ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές

  10.9.2008 - (2008/2062(INI))

  Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  Εισηγητής: Alejandro Cercas

  Διαδικασία : 2008/2062(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0357/2008
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0357/2008
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές

  (2008/2062(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις συνέπειες της εξαίρεσης των αυτοαπασχολούμενων οδηγών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (COM(2007)0266),

  –       έχοντας υπόψη την 23η έκθεση της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή, το 2003‑2004, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (COM(2007)0622),

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών[1],

  –       έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών[2],

  –       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ 3820/85 του Συμβουλίου[3],

  –       έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ[4],

  –       έχοντας υπόψη την απόφαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2004 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C‑184/02 και C-223/02 Βασίλειο της Ισπανίας και Δημοκρατία της Φινλανδίας κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης[5], με την οποία το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί δεν μπορούν να εξαιρούνται μονίμως από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας,

  –       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο "Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - Βιώσιμη κινητικότητα στην ήπειρό μας - Ενδιάμεση εξέταση της Λευκής Βίβλου του 2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές"[6],

  –       έχοντας υπόψη τις επιστολές που απηύθυναν, στις 21 Ιουνίου και 29 Ιουνίου 2007, αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στον κ. Vladimir Spidla, μέλος της Επιτροπής, και στον κ. Jacques Barrot, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, και την απάντηση του κ. Barrot της 3ης Οκτωβρίου 2007,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας με τίτλο "Ο αντίκτυπος της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις του κλάδου των οδικών μεταφορών"[7],

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0357/2008),

  Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν διαβίβασαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επιθεώρησης και επιβολής του νόμου κατά την περίοδο 2003-2004, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, με αποτέλεσμα η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο (COM(2007)0622) να υποβληθεί με ενάμισι χρόνο καθυστέρηση,

  Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που ο μέσος αριθμός των παραβάσεων που εντοπίστηκαν παρέμεινε σταθερός, αυξήθηκε σημαντικά ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων που καταγράφηκαν σε ορισμένα κράτη μέλη· γενικά αυξήθηκαν οι παραβάσεις που σχετίζονται με τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης, ενώ μειώθηκαν οι παραβάσεις που αφορούσαν τις περιόδους οδήγησης,

  Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση για την επόμενη διετία θα περιέχει υποχρεωτικά για πρώτη φορά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ,

  Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς το γενικό συμφέρον να εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες που αφορούν τον χρόνο εργασίας και τις περιόδους οδήγησης και ανάπαυσης, τόσο για τους μετακινούμενους εργαζόμενους όσο και για τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς,

  Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός της οδηγίας 2002/15/ΕΚ είναι ο καθορισμός ελάχιστων υποχρεώσεων σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας, με στόχο την καλύτερη προστασία της ασφάλειας και της υγείας των ατόμων που εκτελούν κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την προσέγγιση των συνθηκών ανταγωνισμού,

  ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2002/15/ΕΚ τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2002, ότι τα κράτη μέλη διέθεταν προθεσμία τριών ετών, η οποία έληγε στις 23 Μαρτίου 2005, για να θέσουν σε εφαρμογή τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, και ότι ωστόσο τα περισσότερα από αυτά δεν κατάφεραν να μεταφέρουν την οδηγία κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης μεταβατικής περιόδου 3 ετών,

  Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο χρόνια μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που είχε καθοριστεί για τη μεταφορά της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, εξακολουθούν να υπάρχουν κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμα μεταφέρει όλες τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας,

  Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί εξαιρούνται, τουλάχιστον, μέχρι τις 23 Μαρτίου 2009, από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ,

  Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή της σχετικά με τις συνέπειες της εξαίρεσης των αυτοαπασχολούμενων οδηγών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, η Επιτροπή εκθέτει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τόσο της συμπερίληψης όσο και της εξαίρεσης των αυτοαπασχολούμενων οδηγών, χωρίς ωστόσο να καταλήγει σε οριστικά συμπεράσματα,

  Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει τονίσει, επανειλημμένως, ότι έχει σημασία να αντιμετωπισθεί η εσφαλμένη στον εν λόγω κλάδο πρακτική της κατάταξης πολυάριθμων εργαζομένων στην κατηγορία των ψευδοαυτοαπασχολούμενων οδηγών,

  ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να εξαλειφθούν οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός στον κλάδο των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβάνοντας τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς,

  ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η συνοχή του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 όσον αφορά τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης, χωρίς να γίνεται καμία διάκριση μεταξύ των οδηγών,

  ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός του χρόνου εργασίας στον κλάδο των οδικών μεταφορών θα συμβάλει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στην οδική ασφάλεια, αν συμπεριληφθούν σε αυτόν και οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί,

  ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων οδηγών δεν μειώνει την ικανότητά τους ούτε την αναγκαιότητα διεκπεραίωσης διοικητικών ή διαχειριστικών καθηκόντων για την εταιρία τους, αφού, για τους σκοπούς της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, ο χρόνος εργασίας περιορίζεται στις δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τις οδικές μεταφορές,

  ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοί παράγοντες που εκπροσωπούνται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή συμφωνούν, ως επί το πλείστον, με τη συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων οδηγών, προκειμένου να διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο η ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων του κλάδου, να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να προαχθούν καλύτερες συνθήκες εργασίας,

  ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη σαφώς ότι το άρθρο 71 της Συνθήκης ΕΚ αποτελεί κατάλληλη και επαρκή νομική βάση για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς, διότι ακριβώς συμβάλλει στους στόχους της οδικής ασφάλειας και στην προσέγγιση των συνθηκών ανταγωνισμού,

  ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση και η έκθεση της Επιτροπής που αναφέρθηκαν ανωτέρω σχετικά με την μη υπαγωγή των αυτοαπασχολούμενων οδηγών στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ αντανακλούν τις αλλεπάλληλες ανησυχητικές καθυστερήσεις στη μεταφορά και την εφαρμογή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς και άλλων διατάξεων στον κοινωνικό τομέα, που αφορούν τις οδικές μεταφορές,

  ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμα και αν ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμα μεταφέρει την οδηγία 2002/15/ΕΚ, πρέπει να υποβληθούν διετείς εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται από την ίδια την οδηγία,

  1.      εκφράζει τη λύπη του για τις μεγάλες αποκλίσεις που εξακολουθούν να υφίστανται στην εφαρμογή και εκτέλεση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85· σημειώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να εγγυηθούν την αποτελεσματική και ενιαία εφαρμογή της βελτιωμένης κοινωνικής νομοθεσίας·

  2.      εκφράζει την ανησυχία του για τις ανεπάρκειες και τις καθυστερήσεις στη μεταφορά και την εφαρμογή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί από αυτά τα κράτη μέλη άμεσες διευκρινίσεις και παρατηρήσεις σχετικά με τους λόγους της μη εφαρμογής, καθώς και επισήμανση των κωλυμάτων που συνεχίζουν να υπάρχουν·

  3.      τονίζει ότι η οδηγία 2002/15/ΕΚ θεσπίζει "ελάχιστες προδιαγραφές" και ότι η μεταφορά της δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση της προστασίας των εργαζομένων ή σε μη συμμόρφωση προς τους ευνοϊκότερους όρους ορισμένων κρατών μελών που απορρέουν από τη γενική νομοθεσία για την απασχόληση ή από συλλογικές συμβάσεις·

  4.      ζητά από τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη διαδικασία μεταφοράς και να εφαρμόσουν, με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα, τις διατάξεις της κοινωνικής νομοθεσίας που αφορούν τον κλάδο των οδικών μεταφορών, υπηρετώντας το γενικό συμφέρον, της οδικής ασφάλειας και της υγείας και ασφάλειας των οδηγών και διαμορφώνοντας ένα σαφές πλαίσιο θεμιτού ανταγωνισμού·

  5.      ζητά από την Επιτροπή να εκπονήσει τις εκθέσεις για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, ανά διετία, όπως προβλέπεται, ακόμα και αν εξακολουθούν να υπάρχουν κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμα μεταφέρει τις διατάξεις της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία·

  6.      εκφράζει την ανησυχία του για τον σταθερά υψηλό μέσο αριθμό των παραβάσεων, ιδίως στον τομέα της μεταφοράς προσώπων, και αναμένει εκ μέρους των κρατών μελών καλύτερη εκτέλεση των σχετικών διατάξεων· καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν περισσότερες κοινές πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και προσωπικού καθώς και να διεξάγουν εναρμονισμένους ελέγχους·

  7.      καλεί την Επιτροπή να επιδείξει τη μεγαλύτερη δυνατή αποφασιστικότητα απέναντι στις παραβάσεις από την πλευρά των κρατών μελών της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις κοινωνικές πτυχές των οδικών μεταφορών, να προβλέψει αναγκαστικά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις και να δράσει προληπτικά και, αν κριθεί απαραίτητο, να κινηθεί δικαστικά, για να εγγυηθεί την απαρέγκλιτη τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας·

  8.      προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006, κατευθυντήριες γραμμές, έως τον Οκτώβριο του 2008, για ενιαίο ορισμό και κατηγοριοποίηση των παραβάσεων·

  9.      ζητά από την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση της επίσημης ανάλυσης επιπτώσεων, να προτάξει την κοινωνική διάσταση της οδικής ασφάλειας, καθώς και την ασφάλεια και την υγεία των οδηγών και άλλων χρηστών των οδών έναντι οποιασδήποτε άλλης πτυχής ενόψει νομοθετικής πρότασης που τροποποιεί την οδηγία 2002/15/ΕΚ όπως ζητείται στο οικείο άρθρο της 2, παράγραφος 1·

  10.    ζητεί από την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση της προαναφερθείσας επίσημης ανάλυσης επιπτώσεων, να λάβει υπόψη της τις δύσκολες συνθήκες εργασίας των οδηγών φορτηγών που διασχίζουν την Ευρώπη εξαιτίας της ανεπαρκούς πρόσβασης σε κατάλληλους χώρους ανάπαυσης, παρά το γεγονός ότι το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 αναγνωρίζει ρητά τη σημασία της ύπαρξης επαρκούς αριθμού ασφαλών και προστατευμένων χώρων ανάπαυσης για τους επαγγελματίες οδηγούς κατά μήκος του δικτύου αυτοκινητοδρόμων της ΕΕ· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο πιλοτικό σχέδιο για τους ασφαλείς και προστατευμένους χώρους στάθμευσης το οποίο δρομολογήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στη γνωμοδότησή της με θέμα "η ευρωπαϊκή πολιτική για την οδική ασφάλεια και οι επαγγελματίες οδηγοί – Ασφαλείς και προστατευμένοι χώροι στάθμευσης"[8]·

  11.    ζητά από την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη, στην ανωτέρω ανάλυσή της, τη θέση και την επιχειρηματολογία του Κοινοβουλίου υπέρ της πλήρους υπαγωγής των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ·

  12.    ζητά από την Επιτροπή να λάβει υπόψη, στην ανωτέρω ανάλυσή της, τη γενική γνώμη που έχει διατυπωθεί στο εσωτερικό του κλάδου των μεταφορών όσον αφορά τη σκοπιμότητα της συμπερίληψης των αυτοαπασχολούμενων οδηγών, και εκτιμά ότι παρουσιάζει εξαιρετικές δυσκολίες από νομικής σκοπιάς ο εντοπισμός και η δίωξη των ψευδοαυτοαπασχολούμενων, για να αναφερθούμε στα πρακτικά και τα γραφειοκρατικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, έτσι ώστε να μην γίνεται κατάχρηση της εν λόγω έννοιας με σκοπό την απαλλαγή από τους περιορισμούς που αφορούν τις ημέρες εργασίας·

  13.    ζητά από την Επιτροπή να προτείνει εγκαίρως τα απαιτούμενα μέτρα έτσι ώστε στις 23 Μαρτίου 2009, να μπορέσει να τεθεί πλήρως σε ισχύ η οδηγία 2002/15/ΕΚ στο σύνολό της, ως προς όλα της τα στοιχεία, και το πεδίο εφαρμογής της να επεκταθεί και στους αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους·

  14.    ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων θα ολοκληρωθούν επειγόντως, ώστε να διενεργηθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση μια αντικειμενική ανάλυση τυχόν αλλαγών που θα πρέπει να εξεταστούν·

  15.    καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις διαδικασίες ελέγχου των μεταφορών σε κάθε κράτος μέλος και να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο την σχετική έκθεση· καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που εντοπίζονται ελεγκτικές διαδικασίες που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών ή προσώπων να επανεξετάσει την ισχύουσα νομοθεσία και να προτείνει τροπολογίες, ώστε να διασφαλίσει ενιαίες διαδικασίες ελέγχου της κυκλοφορίας·

  16.    καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποβάλουν ταχύτερα τις πληροφορίες και τις εκθέσεις εφαρμογής που βασίζονται σε αυτές, ούτως ώστε να καταστεί δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις οι απαραίτητες νομικές διορθώσεις που θα προκύψουν ενδεχομένως από την ανάλυση της εφαρμογής·

  17.    εκτιμά ότι τα στοιχεία σχετικά με τις παραβάσεις επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά την άποψή του ότι υπάρχει άμεση ανάγκη νομοθετικών προσαρμογών· εκφράζει, για αυτό το λόγο, την πεποίθησή του ότι, δυνάμει της οδηγίας 2006/22/ΕΚ, που τέθηκε σε ισχύ το Μάιο του 2006, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2007, στο μέλλον η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων θα είναι αυστηρότερη και ενιαία·

  18.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Στην Ευρώπη, οι οδικές μεταφορές διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων και γνωρίζουν μια πολύ δυναμική εξέλιξη και συνεχή ανάπτυξη. Ο κλάδος αυτός είναι πολύ σημαντικός από την άποψη της απασχόλησης, αφού απασχολεί άμεσα περισσότερα από 3 εκατομμύρια άτομα σε όλη την Ένωση. Δυστυχώς, η μεταφορά και η τήρηση, σε εθνικό επίπεδο, της κοινωνικής νομοθεσίας που αφορά τον συγκεκριμένο κλάδο, και ειδικότερα των κανόνων σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας και με τις περιόδους οδήγησης και ανάπαυσης, είναι ελάχιστα ικανοποιητικές, με όλες τις συνακόλουθες συνέπειες και κινδύνους τόσο για την οδική ασφάλεια, όσο και για την υγεία και την ασφάλεια των οδηγών, όπως επισημαίνει το Κοινοβούλιο.

  Από την άλλη πλευρά, ο έντονος ανταγωνισμός, τόσο στο εσωτερικό του κλάδου όσο και με τους άλλους κλάδους των μεταφορών, επιτάσσει σαφείς κανόνες και αποτελεσματικές διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων, έτσι ώστε η μη τήρηση των κοινών κανόνων να μην υπονομεύει την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεκτική και ορθολογική λειτουργία του κλάδου στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Ο σεβασμός των συνθηκών του θεμιτού ανταγωνισμού και η απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων στον τομέα της οδήγησης, της εργασίας και της ανάπαυσης αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: συνιστούν θεμελιώδη προηγούμενα για τη διασφάλιση τόσο της οδικής ασφάλειας για τους πολίτες της Ένωσης όσο και της υγείας και της ασφάλειας των οδηγών στις μεταφορές προσώπων και εμπορευμάτων.

  Για την αντιμετώπιση των εν λόγω σημαντικών και δύσκολων προκλήσεων, καταρτίστηκε ένας επαρκής νομοθετικός μηχανισμός, ο οποίος δεν είναι πάντα τόσο σαφής ούτε τόσο συνεκτικός όσο θα έπρεπε και, κυρίως, δεν έχει ακόμα μεταφερθεί με την απαιτούμενη σπουδή στο εθνικό δίκαιο ούτε έχει εφαρμοστεί στις μεταφορικές δραστηριότητες όλων των κρατών μελών.

  Στην πραγματικότητα, συνυπάρχουν, χωρίς να συμπίπτουν πάντα, δύο νομοθετικοί μηχανισμοί: εκείνος που αφορά το χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης, ο οποίος εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και ο οποίος μόλις αναθεωρήθηκε[1], και εκείνος που αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, ο οποίος περιλαμβάνεται στην οδηγία 2002/15/ΕΚ, της 11ης Μαρτίου 2002, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας έκθεσης.

  Συγκεκριμένα, οι στόχοι στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας που επιδιώκονται με την οδηγία 2002/15/ΕΚ εμποδίζονται από δύο ειδών προβλήματα:

  1.        Το πρώτο συνίσταται στα κενά της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή τους τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω οδηγίας, δηλαδή μέχρι τις 23 Μαρτίου 2005, για να εφαρμόσουν τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτήν. Ωστόσο, μέχρι εκείνη την ημερομηνία, το ένα τρίτο των κρατών μελών δεν είχε τηρήσει τη συγκεκριμένη υποχρέωση και, ακόμα και σήμερα, τέσσερα εξ αυτών δεν έχουν ανακοινώσει τα μέτρα τους για τη μεταφορά· η Επιτροπή εκτιμά επομένως, ότι δεν είναι σε θέση να κοινοποιήσει την πρώτη της διετή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, όπως θα έπρεπε να είχε ήδη κάνει τον Μάρτιο του 2007·

  2.        Δεύτερο πρόβλημα, η συνεχής αβεβαιότητα και η μη συμπερίληψη, μέχρι και σήμερα, των αυτοαπασχολούμενων στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, μολονότι το Κοινοβούλιο το ζητούσε και το είχε πετύχει χάρη στις εντατικές του προσπάθειες, ύστερα από μια δύσκολη διαδικασία συνδιαλλαγής με το Συμβούλιο. Όπως όφειλε, η Επιτροπή δημοσίευσε, στις 23 Μαΐου 2007, την έκθεση σχετικά με τις συνέπειες της εξαίρεσης των αυτοαπασχολούμενων οδηγών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ (COM(2007)266), στο πλαίσιο της οποίας θα έπρεπε να είχε αποσαφηνίσει την εμβέλεια των νομοθετικών πρωτοβουλιών που πρόκειται να υποβάλει, έτσι ώστε η συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων οδηγών να γίνει πραγματικότητα στις 23 Μαρτίου 2009, όπως προβλέπει το άρθρο 2, παράγραφος 1, της ανωτέρω οδηγίας. Ωστόσο, η Επιτροπή κατέληξε στην έκθεσή της ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να υποβάλει την προβλεπόμενη πρόταση και ότι πρέπει να εμβαθύνει την ανάλυσή της, λαμβάνοντας υπόψη άλλα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και ο νέος κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 για τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης. Κατά την άποψη πολλών, μια ανάγνωση της έκθεσης καθιστά πασιφανές ότι η Επιτροπή δεν υπερασπίζεται πλέον τη συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων με τόσο σθένος όσο στο παρελθόν και ότι οι οικονομικές πτυχές έχουν υπερισχύσει των κοινωνικών πτυχών, ή ακόμη και αντιβαίνουν σε αυτές.

  Στις 21 Ιουνίου και 29 Οκτωβρίου 2007, ο κ. Jan Andersson, πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, απηύθυνε, εξ ονόματος της εν λόγω επιτροπής, στον κ. Vladimir Spidla, μέλος της Επιτροπής, και στον κ. Jacques Barrot, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, μια επίσημη ανακοίνωση, στην οποία εξέφραζε την ικανοποίησή του που η Επιτροπή εξακολουθεί να πιστεύει ότι μια μείωση του χρόνου εργασίας για ολόκληρο τον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων, θα είχε θετικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια. Κατέληγε υπενθυμίζοντας πόσο σημαντικό είναι στην πραγματικότητα να διατηρηθεί η συνοχή με τον κανονισμό για τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης, να αποφευχθεί ενδεχόμενος κατακερματισμός του κλάδου λόγω της κατάταξης πολλών εργαζομένων στους (ψευδο)αυτοαπασχολούμενους οδηγούς, καθώς και να διασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός χάρη στην εφαρμογή της οδηγίας στο σύνολο του τομέα των οδικών μεταφορών.

  Ο κ. Barrot, στην απάντησή του, ανέφερε ότι η διαθέσιμη μελέτη δεν καταλήγει σε οριστικό συμπέρασμα σχετικά με τη συμπερίληψη ή την εξαίρεση των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, επιβάλλοντας έτσι μας να εμβαθύνουμε στο έργο της περισυλλογής. Δρομολογήθηκε λοιπόν, κατά τον δέοντα τρόπο, μια ανάλυση αντικτύπου σχετικά με τις τρεις επιλογές που είναι υπό εξέταση:

  α. διατήρηση της οδηγίας ως έχει, γεγονός που θα συνεπάγεται την πλήρη και αυτόματη συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων από τις 23 Μαρτίου 2009·

  β. ενίσχυση της οδηγίας με διατάξεις που θα αποσκοπούν στη συμπερίληψη των επονομαζόμενων "ψευδοαυτοαπασχολούμενων" στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, με παράλληλη διατήρηση της εξαίρεσης των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων·

  γ. επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς, εκτός από εκείνους που επιδίδονται αποκλειστικά σε μεταφορικές δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο.

  Δεδομένου του χρόνου που έχει παρέλθει, είναι επιτακτική ανάγκη να αποφανθεί το Κοινοβούλιο, με διττό στόχο, αφενός μεν, πριν από τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, η οδηγία να έχει γίνει όντως πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη, αφετέρου δε, η Επιτροπή να θυμάται ότι το Κοινοβούλιο ανέκαθεν υπερασπιζόταν ανελλιπώς τη συμπερίληψη όλων των εργαζομένων του κλάδου στη νομοθεσία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, που αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για να διασφαλιστεί αποτελεσματικά και ταυτόχρονα:

  -  η οδική ασφάλεια,

  -  η υγεία και η ασφάλεια των οδηγών,

  -  θεμιτός ανταγωνισμός στο εσωτερικό του κλάδου και στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο.

  • [1]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σελ. 1), και οδηγία 2006/22/ΕΚ, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ (ΕΕ L 112 της 11.4.2006, σελ. 35).

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (1.7.2008)

  προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

  σχετικά με εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας στις οδικές μεταφορές
  (2008/2062(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Helmuth Markov

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν διαβίβασαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επιθεώρησης και επιβολής του νόμου κατά την περίοδο 2003-2004, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών[1], με αποτέλεσμα η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο (COM(2007)0622) να υποβληθεί με ενάμισι χρόνο καθυστέρηση,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση για την επόμενη διετία θα περιέχει υποχρεωτικά για πρώτη φορά στοιχεία σχετικά με την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών[2],

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πέντε κράτη μέλη (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Αυστρία) αύξησαν τον αριθμό των ελεγχθεισών εργάσιμων ημερών κατά την περίοδο 2003-2004, ενώ στα υπόλοιπα κράτη μέλη, μαζί με την Πορτογαλία και τη Σουηδία, παραμένει χαμηλότερα από το προβλεπόμενο κατώτατο όριο,

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που ο μέσος αριθμός των παραβάσεων που εντοπίστηκαν παρέμεινε σταθερός, αυξήθηκε εν μέρει σημαντικά ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων που καταγράφηκαν σε ορισμένα κράτη μέλη· γενικά αυξήθηκαν οι παραβάσεις που σχετίζονται με τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης, ενώ μειώθηκαν οι παραβάσεις που αφορούσαν τις περιόδους οδήγησης,

  1.  εκφράζει τη λύπη του για τις μεγάλες αποκλίσεις που εξακολουθούν να υφίστανται έως και σήμερα στην εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85· διαπιστώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να εγγυηθούν την αποτελεσματική και εναρμονισμένη μεταφορά της βελτιωμένης κοινωνικής νομοθεσίας·

  2.  εκφράζει ανησυχία για τον διαρκώς ευρισκόμενο σε υψηλά επίπεδα μέσο αριθμό των παραβάσεων, ιδίως στον τομέα της μεταφοράς προσώπων, και αναμένει από μέρους των κρατών μελών καλύτερη επιβολή των σχετικών διατάξεων· καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν περισσότερες κοινές πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και προσωπικού καθώς και να διεξάγουν εναρμονισμένους ελέγχους·

  3.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις διαδικασίες ελέγχου των μεταφορών σε κάθε κράτος μέλος και να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο την έκθεση που θα συντάξει σχετικά· αν εντοπίζονται ελεγκτικές διαδικασίες που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών ή προσώπων, καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την υπάρχουσα νομοθεσία και να προτείνει τροπολογίες, ώστε να διασφαλίσει ενιαίες διαδικασίες ελέγχου της κυκλοφορίας·

  4.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποβάλουν αρκετά ταχύτερα τις πληροφορίες και τις εκθέσεις εφαρμογής που βασίζονται σε αυτές, ούτως ώστε να καταστεί δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις οι απαραίτητες νομικές διορθώσεις που θα προκύψουν ενδεχομένως από την ανάλυση της εφαρμογής στην εθνική νομοθεσία·

  5.  εκτιμά ότι οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά ότι υπήρχε άμεση ανάγκη νομοθετικών προσαρμογών· εκφράζει, για αυτό το λόγο, την πεποίθησή του ότι, δυνάμει της οδηγίας 2006/22/ΕΚ[3], που τέθηκε σε ισχύ το Μάιο του 2006, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006[4], που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2007, στο μέλλον η επιβολή των σχετικών διατάξεων θα είναι αυστηρότερη και ενιαία·

  6.  προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006, κατευθυντήριες γραμμές, για τον Οκτώβριο του 2008, για ενιαίο ορισμό και κατηγοριοποίηση των παραβάσεων·

  7.  επικρίνει την καθυστέρηση στην εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, η οποία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία έως τις 23 Μαρτίου 2005· ζητεί να αρθεί η προσωρινή εξαίρεση των ελεύθερων επαγγελματιών από το 2009, όπως προβλέπεται, και να οριστεί η μέγιστη διάρκεια εργασίας για περίοδο δύο εβδομάδων σε 100 ώρες·

  8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν επαρκείς επενδύσεις στην ανάπτυξη υποδομών στις οδικές μεταφορές· σε αυτό το πλαίσιο, η κατασκευή ασφαλών χώρων στάθμευσης πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα·

  9.  προτρέπει την Επιτροπή να επανεξετάσει τις διοικητικές απαιτήσεις για αποτελεσματικότητα και απλοποίηση·

  10. προτρέπει την Επιτροπή να λάβει γενικά μέτρα για την εφαρμογή των μέτρων και το σχετικό έλεγχο.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  24.6.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  39

  2

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Margrete Auken, Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Μαρία-Ελένη Κοππά, Helmuth Markov, Rosa Miguélez Ramos, Vural Öger, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Ιωάννης Γκλαβάκης, Helmut Kuhne, Maria Petre, Eoin Ryan

  • [1]  ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σελ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σελ. 35.
  • [3]  Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006 , για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σελ. 35).
  • [4]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σελ. 1).

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  10.9.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  29

  16

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer, Μαρία Ματσούκα

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Petru Filip, Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Claude Moraes, Roberto Musacchio, Csaba Sógor, Румяна Желева