ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej agentúrnej práci

8.10.2008 - (10599/2/2008 – C6‑0327/2008 – 2002/0072(COD)) - ***II

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Spravodajca: Harlem Désir

Postup : 2002/0072(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0373/2008

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej agentúrnej práci

(10599/2/2008 – C6‑0327/2008 – 2002/0072(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (10599/2/2008 – C6‑0327/2008),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2002)0149),

–   so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2002)0701),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6‑0373/2008),

1.  schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3.  poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a parlamentom členských štátov.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 25 E, 29.1.2004, s. 368.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Úvod

Dňa 20. marca 2002 Komisia v rámci Lisabonskej stratégie prijala návrh smernice o „pracovných podmienkach dočasných pracovníkov“, ktorej cieľom bolo poskytnúť minimálnu úroveň ochrany dočasným pracovníkom a pomôcť odvetviu dočasného zamestnávania pri  vytvorení vhodného rámca pre zamestnávateľov a pracovníkov.

V návrhu smernice bola stanovená zásada nediskriminácie medzi pracovníkmi agentúr dočasného zamestnávania a porovnateľnými pracovníkmi užívateľských podnikov, a to aj čo sa týka miezd, pokiaľ zamestnanecký vzťah s daným zamestnávateľom prekročí šesť týždňov. Návrh však umožňoval výnimku z tejto zásady v prípade kolektívnych zmlúv.

Návrh smernice nasledoval po neúspechu rokovaní medzi sociálnymi partnermi, ktoré trvali jeden rok a prebiehali v období 2000 až 2001.

Európsky parlament v súlade s článkom 251 zmluvy vydal svoje stanovisko v prvom čítaní 21. novembra 2002. K návrhu Komisie bolo predložených mnoho pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom zaručiť základnú ochranu dočasných agentúrnych pracovníkov a obmedziť a regulovať možnosti uplatnenia výnimiek zo zásady nediskriminácie.

Komisia prijala dňa 28. novembra 2008 zmenený a doplnený návrh, ktorý zohľadňoval stanovisko Európskeho parlamentu. Tento zmenený a doplnený návrh smernice bol šesť rokov blokovaný na úrovni Rady ministrov, no Rada nakoniec dospela k politickej dohode o spoločnej pozícii na svojom zasadnutí v dňoch 9 a 10. júna 2008. V súlade s článkom 251 ods. 2 Zmluvy o ES Rada formálne prijala spoločnú pozíciu dňa 15. septembra 2008.

II. Prínos prvého čítania

Spravodajca chce podčiarknuť význam práce, ktorú pri prvom čítaní v roku 2002 vykonala spravodajkyňa Ieke van den Burg. Pri zmenách, ktoré boli vnesené do návrhu Komisie, sa vychádzalo z troch hlavných cieľov zásady rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi.

„Rovnaké zaobchádzanie s dočasnými agentúrnymi pracovníkmi v porovnaní s ostatnými pracovníkmi, pokiaľ ide o ich štatút a bezpečnosť“.

Dodržiavanie „sociálnych noriem stanovených v užívateľských podnikoch prostredníctvom rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o mzdu a pracovné podmienky, s dočasnými agentúrnymi pracovníkmi a pracovníkmi užívateľských podnikov.“

A nakoniec „uznanie odvetvia agentúr dočasného zamestnávania ako legitímnej a profesionálnej podnikateľskej činnosti tým, že sa odstránia zbytočné obmedzenia a zákazy“.

Parlament tak prijal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorých cieľom bolo jasne stanoviť, že všetci dočasní agentúrni pracovníci majú právo na základnú ochranu od prvého dňa svojho zamestnania a že táto ochrana zahŕňa práva vyplývajúce z pracovnoprávnych predpisov, právo na rovnakú mzdu v porovnaní s ostatnými zamestnancami a právo na sociálnu ochranu.

Parlament tiež prijal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamerané na zrušenie výnimiek z ustanovenia o nediskriminácii okrem špecifických výnimočných prípadov (napr. v prípade zmluvy na dobu neurčitú s agentúrou dočasného zamestnávania alebo v prípade, keď zodpovedajúcu ochranu zabezpečujú kolektívne zmluvy).

III. Analýza spoločnej pozície

V spoločnej pozícii sa zohľadňuje nevyhnutnosť určiť primeraný rámec využívania dočasnej agentúrnej práce s cieľom podporiť vytváranie pracovných miest a rozvoj pružných foriem práce a súčasne poskytovať pracovníkom ochranu.

V tejto spoločnej pozícii je zachovaná prevažná väčšina pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré Parlament prijal v prvom čítaní, ku ktorým patria pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zaručujúce rovnaké zaobchádzanie (vrátane rovnakej mzdy) s pracovníkmi užívateľského podniku.

Rada tak tiež dospela k názoru, že rovnaké zaobchádzanie od prvého dňa zamestnania by malo byť všeobecným pravidlom a že akékoľvek odchýlky od tejto zásady by mali byť stanovené na základe dohody sociálnych partnerov, prostredníctvom kolektívneho vyjednávania alebo prostredníctvom zmlúv uzavretých so sociálnymi partnermi na vnútroštátnej úrovni (článok 5).

V spoločnej pozícii boli zachované aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu týkajúce sa vymedzenia základných pracovných podmienok a podmienok zamestnávania dočasných agentúrnych pracovníkov, a to vrátane otázky mzdy (článok 3).

V spoločnej pozícii Rady boli nakoniec ponechané aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa prístupu k zamestnaniu, kolektívnym zariadeniam a odbornej príprave (článok 6), ako aj zastúpenia dočasných agentúrnych pracovníkov (článok 7).

Spravodajca okrem iného zdôrazňuje, že aj keď zdravie, bezpečnosť a hygiena pri práci neboli stanovené ako základné pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, ako požadoval Parlament, v skutočnosti ich už zaručuje smernica Rady 91/383/EHS z 25. júna 1991 doplňujúca opatrenia na podporu zlepšení v ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov s pracovným pomerom na dobu určitú alebo s dočasným pracovným pomerom.

IV. Odporúčania do druhého čítania

V súčasnosti naďalej existujú medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi jednotlivých krajín veľké rozdiely v oblasti dočasnej agentúrnej práce. V niektorých prípadoch existujú okrem toho veľké rozdiely, pokiaľ ide o mzdu a ťažšie pracovné podmienky dočasných agentúrnych pracovníkov. Títo pracovníci sú predovšetkým častejšie vystavení fyzickým rizikám, pričom intenzita a tempo ich práce sú často vyššie ako v prípade ostatných pracovníkov.

V Nemecku, Holandsku a Španielsku toto odvetvie v zásade upravuje všeobecná legislatíva a neuplatňujú sa žiadne osobitné právne predpisy.

V Spojenom kráľovstve alebo v Írsku je stanovený legislatívny rámec príliš pružný.

V Belgicku, vo Francúzsku alebo v Taliansku sa uplatňujú osobitné právne predpisy pre oblasť dočasnej agentúrnej práce, ktoré pokrývajú vzťah medzi agentúrou dočasného zamestnávania, užívateľským podnikom a pracovníkom, ako aj štatút pracovníka.

Dočasná agentúrna práca je však na vzostupe vo všetkých krajinách Európskej únie, aj keď podiel takýchto pracovníkov sa v jednotlivých krajinách dosť líši. Prijatie právnych predpisov na ochranu dočasných agentúrnych pracovníkov a jasné stanovenie rámca, v ktorom pôsobia agentúry dočasného zamestnávania, je v súčasnosti ešte opodstatnenejšie a potrebnejšie ako pred šiestimi rokmi.

V rámci prípravy správy do druhého čítania sa spravodajca stretol so zástupcami všetkých zainteresovaných strán, najmä Európskej konfederácie odborových zväzov a organizácií Eurociett a Uni-Europa, ktoré zastupujú agentúry dočasného zamestnávania na európskej úrovni.

Európska konfederácia odborových zväzov oznámila spravodajcovi svoje kladné hodnotenie spoločnej pozície Rady. Podľa nej je táto dohoda rozhodujúca, najmä vzhľadom na rešpektovanie a posilnenie zásady rovnakého zaobchádzania, ako aj zásady, podľa ktorej je možné uplatňovať odchýlky len prostredníctvom kolektívnych zmlúv. Konfederácia sa k tejto záležitosti vyjadrila aj vo svojej tlačovej správe z 10. júna 2008.

Aj organizácie Eurociett a Uni-Europa spravodajcovi oznámili, že podporujú spoločnú pozíciu Rady. Obe organizácie túto podporu vyjadrili aj vo svojej tlačovej správe z 10. júna 2008.

Je preto naliehavo potrebné prijať na úrovni Spoločenstva právne predpisy na ochranu dočasných agentúrnych pracovníkov v Európe. Spravodajca sa domnieva, že Európsky parlament, ktorý sa v prospech tejto smernice vyjadruje už šesť rokov a ktorého návrhy na zlepšenie pôvodného návrhu boli Radou prevzaté, môže zabezpečiť okamžité prijatie tohto právneho predpisu na ochranu pracovníkov prostredníctvom schválenia tohto návrhu v druhom čítaní bezo zmien a doplnení.

Spravodajca preto odporúča urýchlené prijatie správy bezo zmien a doplnení, aby sa tento návrh smernice mohol stať právnym predpisom.

POSTUP

Názov

Dočasná agentúrna práca: ochranný rámec pre pracovníkov, vzťahy s agentúrou zamestnávania

Referenčné čísla

10599/2/2008 – C6-0327/2008 – 2002/0072(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

21.11.2002                     T5-0562/2002

Návrh Komisie

KOM(2002)0149 - C5-0140/2002

Zmenený návrh Komisie

KOM(2002)0701

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

22.9.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

22.9.2008

Spravodajca

       dátum menovania

Harlem Désir

24.6.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.10.2008

 

 

 

Dátum prijatia

7.10.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Richard Falbr, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Howitt, Jamila Madeira