BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter ("fusionsmarkedsordningen")

  25.9.2008 - (KOM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS)) - *

  Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  Ordfører: Neil Parisch
  (Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 43, stk. 1)

  Procedure : 2008/0156(CNS)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0368/2008
  Indgivne tekster :
  A6-0368/2008
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter ("fusionsmarkedsordningen")

  (KOM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS))

  (Høringsprocedure)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0489),

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 36 og 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0314/2008),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 51, og artikel 43, stk. 1,

  –   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6‑0368/2008),

  1.  godkender Kommissionens forslag;

  2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

  3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

  4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  PROCEDURE

  Titel

  Ændring af fusionsmarkedsordningen

  Referencer

  KOM(2008)0489 – C6-0314/2008 – 2008/0156(CNS)

  Dato for høring af EP

  12.9.2008

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  AGRI

  23.9.2008

  Ordfører

         Dato for valg

  Neil Parish

  24.6.2008

   

   

  Forenklet procedure - dato for afgørelse

  24.6.2008

  Dato for vedtagelse

  10.9.2008

   

   

   

  Dato for indgivelse

  25.9.2008