Pranešimas - A6-0368/2008Pranešimas
A6-0368/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas)

25.9.2008 - (COM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS)) - *

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Neil Parish
(Supaprastinta procedūra – Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2008/0156(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0368/2008

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas)

(COM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0489),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 36 ir 37 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0314/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6‑0368/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamento keitimas

Nuorodos

COM(2008)04892008/0156(CNS)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

Pranešėjas(-ai)

Paskyrimo data

Neil Parish

24.6.2008

 

 

Supaprastinta procedūra – nutarimo data

24.6.2008

Priėmimo data

10.9.2008