ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2007

18.9.2008 - (2008/2158(INI))

Επιτροπή Αναφορών
Εισηγήτρια: Dushana Zdravkova
PR_INI_AnnOmbud

Διαδικασία : 2008/2158(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0358/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0358/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2007

(2008/2158(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 195 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 43 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 σχετικά με το καθεστώς και τους γενικούς όρους για την άσκηση των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή[1],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 του καθεστώτος του Διαμεσολαβητή[2],

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο συνεργασίας που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Διαμεσολαβητή στις 15 Μαρτίου 2006, και τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Οκτωβρίου 2005 με τίτλο «Ανάθεση ευθύνης για έγκριση και διαβίβαση ανακοινώσεων στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και εξουσιοδότηση υπαλλήλων να προσέρχονται ενώπιον του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή» (SEC (2005)1227),

–   έχοντας υπόψη την επιστολή του Ιουλίου 2006 που απέστειλε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του καθεστώτος του Διαμεσολαβητή,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασής του της 22ας Απριλίου 2008[3] και το ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την έγκριση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τροποποιεί την απόφασή του 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ της 9ης Μαΐου 1994 σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του[4],

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 195, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A6-0358/2008),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2007 υποβλήθηκε επισήμως στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 10 Μαρτίου 2008 και ότι ο Διαμεσολαβητής κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος παρουσίασε την έκθεσή του στην Επιτροπή Αναφορών στις 19 Μαΐου 2008 στο Στρασβούργο,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είχε αρχικά διακηρυχθεί τον Δεκέμβριο του 2000, υπεγράφη στις 12 Δεκεμβρίου 2007 και επαναβεβαιώθηκε από τους Προέδρους του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση σε έναν νομικά δεσμευτικό Χάρτη, που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία είναι υπό επικύρωση, αντικατοπτρίζει μία αυξανόμενη ευαισθητοποίηση περί του ότι οι πολίτες πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε μία Ευρώπη, η οποία να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, εύκολη πρόσβαση και δυνατότητα επαφής και να έχει επίγνωση των μελημάτων των πολιτών της,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 του χάρτη ορίζει: 'Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης',

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 43 του χάρτη ορίζει: 'Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον Διαμεσολαβητή της Ένωσης σχετικά με περιπτώσεις κακής διοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών, με εξαίρεση το Δικαστήριο και το Πρωτοδικείο κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων τους.'

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιαστικό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμοί να προβαίνουν σε πλήρη χρήση των απαραίτητων πόρων, για να επιτελούν το καθήκον τους κατά τρόπον ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν άμεση και ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα, τις καταγγελίες και τις αναφορές τους,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι έχουν παρέλθει επτά έτη από την έγκριση του ως άνω ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2001 για την έγκριση του Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς του Διαμεσολαβητή, τα υπόλοιπα κύρια θεσμικά όργανα ακόμη δεν έχουν συμμορφωθεί προς το επείγον αίτημα του Κοινοβουλίου να ευθυγραμμίσουν τις πρακτικές τους με τις διατάξεις του εν λόγω κώδικα,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη το 2007 ελήφθησαν κατά περίπου 16% ολιγότερες καταγγελίες σε σύγκριση με το 2006, αλλά και ότι ο αριθμός των παραδεκτών καταγγελιών αυξήθηκε τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς αριθμούς από 449 (12% του συνόλου) σε 518 (16% του συνόλου) το 2007,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πορίσματα των 348 περατωμένων ερευνών, εκ των οποίων οι 341 ήταν έρευνες κατόπιν καταγγελίας και οι επτά ήταν αυτεπάγγελτες έρευνες, υποδεικνύουν ότι σε 95 υποθέσεις (που αντιστοιχούν στο 25,7% των καταγγελιών που ερευνήθηκαν) δεν διαπιστώθηκε κακοδιοίκηση,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 σημειώθηκε διπλασιασμός των υποθέσεων κακοδιοίκησης που διευθετήθηκαν από το ίδιο το θεσμικό όργανο ή τον οργανισμό κατόπιν καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή (129 υποθέσεις), γεγονός που αποτυπώνει την αυξανόμενη προθυμία των θεσμικών οργάνων και οργανισμών να αντιμετωπίζουν τις καταγγελίες που υποβάλλονται στον Διαμεσολαβητή ως ευκαιρία να επανορθώσουν σφάλματα που συνέβησαν και να συνεργαστούν με τον Διαμεσολαβητή προς όφελος των πολιτών,

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέταση πέντε υποθέσεων περατώθηκε το 2007 με την επίτευξη φιλικού διακανονισμού, και ότι στα τέλη του 2007 εξετάζονταν ακόμα 31 προτάσεις για διευθέτηση με φιλικό διακανονισμό,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 ο Διαμεσολαβητής άρχισε να κάνει ευρύτερη χρήση πιο άτυπων διαδικασιών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων με πιο ευέλικτο τρόπο και θα εξακολουθήσει να αναπτύσσει την προσέγγιση αυτή και στο μέλλον, γεγονός που αποδεικνύει την εκτίμηση της οποίας χαίρει ο Διαμεσολαβητής και τη βούληση των θεσμικών οργάνων να βοηθήσουν τον πολίτη,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 ο Διαμεσολαβητής περάτωσε 55 έρευνες διατυπώνοντας επίκριση και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατύπωση επίκρισης επιβεβαιώνει στον καταγγέλλοντα ότι η καταγγελία του/της είναι δικαιολογημένη και επισημαίνει στο οικείο θεσμικό όργανο ή οργανισμό το κρούσμα, ώστε να μεριμνήσει για την αποφυγή τέτοιων κρουσμάτων στο μέλλον,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 συντάχθηκαν οκτώ σχέδια σύστασης, ότι επτά σχέδια σύστασης από το 2006 οδήγησαν σε λήψη απόφασης το 2007 και ότι μία υπόθεση οδήγησε σε υποβολή ειδικής έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε οι επικρίσεις που περιέχονται σε αποφάσεις περάτωσης υποθέσεων κακοδιοίκησης που δεν επιδέχονται επανόρθωση ούτε οι συστάσεις ούτε οι ειδικές εκθέσεις του Διαμεσολαβητή έχουν δεσμευτική ισχύ, καθώς οι εξουσίες του δεν επεκτείνονται στην άμεση επανόρθωση κρουσμάτων κακοδιοίκησης, αλλά αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της αυτορρύθμισης των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής υπέβαλε το 2007 μία ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι η υποβολή ειδικής έκθεσης στο Κοινοβούλιο συνιστά ένα πολύτιμο μέσο με το οποίο ο Διαμεσολαβητής μπορεί να επιζητεί την πολιτική υποστήριξη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Αναφορών του για να ικανοποιηθούν οι πολίτες των οποίων τα δικαιώματα έχουν παραβιαστεί, καθώς και προκειμένου να αναβαθμιστούν τα πρότυπα διοίκησης στην ΕΕ,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη θέση της Συνθήκης της Νίκαιας σε ισχύ και εξής, το Κοινοβούλιο χαίρει του ίδιου δικαιώματος με τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή ως προς την προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους αναρμοδιότητας, παράβασης ουσιώδους τύπου, παράβασης της Συνθήκης ΕΚ ή οποιουδήποτε κανόνα δικαίου σχετικού με την εφαρμογή της ή για κατάχρηση εξουσίας,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επικριτικές παρατηρήσεις σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης που διατυπώνονται από τον Διαμεσολαβητή στην έκθεση για το 2007 (επικρίσεις, σχέδια σύστασης και ειδική έκθεση) μπορεί να χρησιμεύσουν ως βάση για να αποφεύγεται στο μέλλον η επανάληψη σφαλμάτων και δυσλειτουργιών με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων από τα θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία που καθιέρωσε ο Διαμεσολαβητής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών λειτουργεί εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία ως ευέλικτο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και ως μέσο παραπομπής των καταγγελλόντων στους διαμεσολαβητές ή άλλους παρεμφερείς οργανισμούς πλέον κατάλληλους να τους βοηθήσουν,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του Διαμεσολαβητή ως φορέα επιφορτισμένου με την προστασία των ευρωπαίων πολιτών έχει εξελιχθεί τα τελευταία 12 έτη που έχουν παρέλθει από τη δημιουργία του αξιώματος, χάρη στην ανεξαρτησία του Διαμεσολαβητή και στον δημοκρατικό έλεγχο της διαφάνειας των δραστηριοτήτων του από το Κοινοβούλιο,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών πρέπει να παραμείνουν χωριστές και, εν είδει γενικού κανόνα με στόχο την αποφυγή της σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ τους, να περιλαμβάνουν αμοιβαία και οριστική παραπομπή των φακέλων εκάστου προς τον άλλο,

1.   εγκρίνει την ετήσια έκθεση για το έτος 2007 που υποβλήθηκε από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τη μορφή υπό την οποία υποβλήθηκε, όπου συνδυάζεται σύνοψη των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους με θεματική ανάλυση των αποφάσεων του Διαμεσολαβητή και των προβλημάτων που ανέκυψαν στα διάφορα στάδια της διαδικασίας· θεωρεί, εντούτοις, ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση των στατιστικών πινάκων, όπου το μείγμα απολύτων στοιχείων και ποσοστών μπορεί να προκαλέσει σύγχυση·

2.   ζητεί να διατεθούν σε όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ οι απαραίτητοι δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, για να εξασφαλίζεται ότι οι πολίτες λαμβάνουν άμεσες και ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα, τις καταγγελίες και τις αναφορές τους·

3.   θεωρεί ότι ο Διαμεσολαβητής εξακολούθησε να ασκεί τις εξουσίες του με ενεργό και ισορροπημένο τρόπο τόσο σε σχέση με την εξέταση και τη διεκπεραίωση των καταγγελιών και τη διενέργεια και την περάτωση ερευνών, όσο και σε σχέση με τη διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την ενθάρρυνση των πολιτών να ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τα εν λόγω θεσμικά όργανα και οργανισμούς·

4.   παροτρύνει τον Διαμεσολαβητή να συνεχίσει τις προσπάθειές του και να προωθήσει τις δραστηριότητές του στην πράξη με διαφάνεια και ευελιξία, ώστε να αντιπροσωπεύει στα μάτια των πολιτών τον θεματοφύλακα της χρηστής διοίκησης και ενός αυθεντικού πνεύματος εξυπηρέτησης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

5.   θεωρεί ότι ο όρος «κακοδιοίκηση» πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά, ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο παράνομες διοικητικές πράξεις ή παραβάσεις δεσμευτικών νομικών κανόνων ή αρχών, αλλά και, επί παραδείγματι, περιπτώσεις όπου οι διοικητικές αρχές επιδεικνύουν προχειρότητα, αμέλεια στην εκτέλεση του καθήκοντός τους έναντι των πολιτών ή έλλειψη διαφάνειας ή παραβιάζουν άλλες αρχές χρηστής διοίκησης·

6.   θεωρεί τον ρόλο του Διαμεσολαβητή στην τόνωση του ανοικτού χαρακτήρα και της απόδοσης λογαριασμών κατά τις διεργασίες λήψης αποφάσεων και τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ουσιαστική συμβολή προς μια Ένωση όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται «όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες», όπως προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τις αρχές επιτρόπων διοικήσεως εκάστου κράτους μέλους, ώστε η ΕΕ να είναι σε στενότερη επαφή με τους πολίτες της Ευρώπης·

7.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του, που διατυπώθηκε σε προηγούμενα ψηφίσματα, προς όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ να υιοθετήσουν μια κοινή προσέγγιση ως προς τον Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς·

8.   σημειώνει ότι ο Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς που προτάθηκε από τον Διαμεσολαβητή, όπως εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 6 Σεπτεμβρίου 2001, καλύπτει το προσωπικό όλων των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών, και, σε αντίθεση προς άλλους κώδικες, ενημερώνεται τακτικά και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαμεσολαβητή·

9.   τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί περαιτέρω τη δημόσια εικόνα του Διαμεσολαβητή, που σκοπό έχει να παρέχει ενημέρωση σε πολίτες, εταιρείες, ΜΚΟ και άλλους φορείς, και θεωρεί ότι η υψηλού επιπέδου ενημέρωση μπορεί να συμβάλει στη μείωση του αριθμού των καταγγελιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή· παράλληλα, καλεί τον Διαμεσολαβητή να διαβιβάζει πάραυτα και μέσω του πλέον κατάλληλου σε εθνικό και τοπικό επίπεδο δικτύου τις καταγγελίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του·

10. αναγνωρίζει την σε απόλυτους αριθμούς αύξηση των παραδεκτών καταγγελιών, αλλά θεωρεί ότι το ποσοστό των παραδεκτών καταγγελιών – 16% – παραμένει μη ικανοποιητικό· για τον λόγο αυτό, συνιστά τη διεξαγωγή αναβαθμισμένης εκστρατείας ενημέρωσης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών προς αύξηση της επίγνωσης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που έχουν·

11. επικροτεί τη γενικά εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του Διαμεσολαβητή και των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ και τον στηρίζει στον ρόλο του ως εξωτερικού μηχανισμού ελέγχου, καθώς και ως πολύτιμης πηγής συνεχούς βελτίωσης της ευρωπαϊκής διοίκησης·

12. καλεί τον Διαμεσολαβητή να εξασφαλίζει ότι η Επιτροπή προβαίνει σε ορθή χρήση της διακριτικής εξουσίας της να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης ΕΚ ή να προτείνει την επιβολή κυρώσεων δυνάμει του άρθρου 228 της Συνθήκης ΕΚ, ενώ φροντίζει παράλληλα επιμελώς να αποφεύγει καθυστερήσεις ή αδικαιολόγητες παραλείψεις ανάληψης έγκαιρης δράσης, οι οποίες είναι ασύμβατες με το καθήκον της Επιτροπής να επιβλέπει την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου·

13. θεωρεί ότι, εάν ένα θεσμικό όργανο αρνηθεί να ακολουθήσει σύσταση που περιλαμβάνεται σε ειδική έκθεση του Διαμεσολαβητή, μολονότι το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει την εν λόγω σύσταση, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει νομίμως τις εξουσίες του να ασκήσει προσφυγή στο Δικαστήριο σε σχέση με την ενέργεια ή την παράλειψη που απετέλεσε το αντικείμενο της σύστασης του Διαμεσολαβητή·

14. σημειώνει ότι ο Διαμεσολαβητής υπέβαλε ειδική έκθεση επικρίνοντας την Επιτροπή για μη εξέταση καταγγελίας σχετικά με την ευρωπαϊκή οδηγία για τον χρόνο εργασίας, σχετικά με την οποία το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στις 3 Σεπτεμβρίου 2008[5]·

15. θεωρεί ότι, όταν ο Διαμεσολαβητής και η Επιτροπή Αναφορών, ενεργώντας στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών και αρμοδιοτήτων τους, ερευνούν αλληλοκαλυπτόμενα ζητήματα όπως, αντίστοιχα, τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει καθώς και την ίδια την εικαζόμενη παράβαση, μπορούν να επιτύχουν ωφέλιμη συνεργία μέσω στενής συνεργασίας·

16. χαιρετίζει τη σχέση Διαμεσολαβητή και Επιτροπής Αναφορών εντός των θεσμικών πλαισίων όσον αφορά τον αμοιβαίο σεβασμό των αρμοδιοτήτων και προνομίων εκάστου·

17. αναγνωρίζει τη χρησιμότητα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, στη διασφάλιση εξωδικαστικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών· χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των διαμεσολαβητών και παρεμφερών φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στα κράτη μέλη, παριτρύνει δε την περαιτέρω ενίσχυση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, το οποίο θα καταστήσει δυνατή την εναρμόνιση των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

18. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή να προβάλει εκτενώς τόσο το δικό του έργο όσο και το έργο των εθνικών διαμεσολαβητών και συνιστά να συνεχίσει να καταβάλλει ο Διαμεσολαβητής προσπάθειες για ευαισθητοποίηση των πολιτών·

19. ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή να εξακολουθήσει να αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση ο ίδιος σε συμβάντα στα οποία εμπλέκονται πολίτες και, κατά συνέπεια, εν δυνάμει καταγγέλλοντες, επειδή είναι σαφές ότι ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και των διεργασιών λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο παραμένει δυσνόητος για πολλούς πολίτες και επιχειρήσεις·

20. χαιρετίζει την ενισχυμένη ενημερωτική εκστρατεία την οποία προωθεί η στρατηγική επικοινωνίας που έχει εγκρίνει ο Διαμεσολαβητής, η οποία οδηγεί σε καλύτερη γνώση των δικαιωμάτων που έχουν οι πολίτες και των αρμοδιοτήτων που έχει η Κοινότητα, καθώς και σε μεγαλύτερη κατανόηση του πεδίου αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή τον παροτρύνει, ωστόσο, υπό το πρίσμα του σημαντικού ακόμη αριθμού καταγγελιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του, να εντείνει τις προσπάθειές του για παροχή περιεκτικότερης και τακτικότερης ενημέρωσης ως προς το πεδίο αρμοδιοτήτων του·

21. δεδομένου ότι κάθε θεσμικό όργανο διαθέτει τη δική του ιστοθέση που επιτρέπει την υποβολή καταγγελιών, αναφορών κλπ., και δεδομένου ότι τούτο εμποδίζει τους πολίτες όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων, χαιρετίζει την εκπόνηση διαδραστικού εγχειριδίου με σκοπό να βοηθηθούν οι πολίτες να εντοπίσουν το καταλληλότερο βήμα για την επίλυση των προβλημάτων τους·

22. για να μειωθεί ο αριθμός των μη παραδεκτών καταγγελιών που υποβάλλονται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, προτείνει να προωθηθεί περαιτέρω η εν λόγω ιδέα και να συσταθεί κοινή ιστοθέση για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που θα παρέχει βοήθεια προς τους πολίτες και θα τους παραπέμπει απ' ευθείας στο θεσμικό όργανο που είναι αρμόδιο για την εξέταση της καταγγελίας τους·

23. προτείνει τη λήψη μέτρων από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για να μειωθεί ο αριθμός των καταγγελιών (συνολικά 1021) επί των οποίων δεν προέβη σε καμμία απολύτως ενέργεια·

24. καλεί τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να δεσμευθεί ότι θα προωθεί άμεσα, αφού λάβει την προς τούτο συναίνεση του σχετικού αναφέροντος, κάθε καταγγελία που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων εθνικού ή περιφερειακού διαμεσολαβητή·

25. προτείνει, με σκοπό να παρέχονται καλύτερες και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, ο Διαμεσολαβητής να τους ενημερώνει σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες και τις προθεσμίες της διεκπεραίωσης των καταγγελιών, καθώς και σχετικά με τα κριτήρια που εφαρμόζονται για τη λήψη αποφάσεων στα διάφορα στάδια της εξέτασης μιας καταγγελίας·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τους επιτρόπους διοικήσεως ή τα αντίστοιχα όργανα των κρατών μελών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2007 υπεβλήθη επίσημα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Hans-Gert Pöttering, στις 10 Μαρτίου 2008 και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Νικηφόρος Διαμαντούρος, υπέβαλε την έκθεσή του στην Επιτροπή Αναφορών στις 19 Μαΐου 2008.

Η έκθεση παρέχει μια ικανοποιητική επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το περασμένο έτος. Τα διάφορα πορίσματα των ερευνών παρουσιάζονται με σαφήνεια μέσω παραδειγμάτων και ταξινομούνται ανά κατηγορίες, όπως το είδος της εικαζόμενης κακοδιοίκησης ή το θεσμικό όργανο που αυτή αφορά. Μολονότι αληθεύει ότι στο παράρτημα παρατίθενται τόσο απόλυτα αριθμητικά στοιχεία όσο και ποσοστά, οι στατιστικοί πίνακες επιδέχονται βελτιώσεις, καθώς η ανάμειξη αριθμητικών στοιχείων και ποσοστών μπορεί να προκαλέσει σύγχυση.

Διεκπεραίωση καταγγελιών

Ο αριθμός των παραδεκτών καταγγελιών που έλαβε ο Διαμεσολαβητής το 2007 αυξήθηκε τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους από 449 (12% του συνόλου) το 2006 σε 518 (16% του συνόλου) το 2007. Ως αποτέλεσμα, μέσα στο έτος κινήθηκαν συνολικά 17% περισσότερες έρευνες βάσει των καταγγελιών που ελήφθησαν. Επιπλέον, ο αριθμός των μη παραδεκτών υποθέσεων ήταν χαμηλότερος το 2007 σε σύγκριση με το 2006.

Συνολικά , το 2007 ο Διαμεσολαβητής διενήργησε 641 έρευνες. Εξ αυτών το 64% αφορούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 14% αφορούσε την EPSO, το 9% το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 1% το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικές μορφές κακοδιοίκησης ήταν: αδιαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης παροχής πληροφοριών, άδικη μεταχείριση ή κατάχρηση εξουσίας, μη ικανοποιητικές διαδικασίες, καθυστέρηση που μπορούσε να αποφευχθεί, αθέμιτες διακρίσεις, αμέλεια, νομικό σφάλμα και μη διασφάλιση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων.

348 αποφάσεις περάτωσης ερευνών ελήφθησαν το 2007, συμπεριλαμβανομένων επτά αυτεπάγγελτων ερευνών, που αντιστοιχούν σε αύξηση κατά 40% σε σύγκριση με το 2006.

Σε 95 υποθέσεις η έρευνα δεν στοιχειοθέτησε κακοδιοίκηση, αποτέλεσμα που δεν είναι απαραιτήτως αρνητικό για τον καταγγέλλοντα, καθώς του παρέχεται πλήρης εξήγηση από το αρμόδιο θεσμικό όργανο ή οργανισμό, και μπορεί να υπάρξει ευκαιρία εντοπισμού πιθανής βελτίωσης της ποιότητας των διοικητικών υπηρεσιών που παρέχει ένα θεσμικό όργανο ή οργανισμός.

Το 2007, 129 υποθέσεις διευθετήθηκαν από το ίδιο το θεσμικό όργανο ή τον οργανισμό κατόπιν καταγγελίας. Ο αριθμός αυτός είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με τον αριθμό των υποθέσεων που διευθετήθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο το 2006, και αποτυπώνει την αυξανόμενη προθυμία των θεσμικών οργάνων και οργανισμών να αντιμετωπίζουν τις καταγγελίες που υποβάλλονται στον Διαμεσολαβητή ως ευκαιρία να επανορθώσουν σφάλματα που συνέβησαν και να συνεργαστούν με τον Διαμεσολαβητή προς όφελος των πολιτών. Μετά από καταγγελία που υπέβαλε γερμανικό πανεπιστήμιο αναφορικά με διαφορά που είχε με την Επιτροπή για μια πληρωμή στο πλαίσιο ενός σχεδίου ενταγμένου στο πρόγραμμα Erasmus, ο Διαμεσολαβητής επικοινώνησε με την Επιτροπή, η οποία διευθέτησε την υπόθεση εντός δύο εβδομάδων, καταβάλλοντας εντόκως το αξιούμενο ποσό.

Όταν ο Διαμεσολαβητής εντοπίσει κρούσμα κακοδιοίκησης, προσπαθεί να επιτύχει φιλικό διακανονισμό. Σε ορισμένες υποθέσεις, μπορεί να επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός εάν το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο προσφερθεί να αποζημιώσει τον καταγγέλλοντα. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά γίνεται χαριστικώς, δηλαδή χωρίς να συνεπάγεται αποδοχή ευθύνης και χωρίς να δημιουργεί νομικό προηγούμενο. Στους φιλικούς διακανονισμούς που επιτεύχθηκαν το 2007 περιλαμβάνεται η υπόθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), που αντικατέστησε αμφισβητούμενη απόφαση σχετικά με τη βάση για την πιστοποίηση τύπου ενός συγκεκριμένου αεροσκάφους, καθώς και η υπόθεση του πρώην Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (EUMC), το οποίο δέχθηκε να παράσχει καλύτερη πληροφόρηση σε έναν μη επιλεχθέντα υποβάλλοντα προσφορά σχετικά με το αποτέλεσμα της σύγκρισης της προσφοράς του με εκείνη της επιχείρησης που κέρδισε τον διαγωνισμό. Μετά το πέρας της έρευνας, ο καταγγέλλων εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το αποτέλεσμα και δήλωσε ότι η έρευνα αποτέλεσε αξιόπιστο μηχανισμό διασφάλισης της διαφάνειας στην ΕΕ.

Όταν δεν είναι εφικτός ο φιλικός διακανονισμός, ο Διαμεσολαβητής περατώνει την εξέταση της υπόθεσης με διατύπωση επικριτικής παρατήρησης ή καταρτίζει σχέδιο σύστασης. Η επικριτική παρατήρηση επιβεβαιώνει στον καταγγέλλοντα ότι η καταγγελία του είναι δικαιολογημένη και επισημαίνει στο οικείο θεσμικό όργανο ή οργανισμό το κρούσμα, ώστε να μεριμνήσει για την αποφυγή τέτοιων κρουσμάτων στο μέλλον. Το 2007, ο Διαμεσολαβητής περάτωσε 55 έρευνες διατυπώνοντας επικριτική παρατήρηση.

Άσκησε κριτική, επί παραδείγματι, στην Επιτροπή για την παράλειψή της να δημοσιεύσει το 2006, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, την ετήσια έκθεση 2005 σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Είχε προηγηθεί καταγγελία από την ΜΚΟ Statewatch. Αναγνωρίζοντας μεν το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο του 2007 η Επιτροπή εν τέλει δημοσίευσε την εν λόγω έκθεση, ο Διαμεσολαβητής επεσήμανε ότι η έγκαιρη δημοσίευση των εκθέσεων αποτελεί βασικό μηχανισμό λογοδοσίας προς τους ευρωπαίους πολίτες.

Ο Διαμεσολαβητής διατύπωσε δύο επικριτικές παρατηρήσεις σε βάρος της EPSO σε δύο περιπτώσεις που αφορούσαν τη χρήση των γλωσσών των «νέων» κρατών μελών σε αντιδιαστολή με εκείνες των «παλαιών» κρατών μελών. Είχε προηγηθεί καταγγελία πολωνικού συλλόγου σχετικά με εξετάσεις πρόσληψης. Η EPSO ενημέρωσε ότι στο διάστημα που μεσολάβησε τροποποιήθηκαν οι γλωσσικές απαιτήσεις στο πλαίσιο διαγωνισμών.

Είναι σημαντικό τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί να δίνουν συνέχεια στις επικριτικές παρατηρήσεις του Διαμεσολαβητή λαμβάνοντας μέτρα για την επίλυση προβλημάτων που εκκρεμούν και την αποφυγή κρουσμάτων κακοδιοίκησης στο μέλλον. Οι υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή εκπόνησαν επίσης μελέτη σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε σε όλες τις επικριτικές παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν το 2006 και τα αποτελέσματα απεστάλησαν σε όλα τα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα στις 22 Μαΐου 2008.

Σε υποθέσεις όπου το θεσμικό όργανο μπορεί ακόμη να εξαλείψει το κρούσμα, ή σε υποθέσεις όπου το κρούσμα κακοδιοίκησης είναι ιδιαίτερα σοβαρό ή έχει γενικές επιπτώσεις, ο Διαμεσολαβητής συνήθως συντάσσει σχέδιο σύστασης προς το ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο ή οργανισμό, που οφείλει να απαντήσει με εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση εντός τριών μηνών. Κατά το 2007 συντάχθηκαν οκτώ σχέδια σύστασης.

Εάν ένα κοινοτικό θεσμικό όργανο ή οργανισμός δεν απαντήσει ικανοποιητικά σε σχέδιο σύστασης, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να υποβάλει ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό αποτελεί το τελευταίο όπλο του Διαμεσολαβητή και είναι η τελευταία ουσιαστική ενέργεια στην οποία προβαίνει εξετάζοντας μια υπόθεση, καθώς η έγκριση ψηφίσματος και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου είναι θέματα που εναπόκεινται στην πολιτική κρίση του Κοινοβουλίου.

Το 2007, ο Διαμεσολαβητής υπέβαλε ειδική έκθεση στο Κοινοβούλιο, στην οποία επέκρινε την Επιτροπή διότι δεν επιλήφθηκε καταγγελίας σχετικά με την κοινοτική οδηγία για τον χρόνο εργασίας, επί της οποίας η Επιτροπή Αναφορών έχει συντάξει έκθεση με εισηγητή τον Proinsias De Rossa[1].

Ο Διαμεσολαβητής διενεργεί αυτεπάγγελτη έρευνα σε δύο βασικές περιπτώσεις: Καταρχάς, για να διερευνήσει πιθανό κρούσμα κακοδιοίκησης, όταν μια καταγγελία έχει υποβληθεί από μη νομιμοποιούμενο πρόσωπο (δηλαδή όταν ο καταγγέλλων δεν είναι πολίτης ή κάτοικος της Ένωσης ή νομικό πρόσωπο με καταστατική έδρα σε κράτος μέλος). Το 2007 κινήθηκαν δύο τέτοιες αυτεπάγγελτες έρευνες. Ο Διαμεσολαβητής διενεργεί επίσης αυτεπάγγελτη έρευνα για να επιλύσει ενδεχόμενο συστημικό πρόβλημα των θεσμικών οργάνων.

Επί παραδείγματι, τον Δεκέμβριο του 2007, ο Διαμεσολαβητής κίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα σχετικά με το θέμα των έγκαιρων πληρωμών από την Επιτροπή. Ζήτησε από την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που γίνονται ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερημένες πληρωμές, στατιστικά δεδομένα σχετικά με περιπτώσεις καθυστερημένων πληρωμών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της Επιτροπής αναφορικά με την καταβολή τόκου. Είχαν προηγηθεί καταγγελίες από ιδιώτες, εταιρείες και οργανισμούς που εμπλέκονται σε σχέδια και συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Μεταξύ των υπόλοιπων αυτεπάγγελτων ερευνών που κινήθηκαν το 2007 ήταν μία που αφορούσε τις εξετάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή που διοργανώνει η EPSO και μία που αφορούσε τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής.

Το 2007, ο Διαμεσολαβητής ολοκλήρωσε αυτεπάγγελτη έρευνα σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν τυγχάνουν διακριτικής μεταχείρισης στις σχέσεις τους με το θεσμικό όργανο. Μεταξύ των θετικών μέτρων που διαπίστωσε είναι εκείνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής και για τη βελτίωση των συνθηκών πρόσληψης και προαγωγής. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού της Επιτροπής σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. Τέλος, επέκρινε την κατάσταση για τους μαθητές με αναπηρίες στα ευρωπαϊκά σχολεία ως ανεπαρκή.

Στην εφετινή ετήσια έκθεσή του ο Διαμεσολαβητής συμπεριέλαβε εκ νέου την έννοια των «πρότυπων υποθέσεων» προκειμένου να αναδειχθούν οι περιπτώσεις ορθών διοικητικών πρακτικών από τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς που διαπιστώνονται από τις έρευνές του και να τονίσει ότι ο θεσμός του Διαμεσολαβητή υπάρχει και για να στηρίζει και να ενθαρρύνει τις ορθές διοικητικές πρακτικές, ιδιαίτερα όταν αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως υπόδειγμα προς μίμηση από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ. Στην ετήσια έκθεση αναδεικνύονται επτά τέτοιες «πρότυπες υποθέσεις». Τέσσερις από αυτές αφορούν την Επιτροπή, μία το Συμβούλιο, μία την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μία τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπορίας.

Προτεραιότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Βασικές προτεραιότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι η διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας σε κάθε επίπεδο εντός της Ένωσης, καθώς και της συμμόρφωσης των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ προς τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διοίκησης.

Ο Διαμεσολαβητής συνέχισε τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχονται προς τους πολίτες και πιθανούς καταγγέλλοντες σχετικά με τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου, ιδιαίτερα δε μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών. Το Δίκτυο, στο οποίο συμμετέχει η Επιτροπή Αναφορών, απαρτίζεται από περίπου 90 γραφεία σε 31 χώρες και συνεργάζεται σε καθημερινή βάση για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, και σε μόνιμη βάση κατά την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μέσω σεμιναρίων και συναντήσεων, ενός τακτικού ενημερωτικού δελτίου, ενός ηλεκτρονικού φόρουμ διαλόγου και μιας ημερήσιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας ενημέρωσης. Μεταξύ των στόχων του Δικτύου είναι η διευκόλυνση της ταχείας διαβίβασης καταγγελιών στον αρμόδιο διαμεσολαβητή ή παρεμφερή φορέα. Όπου είναι δυνατό, ο Διαμεσολαβητής διαβιβάζει απευθείας τις υποθέσεις ή παρέχει τις κατάλληλες συμβουλές στον καταγγέλλοντα. Το 2007 συμβούλεψε 816 καταγγέλλοντες να αποταθούν σε εθνικό ή περιφερειακό διαμεσολαβητή και διαβίβασε 51 καταγγελίες απευθείας στον αρμόδιο διαμεσολαβητή.

Ο Διαμεσολαβητής προσπαθεί να διασφαλίσει ότι τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ υιοθετούν σε όλες τους τις δραστηριότητες μια προσέγγιση που θέτει στο επίκεντρο τον πολίτη, αναζητώντας κάθε ευκαιρία επίτευξης φιλικών διακανονισμών των καταγγελιών και κινώντας περισσότερες αυτεπάγγελτες έρευνες για τον εντοπισμό προβλημάτων και την ενθάρρυνση της χρήσης βέλτιστων πρακτικών. Προς επίτευξη αυτού του στόχου, εξακολουθεί να αναπτύσσει επαφές με βουλευτές του ΕΚ και υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, ώστε να προωθείται ένα πνεύμα εξυπηρέτησης εντός της διοίκησης της ΕΕ. Περισσότερες από 60 τέτοιου είδους συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν το 2007.

Υπό το πρίσμα της σημασίας της διασφάλισης για όσους τυχόν αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διοίκηση της ΕΕ ότι γνωρίζουν το δικαίωμα καταγγελίας που διαθέτουν και τις υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 130 παρουσιάσεις από τον Διαμεσολαβητή και το προσωπικό του γραφείου του σε συνέδρια, σεμινάρια και συναντήσεις το 2007. Ο Διαμεσολαβητής επίσης πραγματοποίησε επισκέψεις ενημερωτικής φύσεως στη Γερμανία, στη Σουηδία και στο Βέλγιο με στόχο την ενίσχυση της προβολής του ρόλου του Διαμεσολαβητή σε αυτές τις χώρες. Επίσης, έδωσε έξι συνεντεύξεις Τύπου, ενώ περισσότερες από 40 συνεντεύξεις και 17 δελτία Τύπου εκδόθηκαν και διανεμήθηκαν σε δημοσιογράφους και ενδιαφερόμενους φορείς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μεταξύ των εκδόσεων που πραγματοποιήθηκαν και διανεμήθηκαν το 2007 ήταν ένα νέο ενημερωτικό δελτίο για επιχειρήσεις και οργανώσεις, το οποίο εξηγεί συνοπτικά τι μπορεί να κάνει ο Διαμεσολαβητής για τους φορείς αυτούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον να λάβουν το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο έδειξαν εμπορικά επιμελητήρια και δικηγορικοί σύλλογοι.

Ο ιστότοπος του Διαμεσολαβητή ενημερωνόταν τακτικά κατά το 2007 με αποφάσεις, δελτία Τύπου και λεπτομέρειες επικοινωνιακών δράσεων. Δημιουργήθηκε ένα νέο τμήμα στον ιστότοπο για τη μεγαλύτερη προβολή των αυτεπάγγελτων ερευνών. Από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2007, ο ιστότοπος δέχθηκε 449 418 μοναδικούς επισκέπτες. Η ενότητα «Δεσμοί» του ιστοτόπου περιλαμβάνει συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες εθνικών και περιφερειακών διαμεσολαβητών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά το 2007 σημειώθηκαν περισσότερες από 82 000 επισκέψεις στη σελίδα «Δεσμοί», αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία για τους πολίτες των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών. Επί του παρόντος το γραφείο του Διαμεσολαβητή κατασκευάζει νέο ιστότοπο, ο οποίος θα περιέχει διαδραστικό οδηγό που θα βοηθά τους πολίτες να εντοπίσουν το καταλληλότερο μέσο προσφυγής για τα παράπονά τους. Ο οδηγός θα δώσει τη δυνατότητα σε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό καταγγελλόντων να απευθυνθούν άμεσα στον φορέα που είναι καταλληλότερος να ασχοληθεί με την καταγγελία τους, επιφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο περαιτέρω μείωση του αριθμού μη παραδεκτών καταγγελιών που λαμβάνονται από τον Διαμεσολαβητή.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή Αναφορών ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή να εξακολουθήσει να επιδιώκει τον διπλό στόχο που ανακοίνωσε στην ετήσια έκθεσή του για το 2006, δηλαδή τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα για την προαγωγή της χρηστής διοίκησης και την ενίσχυση των επικοινωνιακών προσπαθειών, ώστε οι πολίτες που ενδέχεται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του να ενημερώνονται δεόντως ως προς αυτές. Η Επιτροπή Αναφορών επίσης σημειώνει το γεγονός ότι η εκστρατεία ενημέρωσης επέφερε αύξηση του αριθμού των παραδεκτών καταγγελιών.

Με την έγκριση στις 18 Ιουνίου 2008 της έκθεσης σχετικά με απόφαση για τροποποίηση της απόφασής του 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ της 9ης Μαρτίου 1994 σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του[2], που προτάθηκε από τον Διαμεσολαβητή το 2006, το Κοινοβούλιο συμφώνησε επί της ποιοτικής διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή χωρίς να επηρεάζεται η φύση των αρμοδιοτήτων του ή ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας των αποφάσεών του.

Βάσει των πιο σημαντικών αλλαγών, διασφαλίζεται ότι ο Διαμεσολαβητής θα διαθέτει πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα της ΕΕ κατά τις έρευνές του. Επιπλέον, θα διευκολύνεται η συνεργασία του Διαμεσολαβητή με τους ομολόγους του σε εθνικό επίπεδο και με διεθνείς φορείς. Στις τροποποιήσεις περιλαμβάνονται επίσης σαφέστερες διατάξεις για την περίπτωση που αξιωματούχοι της ΕΕ καταθέτουν κατόπιν αιτήματος του Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο μιας έρευνας. Υποστηρίζοντας αυτές τις αλλαγές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Αναφορών του επέδειξαν την εμπιστοσύνη τους στο έργο του Διαμεσολαβητή και στις προσπάθειές του να βελτιώσει την υπηρεσία που μπορεί να παράσχει στους πολίτες, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους θεσμούς της.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.09.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marcin Libicki Carlos José Iturgaiz Angulo, Kathy Sinnott),

Robert Atkins, Daniel Caspary, Cristina Gutiérrez-Cortines, Mairead McGuinness, Μανώλης Μαυρομμάτης, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, José Javier Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Glyn Ford, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Miguel Angel Martínez Martínez, Μαρία Ματσούκα, Janelly Fourtou, Marian Harkin, Margrete Auken, David Hammerstein, Eoin Ryan, Willy Meyer Pleite,

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Hélène Descamps, Dushana Zdravkova , Grażyna Staniszewska, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 78, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία