SPRÁVA o „Kvalitnejšej legislatíve v roku 2006“ podľa článku 9 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality

17.9.2008 - (2008/2045(INI))

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Manuel Medina Ortega

Postup : 2008/2045(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0355/2008
Predkladané texty :
A6-0355/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o „Kvalitnejšej legislatíve v roku 2006“ podľa článku 9 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality

(2008/2045(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. septembra 2007 o lepšej tvorbe práva v roku 2005: uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality – 13. výročná správa[1] (KOM(2006) 0289),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. septembra 2007 o lepšej tvorbe práva v Európskej únii[2],

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. septembra 2007 o stratégii na zjednodušenie regulačného prostredia[3],,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. septembra 2007 o právnych a inštitucionálnych dôsledkoch používania nástrojov tzv. soft law[4],

–   so zreteľom na správu Komisie s názvom „Kvalitnejšia legislatíva v roku 2006“ podľa článku 9 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality (14. správa) (KOM(2007) 0286),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Druhé strategické hodnotenie programu lepšej právnej regulácie v Európskej únii (KOM(2008)0032),

–   so zreteľom na pracovný dokument Komisie „Druhá správa o pokroku stratégie zjednodušenia regulačného prostredia“ (KOM(2008)0033),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Zrýchlené opatrenia na zníženie administratívnej záťaže v Európskej únii na rok 2008 (KOM(2008)0141),

–   so zreteľom na pracovný dokument Komisie s názvom Znižovanie administratívnej záťaže v Európskej únii – Správa o pokroku za rok 2007 a výhľad na rok 2008 (KOM(2008)0035),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0355/2008),

A. keďže regulačný rámec Európskej únie musí spĺňať kritériá jasnosti a účinnosti,

B.  keďže zlepšenie postupov tvorby právnych predpisov môže prispieť k realizácii cieľov Únie,

C. keďže zásady subsidiarity a proporcionality sú základnými zásadami primárneho práva a v oblastiach, v ktorých Spoločenstvo nemá výhradnú legislatívnu právomoc, sa musia za každú cenu dodržiavať,

D. keďže správne uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality zásadným spôsobom prispieva k upevňovaniu právomoci a účinnosti právnych predpisov Spoločenstva a k tomu, že rozhodnutia sa prijímajú na bližšej úrovni k občanom, čím sa v konečnom dôsledku dosahuje vyšší stupeň akceptácie Únie zo strany verejnosti, a keďže tieto zásady majú zásadný význam pre legitimizovanie opodstatnenosti a rozsahu činnosti Spoločenstva, pretože členským štátom umožňujú vykonávať vlastnú legislatívnu právomoc v duchu spolupráce medzi rôznymi úrovňami vlády, čím zvyšujú právnu istotu,

E. keďže na tvorbu práva Spoločenstva sa v súčasnosti vzťahujú zásady subsidiarity a proporcionality, na základe ktorých je nevyhnutné stanoviť postupy koordinácie s vnútroštátnymi zákonodarnými, výkonnými a justičnými orgánmi a tým zabezpečiť, aby bola činnosť Európskej únie potrebná aj zákonná,

F. keďže Komisia upozorňuje na súbor dôležitých faktorov súvisiacich so skvalitňovaním právnych predpisov Únie, akými sú hodnotenie vplyvu, znižovanie administratívnych nákladov a zjednodušovanie, zdokonaľovanie a aktualizácia platných právnych predpisov,

G. keďže Komisia v tejto súvislosti pripisuje význam založeniu otvoreného dialógu so sociálnymi partnermi a s vnútroštátnymi zákonodarcami,

H. keďže Komisia vo svojej Prvej správe o pokroku v súvislosti so stratégiou zjednodušenia regulačného prostredia (KOM(2006)0690) oznámila približne 50 iniciatív týkajúcich sa kodifikačného procesu na rok 2006, z ktorých len 36 sa v skutočnosti predložilo Parlamentu, a keďže na druhej strane bolo na rok 2007 oznámených 200 iniciatív týkajúcich sa kodifikačného procesu, z ktorých len 21 sa predložilo zákonodarcovi,

I. keďže Komisia vo svojom priebežnom programe zjednodušenia priloženom k uvedenej Druhej správe o pokroku stratégie zjednodušenia regulačného prostredia považuje revidovanie a prepracovanie platných právnych predpisov v určitých oblastiach (energetická účinnosť budov, civilné letectvo atď.) za rovnocenné postupy,

J.   keďže Komisia sa zaviazala predložiť akčný program zameraný na zníženie administratívnej záťaže podnikov v EÚ o 25 % do roku 2012 a keďže s týmto cieľom navrhla súbor zrýchlených opatrení týkajúcich sa rôznych legislatívnych oblastí,

1.   podporuje cieľ Komisie zlepšiť kvalitu právnych predpisov Spoločenstva a znížiť legislatívne zaťaženie vrátane zrušenia právnych predpisov, ktoré sú nepotrebné, bránia rastu a spomaľujú inováciu; zdôrazňuje, že vo viacerých oblastiach sa musí vyvinúť ešte väčšie úsilie, aby sa zabezpečil čo najväčší hospodársky prínos právnych predpisov pre vnútorný trh;

2.   podporuje právne predpisy založené na zásadách a zameranie na kvalitu namiesto kvantity; považuje diskusiu o lepšej právnej regulácii za dobrú príležitosť zamyslieť sa nad tvorbou právnych predpisov ako procesom, ktorého cieľom je splniť presne vymedzené politické ciele skvalitnením právnych predpisov Spoločenstva zameraným na podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti a zaviazaním všetkých zainteresovaných strán k účasti vo všetkých etapách tohto procesu od prípravy až po uplatňovanie a  samotným zapojením týchto zainteresovaných strán;

3.  v rámci úsilia o dosiahnutie lepšej právnej regulácie zdôrazňuje význam zásad subsidiarity a proporcionality z pohľadu znižovania zbytočného administratívneho zaťaženia členských štátov a subjektov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy, ako aj pokiaľ ide o zabezpečenie širšej miery akceptácie tých opatrení zo strany občanov EÚ, ktoré sa pri zohľadnení oboch zásad; môžu prijať jedine na úrovni Spoločenstva;

4.  podporuje úsilie, ktoré Komisia vynakladá s cieľom zjednodušiť právne predpisy Spoločenstva;

5.  víta skvalitnenie postupov konzultácie Komisie so zainteresovanými stranami pri príprave návrhov právnych predpisov a berie na vedomie vo všeobecnosti pozitívne reakcie konzultovaných strán pri hodnotení spôsobu, akým Komisia podporovala ich zapojenie;

6.  vyjadruje nesúhlas s tým, že napriek skvalitneniu svojich postupov Komisia naďalej pripravuje rôzne dokumenty týkajúce sa zjednodušenia a lepšej tvorby práva, ktoré neobsahujú identické zoznamy stratégií zjednodušovania, a je preto veľmi ťažké urobiť si o stratégii ucelený obraz; zdôrazňuje, že treba predchádzať príprave nadmerného množstva týchto dokumentov; vyzýva Komisiu, aby pripravovala len jeden výročný dokument; zdôrazňuje, že politické hodnotenia a dobrá spolupráca sa musia uskutočňovať na úrovni Európskej únie, najmä prostredníctvom činnosti Parlamentu, Rady a  Komisie;

7.  zastáva názor, že objektívne posudzovania vplyvu sú dôležitým nástrojom hodnotenia návrhov Komisie a vyzýva preto na vonkajšiu nezávislú kontrolu ich vykonávania;

8.   domnieva sa, že na vypracovanie kvalitnejších právnych predpisov Spoločenstva sú nevyhnutné konzultácie a posudzovania vplyvu, ktoré by nemali zvyšovať úroveň byrokracie, ani predstavovať byrokratické prekážky, ktoré by bránili Komisii konať, ale mali by skôr pomáhať vytvoriť vhodný právny rámec podnecujúci rast v rámci EÚ;

9.   zdôrazňuje potrebu analýz nákladov a prínosov zohľadňujúcich štruktúry nákladov právnej regulácie pri uplatňovaní smerníc prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré menia regulačný rámec, v ktorom pôsobí spoločnosť a jednotlivci; uvedomuje si však, že analýzy nákladov a prínosov nenahradia politické rokovanie o výhodách a nevýhodách konkrétnych právnych predpisov;

10. zastáva názor, že Parlament a Rada by mali pri navrhovaní svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zohľadňovať posudzovania vplyvu predložené Komisiou a svoje vlastné posudzovania s cieľom skvalitniť proces navrhovania právnych predpisov;

11 ďalej sa domnieva, že objektívne posudzovania vplyvu musia byť sčasti založené na včasných a širokých konzultáciách zainteresovaných strán; vyzýva Komisiu, aby do svojich posudzovaní vplyvu začlenila široký súbor scenárov vývoja a politických alternatív (v prípade potreby vrátane variantu „žiadna činnosť“) ako základne pre nákladovo efektívne a trvalo udržateľné riešenia;

12. verí, že začlenenie prognózy administratívnych nákladov do posudzovaní vplyvu bude slúžiť na zvýšenie ich kvality;

13. zdôrazňuje význam hodnotenia politiky, ktoré na úrovni Európskej únie realizujú orgány zastupujúce občanov, napríklad Parlament alebo miestne a sociálne združenia, akými sú Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor;

14. vyjadruje pochybnosti pokiaľ ide o vhodnosť podpory samoregulácie a spoluregulácie, pretože môžu v konečnom dôsledku viesť k vzniku určitej formy „legislatívnej zdržanlivosti“, ktorá by prospela jedine nátlakovým skupinám a silným účastníkom hospodárskej súťaže; z tohto dôvodu podporuje záver Komisie, že nariadenia sú naďalej najjednoduchším spôsobom dosahovania cieľov EÚ a poskytovania právnej istoty podnikom a občanom; žiada Komisiu, aby v tejto súvislosti vypracovala ucelenejší prístup;

15. zdôrazňuje, že nelegislatívne opatrenia by mali rešpektovať rovnováhu právomocí a jednotlivé úlohy inštitúcií; želá si, aby Európsky parlament k týmto opatreniam prispieval rozumným a uceleným spôsobom a aby pri tom využíval svoje skúsenosti; zdôrazňuje potrebu politickej podpory týchto inovačných opatrení;

16. domnieva sa, že treba posilniť formálny regulačný systém Európskej únie v súlade s podmienkami zakotvenými v zmluvách a vyhnúť sa legislatívnym „skratkám“ aj prostredníctvom neformálnych právnych predpisov, ktoré nie sú právne záväzné;

17. víta, že Komisia prijala opatrenia zamerané na odstránenie omeškaní pri prekladoch kodifikovaných textov do nových úradných jazykov EÚ; vyjadruje nesúhlas s tým, že napriek tomu, že Komisia ohlásila približne 50 iniciatív týkajúcich sa kodifikačného procesu na rok 2006 a približne 200 na rok 2007, Parlamentu z nich predložila len 36 za rok 2006 a 21 za rok 2007;

18. naliehavo žiada Komisiu, aby sa pridržiavala zoznamov kodifikovaných a prepracovaných právnych predpisov a zákonodarcovi pokiaľ to bude možné predložila všetky ohlásené iniciatívy a vysvetlila dôvody pre ktoré neboli vynechané iniciatívy predložené; zdôrazňuje, že Európsky parlament preukázal dobrú vôľu prepracovaním článkov 80 a 80a svojho rokovacieho poriadku, ktoré umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie prijatie týchto iniciatív v prospech zjednodušenia;

19. pripomína tiež Komisii, že iniciatívy týkajúce sa kodifikačného procesu a prepracovania právnych predpisov prijíma Parlament v zodpovedajúcich lehotách a ak sa aj vyskytnú dlhšie časové lehoty pokiaľ ide o ostatné iniciatívy na zjednodušenie, je to v dôsledku toho, že tieto iniciatívy sú bežnými návrhmi právnych predpisov, ktoré podliehajú bežnému postupu prijímania právnych predpisov a zvyčajným časovým lehotám;

20. potvrdzuje svoje želanie, aby Komisia prijala postup prepracovania ako bežný postup tvorby právnych predpisov, aj v prípadoch, ak sa navrhuje „revízia“ platného právneho predpisu, aby bol pre každú iniciatívu k dispozícii kompletný prehľad právneho predpisu vrátane konkrétnych zmien a doplnení, pričom sa v nich jasným spôsobom označia nové časti a časti, ktoré ostávajú nezmenené;

21. rovnako žiada Komisiu, aby mala na zreteli, že v prípadoch, keď nebude možné text prepracovať, v rámci bežného postupu prijímania právnych predpisov by mala jestvovať možnosť kodifikácie postupných zmien a doplnení príslušného právneho predpisu v časovej lehote neprekračujúcej šesť mesiacov; domnieva sa, že v súlade s medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe práva by sa mohli v spolupráci s Radou a Komisiou vytvoriť osobitné štruktúry, aby sa s cieľom podpory zjednodušenia umožnilo primerané zapojenie zainteresovaných strán;

22. pripomína, že keďže nejednoznačné a neúčinné nástroje tzv. mäkkého práva môžu mať negatívny vplyv na rozvoj práva v Európskej únii a na rovnováhu medzi inštitúciami, mali by sa používať veľmi opatrne – ak to umožňujú zmluvy a spôsobom v prísnom súlade s rozdeľovaním právomocí v zmysle primárneho práva – a v každom prípade by mala byť zaručená právna istota;

23. víta rozhodnutie Komisie predkladať svoje nové návrhy a dokumenty na konzultácie priamo národným parlamentom s cieľom získať stanovisko orgánov nachádzajúcich sa v opačnom smere legislatívneho procesu Spoločenstva a predvídať tým ustanovenia Lisabonskej zmluvy; v plnej miere podporuje význam tejto formy spolupráce pokiaľ ide o zlepšovanie kvality a uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva, predovšetkým zásad subsidiarity a proporcionality;

24. zastáva názor, že transpozícia by sa mala dôsledne a aktívne sledovať, aby sa zabránilo odlišným výkladom a ukladaniu dodatočných požiadaviek na vnútroštátnej úrovni (tzv. gold-plating); želá si, aby Komisia zohrávala pri transpozícii aktívnu úlohu spolu s orgánmi dohľadu a skupinami odborníkov, a to tak na úrovni Spoločenstva, ako aj na vnútroštátnej úrovni, pretože včasná analýza môže zamedziť omeškaniam a zbytočnému zaťaženiu podnikov; vyzýva Komisiu, aby preskúmala aké kroky by mohli byť podniknuté proti ukladaniu dodatočných požiadaviek na vnútroštátnej úrovni (gold-plating) vrátane zavedenia práva občanov na priamu žalobu; vyzýva na následné posudzovanie vplyvu, pri ktorom by sa analyzovalo skutočné uplatňovanie rozhodnutí na vnútroštátnej a miestnej úrovni; podporuje uplatňovanie predpisov čoraz primeranejším spôsobom; opätovne navrhuje, aby Parlament stanovil vhodný transpozično-monitorovací postup v úzkej spolupráci so svojimi národnými partnermi;

25. domnieva sa, že na zefektívnenie vzťahov s národnými parlamentmi je potrebné vypracovať spoločný prístup k podmienkam určeným na základe zásad subsidiarity a proporcionality; bezvýhradne podporuje iniciatívu Komisie na začlenenie štandardizovaného súboru otázok v tejto súvislosti s cieľom vypracovať dôvodové správy dopĺňajúce návrhy Komisie, ako sa uvádza v prílohe 3 k pracovnému dokumentu Komisie (SEK(2007)0737);

26. víta, že Komisia ohlásila revíziu právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa práva obchodných spoločností, účtovného práva a audítorského práva a verí, že čo najskôr budú v týchto oblastiach predložené konkrétne návrhy;

27. opätovne potvrdzuje potrebu znížiť zbytočnú administratívnu záťaž, ktorú musia niesť podniky, ak chcú splniť informačné povinnosti stanovené v európskych a vnútroštátnych právnych predpisoch; zdôrazňuje, že cieľ Komisie znížiť administratívnu záťaž do roku 2012 o 25 % by mal byť „čistým cieľom“, t. j. zníženie v niektorých oblastiach sa nesmie vykompenzovať uvalením nového administratívneho bremena v iných oblastiach; podporuje intenzívnejšie využívanie informačných a komunikačných technológií v tejto oblasti; žiada, aby Komisia preskúmala a ak je to možné znížila všeobecnú administratívnu záťaž, ktorú znášajú všetky zainteresované strany, aj v prípade, ak nejde o podniky;

28. zdôrazňuje, že je potrebné vyvíjať ďalšie úsilie na zjednodušenie interakcie Komisie s občanmi, napríklad v oblasti obstarávania zákaziek, finančných služieb, výskumných programov, pravidiel štátnej pomoci a žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zo strany Spoločenstva;

29. pripomína že je dôležité uvážlivo používať doložku o preskúmaní a tým zabezpečovať, aby právne predpisy nestratili relevantnosť;

30. potvrdzuje svoju pripravenosť zachovať a posilniť spoluprácu s Radou a Komisiou, s cieľom spĺňať očakávania občanov a podnikov v oblasti zjednodušenia právnych predpisov Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o návrhy zrýchlených opatrení zameraných na zníženie administratívnej záťaže; zdôrazňuje, že v rámci procesu zjednodušenia postupov rozhodovania s cieľom skracovania lehôt sa musia v každom prípade dodržiavať požiadavky na takéto postupy stanovené v zmluvách;

31.      poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 187 E, 24.7.2008, s. 67.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 187 E, 24.7.2008, s. 60.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 187 E, 24.7.2008, s. 72.
  • [4]  Ú. v. EÚ C 187 E, 24.7.2008, s. 75.

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (17.7.2008)

pre Výbor pre právne veci

o Kvalitnejšej legislatíve v roku 2006 podľa článku 9 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality
(2008/2045(INI))

Spravodajca: Dariusz Rosati

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   podporuje cieľ Komisie zlepšiť kvalitu právnych predpisov Spoločenstva a znížiť legislatívne zaťaženie tým, že okrem iného zruší nepotrebné právne predpisy, ktoré bránia rastu a spomaľujú inováciu; zdôrazňuje, že vo viacerých oblastiach sa musí vyvinúť ešte väčšie úsilie, aby sa zabezpečilo, že právne predpisy pre vnútorný trh prinesú čo najväčší hospodársky prospech;

2.   podporuje právne predpisy založené na príslušných zásadách a zameranie na kvalitu namiesto kvantity; považuje diskusiu o lepšej tvorbe právnych predpisov za príležitosť pristupovať k legislatíve ako k procesu, ktorého cieľom je dosiahnuť presne vymedzené politické ciele, tým že sa zlepšia právne predpisy Spoločenstva na podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti a že všetky zastúpené strany sa zaviažu k účasti vo všetkých etapách tohto procesu od prípravy až po presadzovanie a budú do nich zapojené;

3.   domnieva sa, že na vypracovanie kvalitnejších právnych predpisov Spoločenstva sú nevyhnutné konzultácie a posudzovania vplyvu, ktoré by nemali zvyšovať byrokraciu, ani predstavovať byrokratické prekážky, ktoré by bránili Komisii konať, ale mali by skôr pomáhať vytvoriť vhodný právny rámec vo vnútri EÚ, ktorý podnecuje rast;

4.   zdôrazňuje potrebu analýz nákladov a prínosov, ktoré zobrazujú štruktúry regulačných nákladov v prípadoch, keď sa smernice uplatňujú prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov a menia regulačný rámec, v ktorom spoločnosti a jednotlivci fungujú; uvedomuje si však, že analýzy nákladov a prínosov nenahradia politické rokovanie o výhodách a nevýhodách konkrétnych právnych predpisov;

5.   zastáva názor, že Parlament a Rada by pri navrhovaní svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov mali zohľadňovať posudzovania vplyvu vypracované Komisiou a aj svoje vlastné posudzovania s cieľom zlepšiť proces prípravy právnych predpisov;

6.   zastáva názor, že transpozícia by sa mala dôsledne a aktívne sledovať, aby sa zabránilo odlišným výkladom a kumulácii dodatočných požiadaviek (tzv. gold-plating); želá si, aby Komisia zohrávala pri transpozícii aktívnu úlohu spolu s orgánmi dohľadu a skupinami odborníkov, a to tak na úrovni Spoločenstva, ako aj na vnútroštátnej úrovni, keďže včasná analýza môže zamedziť omeškaniam a zbytočnému zaťaženiu podnikov; vyzýva Komisiu, aby preskúmala aké kroky by mohli byť podniknuté proti kumulácii, vrátane zavedenia práva občanov na priamu žalobu; vyzýva na následné hodnotenie vplyvu, ktoré by analyzovalo, ako sa v skutočnosti vykonávajú rozhodnutia v členských štátoch a na miestnej úrovni; podporuje čoraz primeranejšie používanie predpisov; opätovne navrhuje, aby Parlament stanovil vhodný transpozično-monitorovací postup v úzkej spolupráci so svojimi národnými partnermi;

7.   nabáda Komisiu, aby preskúmala alternatívy právnych predpisov, ktoré by mohli zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a zabezpečiť konvergenciu v regulácii a dohľade nad vnútorným trhom, vrátane samoregulácie a vzájomného uznávania vnútroštátnych predpisov, zavádzania osvedčených postupov a výmeny informácií medzi členskými štátmi.

8.   zdôrazňuje, že nelegislatívne opatrenia by mali rešpektovať vyváženosť právomocí a úlohy jednotlivých inštitúcií; želá si, aby Európsky parlament prispieval rozvážnym a uceleným spôsobom k týmto opatreniam na základe predchádzajúcich skúseností; zdôrazňuje potrebu politickej podpory týchto inovačných opatrení;

9.   vyzýva Komisiu, aby každoročne informovala o dosiahnutých úspechoch v rámci zlepšovania administratívnej výkonnosti o 25 % do roku 2012 a ďalších úsilí, ktoré chce vyvinúť na uskutočnenie dohodnutého cieľa;

10. pripomína dôležitosť rozumného používania doložky o preskúmaní pri zabezpečovaní primeranosti právnych predpisov;

11. zdôrazňuje, že je tiež potrebné naďalej zjednodušovať proces interakcie Komisie s občanmi, napríklad v oblasti obstarávania zákaziek, finančných služieb, výskumných programov, pravidiel štátnej pomoci a žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov Spoločenstvom;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

16.7.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

12

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, David Casa, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Joseph Muscat, John Purvis, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dragoş Florin David, Harald Ettl, Werner Langen, Thomas Mann, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

9.9.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Náhradníci (čl 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Renate Weber