Procedure : 2008/0156(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0368/2008

Ingediende teksten :

A6-0368/2008

Debatten :

PV 19/11/2008 - 19
CRE 19/11/2008 - 19

Stemmingen :

PV 20/11/2008 - 6.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0559

VERSLAG     *
PDF 126kWORD 51k
25.9.2008
PE 411.930v02-00 A6-0368/2008

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening")

(COM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS))

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: Neil Parish

(Vereenvoudigde procedure - Artikel 43, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening")

(COM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0489),

–   gelet op de artikelen 36 en 37 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0314/2008),

–   gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6‑0368/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


PROCEDURE

Titel

Wijziging integrale GMO-verordening

Document- en procedurenummers

COM(2008)0489 – C6-0314/2008 – 2008/0156(CNS)

Datum raadpleging EP

12.9.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AGRI

23.9.2008

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Neil Parish

24.6.2008

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

24.6.2008

Datum goedkeuring

10.9.2008

 

 

 

Datum indiening

25.9.2008

Juridische mededeling - Privacybeleid