JELENTÉS a 2008/XX/IB kerethatározat 11. cikke alkalmazásában az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  19.9.2008 - (COM(2008)0332 – C6‑0216/2008 – 2008/0101(CNS)) - *

  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  Előadó: Luca Romagnoli

  Eljárás : 2008/0101(CNS)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0360/2008
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0360/2008
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a 2008/XX/IB kerethatározat 11. cikke alkalmazásában az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  (COM(2008)0332 – C6‑0216/2008 – 2008/0101(CNS))

  (Konzultációs eljárás)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2008)0332),

  –   tekintettel az EU-Szerződés 31. cikkére és 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

  –   tekintettel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0216/2008),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére,

  –   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6 0360/2008),

  1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

  2.  felkéri a Bizottságot a javaslatának megfelelő, az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése szerinti módosítására;

  3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

  4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

  5.  amennyiben a javaslat a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése előtt nem kerül elfogadásra, minden további javaslatot gyorsított eljárás keretében, a nemzeti parlamentekkel szoros együttműködésben kell megvizsgálni;

  6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  Módosítás  1

  Határozatra irányuló javaslat

  6 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a) A jelen határozat a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló, 2008/XX/IB tanácsi kerethatározatban lefektetett, gyakorlati szempontból kiegészített és aktualizált elveken alapul.

  Indokolás

  Tisztázni kell, hogy a határozat egy már meglévő jogi aktus aktualizálására és kiegészítésére irányul, az abban lefektetett alapelvek megváltoztatása nélkül.

  Módosítás  2

  Határozatra irányuló javaslat

  9 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (9) A közös besorolás egységes értelmezésének és átláthatóságának biztosítása érdekében a tagállamoknak be kell nyújtaniuk a vonatkozó táblázatban említett egyes kategóriákba tartozó, nemzeti jogrendszerekben szereplő bűncselekmények és szankciók listáját, valamint a nemzeti büntetőbíróságok jegyzékét. A nemzeti igazságügyi hatóságok számára az információ bármely rendelkezésre álló elektronikus csatornán hozzáférhető.

  (9) A közös besorolás egységes értelmezésének és átláthatóságának biztosítása érdekében a tagállamoknak be kell nyújtaniuk a vonatkozó táblázatban említett egyes kategóriákba tartozó, nemzeti jogrendszerekben szereplő bűncselekmények és szankciók listáját a bűncselekmények tényállási elemeinek rövid leírásával együtt, valamint a nemzeti büntetőbíróságok jegyzékét. A nemzeti igazságügyi hatóságok számára az információ bármely rendelkezésre álló elektronikus csatornán hozzáférhető.

  Indokolás

  Mivel a bűncselekmények tényállási elemei gyakran jelentősen eltérnek az egyes tagállamokban, a bűnügyi nyilvántartásokban szereplő adatok jobb felhasználhatósága érdekében minél több információt rendelkezésre kell bocsátani. Ez a módosítás az alábbi, 8. módosításhoz igazodik.

  Módosítás  3

  Határozatra irányuló javaslat

  9 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9a) Az A. és B. mellékletben található referenciatáblázatok nem kívánják a bűncselekmények tényállásait és a szankciókat harmonizálni, mivel ezek a tagországok döntési jogkörébe tartoznak.

  Indokolás

  Tisztázni kell, hogy a határozat nem a nemzeti büntetőjogok harmonizálására irányul, hanem a bűnügyi nyilvántartásokat érintő információcserét kívánja megkönnyíteni.

  Módosítás  4

  Határozatra irányuló javaslat

  13 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (13) Mind a bűncselekmények, mind a szankciók kategóriáinak referenciatáblázata, valamint az információcsere műszaki normái állandó felülvizsgálatot és rendszeres frissítést igényelnek. E tekintetben a Bizottságot – amelyet egy bizottság támogat – ruházták fel a végrehajtási hatáskörökkel. A közösségi jog szerinti szabályozási eljárást értelemszerűen kell alkalmazni azon intézkedések elfogadására, amelyek e határozat végrehajtásához szükségesek.

  (13) Mind a bűncselekmények, mind a szankciók kategóriáinak referenciatáblázata, valamint az információcsere műszaki normái állandó felülvizsgálatot és rendszeres frissítést igényelnek.

  Módosítás  5

  Határozatra irányuló javaslat

  14 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (14) A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló 2008/XX/IB kerethatározat a tagállamok bűnügyi nyilvántartásából származó információk számítógépesített cseréjével összefüggésben alkalmazandó.

  (14) E vonatkozásban rendkívül fontos, hogy a lehető leghamarabb elfogadják a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló 2008/XX/IB tanácsi kerethatározatot, amely biztosítja az adatvédelem megfelelő szintjét és tartalmazza a személyes adatok tagállami szinten történő feldolgozását.

  Módosítás  6

  Határozatra irányuló javaslat

  3 cikk – 5 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5. Az ECRIS hatékony működése érdekében a Bizottság biztosítja az általános támogatást és a felügyelő szolgáltatásokat.

  (5) Az ECRIS hatékony működése érdekében a Bizottság biztosítja az általános támogatást és a felügyelő szolgáltatásokat, valamint ellenőrzi a 6. cikkben meghatározott intézkedések helyes végrehajtását.

  Indokolás

  Az összeköttetési rendszer végrehajtási szakaszában az átfogó rálátással és a célnak megfelelő, alapvető technológiai képességekkel rendelkező Európai Bizottság koordinációjára és felügyeletére van szükség.

  Módosítás  7

  Határozatra irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (a) a nemzeti büntetőjogrendszerekben szereplő bűncselekmények listáját az A. mellékletben található táblázatban felsorolt minden egyes kategóriában. E listának tartalmaznia kell a bűncselekmény megnevezését vagy jogi minősítését, valamint az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozást. Tartalmazhatja a bűncselekmény tényállási elemeinek rövid leírását is;

  a) a nemzeti büntetőjogrendszerekben szereplő bűncselekmények listáját az A. mellékletben található táblázatban felsorolt minden egyes kategóriában. E listának tartalmaznia kell a bűncselekmény megnevezését vagy jogi minősítését, valamint az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozást. Tartalmaznia kell a bűncselekmény tényállási elemeinek rövid leírását is;

  Indokolás

  A bűncselekmények tényállási elemeire vonatkozó rövid leírások beépítésének kötelezővé tétele hatékonyabbá tenné az érintett tagállamok közötti információcserét. A tagállamok büntetőjogi rendszerei jelentős mértékben eltérhetnek. A tagállamokban gyakran nem azonosak a bűncselekmények, azaz amit az egyik tagállamban bűncselekménynek tekintenek, egy másik tagállam joga alapján nem tekinthető büntetendőnek. Egy ilyen rövid leírás ezért elősegíti, hogy a kérelmező tagállamok hatóságai jobban megérthessék a kérdéses bűncselekmény természetét.

  Módosítás  8

  Határozatra irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 albekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A nemzeti jogrendszerekben szereplő bűncselekmények leírásának az eredeti nyelvről történő fordítása a fordítást igénylő tagállam – és nem az ECRIS – kizárólagos feladata és felelőssége. Az elkészült fordítást az ECRIS adatbázisa részére át lehet adni;

  Indokolás

  Az összes, több ezer nemzeti büntetőtörvény leírásának valamennyi tagállami nyelvre történő módszeres lefordítása több ezer munkaórát igényelne, és beláthatatlan költségeket eredményezne. Amennyiben minden fordításra szükség lesz az ECRIS befejezéséig, az évekre megakadályozná az ECRIS szolgálatba lépését. Ennek elejét kell venni. Egyúttal, amennyiben a nemzeti bíróság már lefordította a leírást, ezen információnak a jövőbeli közlemények elősegítése és a jövőben a fordítások megkettőződésének elékerülése érdekében beilleszthetőnek kell lennie az ECRIS-be.

  Módosítás  9

  Határozatra irányuló javaslat

  6 cikk – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A következő végrehajtási intézkedéseket kell elfogadni a 7. cikkben említett eljárással összhangban:

  Ahol szükséges, valamint az EU-Szerződés 34. cikke (2) bekezdése c) pontjának és 39. cikkének megfelelően, a Bizottság javaslatot tesz a Tanácsnak az ECRIS jobb működéséhez és a nemzeti rendszerekkel való interoperabilitásának biztosításához szükséges összes intézkedés elfogadására:

  Módosítás  10

  Határozatra irányuló javaslat

  7 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  7 cikk

  A bizottsági eljárás

  törölve

  1. Ahol e cikkre hivatkoznak, a Bizottságot szabályozási bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti, amely a tagállamok képviselőiből áll, és elnöke a Bizottság képviselője.

   

  2. A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

   

  3. A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 205. cikkének (2) és (4) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavaz.

   

  4. A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

   

  5. Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé, és erről tájékoztatja az Európai Parlamentet.

   

  6. A javaslat Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács minősített többséggel határozhat a javaslatról.

  Ha e határidőn belül a Tanács minősített többséggel jelzi, hogy ellenzi a javaslatot, a Bizottságnak azt újra meg kell vizsgálni. A Bizottság a Tanácsnak módosított javaslatot nyújthat be, eredeti javaslatát ismételten előterjesztheti, vagy a Szerződés alapján jogalkotási javaslatot terjeszthet elő.

  Ha az említett határidőn belül a Tanács a javasolt végrehajtási jogi aktusokat nem fogadta el, vagy nem jelezte, hogy a végrehajtási intézkedésekre vonatkozó javaslatot ellenzi, a javasolt végrehajtási jogi aktust a Bizottság fogadja el.

   

  A 4., 9. és 10. módosítás indokolása

  A Bíróság (a C-133/06 sz. ügyben) megerősítette azon elvet, amely kimondja, hogy a „Szerződés állapítja meg azokat a szabályokat, amelyek meghatározzák a közösségi intézmények döntéshozatalának mikéntjét, és e szabályoktól nem térhetnek el sem a tagállamok, sem az egyes intézmények”. A 4., 9. és 10. módosítások összhangban állnak a Bíróság esetjogával, és az Európai Uniót létrehozó Szerződés szigorú értelmezésének eredményei, amely nem ír elő úgynevezett komitológiát a VI. cím által szabályozott területekre, és nem engedélyezi a Szerződés által szabályozott területeken kívül eső másodlagos jogalapok létrehozását. A VI. címben, és különösen a 34. és a 39. cikk rendelkezéseiben együttesen létrehozott rendszer valóban előírja, hogy bármilyen végrehajtási intézkedést a 39. cikkben megjelölt eljárással összhangban kell elfogadni.

  INDOKOLÁS

  A bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk cseréjét még mindig a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 1959. évi európa tanácsi egyezmény, és különösen annak 13. és 22. cikke szabályozza, amelynek értelmében az igazságügy-minisztériumoknak évente legalább egyszer információt kell szolgáltatniuk a bűnügyi nyilvántartásról.

  Az Európai Bizottság a rendszer elégtelen működése és a különösen hosszú várakozási idők miatt 2005-től kezdve több szabályozási kezdeményezést terjesztett elő egyrészt a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok cseréjének szabályozása és megkönnyítése, másrészt az így szerzett adatok felhasználásának szabályozása érdekében.

  Ez utóbb vonatkozásról az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről szóló tanácsi kerethatározat rendelkezik . A kerethatározat kimondja a nemzeti igazságszolgáltatási hatóságok és más tagállamok igazságszolgáltatási hatóságai által kimondott bünetőítéletek közötti egyenlőség elvét.

  A bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk cseréjéről szóló, 2005. november 21-i 2005/875/IB tanácsi határozat időrendi sorrendben az információcsere szabályozására és megkönnyítésére irányuló első jogi aktus. Azon az elven alapszik, hogy mindegyik tagállam maga kezeli az állampolgáraira vonatkozó információkat, és úgy rendelkezik, hogy a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatokat a megfelelő adatlap kitöltésével kérheti egy tagállam, és az adatokat részére 10 napon belül át kell adni. Az így kapott adatokat kizárólag a kérelemben megnevezett célra lehet felhasználni.

  Az Európai Bizottság által 2005 végén benyújtott, a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat (COM(2005)690) ezt a szabályozási rendszert kívánja kiszélesíteni. Az alapelv az, hogy minden, a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatot érintő kérdésben az a tagállam a referenciapont, amelynek a bűnügyi nyilvántartásban szereplő személy állampolgára, és e tagállam nyilvántartásában minden, bármely más tagállamban kimondott ítéletnek szerepelnie kell. Az ítéletet kihirdető tagállamnak biztosítania kell, hogy az ítéletben az elítélt személy állampolgársága fel legyen tüntetve, továbbá minden, az ítélettel kapcsolatos információt el kell juttatnia az állampolgárság szerinti tagállam részére.

  2007 júniusában a Bel- és Igazságügy-miniszterek Tanácsában politikai megállapodás született a kerethatározatról, amely a 2005-ös határozaton alapul, és hatályba lépése után felváltja azt.

  Az ECRIS-re vonatkozó határozatra irányuló javaslatnak az a célja – amint azt a kerethatározat 11. cikke is említi –, hogy az előző jogi aktus által létrehozott technikai és informatikai rendszert kiegészítse.

  Az alapelvek változatlanok maradnak:

  · az a tagállam a referenciapont, amelynek az elítélt személy az állampolgára;

  · az adatokat a nemzeti bűnügyi nyilvántartásokban őrzik, és azok más tagállamok számára közvetlen módon nem hozzáférhetők;

  · a tagállamok kezelik és frissítik nyilvántartásaikat.

  Az információcserét a bűncselekmények (A. melléklet) és a szankciók (B. melléklet) kategóriáit tartalmazó referenciatáblázatok könnyítik meg.

  Itt jelezzük, hogy 2006 júniusában Belgium, a Cseh Köztársaság, Franciaország, Németország, Luxemburg és Spanyolország részvételével kísérleti projekt indult a bűnügyi nyilvántartások elektronikus összekapcsolására. A projekt sikerén felbuzdulva azóta több tagország is csatlakozott ahhoz.

  Az előadó álláspontja

  A vélemény előadója üdvözli, hogy a javaslat a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló, 2008/XX/IB tanácsi kerethatározat alapján az európai bűnügyi nyilvántartás szerkezetét gyakorlati szempontból egyértelműsíti.

  Az előadó azt is hangsúlyozni kívánja, hogy a javaslat már meglévő jogi aktusok aktualizálására irányul, és a nemzeti bűnügyi nyilvántartások elektronikus összekapcsolásával megteremti a hatékony európai bűnügyi nyilvántartás lehetőségét. Ebben az összefüggésben az 1. módosítás azt kívánja tisztázni, hogy a határozat nem új jogszabályok megállapítására, hanem a meglévő szabályozás szerinti felhasználás gyakorlatának javítására irányul.

  A 3. módosítás azt egyértelművé teszi, hogy az A. és B. mellékletben található referenciatáblázatok nem a bűncselekmények tényállásainak és a szankcióknak a harmonizálására irányulnak, mivel ezek a tagországok döntési jogkörébe tartoznak.

  A 27 egymástól eltérő jogszabályi berendezkedés és az azokat kísérő jogi-szociális érzékenység közötti közös nevező megtalálása érdekében a Bizottság a bűncselekmények típusait az A. mellékletben próbálta összefoglalni. A javaslatban szereplő táblázat egyszerű és jól átlátható, és meg van az a nagy előnye, hogy mindegyik tagállam számára „jól olvasható”. Ugyanakkor bizonyos esetekben nem kielégítő vagy nem teljesen releváns a bennük szereplő információ. Tekintettel arra, hogy az összefoglaló jelleg miatt elkerülhetetlen volt bizonyos szintű közelítés, a Bizottság nyitott kategóriákat is hagyott, amelyek meghatározásuknál fogva tágak. A helyenként előforduló általánosítások miatt a rendelkezésre álló információk helyes értelmezéséhez az igazságügyi hatóságok számára minden eszközt rendelkezésre kell bocsátani. Itt különösen a bűncselekmények tényállási elemeire utalunk, amelyeknek leírását az igazságügyi hatóságok rendelkezésére kell bocsátani, különösen ott, ahol a bűncselekmény nem sorolható be az alkategóriák valamelyikébe, hanem nyitott kategóriába kerül.

  Mivel annak pontos megállapítása, hogy egy másik tagállam nyilvántartásának adatai relevánsak-e, nem lehetséges azon bűncselekmény természetének megfelelő ismerete nélkül, amelyre az adatok vonatkoznak, a 2. és 8. módosítás arra tesz javaslatot, hogy annak a dokumentumnak, amelyben a tagállamok értesítést küldenek az 5. cikk 1. pontjának a) pontjában említett listáról, kötelezően tartalmaznia kell a bűncselekmény tényállási elemeinek leírását.

  Mindenesetre az eljáró igazságügyi hatóságok, amennyiben szükségesnek vélik, továbbra is lekérhetik az ítélet teljes szövegét és egyéb tájékoztatásért is folyamodhatnak. Ez esetben azonban a kölcsönös bűnügyi jogsegély hagyományos csatornáit kell igénybe venniük, amelyek hosszadalmasnak és bonyolultnak bizonyulhatnak.

  E tekintetben az előadó reméli, hogy minél előbb bevezetnek olyan elektronikus eszközöket, amelyek felgyorsítják e kiegészítő kérelmeket, és lehetővé teszik, hogy az igazságügyi hatóságok gyorsan hozzájussanak a szükséges információkhoz.

  Emlékeztet arra, hogy az ECRIS-javaslat a tagállamok igazságügyi hatóságai közötti fokozottabb és gyorsabb kommunikációt biztosító e-igazságszolgáltatási rendszer szélesebb kereteibe illeszkedik.

  Végül, a 4., 9. és 10. módosítás a közelmúltban, a Bíróság által a C-133/06 sz. ügyben hozott ítélet 54. és azt követő pontjaiban megerősített elven alapul, amelyek kimondják, hogy a Szerződés állapítja meg azokat a szabályokat, amelyek meghatározzák a közösségi intézmények döntéshozatalának mikéntjét, és e szabályoktól nem térhetnek el sem a tagállamok, sem az egyes intézmények. A Bíróság véleménye szerint annak elismerése, hogy egy intézmény másodlagos jogalapokat állapíthat meg, legyen bár szó egy jogi aktus elfogadására vonatkozó szabályok szigorításáról vagy enyhítéséről, az adott intézmény a Szerződésben foglaltakat meghaladó jogalkotási hatáskörrel való felruházását jelentené. Ezáltal az adott intézmény alááshatná az intézmények közötti egyensúly elvét, amely megköveteli, hogy minden intézmény a többi intézmény hatásköreinek tiszteletben tartása mellett gyakorolja feladatait. A Bíróság megállapítja azt is, hogy a másodlagos jogalapok elfogadása nem indokolható sem az adott kérdés politikailag érzékeny természetével, sem pedig a közösségi cselekvés hatékonyságának biztosítására irányuló igénnyel sem.

  Az Európai Bizottság által javasolt eljárás, amely egy általa elnökölt bizottságon keresztül működne, teljességgel az Európai Unióról szóló szerződés VI. címének hatályán kívül esik, és olyan másodlagos jogalapok létrehozásához vezetne, amelyekről maga a Szerződés nem rendelkezik.

  A 4., 9. és 10. módosítás célja, hogy összhangba hozza a Bizottság javaslatát a Bíróság iránymutatásaival, és hogy biztosítsa, hogy a határozat tartalmára kiható végrehajtási intézkedések elfogadása az EU-Szerződés 34. és 39. cikkével összhangban történjen.

  Az előadó örömmel nyugtázza, hogy a Bizottságot nem érheti kritika az adatok védelme tekintetében, amely a LIBE bizottságban igen érzékeny kérdés.

  A már létező kerethatározat elveire építve, a határozat megállapítja, hogy minden tagállamnak központosítania kell a saját állampolgáraira vonatkozó adatokat. Az információkat a központi ügyintézés kezeli, és csak annak van hozzáférése a többi európai nyilvántartáshoz. Ez azt jelenti, hogy az igazságügyi hatóságoknak sincs hozzáférésük az európai nyilvántartáshoz, és nekik is információ iránti kérelmet kell benyújtaniuk saját országuk központi nyilvántartásához, amely a kérelmet eljuttatja az érintett ország(ok)hoz. Mindig a központi ügyintézéshez futnak be a kért adatok, és ez küldi majd tovább őket a kérelmező igazságügyi hatóságnak. Az előadó erősen reméli, hogy a jövőben a nemzeti központi nyilvántartások kezelése is a nemzeti hatóságok hatáskörében marad.

  A javaslat (14) preambulumbekezdésében foglalt, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló kerethatározatra tett hivatkozás biztosítja az abban megfogalmazott normák betartását a jelen esetben is.

  E tekintetben helyénvaló lenne az egyéneknek a személyes adatok gépi feldolgozása során való védelméről szóló, 1981. január 28-án, Strasbourgban elfogadott európa tanácsi egyezményre hivatkozó, a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló, 2008/XX/IB tanácsi kerethatározat (10) preambulumbekezdésének összehangolása e határozat (14) preambulumbekezdésével, amely, igen helyesen, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló kerethatározatra hivatkozik. Az előadó helyesnek véli rámutatni, hogy a tagállamoknak késedelem nélkül el kell fogadniuk a fent említett adatvédelmi kerethatározatot.

  Az adatok védelmével kapcsolatban az előadó egyetért az ilyen érzékeny adatok kezeléséhez szükséges hálózati biztonságot garantáló S-Testa rendszer használatáról szóló döntéssel. Az előadó javasolja az S-Testa rendszer használatának folytatását, és azt, hogy a nyilvántartásból lekért információt ne az interneten vagy más olyan csatornákon továbbítsák, amely nem garantálja a legmagasabb biztonsági szintet.

  Összegzés

  Az előadó mélységes meggyőződése, hogy a lehető leghamarabb meg kell valósítani a bűnügyi nyilvántartások elektronikus összeköttetését, és úgy véli, hogy e javaslat nélkül a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló kerethatározat üres szólam maradna.

  A javasolt módosítások tehát főként a határozat tartalmának tisztázására és a kapott információk használatának további könnyítésére irányulnak.

  Az előadó azzal is tisztában van, hogy az összeköttetési rendszer gyakorlati megvalósítása folyamatos frissítést, valamint technikai szakértelmet és kiigazításokat követel majd meg. Mindazonáltal rámutat arra, hogy a jelek szerint a Bizottság által javasolt megoldás nincs összhangban sem a hatályos Szerződésekkel, sem pedig Bíróság által a közelmúltban megerősített, a másodlagos jogalapokról szóló iránymutatásokkal. Az előadó ezért felkéri a Tanácsot a Szerződésekben foglalt szabályok, és különösen az EU-Szerződés 34. és 39. cikkének tiszteletben tartására.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) létrehozása

  Hivatkozások

  COM(2008)0332 – C6-0216/2008 – 2008/0101(CNS)

  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

  28.5.2008

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  LIBE

  19.6.2008

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Luca Romagnoli

  26.6.2008

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  9.6.2008

  14.7.2008

  9.9.2008

  15.9.2008

  Az elfogadás dátuma

  15.9.2008

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Kartika Tamara Liotard, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Edit Bauer, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Sophia in ‘t Veld, Iliana Malinova Iotova, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Luca Romagnoli, María Isabel Salinas García, Eva-Britt Svensson

  Benyújtás dátuma

  19.9.2008