RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus)

25.9.2008 - (KOM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS)) - *

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Neil Parish
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 43 lõige 1)

Menetlus : 2008/0156(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0368/2008

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus)

(KOM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0489);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 36 ja 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0314/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6‑0368/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

MENETLUS

Pealkiri

Ühise turukorralduse ühtse määruse muutmine

Viited

KOM(2008)0489 – C6-0314/2008 – 2008/0156(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

12.9.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

23.9.2008

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Neil Parish

24.6.2008

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

24.6.2008

Vastuvõtmise kuupäev

10.9.2008