ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αερολιμενικά τέλη

8.10.2008 - (8332/2/2008 – C60259/2008 – 2007/0013(COD)) - ***II

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Ulrich Stockmann

Διαδικασία : 2007/0013(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0375/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0375/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αερολιμενικά τέλη

(8332/2/2008 – C6-0259/2008 – 2007/0013(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (8332/2/2008 – C6‑0259/2008)[1],

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[2] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0820),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0375/2008),

1.  εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(2) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί κοινό πλαίσιο το οποίο να διέπει τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά των αερολιμενικών τελών και τον τρόπο καθορισμού τους, διότι, χωρίς τέτοιο πλαίσιο, ενδέχεται να μην τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις στις σχέσεις μεταξύ των φορέων διαχείρισης αερολιμένων και των χρηστών των αερολιμένων. Ένα τέτοιο πλαίσιο δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να καθορίζουν το κατά πόσον τα έσοδα από τις εμπορικές δραστηριότητες του αεροδρομίου μπορούν να συνυπολογισθούν στα αερολιμενικά τέλη.

(2) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί κοινό πλαίσιο το οποίο να διέπει τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά των αερολιμενικών τελών και τον τρόπο καθορισμού τους, διότι, χωρίς τέτοιο πλαίσιο, ενδέχεται να μην τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις στις σχέσεις μεταξύ των φορέων διαχείρισης αερολιμένων και των χρηστών των αερολιμένων. Ένα τέτοιο πλαίσιο δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να καθορίζουν το εάν και σε ποίον βαθμό τα έσοδα από τις εμπορικές δραστηριότητες του αεροδρομίου μπορούν να συνυπολογισθούν στα αερολιμενικά τέλη.

Αιτιολόγηση

Καθιστά σαφές ότι η συγκεκριμένη δράση είναι επί προαιρετικής βάσεως.

Τροπολογία  2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται στους αερολιμένες οι οποίοι βρίσκονται στο έδαφος της Κοινότητας και υπερβαίνουν ένα ελάχιστο μέγεθος, καθόσον για τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση των μικρών αερολιμένων δεν απαιτείται η εφαρμογή κοινοτικού πλαισίου, και στον αερολιμένα κάθε κράτους μέλους με την μεγαλύτερη επιβατική κίνηση.

(3) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται στους αερολιμένες οι οποίοι βρίσκονται στο έδαφος της Κοινότητας και υπερβαίνουν ένα ελάχιστο μέγεθος, καθόσον για τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση των μικρών αερολιμένων δεν απαιτείται η εφαρμογή κοινοτικού πλαισίου.

Αιτιολόγηση

Για να διαβάζεται σε συνδυασμό με την τροπολογία 3 κατωτέρω.

Τροπολογία  3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(3α) Επιπροσθέτως σε κράτος μέλος όπου ουδείς αερολιμένας φθάνει στο ελάχιστο μέγεθος για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ο αερολιμένας με την μεγαλύτερη κίνηση επιβατών έχει το προνόμιο σημείου εισόδου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ως εκ τούτου χρειάζεται να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας στον εν λόγω αερολιμένα για να διασφαλίζεται ο σεβασμός ορισμένων βασικών αρχών στη σχέση του φορέα διαχείρισης του αερολιμένα και των χρηστών του αερολιμένα, συγκεκριμένα όσον αφορά τη διαφάνεια των τελών και τη μη διάκριση μεταξύ χρηστών αερολιμένα.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν πολύ εις βάρος της οδηγίας εάν ο μεγαλύτερος αερολιμένας σε ένα κράτος μέλος δεν ενέπιπτε στο πεδίο της εφαρμογής της.

Τροπολογία  4

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(5) Για λόγους κατανομής της κίνησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιτρέπουν στους φορείς διαχείρισης των αερολιμένων που εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή αστικό κέντρο να εφαρμόζουν το αυτό επίπεδο αερολιμενικών τελών. Οι οικονομικές μεταβιβάσεις μεταξύ των αερολιμένων αυτών θα πρέπει να συμμορφώνονται με την κοινοτική νομοθεσία.

(5) Για λόγους κατανομής της κίνησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιτρέπουν στους φορείς διαχείρισης των αερολιμένων που εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή αστικό κέντρο να εφαρμόζουν κοινό και διαφανές σύστημα αερολιμενικών τελών. Οι οικονομικές μεταβιβάσεις μεταξύ των αερολιμένων αυτών θα πρέπει να συμμορφώνονται με την κοινοτική νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να εφαρμόζεται το ίδιο ύψος τελών, το σύστημα χρέωσης τελών όμως πρέπει να είναι κοινό και διαφανές. Δεν θα άρμοζε η επιβολή τελών του ιδίου ύψους, καθόσον το τέλος δεν θα ήταν συνάρτηση του κόστους ή δεν θα είχε σχέση με το επίπεδο υπηρεσίας ή τις διευκολύνσεις που παρέχονται.

Τροπολογία  5

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 10

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(10) Τα αερολιμενικά τέλη δεν θα πρέπει να εισάγουν διακρίσεις. Θα πρέπει να θεσπιστεί μια υποχρεωτική διαδικασία τακτικής διαβούλευσης μεταξύ των φορέων διαχείρισης και των χρηστών αερολιμένων , η οποία να παρέχει και στις δύο πλευρές τη δυνατότητα να προσφεύγουν σε ανεξάρτητο εποπτικό φορέα όποτε οι χρήστες του αερολιμένος αμφισβητούν μια απόφαση σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη ή την τροποποίηση του συστήματος χρέωσης.

(10) Τα αερολιμενικά τέλη δεν θα πρέπει να εισάγουν διακρίσεις. Θα πρέπει να θεσπιστεί μια υποχρεωτική διαδικασία τακτικής διαβούλευσης μεταξύ των φορέων διαχείρισης και των χρηστών αερολιμένων , η οποία να παρέχει και στις δύο πλευρές τη δυνατότητα να προσφεύγουν σε ανεξάρτητη εποπτική αρχή όποτε οι χρήστες του αερολιμένος αμφισβητούν μια απόφαση σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη ή την τροποποίηση του συστήματος χρέωσης.

Αιτιολόγηση

Η χρήση του "αρχή" αντικατοπτρίζει ακριβέστερα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης οντότητας.

Τροπολογία  6

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 11

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(11) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αμεροληψία των αποφάσεων και η ορθή και ουσιαστική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να συσταθεί ανεξάρτητος εποπτικός φορέας σε κάθε κράτος μέλος. Ο φορέας αυτός θα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους όσον αφορά το προσωπικό, την πείρα και τα οικονομικά μέσα, για να εκτελεί τα καθήκοντά του.

(11) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αμεροληψία των αποφάσεων και η ορθή και ουσιαστική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να συσταθεί ανεξάρτητη εποπτική αρχή σε κάθε κράτος μέλος. Η αρχή αυτή θα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους όσον αφορά το προσωπικό, την πείρα και τα οικονομικά μέσα, για να εκτελεί τα καθήκοντά της.

Αιτιολόγηση

Η χρήση του "αρχή" αντικατοπτρίζει ακριβέστερα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης οντότητας.

Τροπολογία  7

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(14a) Στα διάφορα κράτη μέλη υφίστανται διαφορετικά συστήματα όσον αφορά τη προχρηματοδότηση αερολιμενικών επενδύσεων. Στα κράτη μέλη όπου διενεργείται προχρηματοδότηση, τα κράτη μέλη ή οι αερολιμένες πρέπει να παραπέμπουν σε πολιτικές της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO και/ή να θεσπίζουν τα δικά τους εχέγγυα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχουν σαφείς διασφαλίσεις εν ισχύι όπου διενεργείται προχρηματοδότηση.

Τροπολογία  8

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στο φορέα διαχείρισης δικτύου αερολιμένων να εισάγει κοινό και διαφανές σύστημα αερολιμενικών τελών που να καλύπτει το δίκτυο αερολιμένων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στο φορέα διαχείρισης δικτύου αερολιμένων να εισάγει κοινό και διαφανές σύστημα αερολιμενικών τελών που να καλύπτει το δίκτυο αερολιμένων.

Τροπολογία  9

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους φορείς διαχείρισης των αερολιμένων που εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή αστικό κέντρο να εφαρμόζουν το αυτό επίπεδο τελών σε όλους τους οικείους αερολιμένες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω αερολιμένες συμμορφώνονται πλήρως προς τις απαιτήσεις περί διαφάνειας του άρθρου 6.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να εφαρμόζεται το ίδιο ύψος τελών, το σύστημα χρέωσης τελών όμως πρέπει να είναι κοινό και διαφανές. Δεν θα άρμοζε η επιβολή τελών του ιδίου ύψους, καθόσον το τέλος δεν θα ήταν συνάρτηση του κόστους ή δεν θα είχε σχέση με το επίπεδο υπηρεσίας ή τις διευκολύνσεις που παρέχονται.

Τροπολογία  10

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 4 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

Κοινά συστήματα επιβολής τελών

 

Αφού ενημερώσουν την Επιτροπή και σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο τα κράτη μέλη μπορεί να επιτρέπουν σε φορέα διαχείρισης αερολιμένος να εφαρμόζει κοινό και διαφανές σύστημα επιβολής τελών σε αερολιμένες που εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή αστικό κέντρο υπό τον όρο ότι έκαστος αερολιμένας συμμορφώνεται πλήρως προς τις απαιτήσεις περί διαφάνειας που ορίζονται στο άρθρο 6.

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να εφαρμόζεται το ίδιο ύψος τελών, το σύστημα χρέωσης τελών όμως πρέπει να είναι κοινό και διαφανές. Δεν θα άρμοζε η επιβολή τελών του ιδίου ύψους, καθόσον το τέλος δεν θα ήταν συνάρτηση του κόστους ή δεν θα είχε σχέση με το επίπεδο υπηρεσίας ή τις διευκολύνσεις που παρέχονται.

Τροπολογία  11

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όποτε είναι δυνατόν, οι μεταβολές του συστήματος αερολιμενικών τελών ή του ύψους τους να πραγματοποιούνται με συμφωνία του φορέα διαχείρισης του αερολιμένος με τους χρήστες του αερολιμένος. Προς το σκοπό αυτόν, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένος υποβάλλει τυχόν πρόταση τροποποίησης του συστήματος αερολιμενικών τελών ή του ύψους τους στους χρήστες του αερολιμένος το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών πριν την έναρξη ισχύος των τελών, καθώς και την αιτιολόγηση των προτεινόμενων μεταβολών, εκτός αν υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις που θα πρέπει να αιτιολογούνται στους χρήστες. Εντούτοις, το διάστημα αυτό δεν είναι μικρότερο των δύο μηνών. Πριν λάβει απόφαση, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένος πραγματοποιεί με τους χρήστες του αερολιμένος διαβουλεύσεις για τις προτεινόμενες μεταβολές και λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις τους. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένος δημοσιεύει την απόφασή του ή τη σύστασή του εντός ευλόγου διαστήματος πριν από την έναρξη ισχύος της. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του φορέα διαχείρισης του αερολιμένος και των χρηστών του αερολιμένος για τις προτεινόμενες μεταβολές, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένος αιτιολογεί την απόφασή του σε σχέση με τις απόψεις των χρηστών του αερολιμένος.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όποτε είναι δυνατόν, οι μεταβολές του συστήματος αερολιμενικών τελών ή του ύψους τους να πραγματοποιούνται με συμφωνία του φορέα διαχείρισης του αερολιμένος με τους χρήστες του αερολιμένος. Προς το σκοπό αυτόν, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένος υποβάλλει τυχόν πρόταση τροποποίησης του συστήματος αερολιμενικών τελών ή του ύψους τους στους χρήστες του αερολιμένος το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών πριν την έναρξη ισχύος των τελών, καθώς και την αιτιολόγηση των προτεινόμενων μεταβολών, εκτός αν υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις που θα πρέπει να αιτιολογούνται στους χρήστες. Πριν λάβει απόφαση, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένος πραγματοποιεί με τους χρήστες του αερολιμένος διαβουλεύσεις για τις προτεινόμενες μεταβολές και λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις τους. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένος δημοσιεύει κανονικά την απόφασή του ή τη σύστασή του το αργότερο δύο μήνες πριν από πριν από την έναρξη ισχύος της. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του φορέα διαχείρισης του αερολιμένος και των χρηστών του αερολιμένος για τις προτεινόμενες μεταβολές, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένος αιτιολογεί την απόφασή του σε σχέση με τις απόψεις των χρηστών του αερολιμένος.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να υπάρχει ευελιξία στο χρονικό διάστημα που απαιτείται ανάμεσα στην υποβολή πρότασης για τέλη και την έναρξη της επιβολής τους όταν ανακύπτουν έκτακτες περιστάσεις. Ωστόσο κανονικά οι αποφάσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται δύο μήνες πριν από την έναρξη ισχύος.

Τροπολογία  12

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση διαφωνίας επί απόφασης σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη που έχει λάβει ο φορέας διαχείρισης αερολιμένων, οιαδήποτε πλευρά να μπορεί να ζητήσει την παρέμβαση του ανεξάρτητου εποπτικού φορέα του άρθρου 10 ο οποίος εξετάζει την αιτιολόγηση της τροποποίησης του συστήματος αερολιμενικών τελών ή του ύψους των.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση διαφωνίας επί απόφασης σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη που έχει λάβει ο φορέας διαχείρισης αερολιμένων, οιαδήποτε πλευρά να μπορεί να ζητήσει την παρέμβαση της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής του άρθρου 10 η οποία εξετάζει την αιτιολόγηση της τροποποίησης του συστήματος αερολιμενικών τελών ή του ύψους των.

Αιτιολόγηση

Η χρήση του "αρχή" αντικατοπτρίζει ακριβέστερα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης οντότητας.

Τροπολογία  13

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

4. Εάν υποβληθεί στον ανεξάρτητο εποπτικό φορέα τροποποίηση του συστήματος χρέωσης ή/και του ύψους των αερολιμενικών τελών η οποία αποφασίζεται από το φορέα διαχείρισης του αερολιμένος, η τροποποίηση δεν τίθεται σε ισχύ πριν εξεταστεί από τον ανεξάρτητο εποπτικό φορέα . Ο ανεξάρτητος εποπτικός φορέας μπορεί να λάβει ενδιάμεση απόφαση για την έναρξη ισχύος της τροποποίησης των αερολιμενικών τελών.

4. Εάν υποβληθεί στην ανεξάρτητη εποπτική αρχή τροποποίηση του συστήματος χρέωσης ή/και του ύψους των αερολιμενικών τελών η οποία αποφασίζεται από το φορέα διαχείρισης του αερολιμένος, η τροποποίηση δεν τίθεται σε ισχύ πριν εξεταστεί από αυτήν την αρχή. Εντός τεσσάρων εβδομάδων από της υποβολής η ανεξάρτητη εποπτική αρχή λαμβάνει ενδιάμεση απόφαση για την έναρξη ισχύος της τροποποίησης των αερολιμενικών τελών, εκτός εάν εντός της αυτής προθεσμίας μπορεί να ληφθεί η τελική απόφαση.

Αιτιολόγηση

Η χρήση του "αρχή" αντικατοπτρίζει ακριβέστερα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης οντότητας. Το χρονικό όριο για αποφάσεις που ισχύουν στο ενδιάμεσο διάστημα πρέπει να είναι εύλογο.

Τροπολογία  14

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

5. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 3 και 4 για μεταβολές του συστήματος ή του ύψους των τελών σε αερολιμένες για τους οποίους έχει θεσπιστεί διαδικασία βάσει της οποίας υπάρχει οικονομική εποπτεία. Τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 5. Όταν αυτά τα μέτρα οικονομικής εποπτείας περιλαμβάνουν έγκριση του συστήματος χρέωσης ή/και του ύψους των τελών αερολιμένος, πρέπει να εγκρίνονται από τον ίδιο φορέα ο οποίος έχει οριστεί ή συσταθεί ως ανεξάρτητος εποπτικός φορέας για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

5. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει να μην εφαρμόσει τις παραγράφους 3 και 4 για μεταβολές του ύψους ή της δομής των αερολιμενικών τελών σε αερολιμένες για τους οποίους:

 

(α) βάσει της νομοθεσίας του κράτους μέλους υφίσταται υποχρεωτική διαδικασία σύμφωνα με την οποία τα αερολιμενικά τέλη ή το μέγιστο ύψος τους καθορίζονται ή εγκρίνονται από την αρχή σε μνεία της οποίας προβαίνει το άρθρο 10· ή

 

(β) βάσει της νομοθεσίας του κράτους μέλους υφίσταται υποχρεωτική διαδικασία σύμφωνα με την οποία η αρχή σε μνεία της οποίας προβαίνει το άρθρο 10 εξετάζει επί τακτικής βάσεως ή ανταποκρινόμενη σε αιτήματα ενδιαφερομένων μερών εάν αυτοί οι αερολιμένες υπόκεινται στην πράξη σε καθεστώς ανταγωνισμού· οποτεδήποτε καθίσταται βάσει αυτής της εξετάσεως αναγκαίο το κράτος μέλος αποφασίζει ότι τα αερολιμενικά τέλη ή το μέγιστο ύψος τους καθορίζονται ή εγκρίνονται από την αρχή σε μνεία της οποίας προβαίνει το άρθρο 10· Αυτή η απόφαση ισχύει εφ' όσον χρόνον απαιτείται βάσει της εξετάσεως που διενεργείται από την ως άνω αρχή· οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου είναι συναφή με την υπόθεση, αντικειμενικά, δεν εισάγουν διακρίσεις και διαφανή.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εξασφαλίζει ότι υπάρχει είτε βάσει της νομοθεσίας του κράτους μέλους υποχρεωτική διαδικασία προς καθορισμό των αερολιμενικών τελών είτε υποχρεωτική διαδικασία για την τακτική ανασκόπησή τους σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία αποφασίζουν να μην χρησιμοποιούν την ανεξάρτητη εποπτική αρχή προς επίλυση διαφορών στο επίπεδο των τελών.

Τροπολογία  15

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(δα) οιαδήποτε χρηματοδότηση από δημόσιες αρχές όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα αερολιμενικά τέλη,

Αιτιολόγηση

Απαραίτητο προς επίτευξη πλήρους σαφήνειας σχετικά με τη χρηματοδότηση από πόρους του δημοσίου.

Τροπολογία  16

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(στ) την πραγματική χρήση της υποδομής και του εξοπλισμού του αερολιμένος για μια συγκεκριμένη περίοδο.

(στ) την πραγματική χρήση της υποδομής και του εξοπλισμού του αερολιμένος για μια συγκεκριμένη περίοδο. και

Αιτιολόγηση

Προς επίτευξη σαφήνειας.

Τροπολογία  17

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(στ α) την προβλεπόμενη έκβαση οιωνδήποτε προτεινόμενων μειζόνων επενδύσεων ως προς τα αποτελέσματα που έχουν για την χωρητικότητα του αερολιμένα.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητο για λόγους διαφάνειας και για να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων τις κατάλληλες αποφάσεις.

Τροπολογία  18

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9 – τίτλος

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Εξατομικευμένες υπηρεσίες

Διαφοροποίηση των υπηρεσιών

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει ακριβέστερα τον σκοπό του συγκεκριμένου άρθρου.

Τροπολογία  19

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να επιτρέπουν στον φορέα διαχείρισης του αερολιμένος να διαφοροποιεί την ποιότητα και το εύρος συγκεκριμένων αερολιμενικών υπηρεσιών, αεροσταθμών ή τμημάτων αεροσταθμών, προκειμένου να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ή εξειδικευμένο αεροσταθμό ή τμήμα αυτού. Το σύστημα χρέωσης ή/και το ύψος των αερολιμενικών τελών είναι δυνατόν να διαφοροποιείται ανάλογα με την ποιότητα και το πεδίο αυτών των υπηρεσιών και το κόστος τους ή κάθε άλλη αντικειμενική αιτιολόγηση. Οι φορείς διαχείρισης αερολιμένων μπορούν να καθορίζουν ελεύθερα τα διαφοροποιημένα αυτά τέλη.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να επιτρέπουν στον φορέα διαχείρισης του αερολιμένος να διαφοροποιεί την ποιότητα και το εύρος συγκεκριμένων αερολιμενικών υπηρεσιών, αεροσταθμών ή τμημάτων αεροσταθμών, προκειμένου να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ή εξειδικευμένο αεροσταθμό ή τμήμα αυτού. Το ύψος των αερολιμενικών τελών είναι δυνατόν να διαφοροποιείται ανάλογα με την ποιότητα και το πεδίο αυτών των υπηρεσιών και το κόστος τους ή κάθε άλλη αντικειμενική και διαφανή αιτιολόγηση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 περί μη εισαγωγής διακρίσεων μεταξύ χρηστών αερολιμένα οι φορείς διαχείρισης αερολιμένων παραμένουν ελεύθεροι να καθορίζουν τα διαφοροποιημένα αυτά τέλη.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητο για να δίδεται έμφαση στη διαφάνεια και τη μη εισαγωγή διακρίσεων.

Τροπολογία  20

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Σε περίπτωση που, λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες ή/και εξειδικευμένο αεροσταθμό ή μέρος αυτού από περισσότερους χρήστες που το επιθυμούν, η πρόσβαση καθορίζεται με βάση συναφή, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι δυνατόν να καθορίζονται από το φορέα διαχείρισης του αερολιμένος και τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν την έγκρισή τους από τον ανεξάρτητο εποπτικό φορέα.

Σε περίπτωση που, λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες ή/και εξειδικευμένο αεροσταθμό ή μέρος αυτού από περισσότερους χρήστες που το επιθυμούν, η πρόσβαση καθορίζεται με βάση συναφή, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι δυνατόν να καθορίζονται από το φορέα διαχείρισης του αερολιμένος και τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν την έγκρισή τους από την ανεξάρτητη εποπτική αρχή.

Αιτιολόγηση

Η χρήση του "αρχή" αντικατοπτρίζει ακριβέστερα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης οντότητας.

Τροπολογία  21

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 – τίτλος

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Ανεξάρτητος εποπτικός φορέας

Ανεξάρτητη εποπτική αρχή

Αιτιολόγηση

Η χρήση του "αρχή" αντικατοπτρίζει ακριβέστερα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης οντότητας.

Τροπολογία  22

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ή συστήνουν ανεξάρτητο φορέα ως τον εθνικό ανεξάρτητο εποπτικό φορέα τους, προκειμένου να εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης προς την παρούσα οδηγία και να εκτελεί, τουλάχιστον, τα καθήκοντα που ανατίθενται δυνάμει του άρθρου 5. Ο φορέας αυτός μπορεί να είναι η οντότητα στην οποία το κράτος μέλος αναθέτει την εφαρμογή των πρόσθετων κανονιστικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 5, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του συστήματος χρέωσης ή/και του ύψους των αερολιμενικών τελών, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ή συστήνουν ανεξάρτητη αρχή ως την εθνική ανεξάρτητη εποπτική αρχή τους, προκειμένου να εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης προς την παρούσα οδηγία και να εκτελεί, τουλάχιστον, τα καθήκοντα που ανατίθενται δυνάμει του άρθρου 5. Η αρχή αυτή μπορεί να είναι η οντότητα στην οποία το κράτος μέλος αναθέτει την εφαρμογή των πρόσθετων κανονιστικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 5, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του συστήματος χρέωσης ή/και του ύψους των αερολιμενικών τελών, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Η χρήση του "αρχή" αντικατοπτρίζει ακριβέστερα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης οντότητας.

Τροπολογία  23

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

1α. Σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εμποδίζουν την ανεξάρτητη εποπτική αρχή από του να αναθέτει υπό τη δική της εποπτεία και πλήρη ευθύνη την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας σε άλλες ανεξάρτητες εποπτικές αρχές υπό την προϋπόθεση ότι η υλοποίηση διενεργείται υπό τις αυτές προδιαγραφές.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιβεβαιώνει ότι θα υπάρχει ανεξάρτητη εποπτική αρχή αλλά διευθετεί την ύπαρξη συνταγματικών και διοικητικών δομών σε κάποια κράτη μέλη.

Τροπολογία  24

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εγγυώνται την ανεξαρτησία του ανεξάρτητου εποπτικού φορέα μεριμνώντας για το νομικό διαχωρισμό και την ανεξάρτητη λειτουργία του από οιοδήποτε φορέα διαχείρισης αερολιμένα ή αερομεταφορέα. Τα κράτη μέλη που διατηρούν την κυριότητα αερολιμένων, φορέων διαχείρισης αερολιμένων ή αερομεταφορέων ή τον έλεγχο φορέων διαχείρισης αερολιμένων ή αερομεταφορέων μεριμνούν ώστε οι λειτουργίες που αφορούν αυτήν την κυριότητα ή αυτόν τον έλεγχο να μην ανατίθενται στον ανεξάρτητο εποπτικό φορέα. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο ανεξάρτητος εποπτικός φορέας να ασκεί τις εξουσίες του με αμεροληψία και διαφάνεια.

2. Τα κράτη μέλη εγγυώνται την ανεξαρτησία της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής μεριμνώντας για το νομικό διαχωρισμό και την ανεξάρτητη λειτουργία της από οιοδήποτε φορέα διαχείρισης αερολιμένα ή αερομεταφορέα. Τα κράτη μέλη που διατηρούν την κυριότητα αερολιμένων, φορέων διαχείρισης αερολιμένων ή αερομεταφορέων ή τον έλεγχο φορέων διαχείρισης αερολιμένων ή αερομεταφορέων μεριμνούν ώστε οι λειτουργίες που αφορούν αυτήν την κυριότητα ή αυτόν τον έλεγχο να μην ανατίθενται στην ανεξάρτητη εποπτική αρχή. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ανεξάρτητη εποπτική αρχή να ασκεί τις εξουσίες της με αμεροληψία και διαφάνεια.

Αιτιολόγηση

Η χρήση του "αρχή" αντικατοπτρίζει ακριβέστερα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης οντότητας.

Τροπολογία  25

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το όνομα και τη διεύθυνση του ανεξάρτητου εποπτικού φορέα, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνουν για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς την παράγραφο 2.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το όνομα και τη διεύθυνση της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνουν για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς την παράγραφο 2.

Αιτιολόγηση

Η χρήση του "αρχή" αντικατοπτρίζει ακριβέστερα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης οντότητας.

Τροπολογία  26

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν μηχανισμό χρηματοδότησης του ανεξάρτητου εποπτικού φορέα, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει την επιβολή τέλους στους χρήστες αερολιμένων και τους φορείς διαχείρισης αερολιμένων.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν μηχανισμό χρηματοδότησης της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει την επιβολή τέλους στους χρήστες αερολιμένων και τους φορείς διαχείρισης αερολιμένων.

Αιτιολόγηση

Η χρήση του "αρχή" αντικατοπτρίζει ακριβέστερα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης οντότητας.

Τροπολογία  27

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εισαγωγή

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, παράγραφος 5, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τον ανεξάρτητο εποπτικό φορέα, όσον αφορά τις διαφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα σχετικά με το ύψος ή τη δομή των αερολιμενικών τελών, συμπεριλαμβανομένων των σχετιζόμενων με την ποιότητα υπηρεσιών, προκειμένου:

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όσον αφορά τις διαφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, να λαμβάνονται μέτρα προκειμένου:

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία  28

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(β) να καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες υποβάλλεται μια διαφωνία στον ανεξάρτητο εποπτικό φορέα. Ο φορέας αυτός μπορεί, ιδίως, να απορρίπτει τις αναιτιολόγητες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες προσφυγές,

(β) να καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες υποβάλλεται μια διαφωνία στην ανεξάρτητη εποπτική αρχή. Η αρχή ιδίως απορρίπτει τις προσφυγές τις οποίες θεωρεί αναιτιολόγητες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες· και

Αιτιολόγηση

Η χρήση του "αρχή" αντικατοπτρίζει ακριβέστερα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης οντότητας.

Τροπολογία  29

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

6. Όταν ερευνά την αιτιολόγηση της τροποποίησης του συστήματος ή του ύψους των αερολιμενικών τελών όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, ο ανεξάρτητος εποπτικός φορέας έχει πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες από τους ενδιαφερομένους και υποχρεούται να διαβουλεύεται με αυτούς προκειμένου να λάβει την απόφασή του. Ο ανεξάρτητος εποπτικός φορέας εκδίδει απόφαση το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός έξι μηνών από την παραλαβή της προσφυγής. Οι αποφάσεις του ανεξάρτητου εποπτικού φορέα είναι δεσμευτικές, με την επιφύλαξη κοινοβουλευτικού ή δικαστικού ελέγχου, όπως εφαρμόζεται στα κράτη μέλη.

6. Όταν ερευνά την αιτιολόγηση της τροποποίησης του συστήματος ή του ύψους των αερολιμενικών τελών όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, η ανεξάρτητη εποπτική αρχή έχει πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες από τους ενδιαφερομένους και υποχρεούται να διαβουλεύεται με αυτούς προκειμένου να λάβει την απόφασή της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, παράγραφος 4 εκδίδει τελική απόφαση το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία της τέθηκε το θέμα. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να παρατείνεται κατά δύο μήνες σε εξαιρετικές, δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Οι αποφάσεις της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής είναι δεσμευτικές, με την επιφύλαξη κοινοβουλευτικού ή δικαστικού ελέγχου, όπως εφαρμόζεται στα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία μειώνει την περίοδο αβεβαιότητας για τους ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων αλλά και αφήνει περιθώριο για εξαιρετικές περιπτώσεις.

Τροπολογία  30

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

7. Ο ανεξάρτητος εποπτικός φορέας δημοσιεύει ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων του.

7. Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή δημοσιεύει ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της.

Αιτιολόγηση

Η χρήση του "αρχή" αντικατοπτρίζει ακριβέστερα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης οντότητας.

Τροπολογία  31

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις …. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις …. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

* ΕΕ: 36 μήνες από την έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

* ΕΕ: 24 μήνες από την έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Οι 36 μήνες είναι υπέρμετρα μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από τη θέση της οδηγίας εν ισχύι.

  • [1]  EE C 254E της 7.10.2008, σελ. 18.
  • [2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, 15.1.2008, P6_TA(2008)0004.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Στόχος της προτεινόμενης οδηγίας είναι να ορίσει κοινές αρχές για την επιβολή αερολιμενικών τελών στους αερολιμένες της Κοινότητας. Ούτως θα δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επί δικαίας βάσεως και διαφανή ανταγωνισμό θεσπίζοντας την αρχή της μη διακρίσεως κατά την είσπραξη τελών από τους χρήστες. Εγκαθιδρύει επίσης σύστημα διαβούλευσης για τους χρήστες αερολιμένων και ανεξάρτητες αρχές διαιτησίας προς επίλυση διαφορών μεταξύ των αερολιμένων και των χρηστών τους. Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι απαραίτητες για την επί ίσοις όροις αντιμετώπιση των οικονομικών παραγόντων και σε τελική ανάλυση για τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών.

Η Επιτροπή διεβίβασε την αρχική πρόταση στις 29 Ιανουαρίου 2007 και το Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωση στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης στις 15 Ιανουαρίου 2008. Το Συμβούλιο εξέδωσε την κοινή θέση του στις 23 Ιουνίου 2008. Η κοινή θέση ενσωμάτωνε κατά λέξιν ή κατά τη βαθύτερή τους έννοια 11 από τις 45 τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Μερικές τροπολογίες του Κοινοβουλίου κατέστησαν επίσης περιττές λόγω εξελίξεων κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα και της έγκρισης άλλης νομοθεσίας.

Τα μελήματα του Κοινοβουλίου αντικατοπτρίζονται στην κοινή θέση

Ένας τομέας μείζονος ανησυχίας ήταν το πεδίο εφαρμογής της προτάσεως. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής ήταν να περιληφθούν αερολιμένες όπου η κίνηση υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο διακινουμένων επιβατών ετησίως. Τούτο θα είχε φέρει στο πεδίο της οδηγίας μικρότερους αερολιμένες και επιβάλει διοικητικό και γραφειοκρατικό άχθος χωρίς σημαντικό αποτέλεσμα σε αερολιμένες που δεν λειτουργούν υπό καθεστώς ανταγωνισμού λόγω γεωγραφικών και διαρθρωτικών παραγόντων. Η τροπολογία του Κοινοβουλίου να περιορίζεται το πεδίο της οδηγίας σε αερολιμένες όπου διακινούνται άνω των 5 εκατομμυρίων επιβάτες έχει γίνει δεκτή στην κοινή θέση. Ωστόσο ασχέτως του αριθμού διακινουμένων επιβατών η οδηγία θα ισχύει για τον μέγιστο αερολιμένα εκάστου κράτους μέλους.

Το Συμβούλιο έχει αναγνωρίσει ότι οιαδήποτε διαφοροποίηση των αερολιμενικών τελών πρέπει να βασίζεται σε διαφανή, αντικειμενικά και σαφή κριτήρια.

Έχει επίσης δεχθεί παραπομπή στο ότι είναι ανάγκη οι αερολιμένες να λειτουργούν κατά τρόπο αποτελεσματικό ως προς το κόστος.

Η κοινή θέση καθιστά σαφές ότι πρέπει να υπάρχει ένας ανεξάρτητος εποπτικός φορέας του κράτους μέλους και όχι απλώς περιφερειακοί φορείς, τούτο σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου.

Το Κοινοβούλιο έχει επίσης επιτύχει να εγγράφεται στην κοινή θέση αυστηρότερος ορισμός του τι νοείται ως δίκτυο αερολιμένων, το οποίο πρέπει να το λειτουργεί ο ίδιος φορέας διαχείρισης.

Το Συμβούλιο έχει επίσης δεχθεί ότι πρέπει να επιτρέπεται η παροχή κινήτρων για νέες γραμμές προς μειονεκτούσες και εντελώς απομεμακρυσμένες περιφέρειες και ότι η εφαρμογή ομοιομόρφων συστημάτων επιβολής τέλους από φορείς διαχείρισης σε αερολιμένες που υπηρετούν το ίδιο δίκτυο πρέπει να διενεργείται μόνον βάσει διαφανών κριτηρίων.

Το Κοινοβούλιο έχει επιτύχει τη θέσπιση περιβαλλοντικών κριτηρίων ως λόγου διαφοροποιήσεως των τελών.

Πέραν των ανωτέρω τα τέλη για την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες και επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα θα αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και θα δημοσιεύεται κατάλογος των αερολιμένων στους οποίους εφαρμόζεται η οδηγία.

Περαιτέρω ανάληψη δεσμεύσεως από το Συμβούλιο

Παρά τις ουσιαστικές πτυχές από τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση που ενσωματώνονται στην κοινή θέση του Συμβουλίου το Συμβούλιο έχει προβεί σε επίσημη γραπτή ανάληψη δεσμεύσεως να δεχθεί μία περαιτέρω σειρά τροπολογιών του Κοινοβουλίου εάν υποβληθούν κατά τη δεύτερη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τούτο απορρέει από σειρά συναντήσεων ανάμεσα αφενός στον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές και αφετέρου την Προεδρία του Συμβουλίου, συναντήσεων όπου αμφότερα τα μέρη είχαν και τη συμβολή της Επιτροπής. Αυτές οι τροπολογίες τώρα προτείνονται από τον εισηγητή. Κατά την άποψη του εισηγητή αυτές οι σε δεύτερη ανάγνωση τροπολογίες από κοινού με την κοινή θέση που επιλαμβάνεται των πτυχών που σκιαγραφήθηκαν ανωτέρω θα αρκούν για να κλείσει ο φάκελλος σε δεύτερη ανάγνωση και θα αντιστοιχούν σε οδηγία που επιτυγχάνει τους στόχους της κατά τρόπο και υπό τη μορφή που επιθυμούσε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση. Παροτρύνει λοιπόν την έγκριση των τροπολογιών που κατέθεσε και μόνον αυτών. Τόσο ο εισηγητής όσο και οι σκιώδεις εισηγητές είναι της γνώμης ότι τούτο θα αντιπροσωπεύει μία επιτυχέστερη έκβαση από ό,τι θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά μία μακροχρόνια διαδικασία συνδιαλλαγής.

Τροπολογίες που προτείνονται στην κοινή θέση

Οι τροπολογίες στην κοινή θέση πραγματεύονται την προχρηματοδότηση αερολιμενικών επενδύσεων και συνδέουν την προχρηματοδότηση με τις πολιτικές της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και την ανάγκη για εχέγγυα. Τούτο συνιστά μία ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες των αερολιμένων για σχεδιασμό της προχρηματοδότησης και την ανάγκη των αεροπορικών εταιρειών για διασφαλίσεις. Τα κοινά συστήματα επιβολής τελών για αερολιμένες που εξυπηρετούν τα ίδια αστικά κέντρα επιβάλλεται να είναι διαφανή. Ορίζονται δεσμευτικές προθεσμίες για τη δημοσιοποίηση αποφάσεων επί τελών, περιλαμβανομένης και της αποφάσεως που ισχύει στο ενδιάμεσο διάστημα έως ότου επέλθει η τελική απόφαση, για φορείς διαχείρισης αεροδρομίου και ανεξάρτητες εποπτικές αρχές. Ο φορέας διαχείρισης πρέπει να δημοσιεύει τα νέα τέλη τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη της ισχύος τους, η δε ανεξάρτητη εποπτική αρχή έχει τέσσερις εβδομάδες για να εξεύρει απόφαση για το μεσολαβούν χρονικό διάστημα και τέσσερις μήνες, που μπορεί να επεκταθούν σε κατ' εξαίρεση περιπτώσεις σε έξι, για να εξεύρει την τελική της απόφαση μετά την παραλαβή προσφυγής. Τούτο επιτυγχάνει μείωση της αβεβαιότητας για τους ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων.

Ο ρόλος των ανεξαρτήτων εποπτικών αρχών στην έγκριση ή τον καθορισμό των τελών ή του ανωτάτου επιπέδου των τελών καθίσταται υποχρεωτικός οσάκις οι ανεξάρτητες εποπτικές αρχές φρονούν σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους ότι οι αερολιμένες υπόκεινται σε καθεστώς ανταγωνισμού στην πράξη.

Η χρηματοδότηση από αρχές του δημοσίου για εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες που σχετίζονται με τα τέλη πρέπει να καθίσταται γνωστή από φορείς διαχείρισης αερολιμένα, όπως πρέπει να γνωστοποιείται και το αποτέλεσμα από οιαδήποτε μείζονα προτεινόμενη επένδυση όσον αφορά τον αντίκτυπό του στην ικανότητα του αερολιμένα. Προβλέπεται επίσης η ανάθεση εκτελέσεως καθηκόντων υπό την ευθύνη της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής σε υποδεέστερες αρχές για να αντικατοπτρίζεται το συνταγματικό πλαίσιο ενός αριθμού κρατών μελών.

Συμπέρασμα

Εάν τα δύο ως άνω στοιχεία ληφθούν από κοινού, επιτυγχάνεται ικανοποιητική έκβαση, εξασφαλίζοντας δίκαιο και διαφανή ανταγωνισμό για αερολιμένες σε περιβάλλον ανταγωνισμού χωρίς να μεροληπτεί κανείς υπέρ των αερολιμένων έναντι των χρηστών των αερολιμένων ή ανάμεσα στους χρήστες αερολιμένων που χρησιμοποιούν διαφορετικά πρότυπα επιχειρήσεως. Για τους χρήστες αερολιμένων η προτεινόμενη τώρα νομοθεσία εξασφαλίζει πλαίσιο για τον ορισμό των τελών όπου συμμετέχουν και οι ίδιοι, είναι διαφανές και επιτρέπει την κίνηση διαδικασίας προσφυγής. Δεδομένης αυτής της ισορροπίας ο εισηγητής συνιστά τις σε δεύτερη ανάγνωση τροπολογίες που επισυνάπτονται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Αερολιμενικά τέλη

Έγγραφα αναφοράς

8332/2/2008 – C6-0259/2008 – 2007/0013(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

15.1.2008  T6-0004/2008

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2006)0820 – C6-0056/2007

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

10.7.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

10.7.2008

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Ulrich Stockmann

15.7.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.9.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.10.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Seán Ó Neachtain, Brian Simpson, Ulrich Stockmann, Lars Wohlin

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs