ДОКЛАД относно годишния доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2007 г.

18.9.2008 - (2008/2158(INI))

Комисия по петиции
Докладчик: Душана Здравкова
PR_INI_AnnOmbud

Процедура : 2008/2158(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0358/2008
Внесени текстове :
A6-0358/2008
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно годишния доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2007 г.

(2008/2158(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид годишния доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2007 г.,

–   като взе предвид член 195 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 43 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана[1],

–   като взе предвид своята резолюция от 6 септември 2001 г. за изменение на член 3 от правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана[2],

–   като взе предвид рамковото споразумение за сътрудничество, сключено между Европейския парламент и Омбудсмана на 15 март 2006 г. и влязло в сила на 1 април 2006 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 5 октомври 2005 г., озаглавено „Оправомощаване за приемане и предаване на съобщения до Европейския омбудсман и и за упълномощаване на длъжностните лица да се явяват пред Европейския омбудсман“ (SEC (2005)1227),

–   като взе предвид писмото от юли 2006 г., изпратено от Европейския омбудсман до председателя на Европейския парламент, във връзка с откриването на процедура за преразглеждане на устава на Омбудсмана,

–   като взе предвид своето проекторешение от 22 април от 2008 г.[3] и своята резолюция от 18 юни 2008 г. относно приемането на решение на Европейския парламент за изменение на неговото Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана[4],

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно дейността на Европейския омбудсман,

–   като взе предвид член 195, параграф 2, второ и трето изречения от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по петиции (A6‑0358/2008),

A. като има предвид, че годишният доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2007 г. беше официално внесен до председателя на Европейския парламент на 10 март 2008 г. и че Омбудсманът, г-н Nikiforos Diamandouros, внесе своя доклад в комисията по петиции на 19 март 2008 г. в Страсбург,

Б.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз, първоначално провъзгласена през декември 2000 г., беше подписана на 12 декември 2007 г. и отново утвърдена от председателите на Парламента, на Комисията и на Съвета, и като има предвид, че ангажиментът относно правно обвързващия характер на хартата, съдържащ се в Договора от Лисабон, който понастоящем се ратифицира, отразява все по-дълбокото осъзнаване на факта, че гражданите следва да заемат централно място в една прозрачна и достъпна Европа, с която може да се осъществява контакт и която е запозната с въпросите, пораждащи загриженост сред нейните граждани,

В.  като има предвид, че член 41 от хартата гласи, че всеки „има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок“,

Г.  като има предвид, че член 43 от хартата гласи, че всеки „гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава-членка, има право да сезира Европейския омбудсман за случаи на лоша администрация в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнението на неговите съдебни функции“,

Д.  като има предвид, че е от първостепенно значение европейските институции и органи да използват максимално необходимите им ресурси, с цел те да изпълняват своите задължения, като предоставят на гражданите бързи и съдържателни отговори на техните запитвания, жалби и петиции,

Е.   като има предвид, че независимо от това, че са изминали седем години от приемането на горепосочената резолюция на Парламента от 6 септември 2001 г., в която се одобрява кодексът на Омбудсмана за добро поведение на администрацията, другите основни институции все още не са изпълнили настоятелния призив на Парламента за привеждане на практиката им в съответствие с разпоредбите на този кодекс,

Ж.  като има предвид, че през 2007 г. са получени с около 16% по-малко жалби, отколкото през 2006 г., но че броят на допустимите жалби се е увеличил както в абсолютно, така и в относително изражение, от 449 (12% от общия брой) на 518 (16% от общия брой) през 2007 г.,

З.   като има предвид, че констатациите от 348 приключени проверки, от които 341 са във връзка с жалби и 7 са по собствена инициатива, показват, че в 95 от случаите (съответстващи на 25,7% от жалби, по които се извършват разследвания) не е установена лоша администрация,

И.  като има предвид, че през 2007 г. се удвоиха случаите на лоша администрация, разрешени от самата институция или орган вследствие на жалба до Омбудсмана (129 случая), което отразява нарастващата готовност от страна на институциите и органите да гледат на жалбите до омбудсмана като на възможност за поправяне на направени грешки и за сътрудничество с Омбудсмана за благото на гражданите,

Й.  като има предвид, че през 2007 г. 5 случая са приключени с приятелски споразумения, а в края на 2007 г. 31 предложения за постигане на приятелско споразумение все още се разглеждат,

К.  като има предвид, че през 2007 г. Омбудсманът започна да прибягва все по-често към неофициални процедури, за да съдейства за решаването на проблемите по гъвкав начин, и че той ще продължи да развива този подход и в бъдеще, което доказва до каква степен Омбудсманът се ползва с уважение и показва нагледно готовността на институциите да съдействат на гражданите,

Л.  като има предвид, че през 2007 г. Омбудсманът приключи 55 проверки с критични забележки и също че критичната забележка потвърждава пред жалбоподателя, че неговата жалба е оправдана, и посочва допуснатите грешки на съответната институция или орган, така че да се избягва наличието на лоша администрация в бъдеще,

М.  като има предвид, че през 2007 г. бяха отправени осем проектопрепоръки, че седем проектопрепоръки от 2006 г. доведоха до вземане на решения през 2007 г., а в един случай се стигна до специален доклад до Европейския парламент,

Н.  като има предвид, че нито критичните забележки, които се съдържат в решенията за приключване на разглеждането на непоправимите случаи на лоша администрация, нито препоръките или специалните доклади на Омбудсмана имат задължителен характер, тъй като неговите правомощия не включват пряко въздействие върху случаите на лоша администрация, а са предназначени за насърчаване на саморегулирането от страна на институциите и органите на Европейския съюз,

О.  като има предвид, че Омбудсманът представи един специален доклад пред Европейския парламент през 2007 г. и че представянето на специален доклад пред Парламента е ценно средство, с помощта на което Омбудсманът може да поиска политическа подкрепа от Парламента и от неговата комисия по петиции с цел удовлетворяване на гражданите, чиито права са били нарушени, и насърчаване на повишаването на стандартите в рамките на администрацията в ЕС,

П.  като има предвид, че от влизането в сила на Договора от Ница Парламентът се ползва със същите права като държавите-членки, Съвета и Комисията за завеждане на иск в Съда на Европейските общности на основание некомпетентност, съществено процесуално нарушение, нарушаване на Договора за ЕО или на всякаква правна норма, свързана с неговото изпълнение, или злоупотреба с власт,

Р.   като има предвид, че критичните забележки, засягащи лошата администрация и формулирани от Омбудсмана в доклада му за 2007 г. (критични забележки, проектопрепоръки и специален доклад) могат да послужат като основа, за да може в бъдеще да се избягва повтарянето на грешките и лошото функциониране чрез прилагане на подходящи мерки от институциите и другите органи на ЕС,

С.  като има предвид, че сътрудничеството, създадено от Омбудсмана в рамките на Европейската мрежа на омбудсманите, функционира вече от над десет години като гъвкава система за обмен на информация и добри практики, а също и като средство за насочване на жалбоподателите към съответния омбудсман или друг подобен орган, който може да им окаже най-добро съдействие,

Т.   като има предвид, че ролята на Омбудсмана за защита на европейските граждани се е променила през 12-те години от създаването на неговата служба благодарение на независимостта на Омбудсмана и на демократичния контрол върху прозрачността на неговата дейност от страна на Парламента,

У.  като има предвид, че дейностите на Омбудсмана и на комисията по петиции трябва да останат отделени едни от други и като общо правило, с цел избягване на конфликти във връзка със съответните им прерогативи, да включват взаимно окончателно предаване на съответните им досиета,

1.   одобрява годишния доклад за 2007 г., представен от Европейския омбудсман, и формата, под която е представен, като съчетание от обобщение за дейността през годината и тематичен анализ на решенията на Омбудсмана и на проблемите, възникнали на различни етапи от процедурата; счита обаче, че е необходимо да бъдат положени допълнителни усилия за подобряване на статистическите таблици, в които смесицата от цифри и проценти може да бъде объркваща;

2.   призовава на всички институции и органи на ЕС да бъдат предоставени необходимите бюджетни и човешки ресурси с цел да се гарантира, че гражданите получават своевременно съдържателни отговори на своите запитвания, жалби и петиции;

3.   смята, че Омбудсманът е продължил да упражнява своите правомощия по активен и балансиран начин както по отношение на разглеждането и обработването на жалбите и извършването и приключването на проверки, така и по отношение на запазването на конструктивни взаимоотношения с институциите и органите на Европейския съюз и на насърчаването на гражданите да се възползват от своите права във връзка с тези институции и органи;

4.   призовава Омбудсмана да продължава да полага усилия и да популяризира своята дейност по ефективен, прозрачен и гъвкав начин, така че гражданите да го възприемат като пазител на добрата администрация и на културата на обслужване в институциите на ЕС;

5.   смята, че терминът „лоша администрация“ следва да се тълкува в широк смисъл, така че да включва не само неправомерни административни действия или нарушения на задължителни правни норми или принципи, но също и например случаи, в които административните органи са били немарливи, небрежни по отношение на своите задължения спрямо гражданите, не са осигурили прозрачност или са нарушили други принципи на добрата администрация;

6.   разглежда ролята на Омбудсмана за насърчаване на по-голяма откритост и отчетност в процесите на вземане на решения и в администрацията на Европейския съюз като основен принос за изграждането на Съюз, в който решенията се вземат „при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост и възможно най-близко до гражданите“, както се посочва в член 1, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, в сътрудничество с органите на омбудсманите в отделните държави-членки, така че ЕС да бъде по-близо до гражданите на Европа;

7.   отново приканва, както и в предишни резолюции, всички институции и органи на ЕС да възприемат общ подход по отношение на кодекса за добро поведение на администрацията;

8.   отбелязва, че кодексът за добро поведение на администрацията, предложен от Омбудсмана и приет от Парламента на 6 септември 2001 г., засяга персонала на всички институции и органи на Общността и за разлика от други кодекси редовно се актуализира и публикува на интернет сайта на Омбудсмана;

9.   подчертава необходимостта от допълнително укрепване на публичната роля на Омбудсмана, чиято цел е да осигурява информация на гражданите, дружествата, неправителствените и други организации, и счита, че висококачествената информация може да допринесе за намаляване на броя на жалбите, които са извън обхвата на пълномощията на Омбудсмана; същевременно призовава Омбудсмана да предава незабавно жалбите, които са извън обхвата на неговите пълномощия, чрез най-подходящите мрежи на национално и местно равнище;

10. отчита увеличението на абсолютния брой допустими жалби, но смята, че делът на допустимите жалби – 16% – продължава да бъде незадоволителен; предвид това препоръчва провеждане на по-активна информационна кампания сред европейските граждани, чрез която те по-добре да разберат функциите и компетенциите на Европейския омбудсман;

11. приветства като цяло конструктивното сътрудничество между Омбудсмана и институциите и органите на ЕС и подкрепя ролята му на външен контролен механизъм и ценен източник на постоянно усъвършенстване на европейската администрация;

12. призовава Омбудсмана да гарантира, че Комисията упражнява надлежно дискреционните си правомощия за откриване на процедура за нарушение съгласно член 226 от Договора за ЕО или за предлагане на санкции съгласно член 228 от Договора за ЕО, като съвестно полага усилия за избягване на забавяния или на неоправдано бездействие, които са несъвместими с правомощията на Комисията за надзор над прилагането на правото на ЕС;

13. счита, че ако дадена институция отказва да следва препоръка, съдържаща се в специален доклад на Омбудсмана, въпреки че Парламентът е одобрил тази препоръка, Парламентът би могъл законно да упражни своите правомощия и да сезира Съда на Европейските общности във връзка с действието или бездействието, които са предмет на препоръката на Омбудсмана;

14. отбелязва, че Омбудсманът представи специален доклад, в който отправя критика към Комисията за това, че не е разгледала жалба, засягаща европейската директива за работното време, относно която Парламентът прие резолюция на 3 септември 2008 г.[5];

15. счита, че когато Омбудсманът и комисията по петициите, действащи в рамките на съответните си мандати и компетенции, разследват застъпващи се случаи, например съответно начина, по който Комисията е действала при провеждането на процедура за нарушение, и самото предполагаемо нарушение, те могат да постигнат полезно взаимодействие чрез тясно сътрудничество помежду си;

16. приветства отношенията между Омбудсмана и комисията по петиции в съществуващата институционална рамка във връзка с взаимното зачитане на техните компетенции и прерогативи;

17. признава полезния принос на Европейската мрежа на омбудсманите, в съответствие с принципа на субсидиарност, за осигуряване на извънсъдебни способи за решаване на спорове; приветства сътрудничеството между Европейския омбудсман и омбудсманите и други подобни органи на национално, регионално и местно равнище в държавите-членки и призовава за допълнително активизиране на обмена на добри практики, като по този начин се предоставя възможност за хармонизиране на най-добрите практики между държавите-членки;

18. приветства инициативите на Европейския омбудсман за популяризиране както на собствената му дейност, така и на дейността, осъществявана от националните омбудсмани, и препоръчва Омбудсманът да продължи да полага усилия за повишаване на общественото съзнание;

19. насърчава Омбудсмана да продължи да отдава голямо значение на прояви, в които участват граждани и съответно потенциални жалбоподатели, тъй като е очевидно, че разграничаването на отговорностите и процесите на вземане на решения на европейско, национално и регионално равнище все още е трудно за разбиране от много граждани и дружества;

20. приветства активизираната информационна кампания, насърчавана от комуникационната стратегия на Омбудсмана, която води до по-голяма осведоменост за правата на гражданите и компетенциите на Общността, както и до по-добро разбиране на сферата на компетенции на Омбудсмана; призовава го обаче в светлината на все още значителния брой жалби, които са извън обхвата на неговите пълномощия, да полага по-големи усилия за редовно предоставяне на по-пълна информация относно своите пълномощия;

21. като се има предвид, че всяка институция има свой собствен интернет сайт, на който могат да се подават жалби, петиции и др., и че това пречи на гражданите да разграничават различните институции, приветства разработването на интерактивен наръчник, който да помага на гражданите да откриват най-подходящия форум за решаване на техните проблеми;

22. за да бъде намален броят на недопустимите жалби, подадени до Европейския омбудсман, предлага тази идея да бъде доразвита и да бъде въведена общ интернет сайт на европейските институции, който да е в помощ на гражданите и да ги насочва направо към институциите, в чиито компетенции попада разглеждането на техните жалби;

23. предлага Омбудсманът да предприеме мерки за намаляване на броя жалби (общо 1 021), по които не е предприел каквито и да е стъпки;

24. призовава Европейския омбудсман да поеме ангажимента да препраща директно, след като получи съгласието на съответния жалбоподател, всяка жалба, която попада в компетенцията на национален или регионален омбудсман;

25. с цел предоставяне на по-добро и по-ефективно обслужване на гражданите, предлага Омбудсманът да ги осведомява за вътрешните процедури и сроковете за обработване на жалби, както и за критериите, използвани при вземането на решения на различните етапи от разглеждането на жалбата;

26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, правителствата и парламентите на държавите-членки, както и на техните омбудсмани и сходни компетентни органи.

  • [1]  ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15. Решение, изменено с решение 2002/262/ЕО, ЕОВС, Евратом (ОВ L 92, 9.4.2002 г., стр. 13).
  • [2]  ОВ C 72 Е, 21.3.2002 г., стр. 336.
  • [3]  Приети текстове, P6_TA(2008)0129.
  • [4]  Приети текстове, P6_TA(2008)0301.
  • [5]  Приети текстове, P6_TA(2008)0398.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Годишният доклад относно дейността на Европейския омбудсман за 2007 г. беше официално внесен до председателя на Европейския парламент Hans-Gert Pöttering на 10 март 2008 г., а Европейският омбудсман Nikiforos Diamandouros представи доклада си пред комисията по петиции на 19 май 2008 г.

Докладът представя обстоен преглед на дейността на Европейския омбудсман през последната година. Констатациите от различните проверки са представени ясно чрез примери и са разделени по категории като характер на предполагаемия случай на лоша администрация или засегната институция. Макар че в приложението действително са посочени цифри както в абсолютно, така и в процентно изражение, все пак могат да бъдат направени още подобрения по отношение на статистическите таблици, в които смесицата от цифри и проценти може да се окаже объркваща.

Обработване на жалбите

Броят на допустимите жалби, получени от Омбудсмана през 2007 г., се е увеличил както в абсолютно, така и в относително изражение, от 449 (12% от общия брой) през 2006 г. на 518 (16% от общия брой) през 2007 г. В резултат на това през годината са започнати със 17% повече проверки въз основа на получените жалби. Освен това броят на недопустимите случаи е по-малък през 2007 г., отколкото през 2006 г.

Общият брой проверки, извършени от Омбудсмана през 2007 г., е 641. От тях 64% засягат Европейската комисия, 14% – Европейската служба за подбор на персонал, 9% – Европейския парламент и 1% – Съвета на Европейския съюз. Основните видове предполагаеми случаи на лоша администрация са липса на прозрачност, включително отказ на информация, несправедливост и злоупотреба с власт, незадоволителни процедури, неоснователно забавяне, дискриминация, небрежност, правни грешки и неизпълнение на задължения.

През 2007 г. са взети 348 решения за приключване на проверки, включително 7 проверки по собствена инициатива, което представлява увеличение от 40% в сравнение с 2006 г.

В 95 от случаите при проверката не се установява лоша администрация. Тази констатация не винаги представлява отрицателен резултат за жалбоподателя, тъй като той получава пълно обяснение от съответната институция или орган и евентуално съществува възможност за откриване на потенциално подобрение в качеството на предоставяното от институция или орган управление.

През 2007 г. 129 от случаите са разрешени с удовлетворяване на жалбоподателя от съответната институция или орган. Този брой е над два пъти по-голям от броя разрешени по този начин случаи през 2006 г. и отразява нарастващата готовност от страна на институциите и органите да гледат на подадените до омбудсмана жалби като на възможност за поправяне на грешки и за сътрудничество с омбудсмана за благото на европейските граждани. След като германски университет подаде жалба относно спор с Комисията във връзка с плащане по проект по програма „Еразъм“, Омбудсманът се свърза с Комисията, която разреши въпроса в срок от 2 седмици, като изплати исканата сума заедно с лихвите.

Когато Омбудсманът установи случай на лоша администрация, той се опитва да постигне разрешаване чрез приятелски споразумения между страните. В някои случаи приятелско споразумение може да бъде постигнато, ако съответната институция или орган предложи компенсация на жалбоподателя. Всички подобни предложения се правят ex gratia, т.е. без признаване на правна отговорност и без това да се превръща в правен прецедент. Един от случаите през 2007 г., при които е постигнато приятелско споразумение, засяга Европейската агенция за авиационна безопасност, която замени оспорвано решение относно основанието за типовото сертифициране на определени самолети. Друг такъв случай засяга бившия Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията, който се съгласи да предостави на неуспешен участник в търг по-пълна информация относно разликите между неговата оферта и тази на спечелилия търга. След проверката единият от жалбоподателите изрази благодарността си за постигнатия резултат и заяви, че проверката е допринесла за осигуряване на надеждна гаранция за прозрачността в ЕС.

Когато не е възможно постигане на приятелско споразумение, Омбудсманът приключва разглеждането на случая с критична забележка или изготвя проектопрепоръка. Критичната забележка потвърждава пред жалбоподателя, че неговата жалба е оправдана, и посочва на съответната институция или орган допуснатите грешки, така че да се избягват случаи на лоша администрация в бъдеще. През 2007 г. Омбудсманът приключи 55 проверки с критични забележки.

Например той отправи критика към Комисията за това, че през 2006 г. не е изпълнила законовото изискване да публикува годишния си доклад за 2005 г. относно достъпа до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Това стана вследствие на жалба, подадена от неправителствената организация „Statewatch“. Омбудсманът отчита, че Комисията е публикувала въпросния доклад през септември 2007 г., но същевременно подчертава, че навременното публикуване на докладите е основен механизъм на отчетността пред европейските граждани.

Омбудсманът отправи две критични забележки и към Европейската служба за подбор на персонал по два случая, засягащи употребата на езиците на „новите“ държави-членки в сравнение с езиците на „старите“ държави-членки. Това стана вследствие на жалба, подадена от полска асоциация във връзка с тестове за наемане на работа. От Европейската служба за подбор на персонал отговориха, че изискванията във връзка с езика при конкурси са били изменени междувременно.

Важно е институциите и органите да предприемат последващи действия относно критичните забележки от Омбудсмана, като вземат мерки за решаване на неразрешените проблеми и по този начин за избягване на случаи на лоша администрация в бъдеще. Службата на Омбудсмана извърши и проучване на последващите действия, предприети по повод на всички отправени през 2006 г.критични забележки, а резултатите бяха изпратени до всички заинтересовани институции на 22 май 2008 г.

В случаите, в които е възможно съответната институция да отстрани проявата на лоша администрация или в случаите, в които степента на лоша администрация е особено сериозна или има общи последици, Омбудсманът обикновено изготвя проектопрепоръка до съответната институция или орган, които трябва да отговорят с подробно становище в срок от три месеца. През 2007 г. бяха изготвени осем проектопрепоръки.

Ако институция или орган на Общността не отговори по задоволителен начин на проектопрепоръка, Омбудсманът може да изпрати специален доклад до Европейския парламент. Това представлява крайното „оръжие“ на Омбудсмана и е последната съдържателна стъпка, която той може да предприеме по даден случай, тъй като приемането на резолюция и упражняването на правомощията на Парламента са въпроси, които подлежат на политическата преценка на Парламента.

През 2007 г. Омбудсманът внесе в Парламента един специален доклад, в който отправя критика към Комисията за това, че не е разгледала жалба, засягаща европейската директива за работното време. Комисията по петиции изготви по този въпрос доклад, чийто докладчик е Proinsias De Rossa.

Омбудсманът използва правомощията си за започване на проверки по собствена инициатива в два основни случая. На първо място, той може да ги използва за разследване на евентуален случай на лоша администрация, когато жалбоподателят не е правоимащо лице (т.е. когато жалбоподателят не е гражданин на Съюза, пребиваващо в Съюза лице или юридическо лице със седалище според устройствения си акт в държава-членка). През 2007 г. бяха започнати две такива проверки по собствена инициатива. Той може да използва правомощията си за проверка по собствена инициатива и в случаи, в които изглежда, че е налице системен проблем в институциите.

Например през декември 2007 г. Омбудсманът започна проверка по собствена инициатива по въпроса за своевременността на извършваните от Комисията плащания. Той поиска от Комисията информация за действията, предприети с цел избягване на просрочване на плащанията, статистически данни за случаите на просрочено плащане, както и информация за политиката на Комисията относно плащането на лихви. Това стана вследствие на жалби, подадени от физически лица, дружества и организации, участващи във финансирани от ЕС проекти и поръчки. Сред останалите проверки по собствена инициатива, започнати през 2007 г., една засяга тестовете чрез компютър, провеждани от Европейската служба за подбор на персонал, а друга – управлението на човешки ресурси в Съвместния изследователски център към Комисията.

През 2007 г. Омбудсманът приключи започната по собствена инициатива проверка на мерките, приети от Комисията за с цел хората с увреждания да не бъдат дискриминирани в отношенията си с институцията. Сред посочените от него положителни мерки са мерките, предназначени да осигуряват по-лесен достъп до информация чрез интернет сайта на Комисията и да подобряват условията на наемане на работа и на повишаване в длъжност. Той обаче подчертава, че трябва да се положат допълнителни усилия, за да се изостри чувствителността на служителите на Комисията по отношение на потребностите на хората с увреждания. Най-накрая той отправя критика и към ситуацията в европейските училища по отношение на учениците с увреждания и я окачествява като неадекватна.

Тази година Омбудсманът отново включи в годишния доклад понятието „случаи на образцово поведение“, за да изтъкне установените при проверките му прояви на добра административна практика на институциите и органите, както и да подчертае, че целта на съществуването на институцията на Омбудсмана е също да подкрепя и насърчава добрата административна практика, особено когато това може да послужи като общ образец за институциите и органите на ЕС. В годишния доклад са изтъкнати седем такива „образцови случая“. Четири от тях засягат Комисията, един – Съвета, един – Европейската централна банка и един – Европейската агенция за авиационна безопасност.

Приоритети на Европейския омбудсман

Основният приоритет на Европейския омбудсман е да осигури зачитане на правата на гражданите съгласно правото на ЕС на всички нива в Съюза и поддържане на най-високи стандарти на администрация от страна на институциите и органите на ЕС.

Омбудсманът продължава усилията си за подобряване на качеството на информацията, предоставяна на гражданите и потенциалните жалбоподатели относно техните права съгласно правото на ЕС, особено чрез Европейската мрежа на омбудсманите. Мрежата, която включва и комисията по петиции, се състои от приблизително 90 бюра в 31 страни и в нейните рамки се осъществява ежедневно сътрудничество при обработването на случаите, както и непрекъснат обмен на опит и добри практики посредством семинари и срещи, редовен бюлетин, електронен дискусионен форум и електронен ежедневник. Една от целите на мрежата е да улесни бързото прехвърляне на жалби към компетентния омбудсман или подобен орган. Когато е възможно, омбудсманът директно прехвърля случаите или дава съответния съвет на жалбоподателя. През 2007 г. той насочи 816 жалбоподателя към национални и регионални омбудсмани и прехвърли само 51 жалби пряко на компетентния омбудсман.

Омбудсманът се стреми да осигури възприемане на насочен към гражданите подход от страна на институциите и органите на ЕС във всички техни дейности чрез търсене на всякакви възможности за постигане на приятелско споразумение при жалби и чрез започване на повече проверки по собствена инициатива с цел откриване на проблеми и насърчаване на добрите практики. За постигане на тази цел той продължава да развива контактите с членовете и длъжностните лица в институциите и органите на ЕС с оглед на повишаването на културата на обслужване в администрацията на ЕС. През 2007 г. бяха проведени над 60 подобни срещи.

С оглед на значението на това да се гарантира, че лицата и дружествата, които биха могли да имат проблеми с администрацията на ЕС, са запознати с правото си да подават жалби и с услугите, предоставяни от Омбудсмана, Омбудсманът и членове на неговата служба представиха своята дейност на над 130 конференции, семинари и срещи през 2007 г. Омбудсманът беше и на информационни посещения в Германия, Швеция и Белгия с цел да подобри информираността в тези страни относно ролята на Омбудсмана. Също така той даде шест пресконференции и над 40 интервюта, а 17 прессъобщения бяха публикувани и разпространени сред журналисти и заинтересовани страни в цяла Европа.

Сред издадените и разпространени през 2007 г. публикации имаше и нова информационна листовка, насочена към дружества и организации, в която кратко и ясно се обяснява с какво Омбудсманът може да им помогне. Търговските камари и адвокатските колегии проявиха особено силен интерес към тази листовка.

През 2007 г. на интернет сайта на омбудсмана редовно бяха публикувани актуализации като решения, прессъобщения и данни за комуникационните дейности. Създаден е нов раздел на сайта с цел утвърждаване на ролята на проверките по собствена инициатива. От 1 януари до 31 декември 2007 г. са осъществени 449 418 посещения от различни лица на интернет сайта. В раздела „Връзки“ на интернет сайта са включени връзки към сайтовете на национални и регионални омбудсмани в цяла Европа. Сайтовете, към които сочат връзките, са посетени над 82 000 пъти през 2007 г., което ясно показва добавената стойност на предоставяните чрез Европейската мрежа на омбудсманите услуги за гражданите. В момента службата на Омбудсмана разработва нов интернет сайт. Той ще включва интерактивен наръчник, който да помага на гражданите да откриват най-подходящия начин за отстраняването на причините за техните оплаквания. Би трябвало наръчникът да даде възможност още по-голяма част от жалбоподателите да се насочват направо към органа, който най-добре може да се справи с тяхната жалба, и да доведе до още по-голям спад в броя на недопустимите жалби, получени от Омбудсмана.

Заключение

Комисията по петиции насърчава Омбудсмана да продължи да преследва двойната цел, заявена от него в годишния му доклад за 2006 г., а именно да работи заедно с институциите за насърчаване на добрата администрация и да полага по-големи усилия в областта на комуникацията, така че гражданите, които евентуално биха имали нужда от неговите услуги, да бъдат добре информирани за това как могат да се възползват от тях. Комисията по петиции също така отбелязва факта, че осведомителната кампания е довела до увеличаване на броя на допустимите жалби.

С приемането на 18 юни 2008 г. на доклада за решението, изменящо Решение № 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 година относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана[1], съгласно направено от Омбудсмана през 2006 г. предложение, Парламентът даде съгласието си за качествено разширяване на правомощията на омбудсмана, без да се засяга естеството на неговите компетенции и незадължителният характер на неговите решения.

Най-важните промени гарантират пълен достъп на Омбудсмана до документите на ЕС по време на неговите проверки. Освен това ще бъде улеснено сътрудничеството на Омбудсмана с националните омбудсмани и международните институции. Промените включват и по-ясни разпоредби относно етапа в хода на проверките, на който длъжностни лица от ЕС ще дават показания по искане на Омбудсмана. Като подкрепя тези промени, Европейският парламент и неговата комисия по петиции показват доверието си към дейността на Омбудсмана и неговите усилия за подобряване на услугите, които може да предоставя на гражданите, като по този начин се укрепва доверието им в Европейския съюз и в неговите институции.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.9.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marcin Libicki Carlos José Iturgaiz Angulo, Kathy Sinnott),

Robert Atkins, Daniel Caspary, Cristina Gutiérrez-Cortines, Mairead McGuinness, Manolis Mavrommatis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Javier Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Glyn Ford, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Miguel Angel Martínez Martínez, Maria Matsouka, Janelly Fourtou, Marian Harkin, Margrete Auken, David Hammerstein, Eoin Ryan, Willy Meyer Pleite,

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marie-Hélène Descamps, Dushana Zdravkova , Grażyna Staniszewska, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване