ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)

  25.9.2008 - (KOM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS)) - *

  Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  Zpravodaj: Neil Parish
  (Zjednodušený postup – čl. 43 odst. 1 jednacího řádu)

  Postup : 2008/0156(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0368/2008

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)

  (KOM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS))

  (Postup konzultace)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0489),

  –   s ohledem na články 36 a 37 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0314/2008),

  –   s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6‑0368/2008),

  1.  schvaluje návrh Komise;

  2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

  4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  POSTUP

  Název

  Změna jednotného nařízení o společné organizaci trhů

  Referenční údaje

  KOM(2008)0489 – C6-0314/2008 – 2008/0156(CNS)

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  AGRI

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Neil Parish

  24.6.2008

   

   

  Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

  24.6.2008

  Datum přijetí

  10.9.2008