Pranešimas - A6-0368/2008Pranešimas
A6-0368/2008

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas)

  25.9.2008 - (COM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS)) - *

  Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
  Pranešėjas: Neil Parish
  (Supaprastinta procedūra – Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis)

  Procedūra : 2008/0156(CNS)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0368/2008

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas)

  (COM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS))

  (Konsultavimosi procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0489),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 36 ir 37 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0314/2008),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6‑0368/2008),

  1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

  2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

  3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

  4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamento keitimas

  Nuorodos

  COM(2008)04892008/0156(CNS)

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AGRI

  Pranešėjas(-ai)

  Paskyrimo data

  Neil Parish

  24.6.2008

   

   

  Supaprastinta procedūra – nutarimo data

  24.6.2008

  Priėmimo data

  10.9.2008