SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky („nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov“)

25.9.2008 - (KOM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS)) - *

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajca: Neil Parish
(Zjednodušený postup – článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2008/0156(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0368/2008

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky („nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov“)

(KOM(2008)0489 – C6‑0314/2008 – 2008/0156(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0489),

–   so zreteľom na články 36 a 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0314/2008),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6‑0368/2008),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov

Referenčné čísla

KOM(2008)0489 – C6-0314/2008 – 2008/0156(CNS)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

23.9.2008

Spravodajca

       dátum menovania

Neil Parish

24.6.2008

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

24.6.2008

Dátum prijatia

10.9.2008