Ziņojums - A6-0361/2008Ziņojums
A6-0361/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2201/2003 attiecībā uz jurisdikciju laulības lietās un ievieš noteikumus par šajās lietās piemērojamām tiesībām

19.9.2008 - (COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS)) - *

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Evelyne Gebhardt
Atzinumu sagatavoja (*): Carlo Casini (Juridiskā komiteja)
(*) Komiteju iesaistīšanas procedūra – Reglamenta 47. pants.

Procedūra : 2006/0135(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0361/2008

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2201/2003 attiecībā uz jurisdikciju laulības lietās un ievieš noteikumus par šajās lietās piemērojamām tiesībām

(COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2006)0399),

–   ņemot vērā EK līguma 61. panta c) apakšpunktu un 67. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C6-0305/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A6-0361/2008),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais tekstsGrozījums

Grozījums Nr.1

6.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(6a.) Iespēja izvēlēties laulības šķiršanai un laulāto šķirtībai piemērojamās tiesības nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt bērna intereses.

Pamatojums

Regulas Nr. 2201/2003 12. un 13. pants ir jāpiemēro arī tiesas izvēlei. Svarīgi ir ievērot bērna intereses.

Grozījums Nr.2

6.B APSVĒRUMS (jauns)

 

(6.b) Pirms kompetentās tiesas un piemērojamo tiesību izvēlēšanās ir svarīgi, lai laulātie varētu piekļūt atjauninātai informācijai par valsts un Kopienas tiesību aktu un procedūru svarīgākajiem aspektiem laulības šķiršanas un laulāto šķirtības jomā. Lai nodrošinātu šādu pietiekami kvalitatīvu piekļuvi informācijai, Komisijai ir regulāri jāatjaunina informācija tīmeklī atrodamajā sabiedrības informācijas sistēmā, kas ir izveidota ar Padomes 2001. gada 28. maija Lēmumu 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās1.

1 OV L 174, 27.6.2001., 25. lpp.

Pamatojums

Ir jārūpējas par to, lai pušu izvēles pamatā būtu laba informētība, t.i., lai abi laulātie būtu pietiekami informēti par savas izvēles konkrētajām sekām. Šajā saistībā ir svarīgi atrast labāko veidu, kā pusēm, kas paraksta vienošanos par jurisdikciju pirms dokumenta parakstīšanas, sniegt pilnīgu un ticamu informāciju.

Grozījums Nr.3

6.C APSVĒRUMS (jauns)

 

(6c.) Iespēja, kopīgi vienojoties izvēlēties tiesu un piemērojamās tiesības, nedrīkst negatīvi ietekmēt laulāto tiesības un iespēju vienlīdzību. Tāpēc valstu tiesnešiem ir jāapzinās, cik svarīgi ir, lai laulātie izdarītu izvēli, būdami informēti par noslēgtās vienošanās juridiskajām sekām.

Pamatojums

Ir jārūpējas par to, lai pušu izvēles pamatā būtu laba informētība, t.i., lai abi laulātie būtu pietiekami informēti par savas izvēles konkrētajām sekām. Visām kompetentajām iestādēm ir jārūpējas par to, lai laulātie apzinātos vienošanās sekas.

Grozījums Nr.4

7.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(7a.) Termins „pastāvīgā dzīvesvieta” ir jāinterpretē saskaņā ar šīs regulas mērķiem. Tā nozīme būtu jānosaka tiesnesim attiecībā uz katru lietu, pamatojoties uz faktiem. Šis termins atbilst autonomam Kopienas tiesību aktu jēdzienam nevis „pastāvīgās dzīvesvietas” jēdzienam valsts tiesībās.

Grozījums Nr.5

9.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(9a.) Laulāto vienošanās, kuras pamatā ir informētība, ir šīs regulas pamatprincips. Katram no partneriem, izvēloties kompetento tiesu un piemērojamās tiesības, būtu precīzi jāzina, kādas būs juridiskās un sociālās sekas.

Pamatojums

Ir iespējams, ka atbilstīgi noteikumam par tiesību konfliktu var tikt norādītas citas valsts tiesības. Tādā gadījumā tiesnesim ir jāpiemēro citas valsts tiesības, bet tas var izraisīt problēmas attiecīgajām tiesām. Ir svarīgi, lai tiesnesis varētu iegūt konsultāciju atbilstīgā dienestā.

Grozījums Nr.6

1. PANTA 1. PUNKTS

Virsraksts (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

 

 

Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju, spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību, kā arī par laulības lietās piemērojamām tiesībām

Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju, spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību, kā arī par laulības šķiršanas un laulāto šķirtības lietās piemērojamām tiesībām

Grozījums Nr.7

1. PANTA 1.a PUNKTS (jauns)

2. pants, 11.a punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

 

1.a 2. pantā iekļauj šādu punktu:

 

„11.a) termins „pastāvīgā dzīvesvieta” nozīmē vietu, kur persona parasti uzturas.”

Pamatojums

Pastāvīgās dzīvesvietas definīcijai jābūt tādai, lai pēc iespējas izvairītos no patvaļīgas interpretācijas. Tiesai, protams, pirms šīs definīcijas piemērošanas ir jāizvērtē visi būtiskie fakti.

Grozījums Nr.8

1. PANTA 2. PUNKTS

3.a pants, 1. punkts, a) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

(a) kādu no 3. pantā norādītajiem jurisdikcijas pamatiem vai

a)ka vienošanās noslēgšanas brīdī minētās dalībvalsts tiesa ir kompetenta atbilstīgi 3. pantam vai

Pamatojums

Ir jānosaka precīzi brīdis, kad kritēriji ir jāpiemēro.

Grozījums Nr.9

1. PANTA 2. PUNKTS

3.a pants, 1. punkts, b) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

(b) to, ka attiecīgajā dalībvalstī atrodas laulāto pēdējā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta, kur viņi dzīvojuši vismaz trīs gadus, vai

b) to, ka vienošanās noslēgšanas brīdī attiecīgajā dalībvalstī kopš vismaz trim gadiem atrodas laulāto kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta, ar nosacījumu, ka šis posms nav beidzies agrāk nekā trīs gadus pirms vēršanās tiesā, vai

Pamatojums

Ir jānosaka precīzi brīdis, kad kritēriji ir jāpiemēro.

Grozījums Nr.10

1. PANTA 2. PUNKTS

3.a pants, 1. punkts, c) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

(c) to, ka viens no laulātajiem ir attiecīgās dalībvalsts pilsonis vai –

Apvienotās Karalistes un Īrijas gadījumā – kādas šīs valsts teritorijā atrodas viņa domicils.

 

c)to, ka vienošanās noslēgšanas brīdī viens no laulātajiem ir attiecīgās dalībvalsts pilsonis vai –

Apvienotās Karalistes un Īrijas gadījumā – kādas šīs valsts teritorijā atrodas viņa domicils.

Pamatojums

Ir jānosaka precīzi brīdis, kad kritēriji ir jāpiemēro.

Grozījums Nr.11

1. PANTA 2. PUNKTS

3.a pants, 1. punkts, ca) apakšpunkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

 

(ca) to, ka viņu laulība tika noslēgta šajā dalībvalstī.

Pamatojums

No pušu izvēles par viņu laulības ir reģistrācijas vietu loģiski būtu jāsecina arī iespēja pieņemt šīs valsts tiesības.

Grozījums Nr.12

1. PANTA 2. PUNKTS

3.a pants, 2. punkts (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

2. Vienošanās par jurisdikciju ir jānoformē rakstveidā un jāparaksta abiem laulātajiem, vēlākais, iesniedzot prasību tiesā."

2. Vienošanos par jurisdikciju var noslēgt un grozīt jebkurā laikā, bet vēlākais, iesniedzot prasību tiesā. Tā ir spēkā līdz pēdējai instancei.

 

Šo vienošanos noformē rakstveidā, norādot datumu, un to paraksta abi laulātie. Ja tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā vienam no laulātajiem vienošanās noslēgšanas brīdī ir pastāvīgā dzīvesvieta, paredzētas papildu formālās prasības attiecībā uz šādu vienošanos, tās ir jāizpilda. Ja laulāto pastāvīgā dzīvesvieta ir dažādās dalībvalstīs, kurās ir paredzētas papildu formālas prasības, šī vienošanās ir derīga, ja tā atbilst tiesību aktu noteikumiem vienā no šīm dalībvalstīm.

 

Ja šī vienošanās ir ietverta laulības līgumā, ir jāpilda tā formālās prasības.

Grozījums Nr.13

1. PANTA 3. PUNKTS

4. un 5. pants (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

3) Regulas 4. un 5. pantā norādīto „3. pants” aizstāj ar „3. un 3.a pants”.

3) Regulas 4. un 5. pantā norādīto „3. pants” aizstāj ar „3., 3.a  un 7. pants”.

Grozījums Nr.14

1. PANTA 5. PUNKTS

7. pants, a) apakšpunkts(Regula (EK) Nr. 2201/2003)

(a) laulāto iepriekšējā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta vismaz trīs gadus ir atradusies dalībvalsts teritorijā; vai

(a)laulāto kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta agrāk vismaz trīs gadus ir atradusies dalībvalsts teritorijā ar nosacījumu, ka šis posms nav beidzies agrāk nekā trīs gadus pirms vēršanās tiesā, vai

Pamatojums

Ir jāizvairās no izdevīgākas jurisdikcijas izvēles.

Grozījums Nr.15

1. PANTA 5.a PUNKTS (jauns)

7.a pants (jauns) (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

 

5.a) Iekļauj šādu pantu:

 

„7.a pants

 

Forum necessitatis

 

Ja kompetentā tiesa atbilstīgi šai regulai atrodas dalībvalstī, kuras tiesībās nav paredzēta šķiršana vai netiek atzīta attiecīgas laulības pastāvēšana vai likumīgums, par kompetentu nosaka tiesu:

 

a) dalībvalstī, kuras pilsonis ir viens no laulātajiem; vai

 

b) dalībvalstī, kurā noslēdza laulību.”

Pamatojums

Ar šo grozījumu novērš situācijas, kad atbilstīgi šīs regulas 3., 3.a un 7. pantam piemērojamās tiesībās nav paredzēta šķiršanās vai netiek atzīta konkrētās laulības pastāvēšana vai likumīgums.

Grozījums Nr.16

1. PANTA 6. PUNKTS

12. pants, 1. punkts (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

6) Regulas 12. panta 1. punktā norādīto „3. pants” aizstāj ar „3. un 3.a pants”.

6) Regulas 12. panta 1. punktā norādīto „3. pants” aizstāj ar „3., 3.a un 7. pants”.

Grozījums Nr.17

1. PANTA 7. PUNKTS

20.a pants, virsraksts (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

Pušu izvēlētās tiesības

Pušu izvēle attiecībā uz piemērojamām tiesībām

Grozījums Nr.18

1. PANTA 7. PUNKTS

20.a pants, 1. punkts, -a) apakšpunkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

 

–a) tās valsts tiesības, kurā vienošanās noslēgšanas brīdī atrodas laulāto pastāvīgā dzīvesvieta;

Pamatojums

Racionalitātes labad arī šis kritērijs ir jāattiecina uz piemērojamo tiesību izvēli.

Grozījums Nr.19

1. PANTA 7. PUNKTS

20.a pants, 1. punkts, a) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

(a) tās valsts tiesības, kurā atradusies laulāto pēdējā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta, ja viens no viņiem joprojām tur dzīvo;

 

a)tās valsts tiesības, kurā vienošanās noslēgšanas brīdī ir atradusies laulāto pastāvīgā dzīvesvieta, ja viens no viņiem joprojām tur dzīvo;

Pamatojums

Ir jānosaka precīzi brīdis, kad kritēriji ir jāpiemēro.

Grozījums Nr.20

1. PANTA 7. PUNKTS

20.a pants, 1. punkts, b) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

(b) tās valsts tiesības, kuras pilsonis vai pilsone ir viens no laulātajiem vai – Apvienotās Karalistes un Īrijas gadījumā – kuras teritorijā atrodas viena laulātā domicils

 

b)tās valsts tiesības, kuras pilsonis vai pilsone vienošanās noslēgšanas brīdī ir viens no laulātajiem vai – Apvienotās Karalistes un Īrijas gadījumā – kuras teritorijā atrodas viena laulātā domicils;

Pamatojums

Ir jānosaka precīzi brīdis, kad kritēriji ir jāpiemēro.

Grozījums Nr.21

1. PANTA 7. PUNKTS

20.a pants, 1. punkts, c) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

(c) tās valsts tiesības, kur laulātie ir dzīvojuši vismaz piecus gadus;

c)tās valsts tiesības, kur agrāk ir bijusi laulāto pastāvīgā dzīvesvieta vismaz trīs gadus;

Pamatojums

Fakts, ka 20.a panta 1. punkta c) apakšpunktā un 3.a panta 1. punkta b) apakšpunktā, kā arī 7. panta a) apakšpunktā ir paredzēti atšķirīgi laika kritēriji izskatās pēc nejaušības. Referente ierosina šos kritērijus vienādot un noteikt trīs gadu termiņu.

Grozījums Nr.22

1. PANTA 7. PUNKTS

20.a pants, 1. punkts, ca) apakšpunkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

 

ca) tās valsts tiesības, kurā laulība tika noslēgta;

Pamatojums

Racionalitātes labad arī šis kritērijs ir jāattiecina uz piemērojamo tiesību izvēli.

Grozījums Nr.23

1. PANTA 7. PUNKTS

20.a pants, 1. punkts, da) apakšpunkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

 

(da) tās valsts tiesības, kurā laulība tika noslēgta.

Pamatojums

No pušu izvēles par viņu laulības ir reģistrācijas vietu loģiski būtu jāsecina arī iespēja pieņemt šīs valsts tiesības.

Grozījums Nr.24

1. PANTA 7. PUNKTS

20.a pants, 2. punkts (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

2. Vienošanās par piemērojamām tiesībām ir jānoformē rakstveidā un jāparaksta abiem laulātajiem, vēlākais, iesniedzot prasību tiesā.

2. Vienošanās par piemērojamām tiesībām ir jānoformē rakstveidā un jāparaksta abiem laulātajiem, vēlākais, iesniedzot prasību tiesā.

 

Tomēr, ja tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā vienam no laulātajiem vienošanās noslēgšanas brīdī ir pastāvīgā dzīvesvieta, paredzētas papildu formālās prasības attiecībā uz šādu vienošanos, tās ir jāizpilda. Ja laulāto pastāvīgā dzīvesvieta ir dažādās dalībvalstīs, kurās ir paredzētas papildu formālas prasības, šī vienošanās ir derīga, ja tā atbilst tiesību aktu noteikumiem vienā no šīm dalībvalstīm.

 

Ja šī vienošanās ir ietverta laulības līgumā, ir jāpilda laulības līguma formālās prasības.

Pamatojums

Šis precizējums attiecas uz tiem gadījumiem, kad valsts tiesību aktos vai laulības līgumā ir noteiktas stingrākas prasības nekā šajā regulā.

Grozījums Nr.25

1. PANTA 7. PUNKTS

20.a pants, 2.a punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

 

2.a Ja tajās tiesībās, kas norādītas, ievērojot šā panta pirmo punktu, netiek atzīta laulāto šķirtība un laulības šķiršana vai arī tas notiek diskriminējošā veidā pret kādu no laulātajiem, piemēro lex fori.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir novērst problēmas, kas skārušas vairākas sievietes no trešām valstīm, kuras vēlas panākt šķirtību vai laulības šķiršanu kādā no dalībvalstīm. Indivīda vēlme panākt laulāto šķirtību vai laulības šķiršanu kā personiskas autonomijas izpausme ir jāvērtē augstāk par valsts tiesību aktu piemērošanu. Šādos gadījumos valsts tiesību akti kļūst par šķērsli kādā no dalībvalstīm dzīvojošām personām, kas vēlas panākt šķirtību vai šķiršanos.

Grozījums Nr.26

1. PANTA 7. PUNKTS

20.b pants, ievaddaļa (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

Ja puses nav izdarījušas izvēli saskaņā ar 20.a pantu, tad laulības šķiršana un laulāto tiesiskā atšķiršana notiek saskaņā ar tās valsts tiesībām:

Ja puses nav izdarījušas izvēli saskaņā ar 20.a pantu, tad laulības šķiršana un laulāto tiesiskā atšķiršana notiek pēc kārtas saskaņā ar tās dalībvalsts tiesībām:

Grozījums Nr.27

1. PANTA 7. PUNKTS

20.b pants, a) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

(a) kur atrodas laulāto pēdējā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta vai, ja tas nav piemērojams, tad

(a) kur brīdī, kad laulātie vēršas tiesā, atrodas viņu pastāvīgā dzīvesvieta vai, ja tas nav piemērojams, tad

Pamatojums

Ir jānosaka precīzi brīdis, kad kritēriji ir jāpiemēro.

Grozījums Nr.28

1. PANTA 7. PUNKTS

20.b pants, b) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

(b) kur atradās laulāto pēdējā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta, ja viens no viņiem joprojām tur dzīvo, vai, ja tas nav piemērojams, tad

(b)kur atradās laulāto pastāvīgā dzīvesvieta, ja viens no viņiem joprojām tur dzīvo brīdī, kad laulātie vēršas tiesā, vai, ja tas nav piemērojams, tad

Pamatojums

Ir jānosaka precīzi brīdis, kad kritēriji ir jāpiemēro.

Grozījums Nr.29

1. PANTA 7. PUNKTS

20.b pants, c) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

(c) kuras pilsoņi ir abi laulātie, vai – Apvienotās Karalistes un Īrijas gadījumā – kura ir abu laulāto domicils, vai, ja tas nav piemērojams, tad

(c)kuras pilsonība ir abiem laulātajiem, vai – Apvienotās Karalistes un Īrijas gadījumā – kura ir abu laulāto domicils brīdī, kad viņi vēršas tiesā, vai, ja tas nav piemērojams, tad

Pamatojums

Ir jānosaka precīzi brīdis, kad kritēriji ir jāpiemēro.

Grozījums Nr.30

1. PANTA 7. PUNKTS

20.b pants, 1.a daļa (jauna) (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

 

Ja tajās tiesībās, kas norādītas, ievērojot šā panta pirmo punktu, netiek atzīta laulāto šķirtība un laulības šķiršana vai arī tas notiek diskriminējošā veidā pret kādu no laulātajiem, piemēro lex fori.

Grozījums Nr.31

1. PANTA 7. PUNKTS

20.ea pants (jauns) (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

 

20.ea pants

Informācija, kas jāsniedz dalībvalstīm

 

1. Ne vēlāk kā …1 dalībvalstis nosūta Komisijai valsts noteikumus par formālajām prasībām, kas piemērojamas, vienojoties par kompetento tiesu un piemērojamām tiesībām, kā arī kas piemērojamas laulību līgumiem.

 

Dalībvalstis nosūta Komisijai visas turpmākās šo noteikumu izmaiņas.

 

2. Komisija nodrošina šīs saņemtās informācijas pieejamību publikai saskaņā ar 1. punktu, izmantojot atbilstīgus pasākumus, īpaši Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās.

 

1 3 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Ir jārūpējas par to, lai pušu izvēles pamatā būtu laba informētība, t.i., lai abi laulātie būtu pietiekami informēti par savas izvēles konkrētajām sekām. Šajā saistībā ir svarīgi atrast labāko veidu, kā pusēm, kas paraksta vienošanos par jurisdikciju pirms dokumenta parakstīšanas sniegt pilnīgu un ticamu informāciju.

PASKAIDROJUMS

Šī regulas priekšlikuma mērķis ir izveidot skaidru un pilnīgu tiesisko regulējumu, kas aptvertu gan noteikumus par jurisdikciju un laulības lietās pieņemto spriedumu atzīšanu un izpildi, gan noteikumus par piemērojamajām tiesībām, vienlaikus paredzot pusēm noteiktu autonomijas pakāpi.

Tādējādi līdz pat šai dienai uz „starptautisku” pāri, kas vēlas šķirt laulību, attiecas noteikumi par jurisdikciju, kurus paredz Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003[1] (tā dēvētā „Brisele II bis”), kas laulātajiem ļauj izvēlēties starp vairākiem atšķirīgiem jurisdikcijas noteikšanas kritērijiem. Tiklīdz laulības šķiršanas procedūra tiek iesniegta kādas dalībvalsts tiesā, piemērojamās tiesības nosaka saskaņā ar šīs valsts tiesību kolīziju normām. Taču šīs valstu tiesību kolīziju normas ir ārkārtīgi atšķirīgas.

Šīs valstu tiesību kolīziju normu atšķirības kopā ar pašlaik spēkā esošajiem Kopienas noteikumiem par jurisdikcijas noteikšanu var radīt noteiktas problēmas „starptautisku” laulības šķiršanu gadījumā. Papildus juridiskās drošības trūkumam, ko rada tas, ka laulātajiem ir grūti noteikt, kuras valsts tiesību akti ir piemērojami viņu gadījumam[2], jāmin arī risks, ko Komisija uzskata par īstām „apsteigšanas sacīkstēm”(„rush to court”), t. i., kad laulātais, kas ir labāks informēts, cenšas pirmais vērsties tās valsts tiesā, kuras tiesību akti labāk aizsargā viņa intereses. Turklāt Kopienas pilsoņiem, kas dzīvo kādā trešā valstī, var rasties grūtības atrast tiesu, kuras jurisdikcijā būtu laulības šķiršana, un panākt, lai viņu attiecīgajās izcelsmes valstīs atzītu laulības šķiršanas spriedumu, kas pieņemts trešā valstī.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir ierobežot šos riskus un samazināt šīs neskaidrības, cita starpā paredzot pusēm iespēju savstarpēji vienojoties izvēlēties kompetento tiesu un piemērojamās tiesības.

Kompetentās tiesas izvēle

Regulas 3.a pants paredz laulātajiem iespēju savstarpēji vienojoties izraudzīties kompetento tiesu savai laulības šķiršanas tiesvedībai. Tas neapšaubāmi sniedz tādas priekšrocības kā lielāka pušu autonomija un saskaņā ar noteiktiem saistības kritērijiem ļauj tām brīvi vērsties tās valsts tiesā, ar kuru tām ir ciešākās saiknes. Tas pirmkārt nozīmē to, ka ir jāraugās, lai saistības kritērijs būtu pietiekami spēcīgs un precīzi formulēts, bet vienlaikus nebūtu pārlieku ierobežojošs. Tomēr referente ierosina iekļaut 7.a pantu, kas regulē situācijas, kurās tās valsts tiesību akti, kas noteikta saskaņā ar 3., 3.a un 7. panta kritērijiem, neparedz laulības šķiršanu vai neatzīst attiecīgās laulības pastāvēšanu vai likumīgumu.

Piemērojamo tiesību izvēle

Regulas 20.a pants ir jauninājums tādā ziņā, ka tas pirmo reizi laulātajiem paredz iespēju savstarpēji vienojoties izraudzīties laulības šķiršanas tiesvedībā piemērojamās tiesības. Referente uzskata, ka būtu racionāli paredzēt arī iespēju izvēlēties tās valsts tiesības, kurā ir laulāto pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā viņi dzīvo brīdī, kad tiek noslēgta vienošanās, kā arī tās valsts tiesības, kurā tika noslēgta attiecīgā laulība.

Turklāt izbrīnu rada nesaskaņa starp 20.a , 3., 3.a un 7. pantu, jo ir noteikti atšķirīgi ilguma kritēriji. Pēc referentes domām tas, ka 20.a pantā ir ilgāks pastāvīgās dzīvesvietas laiks, ir nedaudz nekonsekventi. Šī iemesla dēļ referente ierosina noteikt vienādu trīs gadu dzīvesvietas laiku.

Uz informētību balstīta izvēle

Visbeidzot, ir jānodrošina, lai pušu izdarītā izvēle būtu balstīta uz informētību, tas ir, lai abi laulātie būtu pienācīgi informēti par savas izvēles konkrētajām sekām. Šajā ziņā ir jāapsver, kāds būtu vislabākais veids, kā nodrošināt, lai personām, kas paraksta vienošanos par kompetentās tiesas noteikšanu, pirms šī dokumenta parakstīšanas tiktu darīta zināma pilnīga un precīza informācija. Ir arī svarīgi, lai informācijas pieejamība tiktu nodrošināta neatkarīgi no viena vai otra laulātā finansiālā stāvokļa. Vēlreiz jāuzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, lai abi laulātie saņemtu precīzu un pilnīgu informāciju par sekām, ko radīs viņu izvēle attiecībā uz laulības šķiršanas gadījumā kompetento tiesu un piemērojamajām tiesībām, tāpēc, ka dalībvalstu tiesību akti ievērojami atšķiras attiecībā uz tādiem aspektiem kā laulības šķiršanas iemesli un formas, laulības šķiršanas nosacījumi, nepieciešamais šķirtības ilgums un citi aspekti, kuriem tiesvedībā ir svarīga nozīme. Turklāt, tā kā tiesības nav nemainīgas, var notikt tā, ka vienošanās, ar kuru noteiktas piemērojamās tiesības un kura parakstīta noteiktā laikā, vairs neatbilst pušu likumīgajām vēlmēm tad, kad tā reāli jāpiemēro, jo attiecīgās valsts tiesību akti pat to laiku ir tikuši grozīti.

Referente ierosina paredzēt mehānismu, saskaņā ar kuru Komisija būtu atbildīga par internetā pieejamu publisku informācijas sistēmu (kas darbotos kā daļa no Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās), kurā ikviens varētu atrast aktuālu informāciju par valsts tiesību un Kopienas tiesību aktu būtiskiem aspektiem. Turklāt ir svarīgi, lai tiesa, kurā vēršas attiecīgās puses, ņemtu vērā to, cik svarīgi ir, lai abi laulātie izdarītu izvēli būdami labi informēti.

  • [1]  Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu, OV L 338, 23.12.2003., 1. lpp.
  • [2]  Šajā sakarībā sk. dokumentu SEC (2006) 949, 17.7.2006., 5. lpp.

JuridiskāS komitejaS ATZINUMS (11.9.2008)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2201/2003 attiecībā uz jurisdikciju laulības lietās un ievieš noteikumus par šajās lietās piemērojamām tiesībām
(COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS))

Atzinumu sagatavoja (*): Carlo Casini

(*)                         Komiteju iesaistīšanas procedūra – Reglamenta 47. pants.

ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikumā ir izskatīts tikai, kā noteikt kompetento tiesu un piemērojamās tiesības laulības šķiršanas un laulāto tiesiskas atšķiršanas gadījumā. Tajā nav skatīta nedz laulības atzīšana par neesošu, nedz jautājums par tiesībām uz uzturlīdzekļiem. Teksts ir kā daļēji grozīta spēkā esošā Regula Nr. 2201/2003 ar plašāku vērienu, jo tas ietver arī pasākumus laulības atzīšanai par neesošu un ar vecāku atbildību saistītus pasākumus, kā arī šīs jomas tiesas spriedumu atzīšanu dalībvalstu attiecībās.

Mums iesniegtais priekšlikums attiecas galvenokārt uz „starptautiskiem” pāriem, t.i., uz dzīvesbiedriem ar dažādu valstspiederību vai kas nedzīvo vienā valstī. Jaunās regulas galvenais jauninājums ir laulātajiem sniegtā iespēja izvēlēties tiesu, pie kuras vērsties, kā arī piemērojamās tiesības, taču šī izvēle ir ierobežota. Ir iespējams izvēlēties tiesu un tiesību aktus, kam ir objektīva saikne ar laulības attiecībām. Atbilstīgi ierosinājumam šī saikne galvenokārt attiecas uz dzīvesvietu. Tādējādi laulātajiem, kam ir viena valstspiederība un kas vienmēr ir dzīvojuši šajā valstī, nav izvēles. Viņiem ir jāvēršas pie savas dzīvesvietas valsts tiesnešiem, kas piemēro lex loci, kas ir identiski lex fori.

Kopumā priekšlikums šķiet pieņemams. Tajā patiešām labi ir ievērots personu brīvas pārvietošanās princips, kas ir viena no pamatbrīvībām, uz kurām ir balstīta Eiropas veidošana, kā arī pušu autonomijas princips, jo tās, ja vēlas, var izvēlēties tiesu un tiesības, atbilstīgi kurām izskatīs pieprasījumu šķirt laulības saites.

Referents tomēr uzskata, ka priekšlikumā ir jāizdara atsevišķi grozījumi, lai tas būtu vēl efektīvāks.

Pirmām kārtām, ir jāprecizē, ka puses var izvēlēties tikai kādas dalībvalsts tiesu un tiesības, kā arī, plašākā nozīmē, ka ar šo priekšlikumu nevar, pamatojoties uz subsidiaritāti, noteikt par pienākumu kādas dalībvalsts pārvaldes iestādēm šķirt laulību, ja šajā dalībvalstī šķiršanās nav paredzēta vai nav atzīts attiecīgais laulības veids.

Komisijas priekšlikumā laulātajiem ir piedāvāts izvēlēties jebkuru no Regulas Nr. 2201/2003 3. pantā uzskaitītajām tiesām. Tādējādi nav nepieciešams visierobežojošākais 3.a panta (b) apakšpunktā noteiktais kritērijs. Tehniski vienkāršākais risinājums būtu šo apakšpunktu svītrot. Tomēr šķiet, ka Komisijas priekšlikumā ir mēģināts izveidot saikni ar tiesas valsts tiesībām, ja tiek atzītas pušu tiesības brīvi izvēlēties tiesu. Tā šis (b) apakšpunkts acīmredzami ir jāsaprot. Ja ir nepieciešams šo apakšpunktu saglabāt un saskaņot tā saturu ar 3. pantu (palielinot pušu autonomiju), pēc referenta domām, ir pilnīgi jāpārformulē 3.a pants. Protams, 3. pants ir derīgs un piemērojams, ja tiesības izvēlēties kompetento tiesu netiek izmantotas.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

1. PANTA 2. PUNKTS

3.a panta 1. punkts (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

1. Laulātie var vienoties par kādas dalībvalsts tiesas vai tiesu jurisdikciju viņu laulības šķiršanas vai šķirtības tiesvedībā, ja viņiem ar attiecīgo dalībvalsti ir cieša saistība, ņemot vērā

1. Laulātie var vienoties par kādas dalībvalsts tiesas vai tiesu jurisdikciju viņu laulības šķiršanas vai šķirtības tiesvedībā, ja viņu laulībai ar izvēlēto dalībvalsti ir cieša saistība, ņemot vērā:

(a) kādu no 3. pantā norādītajiem jurisdikcijas pamatiem vai

(a) to, ka šajā dalībvalstī atrodas laulāto pastāvīgā dzīvesvieta vismaz trīs gadus bez pārtraukuma ar nosacījumu, ka šis periods nav beidzies vairāk nekā trīs gadus pirms laulības šķiršanas vai šķirtības pieteikuma iesniegšanas, vai

(b) to, ka attiecīgajā dalībvalstī atrodas laulāto pēdējā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta, kur viņi dzīvojuši vismaz trīs gadus, vai

(b) to, ka attiecīgajā dalībvalstī atrodas laulāto pēdējā pastāvīgā dzīvesvieta, un atbildētājs tajā dzīvo vēl pieteikuma iesniegšanas brīdī, vai

(c) to, ka viens no laulātajiem ir attiecīgās dalībvalsts pilsonis vai – Apvienotās Karalistes un Īrijas gadījumā – kādas šīs valsts teritorijā atrodas viņa domicils.

(c) to, ka šajā valstī ir tā laulātā, kurš iesniedz šķiršanās pieteikumu parastā un pašreizējā dzīvesvieta kopš vismaz sešiem mēnešiem, ja viņš ir attiecīgās dalībvalsts pilsonis, vai kopš vismaz viena gada, ja viņš nav šīs valsts pilsonis, vai – Apvienotās Karalistes un Īrijas gadījumā – šajā valstī atrodas viņa domicils, vai

 

(ca) to, ka viņu laulība tika noslēgta šajā dalībvalstī.

Pamatojums

3.a panta grozījumu mērķis ir izveidot racionālāku saistošo faktoru hierarhiju: dzīvesvieta ilgāku laiku; dzīvesvieta kaut arī neilgu laiku, ja tā ir beidzamā dzīvesvieta un ja tā ir arī atbildētāja pašreizējā dzīvesvieta; atbildētāja pašreizējā dzīvesvieta uz noteiktu laiku; laulības noslēgšanas vieta. Tādējādi ir iespējams izvairīties no jebkādām pretrunām starp šiem faktoriem, kā arī starp šiem faktoriem un šīs regulas 3. pantu, ko piemēros arī turpmāk, ja puses nevienosies.

Grozījums Nr. 2

1. PANTA 2. PUNKTS

3.a panta 2. punkts (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

2. Vienošanās par jurisdikciju ir jānoformē rakstveidā un jāparaksta abiem laulātajiem, vēlākais, iesniedzot prasību tiesā."

2. Vienošanos par jurisdikciju var noslēgt un grozīt jebkurā laikā, bet vēlākais, iesniedzot prasību tiesā.Tā ir spēkā līdz pēdējai instancei.

 

Šo vienošanos noformē rakstveidā, norādot datumu, un to paraksta abi laulātie.Ja tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā vienam no laulātajiem vienošanās noslēgšanas brīdī ir pastāvīgā dzīvesvieta, ir noteiktas papildu formālās prasības attiecībā uz šādu vienošanos, šīs prasības jāpilda.Ja laulāto pastāvīgā dzīvesvieta ir dažādās dalībvalstīs, kurās ir paredzētas papildu formālas prasības, šī vienošanās ir derīga, ja tā atbilst tiesību aktu noteikumiem vienā no šīm dalībvalstīm.

 

Ja šī vienošanās ir ietverta laulības līgumā, ir jāpilda tā formālās prasības.

Pamatojums

Svarīgi ir precīzāk norādīt vienošanās formālos nosacījumus, precizēt tās ietekmi un atstāt spēkā vispārējos noteikumus par kompetenci, ja vienošanās netiek slēgta.

Grozījums Nr. 3

1. PANTA 5.A PUNKTS (jauns)

7.a pants (jauns) (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

 

5.a) Iekļauj šādu pantu:

 

"7.a pants

 

Forum necessitatis

 

Ja kompetentā tiesa atbilstīgi šai regulai atrodas dalībvalstī, kuras tiesībās nav paredzēta laulības šķiršana vai netiek atzīta attiecīgas laulības pastāvēšana vai likumīgums, par kompetentu nosaka tiesu:

 

a) dalībvalstī, kuras pilsonis ir viens no laulātajiem;vai

 

b) dalībvalstī, kurā noslēdza laulību.”

Pamatojums

Un État membre ne peut pas être obligé à reconnaître comme mariage, fût-ce à la seule fin de sa dissolution, un acte qui n'est pas considéré comme tel par la loi de l'État.De même, il serait contraire au principe de subsidiarité d'imposer au juge d'un État membre dont la loi ne prévoit pas cet acte l'obligation de prononcer le divorce.

Par ailleurs, un couple international a le droit d'obtenir la prononciation du divorce par au moins un juge de l'Union dès lors que le mariage entretient un certain lien avec le territoire de l'Union; par conséquent, en l'absence d'un choix des parties, la juridiction de l'État membre de la nationalité d'un des deux conjoints ou dans lequel le mariage a été célébré doit être compétente par défaut.

Grozījums Nr. 4

1. PANTA 7. PUNKTS

20.a panta 1. punkts (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

1. Laulātie var vienoties par laulības šķiršanai un laulāto šķirtībai piemērojamām tiesībām. Laulātie var vienoties par izvēli šādu tiesību starpā:

1. Laulātie var vienoties par laulības šķiršanai un laulāto šķirtībai piemērojamām tiesībām. Laulātie var vienoties par izvēli to dalībvalstu tiesību starpā, kuru saistība ar viņu laulību ir noteikta 3.a pantā.

(a) tās valsts tiesības, kurā atradusies laulāto pēdējā kopīgā pastāvīgā dzīvesvieta, ja viens no viņiem joprojām tur dzīvo;

 

(b) tās valsts tiesības, kuras pilsonis vai pilsone ir viens no laulātajiem vai – Apvienotās Karalistes un Īrijas gadījumā – kuras teritorijā atrodas viena laulātā domicils;

 

(c) tās valsts tiesības, kur laulātie ir dzīvojuši vismaz piecus gadus;

 

(d) tās dalībvalsts tiesības, kur iesniegts pieteikums.

 

Pamatojums

Šajā grozījumā piedāvātais kritērijs ir plašāks nekā Komisijas priekšlikumā iekļautais, kurš izslēdz tikai prasītāja vai tikai atbildētāja dzīvesvietas noteikumu (pat ja principā ir iespējams, ka šis noteikums ir jāpiemēro, jo ir izvēlēta tiesa saskaņā ar 20.a panta (d) apakšpunktu).

Grozījums Nr. 5

1. PANTA 7. PUNKTS

20. a panta 2. punkts (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

2. Vienošanās par piemērojamām tiesībām ir jānoformē rakstveidā un jāparaksta abiem laulātajiem, vēlākais, iesniedzot prasību tiesā.

2. Šīs izvēles forma noteikta 3.a panta 2. punktā.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir panākt vienošanās par piemērojamām tiesībām formas paralēlismu ar piemērojamo tiesību izvēles formu.

Grozījums Nr. 6

1. PANTA 7. PUNKTS

20.b panta ievaddaļa (Regula (EK) Nr. 2201/2003)

Ja puses nav izdarījušas izvēli saskaņā ar 20.a pantu, tad laulības šķiršana un laulāto tiesiskā atšķiršana notiek saskaņā ar tās valsts tiesībām:

Ja puses nav izdarījušas izvēli saskaņā ar 20.a pantu, tad laulības šķiršana vai laulāto tiesiskā atšķiršana notiek pēc kārtas saskaņā ar tās valsts tiesībām:

PROCEDŪRA

Virsraksts

Laulības lietās piemērojamās tiesības

Atsauces

COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

LIBE

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

28.9.2006

 

 

 

Komiteju iesaistīšanas procedūra - datums, kad paziņoja plenārsēdē

15.2.2007

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Carlo Casini

2.10.2006

 

 

Izskatīšana komitejā

4.10.2007

19.12.2007

 

 

Pieņemšanas datums

9.9.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Victor Boştinaru, Renate Weber

PROCEDŪRA

Virsraksts

Laulības lietās piemērojamās tiesības

Atsauces

COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

20.9.2006

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

28.9.2006

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

28.9.2006

FEMM

28.9.2006

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

FEMM

13.9.2006

 

 

 

Komiteju iesaistīšanas procedūra

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

15.2.2007

 

 

 

Referents(-i)

       Iecelšanas datums

Evelyne Gebhardt

13.9.2006

 

 

Izskatīšana komitejā

24.1.2007

11.9.2007

3.10.2007

9.10.2007

 

22.1.2008

15.9.2008

 

 

Pieņemšanas datums

15.9.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

2

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Kartika Tamara Liotard, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Sophia in ‘t Veld, Iliana Malinova Iotova, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Luca Romagnoli, María Isabel Salinas García, Eva-Britt Svensson

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andres Tarand

Iesniegšanas datums

19.9.2008