VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening")

25.9.2008 - (COM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS)) - *

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Rapporteur: Neil Parish
(Vereenvoudigde procedure - Artikel 43, lid 1, van het Reglement)

Procedure : 2008/0156(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0368/2008
Ingediende teksten :
A6-0368/2008
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening")

(COM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0489),

–   gelet op de artikelen 36 en 37 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0314/2008),

–   gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6‑0368/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

PROCEDURE

Titel

Wijziging integrale GMO-verordening

Document- en procedurenummers

COM(2008)0489 – C6-0314/2008 – 2008/0156(CNS)

Datum raadpleging EP

12.9.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AGRI

23.9.2008

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Neil Parish

24.6.2008

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

24.6.2008

Datum goedkeuring

10.9.2008

 

 

 

Datum indiening

25.9.2008