Процедура : 2008/0156(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0368/2008

Внесени текстове :

A6-0368/2008

Разисквания :

PV 19/11/2008 - 19
CRE 19/11/2008 - 19

Гласувания :

PV 20/11/2008 - 6.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0559

ДОКЛАД     *
PDF 135kWORD 56k
25.9.2008
PE 411.930v02-00 A6-0368/2008

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)

(COM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS))

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Докладчик: Neil Parish

(Опростена процедура – член 43, параграф 1 от правилника)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)

(COM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0489),

–   като взе предвид членове 36 и 37 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6‑0314/2008),

–   като взе предвид член 51 и член 43, параграф 1, от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6‑0368/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на регламента относно единна ООП

Позовавания

COM(2008)0489 – C6-0314/2008 – 2008/0156(CNS)

Дата на консултация с ЕП

12.9.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

23.9.2008

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Neil Parish

24.6.2008

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

24.6.2008

Дата на приемане

10.9.2008

 

 

 

Дата на внасяне

25.9.2008

Правна информация - Политика за поверителност