zatížení(2).

A konečně je zapotřebí porovnat koncepce a zlepšit mezioborovou spolupráci s cílem zajistit, aby se několik pracovních skupin v oblasti statistiky nezabývalo stejným tématem, které je posuzováno často pouze z poněkud jiné perspektivy. Také k tomuto bodu navrhuje zpravodaj odpovídající změnu.

Evropský přístup ke statistice (článek 14), jak ho navrhuje Komise, nemá jasnou strukturu a jeho obsah je třeba ještě dále objasnit. Zpravodaj si vyhrazuje právo předložit v dalším průběhu postupu pozměňovací návrhy k tomuto bodu.

Podle názoru zpravodaje je nutné upřesnit také ustanovení o statistické důvěrnosti. Např. definice „důvěrných údajů" by se měla zaměřit na to, zda je možné zbavit údaje anonymity či nikoli. Kritérium pro rozumné použití prostředků, tak jak ho stanovuje Komise ve svém návrhu, je příliš relativní. Rovněž v otázce přístupu k důvěrným údajům pro výzkumné účely musejí být podle názoru zpravodaje formulovány určité požadavky, mj. nutnost přístupu a omezení na „fakticky anonymizované údaje“. Z tohoto důvodu si zpravodaj vyhrazuje právo předložit v dalším průběhu postupu pozměňovací návrhy i k tomuto bodu.

(1)

Při provádění statistických činností musejí útvary Komise konzultovat Eurostat a zohlednit doporučení.

(2)

Podle odhadů Spolkového statistického úřadu v Německu dosahuje podíl zatížení podniků vyplývající ze statistických požadavků EU cca 65 % celkového statistického zatížení podniků.


POSTUP

Název

Evropské statistické údaje

Referenční údaje

KOM(2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD)

Datum predložení EP

16.10.2007

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ECON

13.11.2007

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Andreas Schwab

13.11.2007

 

 

Projednání ve výboru

26.2.2008

2.6.2008

16.7.2008

 

Datum přijetí

9.9.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

42

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Bruno Gollnisch, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht, John Whittaker

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Harald Ettl, Ján Hudacký, Vladimír Maňka, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Margaritis Schinas, Andreas Schwab

Datum předložení

16.9.2008

Právní upozornění - Ochrana soukromí