ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)

25.9.2008 - (KOM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS)) - *

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodaj: Neil Parish
(Zjednodušený postup – čl. 43 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2008/0156(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0368/2008

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)

(KOM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0489),

–   s ohledem na články 36 a 37 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0314/2008),

–   s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6‑0368/2008),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

POSTUP

Název

Změna jednotného nařízení o společné organizaci trhů

Referenční údaje

KOM(2008)0489 – C6-0314/2008 – 2008/0156(CNS)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Neil Parish

24.6.2008

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

24.6.2008

Datum přijetí

10.9.2008