VERSLAG over de goedkeuring van de gezamenlijke verklaring betreffende het communiceren over Europa in partnerschap

7.10.2008 - (2007/2222(ACI))

Commissie constitutionele zaken
Rapporteur: Jo Leinen
(Vereenvoudigde procedure - artikel 43, lid 1, van het Reglement)


Procedure : 2007/2222(ACI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0372/2008
Ingediende teksten :
A6-0372/2008
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de goedkeuring van de gezamenlijke verklaring betreffende het communiceren over Europa in partnerschap

(2007/2222(ACI))

Het Europees Parlement,

- gelet op artikel 255 van het EG-Verdrag,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 maart 2002 over de mededeling van de Commissie betreffende een nieuw kader voor praktische samenwerking in verband met het voorlichtings- en communicatiebeleid van de Europese Unie[1],

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 april 2003 over een voorlichtings- en communicatiestrategie voor de Europese Unie[2],

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 mei 2005 over de tenuitvoerlegging van de voorlichtings- en communicatiestrategie van de Europese Unie[3],

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 november 2006 over het Witboek inzake een Europees communicatiebeleid[4],

- gelet op het besluit van de Conferentie van voorzitters van 25 september 2008,

- gezien het voorstel voor een gezamenlijke verklaring betreffende het communiceren over Europa in partnerschap,

- gelet op artikel 120, lid 1, en artikel 43, lid 1, van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0372/2008),

A.  overwegende dat communicatie een belangrijk element vormt van zowel een representatieve als een participerende democratie,

B.   overwegende dat één van de sterke punten van het democratische karakter van de EU verband houdt met de communicatiestructuren op Europees niveau die voor een band zorgen tussen de instellingen en de burgers,

C.  overwegende dat de bij voorbije Europese verkiezingen en referenda opgedane ervaring laat veronderstellen dat wie kennis heeft van en belangstelling toont voor Europese aangelegenheden, eerder zijn stem zal uitbrengen dan wie niet goed geïnformeerd is; overwegende dat dit nogmaals bevestigd is door onderzoek naar aanleiding van het Ierse referendum,

D.  overwegende dat communiceren over de Europese Unie de politieke inzet van de EU-instellingen en de lidstaten op alle niveaus vereist,

1.  hecht zijn goedkeuring aan de gezamenlijke verklaring betreffende het communiceren over Europa in partnerschap en besluit deze verklaring als bijlage bij zijn Reglement te voegen; verlangt dat de verklaring wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de bijbehorende bijlage te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  PB C 47 E van 27.2.2003, blz. 400.
  • [2]  PB C 64 E van 12.3.2004, blz. 591.
  • [3] 3 PB C 92 E van 20.4.2006, blz. 403.
  • [4]  PB C 314 E van 21.12.2006, blz.369.

BIJLAGE (*)

zal afzonderlijk gepubliceerd worden als addendum bij dit verslag

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

7.10.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

10

0

2