SPRÁVA o schválení spoločného vyhlásenia o komunikovaní o Európe v partnerstve

7.10.2008 - (2007/2222(ACI))

Výbor pre ústavné veci
Spravodajca: Jo Leinen
(Zjednodušený postup - článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku)


Postup : 2007/2222(ACI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0372/2008
Predkladané texty :
A6-0372/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o schválení spoločného vyhlásenia o komunikovaní o Európe v partnerstve

((2007/2222)(ACI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 255 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2002 o oznámení Komisie o novom rámci spolupráce pri činnostiach týkajúcich sa informačnej a komunikačnej politiky Európskej únie[1],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10.apríla 2003 o informačnej a komunikačnej stratégii pre Európsku úniu[2],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. mája 2005 o vykonávaní informačnej a komunikačnej stratégie Európskej únie[3],

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. novembra 2006 o Bielej knihe o európskej komunikačnej politike[4],

–   so zreteľom na rozhodnutie konferencie predsedov z 25. septembra 2008,

–   so zreteľom na návrh spoločného vyhlásenia o komunikovaní o Európe v partnerstve,

–   so zreteľom na článok 120 ods. 1 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6‑0372/2008),

A.  keďže komunikácia je dôležitým prvkom tak zastupiteľskej, ako aj participatívnej demokracie,

B.   keďže jedna zo silných stránok demokratických prvkov EÚ je spojená s komunikačnými systémami na európskej úrovni, ktoré zabezpečujú prepojenie inštitúcií EÚ s občanmi,

C.  keďže zo skúseností z posledných európskych volieb a referend vyplýva, že v prípade osôb, ktoré sa zaujímajú o otázky EÚ a sú s nimi oboznámené, je väčšia pravdepodobnosť, že sa ich zúčastnia, kým v prípade osôb, ktoré tieto informácie nemajú, je účasť menej pravdepodobná; keďže túto skutočnosť opätovne potvrdil prieskum uskutočnený po írskom referende,

D.  keďže komunikovanie o Európskej únii si vyžaduje politický záväzok inštitúcií EÚ a členských štátov na všetkých úrovniach,

1.  schvaľuje spoločné vyhlásenie o komunikovaní o Európe v partnerstve priložené k tomuto rozhodnutiu a prijal rozhodnutie o priložení tohto vyhlásenia k rokovaciemu poriadku; požaduje uverejnenie tohto vyhlásenia v Úradnom vestníku Európskej únie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a jeho prílohu postúpil na vedomie Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 47 E, 27.2.2003, s. 400.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 64 E, 12.3.2004, s. 591.
  • [3] 3 Ú. v. EÚ C 92 E, 20.4.2006, s. 403.
  • [4]  Ú. v. EÚ C 314 E, 21.12.2006, s. 369.

PRÍLOHA (*)

zverejní sa osobitne ako doplnok k tejto správe

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

7.10.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

10

0

2