Procedura : 2007/0220(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0349/2008

Teksty złożone :

A6-0349/2008

Debaty :

PV 18/11/2008 - 14
CRE 18/11/2008 - 14

Głosowanie :

PV 19/11/2008 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0548

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 249kWORD 436k
15.9.2008
PE 406.100v02-00 A6-0349/2008

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk europejskich

(COM(2007)0625 – C6‑0346/2007 – 2007/0220(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Andreas Schwab

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk europejskich

(COM(2007)0625 – C6‑0346/2007 – 2007/0220(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0625),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0346/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0349/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Odniesienie 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego,

Uzasadnienie

Art. 253 Traktatu stanowi, że rozporządzenia przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę muszą odwoływać się do wszelkich opinii, których wydanie wymagane jest na podstawie Traktatu. A zatem opinię EBC należy wymienić w preambule.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4a) Biorąc po uwagę obciążenia finansowe ponoszone wspólnie przez Unię Europejską i państwa członkowskie w związku z realizacją programu statystycznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich1, Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy na rzecz organów krajowych, aby pokryć dodatkowe koszty, które mogą one ponieść w trakcie przeprowadzania okresowych bezpośrednich działań statystycznych określonych przez Komisję.

 

1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) W celu ujednolicenia koncepcji i metodologii w statystyce należy rozwijać odpowiednią międzydyscyplinarną współpracę z instytucjami naukowymi.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Należy również wprowadzić zmiany w zakresie działania ESS, gdyż niezbędne są bardziej elastyczne metody opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich, jak również ustanawiania wyraźnie określonych priorytetów w celu zmniejszenia obciążenia respondentów oraz poprawy dostępności i terminowości statystyk europejskich. W tym celu opracowano „europejskie podejście do statystyki”.

(11) Należy również wprowadzić zmiany w zakresie działania ESS, gdyż niezbędne są bardziej elastyczne metody opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich, jak również ustanawiania wyraźnie określonych priorytetów w celu zmniejszenia obciążenia respondentów i członków ESS oraz poprawy dostępności i terminowości statystyk europejskich. W tym celu opracowano „europejskie podejście do statystyki”.

Uzasadnienie

Celem wniosku Komisji jest także odciążenie krajowych urzędów statystycznych, więc należy je również wymienić.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Jednocześnie należy zwrócić szczególną uwagę na spójny sposób opracowywania danych zgromadzonych w wyniku różnych badań. W tym celu należy stworzyć międzydyscyplinarne grupy robocze.

Uzasadnienie

Statystyczne spojrzenie wykraczające poza jedną dziedzinę jest obecnie niedostatecznie rozwinięte, tak że często różne statystyczne grupy robocze zajmują się tą samą sprawą tylko z nieco odmiennej perspektywy. Pożądane byłoby więc zrównanie koncepcji i wzmożona współpraca obejmująca wiele dziedzin.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Proponowane udoskonalone otoczenie regulacyjne w zakresie statystyk europejskich powinno w szczególności reagować na potrzebę ograniczenia do minimum obciążenia przedsiębiorstw występujących w charakterze respondentów oraz przyczyniać się do realizacji bardziej ogólnego celu, jakim jest zmniejszenie obciążenia administracyjnego pojawiającego się na poziomie europejskim, zgodnie z Konkluzjami Prezydencji Rady Europejskiej ze spotkania w dniach 8 i 9 marca 2007 r. Należy jednak również podkreślić istotną rolę organów krajowych w ograniczaniu do minimum obciążenia przedsiębiorstw europejskich na poziomie krajowym.

(15) Proponowane udoskonalone otoczenie regulacyjne w zakresie statystyk europejskich powinno w szczególności reagować na potrzebę ograniczenia do minimum obciążenia respondentów oraz przyczyniać się do realizacji bardziej ogólnego celu, jakim jest zmniejszenie obciążenia administracyjnego pojawiającego się na poziomie europejskim, zgodnie z Konkluzjami Prezydencji Rady Europejskiej ze spotkania w dniach 8 i 9 marca 2007 r. Należy jednak również podkreślić istotną rolę organów krajowych w ograniczaniu do minimum obciążenia przedsiębiorstw europejskich na poziomie krajowym.

Uzasadnienie

Strony, które nie są przedsiębiorstwami również podlegają obowiązkom przekazywania danych. Ograniczenie ich obciążenia powinno stanowić taki sam cel, jak w przypadku przedsiębiorstw.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Aby zwiększyć zaufanie do statystyk europejskich, organy statystyczne muszą cieszyć się niezależnością zawodową i zapewniać bezstronność oraz wysoką jakość przy tworzeniu statystyk europejskich, zgodnie z art. 285 ust. 2 Traktatu i z uwzględnieniem Podstawowych Zasad Statystyk Urzędowych przyjętych przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 15 kwietnia 1992 r. i przez Komisję ds. Statystyki Narodów Zjednoczonych w dniu 14 kwietnia 1994 r., jak również zasad ustanowionych w Europejskim kodeksie praktyk statystycznych, zatwierdzonym przez Komisję w jej zaleceniu w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych.

(16) Aby zwiększyć zaufanie do statystyk europejskich, krajowe organy statystyczne w każdym państwie członkowskim oraz wspólnotowy organ statystyczny w Komisji muszą cieszyć się niezależnością zawodową i zapewniać bezstronność oraz wysoką jakość przy tworzeniu statystyk europejskich, zgodnie z zasadami określonymi w art. 285 ust. 2 Traktatu, jak również z zasadami rozwiniętymi w Europejskim kodeksie praktyk statystycznych, zatwierdzonym przez Komisję w jej zaleceniu w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych w dniu 25 maja 2005 r. Należy również uwzględnić Podstawowe Zasady Statystyk Urzędowych przyjęte przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 15 kwietnia 1992 r. i przez Komisję ds. Statystyki Narodów Zjednoczonych w dniu 14 kwietnia 1994 r.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Wykorzystywanie poufnych danych do celów administracyjnych, prawnych lub podatkowych lub do kontroli podmiotów danych statystycznych powinno być surowo zabronione.

(24) Wykorzystywanie poufnych danych do celów innych niż wyłącznie statystyczne lub do kontroli jednostek statystycznych powinno być surowo zabronione.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z zasadą pomocniczości i z uwzględnieniem niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności organów krajowych i wspólnotowych, statystyki europejskie są stosownymi statystykami niezbędnymi do wykonywania działań Wspólnoty Europejskiej. Są one opracowywane, tworzone i rozpowszechniane zgodnie z zasadami statystycznymi określonymi w art. 285 ust. 2 Traktatu oraz w art. 2 niniejszego rozporządzenia, a także w ramach Europejskiego Programu Statystycznego.

Zgodnie z zasadą pomocniczości i z uwzględnieniem niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności organów krajowych i wspólnotowych, statystyki europejskie są stosownymi statystykami niezbędnymi do wykonywania działań Wspólnoty Europejskiej. Statystyki europejskie są opracowywane, tworzone i rozpowszechniane zgodnie z Europejskim Programem Statystycznym oraz z zasadami statystycznymi określonymi w art. 285 ust. 2 Traktatu i wdrażane są zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

W założeniu statystyki europejskie mają objąć wyniki umów dżentelmeńskich (dobrowolnych umów między Eurostatem i państwami członkowskimi), które nie stanowią prawa wspólnotowego, ale są wdrażane w ramach pięcioletniego programu statystycznego przyjmowanego przez PE i Radę.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) „niezależność zawodowa”, co oznacza, że statystyki muszą być opracowywane, tworzone i rozpowszechniane w sposób niezależny, wolny od jakichkolwiek nacisków ze strony grup politycznych lub innych grup interesu, w szczególności w odniesieniu do wyboru technik, definicji, metodologii i źródeł, z których będzie się korzystać, ram czasowych i treści merytorycznej wszelkich form rozpowszechniania;

(a) „niezależność zawodowa”, co oznacza, że statystyki muszą być opracowywane, tworzone i rozpowszechniane w sposób niezależny, w szczególności w odniesieniu do wyboru technik, definicji, metodologii i źródeł, z których będzie się korzystać, ram czasowych i treści merytorycznej wszelkich form rozpowszechniania, w sposób wolny od jakichkolwiek nacisków ze strony grup politycznych lub innych grup interesu, lub ze strony organów krajowych lub wspólnotowych, bez naruszania wymogów instytucjonalnych, takich jak krajowe przepisy instytucjonalne lub budżetowe lub określenie potrzeb statystycznych;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie definicji „niezależności zawodowej”.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) „bezstronność”, co oznacza, że statystyki muszą być opracowywane, tworzone i rozpowszechniane w sposób neutralny i że wszystkim użytkownikom należy zapewnić równe traktowanie;

(b) „bezstronność”, co oznacza, że statystyki muszą być opracowywane, tworzone i rozpowszechniane w sposób neutralny i że wszystkim użytkownikom należy zapewnić równe traktowanie, szczególnie w odniesieniu do ich jednoczesnego dostępu do statystyk;

Uzasadnienie

Jednoczesny dostęp wszystkich użytkowników do informacji statystycznych stanowi podstawowy element nowoczesnego prawa w zakresie statystyk, które odchodzi od wcześniejszej zasady preferowania organów państwowych w dostępie do informacji statystycznych. Należy to podkreślić.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(e) „poufność informacji statystycznych”, co oznacza, że ochronę poufnych danych odnoszących się do każdego podmiotu danych statystycznych, które zostały pozyskane bezpośrednio do celów statystycznych lub pośrednio ze źródeł administracyjnych lub innych; rozumie się przez to zakaz wykorzystywania uzyskanych danych do celów innych niż statystyczne oraz ich bezprawnego ujawnienia;

 

(e) „poufność informacji statystycznych”, co oznacza, że ochronę poufnych danych odnoszących się do każdej jednostki statystycznej, które zostały pozyskane bezpośrednio do celów statystycznych lub pośrednio ze źródeł administracyjnych lub innych; rozumie się przez to zakaz wykorzystywania uzyskanych danych do celów innych niż statystyczne oraz ich bezprawnego ujawnienia; w szczególności dane nie są przedstawiane w sposób umożliwiający pośrednią lub bezpośrednią identyfikację jednostek statystycznych;

Uzasadnienie

Wyjaśnienie w odniesieniu do publikacji wyników statystycznych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Zasady statystyczne, o których mowa w ust. 1 są dalej opracowywane w ramach Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych, jak zapisano to w art. 6a.

Uzasadnienie

Podkreślenie szczególnej roli Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych w odniesieniu do definicji Podstawowych Zasad Statystyk Urzędowych. Odniesienia do kodeksu w niniejszym artykule nie należy jednak traktować na równi z ustaleniem jego obligatoryjności.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. „poufne dane” oznaczają dane wykorzystywane przez organy krajowe i Eurostat do celów statystycznych, umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację podmiotów danych statystycznych, co skutkuje ujawnieniem ich informacji indywidualnych. Aby określić, czy możliwa jest identyfikacja danego podmiotu danych statystycznych, należy wziąć pod uwagę wszelkie środki, które mogą być w należyty sposób użyte przez osobę trzecią w celu zidentyfikowania podmiotu;

8. „poufne dane” oznaczają dane wykorzystywane przez organy krajowe i Eurostat do celów statystycznych, umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację jednostek statystycznych, co skutkuje ujawnieniem ich informacji indywidualnych. Aby określić, czy możliwa jest identyfikacja danego podmiotu danych statystycznych, należy wziąć pod uwagę wszelkie środki, które mogą być w należyty sposób użyte przez osobę trzecią w celu zidentyfikowania podmiotu;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest ujednolicenie tekstu dyrektywy z dyrektywą 95/46/WE. Identyczne odniesienia w punkcie 24 preambuły, art. 2 ust. 1 lit. e) i art. 19 ust. 2 zmienia się odpowiednio.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. KUS państw członkowskich i Komisja (Eurostat) regularnie odbywają spotkania w ramach grupy partnerskiej ds. ESS co najmniej trzy razy w roku w celu merytorycznego wsparcia ESS w zakresie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania europejskiej statystyki zgodnie z zasadami statystycznymi.

skreślony

Uzasadnienie

Zdaniem Służby Prawnej PE proponowane przez Komisję stworzenie dwóch różnych gremiów (Komitetu ds. ESS i grupy partnerskiej ds. ESS) zajmujących się sprawami komitologicznymi i pozostałymi nie jest prawnie konieczne. Dlatego wszystkimi istotnymi sprawami komitologicznymi i pozostałymi powinno zajmować się jedno gremium, czyli „Komitet ds. ESS”.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Grupa partnerska ds. ESS analizuje następujące kwestie:

skreślony

(a) środki, w zakresie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich, w tym w ramach europejskiego podejścia do statystyki, ich uzasadnienie w oparciu o analizę kosztów i korzyści, środków i harmonogramów niezbędnych do ich osiągnięcia, obciążenia sprawozdawczego respondentów badań;

 

(b) zarys Europejskiego Programu Statystycznego;

 

(c) proponowane postępy i priorytety w zakresie Europejskiego Programu Statystycznego, w szczególności na podstawie tymczasowego sprawozdania z oceny opracowanego przez Komisję (Eurostat) zgodnie z art. 11 ust. 2;

 

(d) zagadnienia związane z poufnością informacji statystycznych;

 

(e) wszelkie inne kwestie, w szczególności zagadnienia metodologii pojawiające się w związku z ustanowieniem lub realizacją programów statystycznych.

 

Uzasadnienie

Zdaniem Służby Prawnej PE proponowane przez Komisję stworzenie dwóch różnych gremiów (Komitetu ds. ESS i grupy partnerskiej ds. ESS) zajmujących się sprawami komitologicznymi i pozostałymi nie jest prawnie konieczne. Dlatego wszystkimi istotnymi sprawami komitologicznymi i pozostałymi powinno zajmować się jedno gremium, czyli „Komitet ds. ESS”.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Grupa partnerska ds. ESS ustanawia Kodeks praktyk w zakresie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania europejskich statystyk, który jest publikowany przez Komisję. Kodeks ma służyć pozyskaniu zaufania społeczeństwa do statystyki europejskiej poprzez ustalenie sposobu opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania europejskich statystyk zgodnie z zasadami statystycznymi i najlepszą międzynarodową praktyką statystyczną. Kodeks jest, w miarę potrzeby, weryfikowany i aktualizowany.

skreślony

Uzasadnienie

Wprowadzono już kodeks praktyk zaleceniem Komisji COM(2005)0217. Nie ma potrzeby wprowadzania nowego kodeksu. Istniejący kodeks należy rozwinąć zgodnie z art. 6 e (nowy).

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. KUS każdego państwa członkowskiego ponoszą odpowiedzialność za koordynowanie wszelkich działań prowadzonych na poziomie krajowym do celów opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich. Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania w celu zapewnienia stosowania niniejszego przepisu.

1. Każde państwo członkowskie wyznacza organ przyjmujący odpowiedzialność za koordynowanie wszelkich działań prowadzonych na poziomie krajowym do celów opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich, a tym samym działający jako partner kontaktowy dla Komisji (Eurostatu) w sprawach statystycznych. W niniejszym rozporządzeniu organ ten określa się jako KUS. Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania w celu zapewnienia stosowania niniejszego przepisu.

Uzasadnienie

Należy zdecydowanie przyjąć z zadowoleniem dążenie Komisji do posiadania jednolitych krajowych organów kontaktowych mogących udzielić informacji w przypadku specjalistycznych pytań dotyczących wszystkich przeprowadzanych działań. Regulację wewnątrzpaństwowych kompetencji i procedur w zakresie koordynacji powinno się pozostawić państwom członkowskim w duchu zasady pomocniczości.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach swojej struktury Komisja wyznacza organ, któremu powierza opracowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie statystyk europejskich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i stosownymi zasadami i procedurami Komisji. W niniejszym rozporządzeniu organ ten określa się jako Komisję (Eurostat).

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego

 

1. Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego określony w art. 27 (Komitet ds. ESS) zapewnia ESS fachowe wskazówki w zakresie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich zgodnie z zasadami statystycznymi.

 

2. W skład Komitetu ds. ESS wchodzą przedstawiciele KUS będący krajowymi specjalistami w dziedzinie statystyki. Komitetowi przewodniczy Komisja (Eurostat).

 

3. Komitet ds. ESS przyjmuje własny regulamin odzwierciedlający zadania Komitetu.

 

4. Komisja konsultuje się z Komitetem ds. ESS w kwestiach dotyczących:

 

(a) środków, które Komisja zamierza przyjąć w celu opracowania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich, uzasadnienia ich efektywności pod względem kosztów, środków i harmonogramu ich realizacji, obciążenia sprawozdawczego respondentów badań;

 

(b) proponowanego rozwoju i priorytetów Europejskiego Programu Statystycznego;

 

(c) inicjatyw służących wprowadzeniu w życie nowych priorytetów i zmniejszeniu obciążeń respondentów;

 

(d) zagadnień związanych z poufnością informacji statystycznych;

 

(e) dalszego rozwoju kodeksu praktyk załączonego do zalecenia Komisji z 25 maja 2005 r. w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych;

 

(f) wszelkich innych kwestii, w szczególności metodologicznych, związanych z tworzeniem lub realizacją programów statystycznych, które przewodniczący zgłosi z inicjatywy własnej lub na wniosek państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Zdaniem Służby Prawnej PE proponowane przez Komisję stworzenie dwóch różnych gremiów (Komitetu ds. ESS i grupy partnerskiej ds. ESS) zajmujących się sprawami komitologicznymi i pozostałymi nie jest prawnie konieczne. Dlatego wszystkimi istotnymi sprawami komitologicznymi i pozostałymi powinno zajmować się jedno gremium, czyli „Komitet ds. ESS”.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla stanowiska poszczególnych państw członkowskich stanowisko ESS odnośnie do kwestii o szczególnym znaczeniu dla statystyk europejskich na poziomie międzynarodowym, jak również szczególnych uzgodnień dotyczących reprezentacji w międzynarodowych organach statystycznych, jest przygotowywane przez Komisję (Eurostat).

Bez uszczerbku dla stanowiska poszczególnych państw członkowskich stanowisko ESS odnośnie kwestii o szczególnym znaczeniu dla statystyk europejskich na poziomie międzynarodowym, jak również szczególnych uzgodnień dotyczących reprezentacji w międzynarodowych organach statystycznych, jest przygotowywane przez Komitet ds. ESS i koordynowane przez Komisję (Eurostat).

Uzasadnienie

Koordynowanie stanowisk przed posiedzeniami międzynarodowych gremiów (ONZ, OECD itp.) należy wprawdzie przyjąć z zadowoleniem, brak jednak kompetencji wspólnotowej do koordynowania przez Komisję.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

Europejski kodeks praktyk statystycznych

1. Europejski kodeks praktyk statystycznych ma służyć pozyskaniu zaufania społeczeństwa do statystyki europejskiej poprzez ustalenie sposobu opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania europejskich statystyk zgodnie z zasadami statystycznymi i najlepszą międzynarodową praktyką statystyczną.

 

2. Europejski kodeks praktyk statystycznych został ustanowiony i jest, w miarę potrzeby, weryfikowany i aktualizowany przez Komitet ds. ESS. Komisja ogłasza wnoszone do niego zmiany.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Europejski Program Statystyczny zapewnia ramy w zakresie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich, wyznacza główne dziedziny i cele przewidywanych działań na okres nieprzekraczający pięciu lat. Decyzję w tej sprawie podejmują Parlament Europejski i Rada.

1. Europejski Program Statystyczny zapewnia ramy w zakresie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich, wyznacza główne dziedziny i cele przewidywanych działań na okres nieprzekraczający pięciu lat. Ocenę wpływu i analizę efektywności pod względem kosztów Europejskiego Programu Statystycznego przeprowadza instytucja zewnętrzna. Decyzję w tej sprawie podejmują Parlament Europejski i Rada.

Uzasadnienie

Do oceny Europejskiego Programu Statystycznego trzeba włączyć ocenę wpływu w celu dokonania oceny jego efektywności. Instytucja zewnętrzna powinna gwarantować możliwie największą przejrzystość i niezależność przedstawionych wyników.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Europejski Program Statystyczny ustala priorytety dotyczące zapotrzebowania na informacje służące wypełnianiu zadań Wspólnoty. Zapotrzebowanie należy wyważyć w stosunku do zasobów koniecznych na szczeblu wspólnotowym oraz krajowym do sporządzania potrzebnych statystyk, a także obciążeń związanych z udzielaniem odpowiedzi i związanymi z tym kosztami respondentów.

Uzasadnienie

W celu uniknięcia dodatkowych obciążeń administracyjnych spowodowanych sporządzaniem statystyk należy także uwzględnić ustalanie priorytetów w Europejskim Programie Statystycznym.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Komisja podejmuje inicjatywy, dzięki którym ustala się priorytety dla Europejskiego Programu Statystycznego lub jego części i zmniejsza obciążenie respondentów.

Uzasadnienie

Uwzględnienie w rozporządzeniu w sprawie statystyk europejskich instrumentów zmniejszających obciążenia administracyjne zagwarantuje ich trwałe ugruntowanie na szczeblu europejskim.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Komisja przedstawia Komitetowi ds. ESS projekt Europejskiego Programu Statystycznego do wstępnej analizy.

Uzasadnienie

Komitet ds. ESS będzie miał możliwość sprawdzenia projektu Europejskiego Programu Statystycznego, co pozwoli mu właściwie podejść do kwestii ustalania priorytetów.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) w wyjątkowych przypadkach, przez Komisję na warunkach określonych w art. 15; lub

(b) przez Komisję w określonych i należycie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu zaspokojenia nieoczekiwanych potrzeb, zgodnie z ust. 1a; lub

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Komisja może podjąć decyzję w sprawie okresowego bezpośredniego działania statystycznego zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 27 ust. 2, pod warunkiem że:

 

(a) działanie to nie przewiduje gromadzenia danych obejmujących okres dłuższy niż trzy lata referencyjne;

 

(b) dane są już osiągalne lub dostępne we właściwych organach krajowych lub można je uzyskać bezpośrednio, wykorzystując odpowiednie próby do celów obserwacji populacji statystycznej na szczeblu Wspólnoty przy odpowiedniej koordynacji z organami krajowymi;

 

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1605/2002 Wspólnota wnosi wkład finansowy, aby w pełni pokryć dodatkowe koszty poniesione w związku z takimi okresowymi bezpośrednimi działaniami statystycznymi.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W trakcie realizacji działania określonego w ust. 1 lit. a) i ust. 1 lit. b) Komisja ustala cele działania oraz zapewnia analizę efektywności pod względem kosztów, włącznie z oceną obciążenia respondentów.

2. W trakcie realizacji działania określonego w ust. 1 lit. a) i ust. 1 lit. b) Komisja zapewnia następujące informacje:

 

(a) powody uzasadniające działanie, w szczególności w świetle celów odpowiedniej polityki Wspólnoty;

 

(b) cele działania i oczekiwane skutki;

 

(c) analizę efektywności pod względem kosztów, włącznie z oceną obciążenia respondentów oraz kosztów tworzenia statystyk;

 

(d) opis sposobów realizacji działania, w tym czasu trwania działania oraz roli Komisji i organów krajowych w jego przeprowadzeniu.

Uzasadnienie

Definicję okresowego działania statystycznego należy włączyć do przepisu dotyczącego innych poszczególnych działań statystycznych. Ograniczone do określonych i należycie uzasadnionych przypadków, okresowe działania statystyczne powinny być realizowane przy zachowaniu pewnej elastyczności, w szczególności w celu zaspokojenia w terminie i w adekwatny sposób nieoczekiwanego i szybko rosnącego politycznego zapotrzebowania na dane statystyczne wyrażanego na szczeblu europejskim.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Europejskie podejście do statystyki ma na celu:

1. W określonych i należycie uzasadnionych przypadkach oraz w ramach Europejskiego Programu Statystycznego europejskie podejście do statystyki ma na celu:

(a) zapewnienie jak największej dostępności i terminowości europejskich danych sumarycznych, w przypadku gdy tworzenie i rozpowszechnianie statystyk europejskich może w całości opierać się lub nie na danych krajowych sporządzanych i rozpowszechnianych przez organy krajowe wszystkich państw członkowskich;

(a) zapewnienie jak największej dostępności agregowanych danych statystycznych na szczeblu Wspólnoty i zagwarantowanie większej aktualności statystyk europejskich;

(b) optymalizację przekazywania danych oraz wydawania i weryfikacji statystyk w przypadku gdy trzeba ustanowić skoordynowaną politykę i skoordynowane podejście.

(b) zmniejszenie obciążenia związanego z udzielaniem odpowiedzi przez respondentów oraz obciążenia KUS na podstawie analizy kosztów i korzyści.

Uzasadnienie

Europejskie podejście do statystyki zostało wyjaśnione. W szczególności, można je zrealizować jedynie poprzez jedno z poszczególnych działań statystycznych wymienionych w art. 12 i jest ono ograniczone do określonych i należycie uzasadnionych przypadków. Należy jasno sformułować cel odciążenia respondentów i krajowych urzędów statystycznych.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Przypadki, w których europejskie podejście do statystyki jest istotne, obejmują:

 

(a) sporządzanie statystyk europejskich przy wykorzystaniu:

 

- niepublikowanych danych krajowych lub danych krajowych z grupy państw członkowskich;

 

- specjalnie zaprojektowanych systemów badań; oraz

 

- częściowych informacji za pomocą technik modelowania;

 

(b) rozpowszechnianie agregowanych danych statystycznych na szczeblu Wspólnoty poprzez zastosowanie określonych technik kontroli ujawniania danych statystycznych.

Uzasadnienie

Europejskie podejście do statystyki zostało wyjaśnione. W szczególności, można je zrealizować jedynie poprzez jedno z poszczególnych działań statystycznych wymienionych w art. 12 i jest ono ograniczone do określonych i należycie uzasadnionych przypadków.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Środki, które należy podjąć, są określone w indywidualnych działaniach statystycznych ustanowionych w art. 12 ust. 1 w sektorowych dziedzinach statystycznych lub zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą.

2. Środki wdrażające podejście europejskie realizowane są przy pełnym zaangażowaniu państw członkowskich. Środki te ustanawia się w poszczególnych działaniach statystycznych, o których mowa w art. 12 ust. 1.

Uzasadnienie

Europejskie podejście do statystyki zostało wyjaśnione. W szczególności, można je zrealizować jedynie poprzez jedno z poszczególnych działań statystycznych wymienionych w art. 12 i jest ono ograniczone do określonych i należycie uzasadnionych przypadków.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W razie konieczności ustanawia się we współpracy z państwami członkowskimi skoordynowaną politykę wydawania i weryfikacji danych.

Uzasadnienie

Europejskie podejście do statystyki zostało wyjaśnione. W szczególności, można je zrealizować jedynie poprzez jedno z poszczególnych działań statystycznych wymienionych w art. 12 i jest ono ograniczone do określonych i należycie uzasadnionych przypadków.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 15

skreślony

Okresowe bezpośrednie działania statystyczne Komisji (Eurostatu)

 

Komisja może podjąć decyzję w sprawie okresowego bezpośredniego działania statystycznego zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 27 ust. 2, pod warunkiem że:

 

(a) nie trwa ono dłużej niż Europejski Program Statystyczny obowiązujący w danym czasie;

 

(b) dane, jakie mają być zebrane, są już osiągalne lub dostępne we właściwych organach krajowych, lub można je uzyskać bezpośrednio, z wykorzystaniem odpowiednich prób do celów obserwacji populacji statystycznej na poziomie europejskim.

 

Uzasadnienie

Definicja okresowych działań statystycznych została przeniesiona do art. 12, który wymienia wszystkie różne, możliwe, poszczególne działania statystyczne.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Raz do roku przed końcem maja Komisja przedkłada do zbadania Komitetowi ds. ESS swój program prac na rok następny. Program prac określa w szczególności:

Raz do roku przed końcem maja Komisja przedkłada tytułem informacji Komitetowi ds. ESS swój wewnętrzny program prac na rok następny. Komisja przykłada najwyższą wagę do uwag Komitetu ds. ESS. Wewnętrzny program prac Komisji sporządzany jest w oparciu o Europejski Program Statystyczny i określa w szczególności:

Uzasadnienie

Przedmiotowy program prac jest środkiem wewnętrznej organizacji Komisji. W takiej sytuacji należy wyraźnie stwierdzić, że rola ESS jest czysto doradcza.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(aa) inicjatywy dotyczące ustalania priorytetów i zmniejszenia obciążeń respondentów;

Uzasadnienie

Celem jest ujednolicenie tekstu z obecnymi dobrymi wzorcami.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przykłada najwyższą wagę do uwag Komitetu ds. ESS.

Komitet ds. ESS może przedkładać Komisji uwagi dotyczące programu prac.

Uzasadnienie

Przedmiotowy program prac jest środkiem wewnętrznej organizacji Komisji. W takiej sytuacji należy wyraźnie stwierdzić, że rola ESS jest czysto doradcza.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Rozpowszechnianie statystyk europejskich jest dokonywane w pełnej zgodności z zasadami statystycznymi, w szczególności w odniesieniu do ochrony poufności informacji statystycznych i zapewnienia równości dostępu zgodnie z wymogami zasady bezstronności.

1. Rozpowszechnianie statystyk europejskich jest dokonywane w pełnej zgodności z zasadami statystycznymi w rozumieniu art. 2, w szczególności w odniesieniu do ochrony poufności informacji statystycznych i zapewnienia równości dostępu zgodnie z wymogami zasady bezstronności.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie tekstu.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Rozpowszechnianie statystyk europejskich jest dokonywane przez Komisję (Eurostat), KUS oraz inne organy krajowe w granicach ich odpowiednich kompetencji.

2. Komisja (Eurostat), KUS oraz inne organy krajowe są zobowiązane w granicach ich odpowiednich kompetencji do niezwłocznego udostępniania społeczeństwu w odpowiedni sposób statystyk europejskich, łącznie z ich koncepcjami, definicjami i wyjaśnieniami, o ile prawodawstwo Parlamentu Europejskiego lub Rady nie stanowi inaczej.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie oraz Komisja udzielają niezbędnego wsparcia w celu zapewnienia wszystkim użytkownikom równości dostępu do statystyk europejskich.

3. Państwa członkowskie oraz Komisja udzielają w zakresie ich odpowiednich kompetencji niezbędnego wsparcia w celu zapewnienia wszystkim użytkownikom równości dostępu do statystyk europejskich.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organy krajowe i Komisja (Eurostat) zapewniają, że poufne dane są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, chyba że podmioty danych statystycznych wyraziły pisemną zgodę na wykorzystanie tych danych do wszelkich innych określonych celów.

2. Organy krajowe i Komisja (Eurostat) wykorzystują poufne dane uzyskane wyłącznie do celów tworzenia statystyk europejskich wyłącznie do celów statystycznych, chyba że jednostka statystyczna wyrazi jednoznaczną zgodę na użycie tych danych do innych celów.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka opiera się na sformułowaniu art. 15 rozporządzenia 322/97.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wyniki statystyczne, dzięki którym możliwa jest identyfikacja podmiotu danych statystycznych, mogą być rozpowszechniane przez organy krajowe i Komisję (Eurostat) w wyjątkowych przypadkach; szczególne warunki określa prawo wspólnotowe.

3. Wyniki statystyczne, dzięki którym możliwa jest identyfikacja jednostki statystycznej, mogą być rozpowszechniane przez organy krajowe i Komisję (Eurostat) w następujących wyjątkowych przypadkach:

Zawsze gdy podmiot danych statystycznych składa odpowiedni wniosek, zmiany do tych wyników wprowadzane są w taki sposób, że ich rozpowszechnianie nie stanowi uszczerbku dla poufności informacji statystycznych.

(a) jeżeli szczególne warunki i metody zostały określone w akcie prawnym Parlamentu Europejskiego i Rady działających zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu. Zawsze gdy jednostka statystyczna składa odpowiedni wniosek, zmiany do wyników statystycznych wprowadzane są w taki sposób, że ich rozpowszechnianie nie stanowi uszczerbku dla poufności informacji statystycznych; lub

 

(b) jeżeli jednostka statystyczna w jednoznaczny sposób wyraziła zgodę na ujawnienie tych danych.

Uzasadnienie

Poprawka zawiera treść poprzedniego art. 25 proponowanego rozporządzenia, ponieważ oba przypadki odnoszą się do rozpowszechniania danych, które umożliwiają identyfikację jednostki statystycznej.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Organy krajowe i Komisja (Eurostat) podejmują wszelkie niezbędne działania regulacyjne, administracyjne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia harmonizacji metod, kryteriów i praktyk w ramach ESS w odniesieniu do ochrony fizycznej i logicznej poufnych danych (kontrola ujawniania danych statystycznych).

4. W zakresie ich odpowiednich kompetencji organy krajowe i Komisja (Eurostat) podejmują wszelkie niezbędne działania regulacyjne, administracyjne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony fizycznej i logicznej poufnych danych (kontrola ujawniania danych statystycznych).

Środki mające zapewnić stosowanie pierwszego akapitu są przyjmowane przez Komisję zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, przewidzianą w art. 27 ust. 2.

Organy krajowe i Komisja (Eurostat) stosują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia harmonizacji zasad i wytycznych dotyczących ochrony fizycznej i logicznej poufnych danych. Środki te są przyjmowane przez Komisję zgodnie z procedurą regulacyjną, przewidzianą w art. 27 ust. 2.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie tekstu.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do przekazywania poufnych danych pomiędzy organami krajowymi, jak również pomiędzy organami krajowymi a Komisją (Eurostatem), może dojść pod warunkiem, że przekazywanie to jest niezbędne dla opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich. Przekazywanie wykraczające poza to, co przewidziano w zdaniu poprzedzającym, wymaga wyraźnego zezwolenia organów krajowych, które zebrały dane.

1. Do przekazywania poufnych danych z organu ESS opisanego w art. 4, który zebrał dane, do innego organu ESS, może dojść pod warunkiem, że przekazywanie takie jest niezbędne dla sprawnego opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich lub podniesienia ich jakości.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Do przekazywania poufnych danych pomiędzy organem ESS, który zebrał dane, i członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) może dojść pod warunkiem, że przekazywanie to jest niezbędne dla sprawnego opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich lub podniesienia jakości statystyk europejskich w zakresie odpowiednich kompetencji ESS i ESBC.

Uzasadnienie

Prawne upoważnienie zezwala co do zasady na przekazywanie poufnych danych w ramach ESS i pomiędzy ESS a ESBC, ale przekazywanie to nie jest obowiązkowe, chyba że ustanowiono je w akcie prawnym, w sprawie którego decyzję podjęli Parlament Europejski i Rada. Organ, który otrzymał poufne dane nie może ich przekazać dalej bez jednoznacznej zgody organu, który zgromadził dane. Gwarantuje się ochronę poufności i korzystanie z danych jedynie do celów statystycznych.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Każde dalsze przekazywanie danych, wykraczające poza pierwsze przekazanie, wymaga wyraźnego zezwolenia organu, który zebrał dane.

Uzasadnienie

Prawne upoważnienie zezwala co do zasady na przekazywanie poufnych danych w ramach ESS i pomiędzy ESS a ESBC, ale przekazywanie to nie jest obowiązkowe, chyba że ustanowiono je w akcie prawnym, w sprawie którego decyzję podjęli Parlament Europejski i Rada. Organ, który otrzymał poufne dane nie może ich przekazać dalej bez jednoznacznej zgody organu, który zgromadził dane. Gwarantuje się ochronę poufności i korzystanie z danych jedynie do celów statystycznych.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Nie można w oparciu o krajowe przepisy dotyczące poufności informacji statystycznych uniemożliwić przekazania poufnych informacji, jeżeli akt prawny Wspólnoty przewiduje przekazywanie wspomnianych danych.

2. Nie można w oparciu o krajowe przepisy dotyczące poufności informacji statystycznych uniemożliwić przekazania poufnych informacji na mocy ust. 1 i 1a, jeżeli akt prawny Parlamentu Europejskiego i Rady działających zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu przewiduje przekazywanie wspomnianych danych.

Uzasadnienie

Prawne upoważnienie zezwala co do zasady na przekazywanie poufnych danych w ramach ESS i pomiędzy ESS a ESBC, ale przekazywanie to nie jest obowiązkowe, chyba że ustanowiono je w akcie prawnym, w sprawie którego decyzję podjęli Parlament Europejski i Rada. Organ, który otrzymał poufne dane nie może ich przekazać dalej bez jednoznacznej zgody organu, który zgromadził dane. Gwarantuje się ochronę poufności i korzystanie z danych jedynie do celów statystycznych.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Poufne dane przekazywane zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i są one dostępne wyłącznie dla personelu zajmującego się działalnością statystyczną w zakresie określonej dziedziny prac.

Uzasadnienie

Prawne upoważnienie zezwala co do zasady na przekazywanie poufnych danych w ramach ESS i pomiędzy ESS a ESBC, ale przekazywanie to nie jest obowiązkowe, chyba że ustanowiono je w akcie prawnym, w sprawie którego decyzję podjęli Parlament Europejski i Rada. Organ, który otrzymał poufne dane nie może ich przekazać dalej bez jednoznacznej zgody organu, który zgromadził dane. Gwarantuje się ochronę poufności i korzystanie z danych jedynie do celów statystycznych.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Do wymiany poufnych danych do celów statystycznych pomiędzy ESS a ESBC może dojść, jeśli zachodzi taka konieczność dla celów opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania europejskich statystyk lub statystyk ESBC i jeżeli jest to wyraźnie przewidziane w prawie wspólnotowym.

3. Do wymiany poufnych danych do celów statystycznych pomiędzy ESS a ESBC może dojść, jeśli zachodzi taka konieczność dla celów opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania europejskich statystyk lub statystyk ESBC i jeżeli jest to wyraźnie przewidziane w prawodawstwie przyjętym przez Parlament Europejski i Radę.

Uzasadnienie

Sformułowanie „prawo wspólnotowe” jest zbyt daleko idące. W każdym razie przekazywanie danych sensytywnych musi być przewidziane przez prawodawcę.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Środki ochronne, przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się w odniesieniu do wszelkich poufnych danych przekazywanych w ramach ESS i pomiędzy ESS a ESBC.

4. Postanowienia dotyczące poufności danych statystycznych, ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się w odniesieniu do wszelkich poufnych danych przekazywanych w ramach ESS i pomiędzy ESS a ESBC.

Uzasadnienie

Sformułowanie „środki ochronne” ma czysto techniczny charakter (por. art. 17 dyrektywy o ochronie danych). Dlatego lepiej i łatwiej jest odnieść się w samym rozporządzeniu do postanowień dotyczących poufności danych statystycznych.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Osoby mające dostęp do poufnych danych wykorzystują te dane jedynie do celów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Osoby te objęte są powyższym zastrzeżeniem nawet po zakończeniu pełnienia swoich funkcji.

Osoby mające dostęp do poufnych danych wykorzystują te dane wyłącznie do celów statystycznych. Osoby te objęte są powyższym zastrzeżeniem nawet po zakończeniu pełnienia swoich funkcji.

Uzasadnienie

Proponowane przez Komisję sformułowanie ust. 3 nie koreluje ze sformułowaniem ust. 1. Ponieważ brak jest rzeczowej przyczyny tej różnicy, wydaje się zasadne, aby użyć także w ust. 3 sformułowania z ust. 1 („wyłącznie do celów statystycznych“).

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane pozyskane ze źródeł, które zgodnie z prawem są dostępne do wiadomości publicznej, nie są uznawane za poufne dla celów rozpowszechniania informacji statystycznych uzyskanych z tych danych.

Dane pozyskane ze źródeł, które zgodnie z prawem są dostępne do wiadomości publicznej i które pozostają takimi u władz krajowych zgodnie z ustawodawstwem krajowym, nie są uznawane za poufne.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Poufność informacji statystycznych nie stanowi przeszkody dla ich rozpowszechniania w sytuacji, gdy podmiot danych statystycznych wyraził zgodę na ujawnienie tych danych.

Poufność informacji statystycznych nie stanowi przeszkody dla ich rozpowszechniania w sytuacji, gdy podmiot danych statystycznych wyraził jednoznaczną zgodę na ujawnienie tych danych.

Uzasadnienie

Jest to zgodne z art. 15 obowiązującego rozporządzenia dotyczącego statystyk wspólnotowych, że osoba zainteresowana musi wyrazić swoją zgodę w sposób jednoznaczny.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, zwany dalej Komitetem ds. ESS.

1. Komisję wspiera Komitet ds. ESS zgodnie z art. 6a.

Uzasadnienie

Poprawka wiąże się z poprawkami w art. 6a (nowy).


UZASADNIENIE

Sprawozdawca z wielkim zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie statystyk europejskich, stanowiący prawne podstawy do sporządzania statystyk na szczeblu europejskim i opracowujący na nowo istniejące ramy prawne temu służące.

Sprawozdawca wskazuje na fakt, że wniosek dotyczący rozporządzenia jest jednym z licznych wniosków wydanych przez Komisję w bieżącym okresie legislacyjnym w zakresie sporządzania i rozpowszechniania statystyk, którymi zajmowała się Komisja ECON. Wniosek stanowi wkład do poprawy uregulowań prawnych, ponieważ skupia istniejące liczne poszczególne przepisy.

Znaczenie statystyki w UE

Zadanie statystyki polega na dostarczaniu obiektywnych i policzalnych danych jako podstawy dla politycznych procesów kształtowania opinii i decyzyjnych. Statystyki służą UE i państwom członkowskim bezpośrednio jako środki pomocnicze w decyzjach politycznych i administracyjnych. Harmonizacja systemów statystycznych w UE musi więc uwzględniać ich znaczenie w odpowiedni sposób.

Treść wniosku dotyczącego rozporządzenia

Wniosek zawiera następujące zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia:

· definicję i umocowanie Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) oraz działań ESS w prawie wspólnotowym;

· określenie funkcji krajowych urzędów statystycznych w ESS;

· wspomnienie o kodeksie postępowania w zakresie statystyk europejskich w prawie wspólnotowym;

· rozszerzenie wyjątków od zasady poufności informacji statystycznych;

· stworzenie grupy partnerskiej ds. ESS i Komitetu ds. ESS zastępujących dotychczasowy Komitet ds. Programu Statystycznego;

· definicję wymiaru jakościowego statystyk europejskich.

Zasady

Należy ograniczyć zakres zasad statystycznych i ukierunkować je na art. 285 Traktatu WE w celu wyeliminowania sprzeczności, niepewności prawnej i niepotrzebnych konfliktów w stosowaniu prawa.

Należy zagwarantować niezależność naukową i metodyczną badań statystycznych dla UE. Regulacje muszą ponadto pozostawać w zgodzie z zasadą pomocniczości.

Europejski System Statystyczny

Art. 4 ust. 1 definiuje Europejski System Statystyczny jako „partnerstwo“ pomiędzy wspólnotowym organem statystycznym, tj. Komisją (Eurostatem) oraz krajowymi urzędami statystycznymi (KUS) i innymi organami odpowiedzialnymi w każdym państwie członkowskim (organy krajowe) za opracowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie statystyk europejskich.

Komisja proponuje podzielenie Komitetu ds. ESS na dwa gremia: Po pierwsze grupa partnerska Europejskiego Systemu Statystycznego (grupa partnerska ds. ESS) składająca się z szefów krajowych urzędów statystycznych i Komisji (Eurostatu); miałaby ona dawać specjalistyczne wytyczne dla organów państw członkowskich i Wspólnoty zajmujących się sporządzaniem statystyk. Zadaniem grupy partnerskiej miałaby być kontrola rozmaitych kwestii związanych z koordynacją, metodyką, ustalaniem priorytetów itd. Po drugie miałby powstać (komitologiczny) Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (Komitet ds. ESS), wspierający Komisję w zakresie podejmowania działań wdrażających, przekazanych jej w proponowanym rozporządzeniu.

Zdaniem sprawozdawcy rozdzielenie to nie jest konieczne i, jak wskazuje opinia Służby Prawnej Parlamentu Europejskiego, możliwe z punktu widzenia prawa, lecz nie obligatoryjne. Decyzja komitologiczna nie implikuje konieczności rozdzielenia na dwa gremia.

W celu zachowania pewności prawnej i lepszej regulacji prawnej sprawozdawca proponuje stworzenie tylko jednego gremium (gremium ds. ESS) spełniającego funkcje grupy partnerskiej ds. ESS i Komitetu ds. ESS zgodnie z wnioskiem Komisji. Pewność prawna prowadzi do lepszej politycznej kontroli i przejrzystości.

Zgodnie z decyzją komitologiczną komitety komitologiczne składają się z przedstawicieli państw członkowskich. Państwa członkowskie mogą w dowolny sposób decydować, kto będzie reprezentował je w komitecie. Parlament Europejski i Rada nie mają uprawnień w zakresie decydowania za państwa członkowskie o ich reprezentowaniu w komitecie komitologicznym. Dlatego nie jest możliwe z prawnego punktu widzenia ustalenie, że członkami grupy partnerskiej ds. ESS muszą obligatoryjnie być szefowie krajowych urzędów statystycznych i Komisja (Eurostat).

Sprawozdawca proponuje zatem sformułowanie umożliwiające autonomiczną decyzję państw członkowskich co do tego, kto będzie je reprezentował w gremium. Jednocześnie sprawozdawca uważa, że należy dążyć do wysokiego stopnia ciągłości personalnej.

Sprawozdawca wspiera ponadto zdecydowanie ideę (art. 5) stworzenia jednolitych krajowych organów kontaktowych zdolnych do udzielenia specjalistycznych informacji dotyczących wszystkich przeprowadzanych działań.

Kodeks praktyk (Code of Practice)

Kodeks praktyk dotyczący opracowywania, sporządzania i rozpowszechniania statystyk europejskich sporządzony i opublikowany w zaleceniu Komisji (COM(2005)0217) ma na celu wzmocnienie zaufania społeczeństwa do statystyk europejskich poprzez określenie, jak statystyki europejskie należy opracowywać, sporządzać i rozpowszechniać z zachowaniem zasad statystycznych i zgodnie z wzorcowymi międzynarodowymi procedurami statystycznymi. Zdaniem sprawozdawcy kodeks należy w razie potrzeby poddać kontroli i dalszemu rozwojowi. Według oceny sprawozdawcy wspomnienie o kodeksie w rozporządzeniu nie implikuje jego prawnej obligatoryjności, co niektóre państwa członkowskie odrzucają, a zdaniem sprawozdawcy byłoby sprzeczne z sensem i celem kodeksu praktyk.

Eurostat/ Komisja

Należy zagwarantować niezależność zawodową Eurostatu wewnątrz Komisji Europejskiej w celu zapewnienia stosowania statystyk wyłącznie do celów statystycznych. Sprawozdawca proponuje więc zmiany zapewniające oddzielenie Eurostatu od innych organów Komisji i wzmacniające koordynującą funkcję Eurostatu. Komisja Europejska posiada wyższość organizacyjną nad Eurostatem.

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem podkreślenie doradczej pozycji Eurostatu wobec innych organów komisji(1) (art. 6 ust. 2).

Cele naukowe i badawcze

Zdaniem sprawozdawcy w niedostateczny sposób uwzględnia się we wniosku dotyczącym rozporządzenia cele naukowo-badawcze. Sprawozdawca wskazuje na fakt, że wkład naukowy i badawczy jest niezbędny w przygotowaniu politycznych podstaw decyzyjnych i dostęp do danych statystycznych w tym zakresie należy poddać stosownej regulacji.

Uniknięcie dodatkowych nakładów administracyjnych związanych ze statystykami

Definicja statystycznej zasady efektywności pod względem kosztów w art. 2 powinna także jednoznacznie zawierać możliwie jak najmniejsze obciążenie respondentów, tak jak ma to miejsce w tekście obowiązującego rozporządzenia. Sprawozdawca proponuje w tym przypadku odpowiednie poprawki.

W celu maksymalnego obniżenia obciążenia respondentów a także kosztów dla urzędów statystycznych należy położyć większy nacisk na kwestię „ustalania priorytetów“ w Europejskim Programie Statystycznym. Tylko w ten sposób można zagwarantować trwały obowiązek uwzględniania tego przez Komisję. Sprawozdawca proponuje więc poprawki do art. 11, które zapewniają ustalanie priorytetów przez Komisję i możliwość kontroli Europejskiego Programu Statystycznego w fazie projektu przez Komitet ds. ESS.

Analiza efektywności pod względem kosztów (art. 12) nie powinna odbywać się dopiero przy realizacji poszczególnych działań statystycznych, lecz analogicznie do art. 4 obowiązującego rozporządzenia w ramach wstępnej kontroli Programu Statystycznego. Sprawozdawca poczynił odpowiednie poprawki. Nadal jest konieczne napięcie programu zbierania danych statystyk urzędowych z uwzględnieniem istniejących obciążeń(2).

Wreszcie należy dokonać zrównania koncepcji i wzmocnienia współpracy ponadzawodowej w celu uniknięcia zajmowania się przez różne grupy robocze tą samą sprawą, tylko z nieco odmiennej perspektywy. Także w tym przypadku sprawozdawca proponuje odpowiednią poprawkę.

Proponowane przez Komisję europejskie podejście do statystyki (art. 14) jest niejasno sformułowane i wymaga jeszcze dalszego doprecyzowania pod względem treści. Sprawozdawca zastrzega sobie możliwość przedstawienia poprawek do tego punktu w przebiegu dalszej procedury.

Także przepisy dotyczące poufności informacji statystycznych wymagają zdaniem sprawozdawcy doprecyzowania. Np. w przypadku definicji „poufnych danych” należy ustalić, czy możliwe jest zniesienie anonimowości czy nie. Zawarty we wniosku Komisji wymiar należycie stosowanych środków zawiera zbyt silną relatywizację. Należy także zdaniem sprawozdawcy sformułować pewne wymagania wobec dostępu do poufnych danych do celów badawczych, m. in. konieczność dostępu i ograniczenie do „rzeczywiście anonimowych danych”. Sprawozdawca zastrzega sobie także w tym przypadku możliwość przedstawienia poprawek w przebiegu dalszej procedury.

(1)

W przypadku prac statystycznych organy statystyczne mają obowiązek konsultacji z Eurostatem. Należy uwzględniać zalecenia.

(2)

Udział obciążeń dla przedsiębiorstw indukowany przez wymagania statystyczne UE wynosi według szacunków Federalnego Urzędu Statystycznego w Niemczech ok. 65% całego nakładu przedsiębiorstw na zgłoszenia statystyczne.


PROCEDURA

Tytuł

Statystyki europejskie

Odsyłacze

COM(2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD)

Data przedstawienia w PE

16.10.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

13.11.2007

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Andreas Schwab

13.11.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.2.2008

2.6.2008

16.7.2008

 

Data przyjęcia

9.9.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Bruno Gollnisch, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht, John Whittaker

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Harald Ettl, Ján Hudacký, Vladimír Maňka, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Margaritis Schinas, Andreas Schwab

Data złożenia

16.9.2008

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności