RAPORT Ühisdeklaratsiooni „Euroopa kommunikatsioon partnerluses” heakskiitmine

7.10.2008 - (2007/2222(ACI))

Põhiseaduskomisjon
Raportöör: Jo Leinen
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 43 lõige 1)


Menetlus : 2007/2222(ACI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0372/2008
Esitatud tekstid :
A6-0372/2008
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisdeklaratsiooni „Euroopa kommunikatsioon partnerluses” heakskiitmise kohta

(2007/2222(ACI))

- Euroopa Parlament,

- võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 255;

- võttes arvesse oma 13. märtsi 2002. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu teabe- ja kommunikatsioonipoliitika valdkonna uut koostööraamistikku[1];

- võttes arvesse oma 10. aprilli 2003. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu teabe- ja kommunikatsioonistrateegia kohta[2];

- võttes arvesse oma 12. mai 2005. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu teabe- ja kommunikatsioonistrateegia rakendamise kohta[3];

- võttes arvesse oma 16. novembri 2006. aasta resolutsiooni Euroopa teabevahetuspoliitikat käsitleva valge raamatu kohta[4];

- võttes arvesse esimeeste konverentsi 25. septembri 2008. aasta otsust;

- võttes arvesse kavandatavat ühisdeklaratsiooni „Euroopa kommunikatsioon partnerluses”;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 120 lõiget 1 ja artikli 43 lõiget 1;

- võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6‑0372/2008),

A.  arvestades, et teabevahetus on nii esindusdemokraatia kui ka osalusdemokraatia oluline element;

B.   arvestades, et ELi demokraatia tugevus on seotud üleeuroopaliste teabevahetuse struktuuridega, mis ühendavad institutsioone kodanikega;

C.  arvestades, et varasematest Euroopa valimistest ja rahvahääletustest saadud kogemus näitab, et tõenäolisemalt võtavad neist osa inimesed, kes on ELiga seotud küsimustest teadlikud ja neist huvitatud, kuna vähem informeeritud kodanike osavõtt on vähem tõenäoline; arvestades, et Iirimaa rahvahääletuse järel korraldatud uuringutes leidis see veel kord kinnitust;

D.  arvestades, et kommunikatsioon Euroopa Liidu teemal nõuab igal tasandil ELi institutsioonide ja liikmesriikide poliitilist tahet,

1.  kiidab heaks käesolevale otsusele lisatud ühisdeklaratsiooni „Euroopa kommunikatsioon partnerluses” ning otsustab lisada selle deklaratsiooni oma kodukorrale; nõuab, et deklaratsioon avaldataks Euroopa Liidu Teatajas;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja selle lisa nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELT C 47 E, 27.2.2003, lk 400.
  • [2]  ELT C 64 E, 12.03.04, lk 591.
  • [3] 3 ELT C 92 E, 20.4.2006, lk 403.
  • [4]  ELT C 314 E, 21.12.2006, lk 369.

LISA (*)

avaldatakse eraldi käesoleva raporti lisandina

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

7.10.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

10

0

2