BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indførelse af det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) i henhold til artikel 11 i rammeafgørelse 2008/XX/RIA

  19.9.2008 - (KOM(2008)0332 – C6–0216/2008 – 2008/0101(CNS)) - *

  Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  Ordfører: Luca Romagnoli

  Procedure : 2008/0101(CNS)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0360/2008
  Indgivne tekster :
  A6-0360/2008
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets afgørelse om indførelse af det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) i henhold til artikel 11 i rammeafgørelse 2008/XX/RIA

  (KOM(2008)0332 – C6–0216/2008 – 2008/0101(CNS))

  (Høringsprocedure)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag (KOM(2008)0332),

  –   der henviser til EU-traktatens artikel 34, stk. 2, litra c,

  –   der henviser til EU-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6–0216/2008),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 93 og 51,

  –   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6–0360/2008),

  1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

  2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

  3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

  4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

  5.  agter, såfremt forslaget ikke vedtages inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, at behandle et fremtidigt forslag efter uopsættelighedsproceduren og i nært samarbejde med de nationale parlamenter;

  6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  Ændringsforslag    1

  Forslag til beslutning

  Betragtning 6 a (ny)

  Kommissionens tekst

  Ændringsforslag

   

  (6 bis) Denne afgørelse bygger på de i Rådets rammeafgørelse 2008/XX/RIA om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne fastlagte principper, som den supplerer og gennemfører i teknisk henseende.

  Begrundelse

  Sembra opportuno chiarire che la natura della presente decisione è di attuare e completare uno strumento normativo già esistente senza alterarne i principi.

  Ændringsforslag  2

  Forslag til beslutning

  Betragtning 9

  Kommissionens tekst

  Ændringsforslag

  (9) For at sikre gensidig forståelse af og gennemsigtighed i den fælles kategorisering bør hver medlemsstat indgive en liste over nationale strafbare handlinger og straffe, som falder ind under hver kategori i den pågældende tabel, samt en liste over nationale straffedomstole. Disse oplysninger bør være tilgængelige for nationale retsmyndigheder, især ved hjælp af alle til rådighed stående elektroniske kanaler.

  (9) For at sikre gensidig forståelse af og gennemsigtighed i den fælles kategorisering bør hver medlemsstat indgive en liste over nationale strafbare handlinger og straffe, som falder ind under hver kategori i den pågældende tabel, sammen med en kort beskrivelse af det bærende element i den strafbare handling samt en liste over nationale straffedomstole. Disse oplysninger bør være tilgængelige for nationale retsmyndigheder, især ved hjælp af alle til rådighed stående elektroniske kanaler.

  Motivazione

  In virtu' delle differenze spesso sostanziali che caratterizzano la definizione delle fattispecie di reato nei diversi Paesi membri, appare quanto mai appropriato rendere disponibili più informazioni possibili a chi dovrà fare uso dell'estratto del casellario. A questo emendamento corrisponde il successivo emendamento numero 6.

  Ændringsforslag  3

  Forslag til beslutning

  Betragtning 9 a (ny)

  Kommissionens tekst

  Ændringsforslag

   

  (9 bis) Referencetabellerne i bilag A og B tilstræber på ingen måde at harmonisere de opførte kategorier af strafbare handlinger og straffe, som fortsat reguleres ved national lovgivning.

  Begrundelse

  E' opportuno chiarire che la presente decisione non aspira ad armonizzare il diritto penale sostanziale, bensi' a facilitare lo scambio di informazioni che si riferiscono agli estratti del casellario giudiziale.

  Ændringsforslag  4

  Forslag til beslutning

  Betragtning 13

  Kommissionens tekst

  Ændringsforslag

  (13) Begge referencetabeller med kategorier af strafbare handlinger og straffe og de tekniske standarder, der er anvendt til at udveksle oplysninger, bør løbende revideres og regelmæssigt ajourføres. Kommissionen, som bistås af et udvalg, har derfor fået gennemførelsesbeføjelser på dette område. Forskriftsproceduren i henhold til gældende fællesskabsret bør også anvendes på vedtagelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre denne afgørelse.

  (13) Begge referencetabeller med kategorier af strafbare handlinger og straffe og de tekniske standarder, der er anvendt til at udveksle oplysninger, bør løbende revideres og regelmæssigt ajourføres.

  Ændringsforslag  5

  Forslag til afgørelse

  Betragtning 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14) Rammeafgørelse 2008/XX/RIA om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde bør gælde i forbindelse med den elektroniske udveksling af oplysninger fra medlemsstaternes strafferegistre.

  (14) Det er i denne forbindelse af afgørende betydning, at Rådets rammeafgørelse 2008/XX/RIA om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde vedtages, idet den sikrer en passende grad af databeskyttelse og inddrager behandlingen af personoplysninger på nationalt plan.

  Ændringsforslag  6

  Forslag til beslutning

  Artikel 3 – stk. 5

  Kommissionens tekst

  Ændringsforslag

  5. For at sikre en effektiv drift af ECRIS yder Kommissionen generel støtte og overvågningstjenester.

  5. For at sikre en effektiv drift af ECRIS yder Kommissionen generel støtte og overvågningstjenester og kontrollerer, at foranstaltningerne i artikel 6 gennemføres korrekt.

  Begrundelse

  Nella fase di attuazione del sistema di interconnessione, il coordinamento e la supervisione della Commissione europea, che ha al contempo una visione d'insieme e le competenze tecnologiche indispensabili allo scopo, sono necessari.

  Ændringsforslag  7

  Forslag til afgørelse

  Artikel 5 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a) listen over nationale strafbare handlinger i hver af de kategorier, der henvises til i tabellen over strafbare handlinger i bilag A. Listen skal omfatte den strafbare handlings betegnelse eller juridiske klassifikation og henvisning til den gældende lovbestemmelse. Den kan også omfatte en kort beskrivelse af det bærende element i den strafbare handling

  a) listen over nationale strafbare handlinger i hver af de kategorier, der henvises til i tabellen over strafbare handlinger i bilag A. Listen skal omfatte den strafbare handlings betegnelse eller juridiske klassifikation og henvisning til den gældende lovbestemmelse. Den omfatter også en kort beskrivelse af det bærende element i den strafbare handling

  Begrundelse

  Making the inclusion of a short description of the constitutive elements of a criminal offence mandatory, would make the exchange of information between the respective Member States more effective. The criminal law systems of the Member States can differ greatly. Often Member States do not even have the same criminal offences, i.e. what may be regarded as an offence in one Member State can be deemed not punishable under the laws of another. Thus, such a short description will help the authorities of the requesting Member State to better understand the nature of the offence in question.

  Ændringsforslag  8

  Forslag til beslutning

  Artikel 5 – stk. 1 – litra a – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens tekst

  Ændringsforslag

   

  Oversættelse af en beskrivelse af en national strafbar handling fra originalsproget er en opgave og et ansvar, der påhviler den enkelte medlemsstat, som anmoder om en oversættelse, og dette arbejde udføres ikke af ECRIS. Når en oversættelse er færdiggjort, tilbyder ECRIS at indsætte oversættelsen i databasen

   

  Begrundelse

  The systematic translation of a description of each national offence code, of which there are thousands, into each Member State language would require thousands of hours of work and an unknown amount in costs. If all translations are required before completion of the ECRIS, this would prevent the ECRIS from coming into service for years. This must be prevented. At the same time, once a national court has translated the description, this information should be able to be added into the ECRIS as an aid to future communication and to prevent future duplications of translations.

  Ændringsforslag  9

  Forslag til beslutning

  Artikel 6 - indledning

  Kommissionens tekst

  Ændringsforslag

  Følgende gennemførelsesforanstaltninger vedtages efter proceduren i artikel 7:

  Kommissionen foreslår efter behov og i overensstemmelse med artikel 34, stk. 2, litra c), og artikel 39 i traktaten om Den Europæiske Union Rådet at vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at ECRIS fungerer bedst muligt, og at ECRIS er interoperabelt med de nationale systemer, f.eks.:

  Ændringsforslag  10

  Forslag til beslutning

  Artikel 7

  Kommissionens tekst

  Ændringsforslag

  Artikel 7

  Udvalgsprocedure

  udgår

  1. Når der henvises til denne artikel, bistås Kommissionen af et forskriftsudvalg, i det følgende benævnt "udvalget", der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

   

  2. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

   

  3. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyntagen til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Udvalget udtaler sig med det flertal, der efter EF-traktatens artikel 205, stk. 2 og 4, gælder for afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget vægtes de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, som anført i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

   

  4. Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

   

  5. Hvis de planlagte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke afgives nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes, og underretter Europa-Parlamentet herom.

   

  6. Rådet kan træffe afgørelse om forslaget med kvalificeret flertal inden for tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet.

  Har Rådet inden for denne frist med kvalificeret flertal tilkendegivet, at det er imod forslaget, behandler Kommissionen forslaget på ny. Den kan forelægge Rådet et ændret forslag, forelægge sit forslag på ny eller fremsætte forslag til en retsakt i henhold til traktaten.

  Hvis Rådet ved udløbet af denne frist hverken har vedtaget den foreslåede gennemførelsesretsakt eller tilkendegivet, at det er imod forslaget til gennemførelsesforanstaltninger, vedtager Kommissionen den foreslåede gennemførelsesretsakt.

   

  Motivazione per gli emendamenti 4, 7 e 8

  La Corte di Giustizia (C-133/06) ha recentemente ribadito il principio che "le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni comunitarie trovano la loro fonte nel Trattato e non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni". Conformandosi alla giurisprudenza della Corte, gli emendamenti 4, 7 e 8 sono il frutto di una rigorosa interpretazione del Trattato sull'Unione europea, che non prevede la c.d. Comitologia per le materie disciplinate dal Titolo VI, né autorizza la creazione di basi giuridiche secondarie al di fuori dei casi disciplinati dai Trattati. Il sistema elaborato nel Titolo VI, ed in particolare il combinato disposto degli articoli 34 e 39, prevede, infatti, che eventuali misure di attuazione delle decisioni debbano essere adottate seguendo la procedura indicata dall'articolo 39.

  BEGRUNDELSE

  Udvekslingen af oplysninger fra strafferegistre bygger i det store og hele stadig på Europarådets konvention om gensidig retshjælp i straffesager fra 1959, navnlig artikel 13 og 22, ifølge hvilke disse oplysninger skal meddeles af justitsministeren mindst en gang årligt.

  På grund af denne ordnings langsommelighed og ineffektivitet har Kommissionen siden 2005 foreslået en række lovgivningsinitiativer, som dels skal regulere og fremme udvekslingen af oplysninger fra strafferegistre, dels fastlægge bestemmelser for anvendelsen af disse oplysninger i den medlemsstat, der modtager dem.

  Sidstnævnte aspekt er behandlet i den rammeafgørelse om hensyntagen til domme afsagt i medlemsstaterne i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag, som RIA-Rådet vedtog den 25. juli 2008. Denne rammeafgørelse indfører princippet om, at straffedomme, der er afsagt af en national domsmyndighed, og straffedomme, der er afsagt af en domsmyndighed i en anden medlemsstat, har samme retsvirkning.

  Rådets afgørelse 2005/876/RIA af 21. november 2005 om udveksling af oplysninger fra strafferegistre er kronologisk set den første foranstaltning, der har til formål at regulere og fremme udvekslingen af oplysninger. Den bygger på det princip, at hver medlemsstat forvalter oplysningerne om sine egne borgere, og fastsætter, at oplysninger fra strafferegistre skal sendes til den anmodende stat senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen ved brug af den dertil beregnede formular. De modtagne oplysninger må kun anvendes til det formål, som anmodningen vedrører.

  Forslaget til rammeafgørelse om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne (KOM(2005)0690), som Kommissionen forelagde i slutningen af 2005, har til formål at udvide denne retlige ramme. Det grundlæggende princip, at den medlemsstat, hvori den domfældte er statsborger, udgør referencepunktet for alle anmodninger om oplysninger fra strafferegistre, udvikles for at sikre, at også domme afsagt i andre medlemsstater stilles til rådighed. Desuden pålægges det den medlemsstat, hvori en dom afsiges, at sørge for, at alle domme ledsages af oplysninger om den domfældtes statsborgerskab, og at ajourføre og sende alle relevante oplysninger til den medlemsstat, hvori den domfældte er statsborger.

  I juni 2007 nåede RIA-Rådet til en politisk aftale om forslaget til rammeafgørelse, som inkorporerer bestemmelserne i afgørelsen fra 2005, og som – når den træder i kraft – vil erstatte denne afgørelse.

  Forslaget til afgørelse om ECRIS har til formål at gennemføre artikel 11 i rammeafgørelsen og dermed supplere det system, der er skabt med de forudgående reguleringsredskaber, i teknisk og IT-mæssig henseende.

  De grundlæggende principper ændres stadig ikke:

  · Referencepunktet er fortsat den medlemsstat, hvori den domfældte er statsborger.

  · Oplysningerne opbevares i de enkelte nationale strafferegistre og er ikke direkte tilgængelige for de andre medlemsstaters strafferegistre.

  · Medlemsstaterne forvalter og ajourfører deres egne databaser.

  For at lette udvekslingen af oplysninger er der desuden udarbejdet referencekoder for de forskellige typer strafbare handlinger (bilag A) og straffe (bilag B).

  Desuden skal det bemærkes, at der i juni 2006 blev iværksat et pilotprojekt med elektronisk sammenkobling af strafferegistrene i Belgien, Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Luxembourg og Spanien. Projektets succes har siden fået flere lande til at tilslutte sig det.

  Ordførerens holdning

  Ordføreren stiller sig positivt til dette forslag, som giver det europæiske strafferegister en konkret form i teknisk henseende, således som det er fastlagt i rammeafgørelse 2008/XX/RIA om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne.

  Ordføreren bemærker især, at formålet med forslaget er at gennemføre principper, der er indgået aftale om i tidligere retsinstrumenter, ved at skabe en elektronisk sammenkobling mellem de nationale strafferegistre, som har manglet hidtil, hvorfor den europæiske strafferegisterordning ikke har kunnet fungere effektivt. Ændringsforslag 1 har til formål at præcisere, at det foreliggende forslag til retsakt er et gennemførelsesinstrument og ikke skal indføre nye regler, men supplere de allerede eksisterende med de tekniske faciliteter, der er nødvendige, for at de kan fungere efter hensigten.

  Ændringsforslag 3 har på tilsvarende vis til formål at præcisere hensigten med forslaget, idet det påpeger, at referencetabellerne i bilag A og B på ingen måde tilstræber at harmonisere de opførte kategorier af strafbare handlinger og straffe, som fortsat skal reguleres ved national lovgivning.

  Behovet for at skabe en fælles referenceoversigt mellem de 27 forskellige retsordener, som afspejler lige så mange forskellige retlige og samfundsmæssige holdninger, har fået Kommissionen til at sammenfatte de strafbare handlinger i de kategorier, der er opført i bilag A. Det foreslåede system består af enkle og præcise rubrikker, der udmærker sig ved at være ”læselige” for alle medlemsstater, selv om de i det mindste i nogle tilfælde måske ikke er helt dækkende eller præcise. Da Kommissionen er sig bevidst, at en sammenstilling af denne art stiller krav om en nærmest umulig omtrentlighed, har den også opstillet nogle ”åbne” kategorier, som imidlertid per definition er endnu mere upræcise. Denne generalisering må derfor afhjælpes, hvilket gøres ved at give retsmyndighederne alle redskaber, der er nødvendige for at kunne forstå og fortolke de tilgængelige oplysninger bedst muligt. Der henvises navnlig til det bærende element i den strafbare handling, som retsmyndighederne skal have adgang til, navnlig i tilfælde, hvor den strafbare handling ikke henhører under en af underkategorierne, men under en åben kategori.

  Netop fordi det ikke er muligt at foretage en omhyggelig vurdering af betydningen af oplysninger fra en anden medlemsstats strafferegister uden viden om den strafbare handling, som oplysningen drejer sig om, foreslås det i ændringsforslag 2 og 8, at det dokument, hvori medlemsstaterne meddeler den i artikel 5, stk. 1, litra a), omhandlede liste, obligatorisk skal indeholde en beskrivelse af det bærende element i den strafbare handling.

  Der består imidlertid stadig en mulighed for, at retsmyndighederne, hvis de finder det nødvendigt, kan anmode om den fulde ordlyd af en dom eller om andre slags præciseringer. I et sådant tilfælde må man imidlertid følge de traditionelle kanaler for gensidig retshjælp i straffesager, som kan være langsommelige og besværlige.

  Ordføreren håber, at der snarest muligt indføres elektroniske redskaber, som kan fremskynde behandlingen af supplerende anmodninger af denne art, således at retsmyndighederne kan få de ønskede oplysninger hurtigt.

  I denne forbindelse skal det erindres, at ECRIS-forslaget indgår i det overordnede elektroniske system e-justice, som skal muliggøre en mere omfattende og hurtigere kommunikation mellem medlemsstaternes retsmyndigheder.

  Endelig bygger ændringsforslag 4, 9 og 10 på et princip, som Domstolen for nylig har fastslået i sin dom i sag C-133/06, punkt 54 ff., hvor det påpeges, at det er traktaten, som regulerer spørgsmålet om, hvorledes Fællesskabets institutioner træffer afgørelse, og at bestemmelserne hverken kan ændres af medlemsstaterne eller af institutionerne selv. At indrømme en institution muligheden for at indføre afledte retsgrundlag, uanset om der sker en skærpelse eller lempelse af kravene til vedtagelsen af en retsakt, svarer efter Domstolens opfattelse til at tilkende institutionen en lovgivningsbeføjelse, som går ud over, hvad der er fastsat ved traktaten. Det indebærer endvidere, at institutionen gives mulighed for at krænke princippet om institutionel ligevægt, som sikrer, at hver enkelt institution udøver sine beføjelser under hensyntagen til de øvrige institutioners beføjelser. Og Domstolen fastslår, at vedtagelsen af afledte retsgrundlag heller ikke kan støttes på hensyn, som vedrører det berørte områdes politisk følsomme karakter eller ønsket om at sikre virkningen af en fællesskabsaktion.

  Den procedure, som Kommissionen foreslår, og som indebærer et udvalg med Kommissionen selv som formand, er fuldkommen uforenelig med EU-traktatens artikel VI og vil kunne afstedkomme, at der skabes et afledt retsgrundlag, som ikke udspringer af traktaten.

  Ændringsforslag 4, 9 og 10 har til formål at bringe Kommissionens forslag i overensstemmelse med Domstolens retningslinjer og at sikre, at de gennemførelsesforanstaltninger, der har betydning for afgørelsens indhold, vedtages i overensstemmelse med EU-traktatens artikel 34 og 39.

  Hvad angår databeskyttelse, som er et emne, der er stor opmærksomhed omkring i LIBE-udvalget, konstaterer ordføreren med tilfredshed, at der ikke er nogen grund til at kritisere Kommissionens forslag.

  Med afsæt i de principper, der allerede er indeholdt i rammeafgørelsen, præciserer den foreliggende afgørelse, at hver enkelt medlemsstat samler oplysningerne om sine egne borgere. Oplysningerne forvaltes af de centrale myndigheder, som er ene om at have adgang til sammenkoblingen med de andre europæiske strafferegistre. Dette betyder, at ikke engang retsmyndighederne har adgang til det europæiske strafferegister, og at de skal sende anmodninger om oplysninger til det centrale register i deres eget land, som så skal sørge for at sende dem videre til det eller de relevante lande. Det vil altid være de centrale myndigheder, der modtager de oplysninger, der er fremsat anmodning om, og som skal sende dem videre til den anmodende retsmyndighed. Ordføreren håber stærkt, at forvaltningen af de nationale centralregistre også i fremtiden forbeholdes nationale myndigheder.

  Henvisningen i forslagets betragtning 14 til rammeafgørelsen om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde sikrer, at de standarder, der er fastsat heri, også respekteres i den foreliggende tekst. I denne forbindelse skal det påpeges, at betragtning 10 i rammeafgørelse 2008/XX/RIA om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne, som henviser til Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger, vedtaget i Strasbourg den 28. januar 1981, bør bringes i overensstemmelse med betragtning 14 i den foreliggende afgørelse, som med rette i stedet henviser til rammeafgørelsen om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde. Desuden ønsker ordføreren at gøre medlemsstaterne opmærksom på den afgørende betydning, det har, at den nævnte rammeafgørelse om databeskyttelse vedtages snarest muligt.

  I forbindelse med databeskyttelse deler ordføreren valget af S-TESTA-systemet, som garanterer den netsikkerhed, som er afgørende, når der er tale om så følsomme oplysninger. Ordføreren henstiller, at man fortsætter med at benytte S-TESTA-systemet og ikke tillader, at oplysninger fra strafferegistre sendes via internettet eller andre kanaler, som ikke garanterer de højeste sikkerhedsstandarder.

  Konklusion

  Ordføreren er overbevist om, at det er nødvendigt at gennemføre en elektronisk sammenkobling af strafferegistre snarest muligt, og at rammeafgørelsen om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne uden dette forslag ikke ville være andet end tomme ord.

  Ændringsforslagene tilstræber derfor hovedsagelig at få afgørelsens indhold til at fremstå klarere og at forbedre udnyttelsen af de indhentede oplysninger.

  Ordføreren er ligeledes klar over, at den praktiske gennemførelse af sammenkoblingssystemet højst sandsynligt vil kræve en løbende ajourføring samt teknisk ekspertise og tilpasninger. Ordføreren bemærker imidlertid, at den løsning, som Kommissionen foreslår, ikke er i tråd med de gældende traktater og heller ikke med de retningslinjer, som Domstolen for nylig har fastslået for området afledt retsgrundlag. Han opfordrer derfor Rådet til at respektere traktaterne og navnlig bestemmelserne i EU-traktatens artikel 34 og 39.

  PROCEDURE

  Titel

  Indførelse af det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)

  Referencer

  KOM(2008)0332 – C6-0216/2008 – 2008/0101(CNS)

  Dato for høring af EP

  28.5.2008

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  LIBE

  19.6.2008

  Ordfører

         Dato for valg

  Luca Romagnoli

  26.6.2008

   

   

  Behandling i udvalg

  9.6.2008

  14.7.2008

  9.9.2008

  15.9.2008

  Dato for vedtagelse

  15.9.2008

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Kartika Tamara Liotard, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Edit Bauer, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Sophia in ‘t Veld, Iliana Malinova Iotova, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Luca Romagnoli, María Isabel Salinas García, Eva-Britt Svensson

  Dato for indgivelse

  19.9.2008