SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi lentoasemamaksuista

8.10.2008 - (08332/2/2008 – C6‑0259/2008 – 2007/0013(COD)) - ***II

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Ulrich Stockmann

Menettely : 2007/0013(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0375/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0375/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi lentoasemamaksuista

(08332/2/2008 – C6‑0259/2008 – 2007/0013(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (08332/2/2008 – C6‑0259/2008)[1],

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[2] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0820)

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0375/2008),

1.  hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 2 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(2) On tarpeen vahvistaa yhteiset puitteet, joissa säännellään lentoasemamaksujen keskeisiä tekijöitä ja sitä, miten nämä maksut asetetaan, sillä tällaisten puitteiden puuttuminen voi vaarantaa lentoaseman pitäjien ja lentoaseman käyttäjien välisten suhteiden perusvaatimusten täyttymisen. Kyseiset puitteet eivät saisi vaikuttaa jäsenvaltion mahdollisuuteen päättää siitä, missä määrin lentoaseman kaupallisesta toiminnasta saadut tulot voidaan ottaa huomioon lentoasemamaksuja vahvistettaessa.

(2) On tarpeen vahvistaa yhteiset puitteet, joissa säännellään lentoasemamaksujen keskeisiä tekijöitä ja sitä, miten nämä maksut asetetaan, sillä tällaisten puitteiden puuttuminen voi vaarantaa lentoaseman pitäjien ja lentoaseman käyttäjien välisten suhteiden perusvaatimusten täyttymisen. Kyseiset puitteet eivät saisi vaikuttaa jäsenvaltion mahdollisuuteen päättää siitä, otetaanko lentoaseman kaupallisesta toiminnasta saadut tulot voidaan ottaa huomioon lentoasemamaksuja vahvistettaessa ja missä määrin.

Perustelu

Selvennetään, että toimi on harkinnanvarainen.

Tarkistus  2

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 3 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(3) Tätä direktiiviä olisi sovellettava yhteisössä sijaitseviin tiettyä vähimmäiskokoa suurempiin lentoasemiin, koska pienten lentoasemien pitäminen ja rahoittaminen ei edellytä yhteisön puitteiden soveltamista, ja kussakin jäsenvaltiossa lentoasemaan, jolla on eniten matkustajia.

(3) Tätä direktiiviä olisi sovellettava yhteisön alueella sijaitseviin lentoasemiin, jotka ylittävät tietyn vähimmäiskoon, koska pienten lentoasemien pitäminen ja rahoittaminen ei edellytä yhteisön puitteita.

Perustelu

Liittyy seuraavaan tarkistukseen 3.

Tarkistus  3

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(3 a) Lisäksi jäsenvaltiossa, jossa mikään lentoasema ei saavuta tämän direktiivin soveltamisen edellyttämää vähimmäiskokoa, matkustajamäärältään suurimmalla lentokentällä on kyseiseen jäsenvaltioon matkustettaessa suosituimmuusasema, jota tämän direktiivin säännösten soveltaminen kyseiseen lentoasemaan edellyttää, jotta voidaan taata tiettyjen perusperiaatteiden noudattaminen lentoaseman pitäjän ja lentoaseman käyttäjien välisessä suhteessa erityisesti maksujen avoimuuden ja lentoaseman käyttäjien syrjimättömän kohtelun osalta.

Perustelu

Direktiivin soveltamista haittaisi, jos jäsenvaltion suurin lentoasema ei kuuluisi sen soveltamisalaan.

Tarkistus  4

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 5 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(5) Jäsenvaltioiden pitäisi voida liikenteen jakamiseen liittyvistä syistä sallia samaa kaupunkia tai kaupunkiryhmää palvelevien lentoasemien pitäjän soveltaa samaa lentoasemamaksujen tasoa. Näiden lentoasemien kesken toteutettavien taloudellisten siirtojen olisi oltava asiaa koskevan yhteisön oikeuden mukaisia.

(5) Jäsenvaltioiden pitäisi voida liikenteen jakamiseen liittyvistä syistä sallia samaa kaupunkia tai kaupunkiryhmää palvelevien lentoasemien pitäjän soveltaa yhteistä ja avointa maksujärjestelmää. Näiden lentoasemien kesken toteutettavien taloudellisten siirtojen olisi oltava asiaa koskevan yhteisön oikeuden mukaisia.

Perustelu

Ei ole pakko soveltaa samaa maksujen tasoa, mutta maksujärjestelmän on oltava yhteinen ja avoin. Sama maksujen taso ei olisi asianmukainen, koska se ei liittyisi kustannuksiin eikä tarjottujen palveluiden tai tilojen tasoon.

Tarkistus  5

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(10) Lentoasemamaksujen olisi oltava syrjimättömiä. Olisi otettava käyttöön lentoaseman pitäjien ja käyttäjien välistä säännöllistä kuulemista koskeva pakollinen menettely, jossa kummallakin osapuolella on mahdollisuus vedota riippumattomaan valvontaelimeen, jos lentoaseman käyttäjät vastustavat lentoasemamaksuja koskevaa päätöstä tai maksujärjestelmän muutosta.

(10) Lentoasemamaksujen olisi oltava syrjimättömiä. Olisi otettava käyttöön lentoaseman pitäjien ja käyttäjien välistä säännöllistä kuulemista koskeva pakollinen menettely, jossa kummallakin osapuolella on mahdollisuus vedota riippumattomaan valvontaviranomaiseen, jos lentoaseman käyttäjät vastustavat lentoasemamaksuja koskevaa päätöstä tai maksujärjestelmän muutosta.

Perustelu

"Viranomainen" vastaa paremmin kyseisiä tehtäviä ja velvollisuuksia.

Tarkistus  6

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 11 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(11) Päätösten puolueettomuuden ja tämän direktiivin asianmukaisen ja tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi jokaiseen jäsenvaltioon olisi perustettava riippumaton valvontaelin. Kyseisellä elimellä olisi oltava kaikki tehtäviensä suorittamiseksi tarvittava henkilöstö, asiantuntemus ja rahoitus.

(11) Päätösten puolueettomuuden ja tämän direktiivin asianmukaisen ja tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi jokaiseen jäsenvaltioon olisi perustettava riippumaton valvontaviranomainen. Kyseisellä viranomaisella olisi oltava kaikki tehtäviensä suorittamiseksi tarvittava henkilöstö, asiantuntemus ja rahoitus.

Perustelu

"Viranomainen" vastaa paremmin kyseisiä tehtäviä ja velvollisuuksia.

Tarkistus  7

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(14 a) Eri jäsenvaltioissa on erilaisia lentoasemainvestointien etukäteisrahoitusta koskevia järjestelmiä. Jäsenvaltioissa, joissa annetaan etukäteisrahoitusta, jäsenvaltioiden tai lentoasemien tulisi noudattaa ICAOn menettelyjä ja/tai ottaa käyttöön omat suojatoimensa.

Perustelu

Kun etukäteisrahoitusta annetaan, on toteutettava selkeitä suojatoimia.

Tarkistus  8

Neuvoston yhteinen kanta

4 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat sallia, että lentoasemaverkon pitäjä ottaa käyttöön yhteisen ja avoimen lentoasemamaksujärjestelmän, jota sovelletaan koko lentoasemaverkossa.

Jäsenvaltiot voivat sallia, että lentoasemaverkon pitäjä ottaa käyttöön yhteisen ja avoimen lentoasemamaksujärjestelmän, jota sovelletaan koko lentoasemaverkossa.

Tarkistus  9

Neuvoston yhteinen kanta

4 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat sallia, että samaa kaupunkia tai kaupunkiryhmää palvelevien lentoasemien pitäjä soveltaa samaa lentoasemamaksujen tasoa kaikkiin asianomaisiin lentoasemiin edellyttäen, että kukin lentoasema noudattaa täysin 6 artiklassa esitettyjä avoimuutta koskevia vaatimuksia.

Poistetaan.

Perustelu

Ei ole pakko soveltaa samaa maksujen tasoa, mutta maksujärjestelmän on oltava yhteinen ja avoin. Sama maksujen taso ei olisi asianmukainen, koska se ei liittyisi kustannuksiin eikä tarjottujen palveluiden tai tilojen tasoon.

Tarkistus  10

Neuvoston yhteinen kanta

4 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Yhteiset maksujärjestelmät

 

Tiedotettuaan komissiolle asiasta jäsenvaltiot voivat yhteisön lainsäädäntöä noudattaen sallia, että lentoaseman pitäjä soveltaa yhteistä ja avointa maksujärjestelmää samaa kaupunkia tai kaupunkiryhmää palvelevilla lentoasemilla, jos kukin lentokenttä täyttää täysin 6 artiklassa säädetyt avoimuutta koskevat vaatimukset.

Perustelu

Ei ole pakko soveltaa samaa maksujen tasoa, mutta maksujärjestelmän on oltava yhteinen ja avoin. Sama maksujen taso ei olisi asianmukainen, koska se ei liittyisi kustannuksiin eikä tarjottujen palveluiden tai tilojen tasoon.

Tarkistus  11

Neuvoston yhteinen kanta

5 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoasemamaksujärjestelmän tai lentoasemamaksujen tason muutokset tehdään lentoaseman pitäjän ja lentoaseman käyttäjien välisellä sopimuksella aina, kun se on mahdollista. Tätä varten lentoaseman pitäjän on toimitettava lentoaseman käyttäjille kaikki ehdotukset lentoasemamaksujärjestelmän tai lentoasemamaksujen tason muuttamiseksi sekä ehdotettujen muutosten syyt viimeistään neljä kuukautta ennen muutosten voimaantuloa, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka on perusteltava lentoaseman käyttäjille; tällöin kyseisen ajan on oltava vähintään kaksi kuukautta. Lentoaseman pitäjän on kuultava lentoaseman käyttäjiä ehdotetuista muutoksista ja otettava näiden näkemykset huomioon ennen päätöksen tekemistä. Lentoaseman pitäjän on julkaistava päätöksensä tai suosituksensa kohtuullisessa ajassa ennen sen voimaantuloa. Lentoaseman pitäjän on perusteltava päätöksensä lentoaseman käyttäjien näkemyksiin nähden, jos ehdotetuista muutoksista ei päästä sopimukseen lentoaseman pitäjän ja lentoaseman käyttäjien välillä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoasemamaksujärjestelmän tai lentoasemamaksujen tason muutokset tehdään lentoaseman pitäjän ja lentoaseman käyttäjien välisellä sopimuksella aina, kun se on mahdollista. Tätä varten lentoaseman pitäjän on toimitettava lentoaseman käyttäjille kaikki ehdotukset lentoasemamaksujärjestelmän tai lentoasemamaksujen tason muuttamiseksi sekä ehdotettujen muutosten syyt viimeistään neljä kuukautta ennen muutosten voimaantuloa, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka on perusteltava lentoaseman käyttäjille. Lentoaseman pitäjän on kuultava lentoaseman käyttäjiä ehdotetuista muutoksista ja otettava näiden näkemykset huomioon ennen päätöksen tekemistä. Lentoaseman pitäjän on normaalisti julkaistava päätöksensä tai suosituksensa viimeistään kaksi kuukautta ennen sen voimaantuloa. Lentoaseman pitäjän on perusteltava päätöksensä lentoaseman käyttäjien näkemyksiin nähden, jos ehdotetuista muutoksista ei päästä sopimukseen lentoaseman pitäjän ja lentoaseman käyttäjien välillä.

Perustelu

Tarvitaan joustavuutta sen ajanjakson suhteen, jota vaaditaan ehdotettujen muutosten esittämisen ja niiden voimaantulon välillä poikkeuksellisissa tilanteissa. Päätökset tulisi kuitenkin normaalisti julkistaa kaksi kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

Tarkistus  12

Neuvoston yhteinen kanta

5 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos lentoaseman pitäjän tekemästä lentoasemamaksuja koskevasta päätöksestä on erimielisyys, kumpikin osapuoli voi vedota 10 artiklassa tarkoitettuun riippumattomaan valvontaelimeen, jonka on tutkittava perustelut lentoasemamaksujärjestelmän tai lentoasemamaksujen tason muuttamiselle.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos lentoaseman pitäjän tekemästä lentoasemamaksuja koskevasta päätöksestä on erimielisyys, kumpikin osapuoli voi vedota 10 artiklassa tarkoitettuun riippumattomaan valvontaviranomaiseen, jonka on tutkittava perustelut lentoasemamaksujärjestelmän tai lentoasemamaksujen tason muuttamiselle.

Perustelu

"Viranomainen" vastaa paremmin kyseisiä tehtäviä ja velvollisuuksia.

Tarkistus  13

Neuvoston yhteinen kanta

5 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

4. Jos lentoaseman pitäjän päättämä lentoasemamaksujen järjestelmän tai tason muutos saatetaan riippumattoman valvontaelimen käsiteltäväksi, muutos ei tule voimaan ennen kuin kyseinen elin on tutkinut asian. Riippumaton valvontaelin voi tehdä väliaikaisen päätöksen lentoasemamaksujen muutoksen voimaantulosta.

4. Jos lentoaseman pitäjän päättämä lentoasemamaksujen järjestelmän tai tason muutos saatetaan riippumattoman valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, muutos ei tule voimaan ennen kuin kyseinen elin on tutkinut asian. Riippumaton valvontaviranomainen tekee saatuaan asian käsiteltäväkseen neljän viikon kuluessa väliaikaisen päätöksen lentoasemamaksujen muutoksen voimaantulosta, ellei samassa ajassa voida tehdä lopullista päätöstä.

Perustelu

"Viranomainen" vastaa paremmin kyseisiä tehtäviä ja velvollisuuksia. Väliaikaisilla päätöksillä tulisi olla kohtuullinen aikaraja.

Tarkistus  14

Neuvoston yhteinen kanta

5 artikla – 5 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

5. Jäsenvaltio voi päättää olla soveltamatta 3 ja 4 kohtaa lentoasemamaksujärjestelmän tai lentoasemamaksujen tason muutoksiin niillä lentoasemilla, joiden osalta se on luonut talouden valvontamenettelyn. Talouden valvontatoimenpiteet voivat olla samat kuin 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. Silloin kun tällaisiin valvontatoimenpiteisiin kuuluu lentoasemamaksujen järjestelmän tai tason hyväksyminen, saman elimen, joka on nimetty tai perustettu riippumattomaksi valvontaelimeksi tämän direktiivin soveltamista varten, on hyväksyttävä nämä toimenpiteet.

5. Jäsenvaltio voi päättää olla soveltamatta 3 ja 4 kohtaa lentoasemamaksujen tason tai rakenteen muutoksiin lentoasemilla, joiden osalta:

 

a) on olemassa kansallisen lainsäädännön mukainen pakollinen menettely, jonka mukaan lentoasemamaksut tai niiden enimmäistason määrittää tai hyväksyy 10 artiklassa tarkoitettu viranomainen; tai

 

b) on olemassa kansallisen lainsäädännön mukainen pakollinen menettely, jolla 10 artiklassa tarkoitettu viranomainen tutkii säännöllisesti tai asianomaisten tahojen pyynnöstä, vallitseeko tällaisilla lentokentillä tehokas kilpailu. Jos tarkastus antaa siihen aiheen, jäsenvaltion on päätettävä, että lentoasemamaksut tai niiden enimmäistason määrittää tai hyväksyy 10 artiklassa tarkoitettu viranomainen. Tätä päätöstä sovelletaan niin kauan kuin se on tarpeen saman viranomaisen suorittaman tarkastuksen perusteella. Jäsenvaltion tätä kohtaa soveltaessaan noudattamien menettelyjen, ehtojen ja perusteiden on oltava asianmukaisia, objektiivisia, syrjimättömiä ja avoimia.

Perustelu

Tarkistuksella taataan, että on olemassa joko kansallinen pakollinen menettely lentoasemamaksujen määrittämistä varten tai niiden säännöllistä tarkastamista koskeva pakollinen menettely sellaisissa jäsenvaltioissa, jotka päättävät olla käyttämättä riippumatonta valvontaviranomaista maksujen tason määrittämiseen.

Tarkistus  15

Neuvoston yhteinen kanta

6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

d a) julkisilta viranomaisilta saatu rahoitus niiden tilojen ja palvelujen osalta, joita lentoasemamaksut koskevat;

Perustelu

Tämä on tarpeen, jotta saataisiin täysi selvyys julkisista lähteistä saadun rahoituksen suhteen.

Tarkistus  16

Neuvoston yhteinen kanta

6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

f) lentoaseman infrastruktuurin ja laitteiden todellinen käyttö tiettynä aikana.

f) lentoaseman infrastruktuurin ja laitteiden todellinen käyttö tiettynä aikana; sekä

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus  17

Neuvoston yhteinen kanta

6 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

f a) ehdotettujen merkittävien investointien ennustettu tulos mitattuna niiden vaikutuksena lentoaseman kapasiteettiin.

Perustelu

Tämä lisää avoimuutta auttaa eri tahoja tekemään asianmukaisia päätöksiä.

Tarkistus  18

Neuvoston yhteinen kanta

9 artikla – otsikko

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Räätälöidyt palvelut

Eriytetyt palvelut

Perustelu

Vastaa paremmin tämän artiklan tavoitetta.

Tarkistus  19

Neuvoston yhteinen kanta

9 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta lentoaseman pitäjä voi vaihdella tiettyjen lentoasemapalvelujen laatua ja laajuutta tai tarjota erilaatuisia ja -kokoisia terminaaleja tai terminaalien osia tarjotakseen räätälöityjä palveluja taikka terminaalin tai terminaalin osan tiettyyn käyttöön. Lentoasemamaksujen järjestelmä tai taso voidaan eriyttää tällaisten palvelujen laadun ja laajuuden ja niiden kustannusten tai muunlaisten objektiivisten perusteiden mukaisesti. Lentoaseman pitäjät ovat vapaita asettamaan tällaisia eriytettyjä lentoasemamaksuja.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta lentoaseman pitäjä voi vaihdella tiettyjen lentoasemapalvelujen laatua ja laajuutta tai tarjota erilaatuisia ja -kokoisia terminaaleja tai terminaalien osia tarjotakseen räätälöityjä palveluja taikka terminaalin tai terminaalin osan tiettyyn käyttöön. Lentoasemamaksujen taso voidaan suhteuttaa eriyttää tällaisten palvelujen laadun ja laajuuden ja niiden kustannusten tai muunlaisten objektiivisten ja avoimien perusteiden mukaisesti. Sanotun rajoittamatta 3 artiklaa, joka koskee lentoasemien käyttäjien syrjimättömyyttä, lentoasemien pitäjät ovat vapaita asettamaan tällaisia eriytettyjä lentoasemamaksuja.

Perustelu

Tarpeen avoimuuden ja syrjimättömyyden korostamiseksi.

Tarkistus  20

Neuvoston yhteinen kanta

9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Jos lentoaseman käyttäjiä, jotka haluavat saada käyttöönsä räätälöityjä palveluja ja/tai tiettyyn käyttöön varatun terminaalin tai terminaalin osan, on useampia kuin kapasiteetin rajoissa on mahdollista, käyttöoikeus on määriteltävä asianmukaisin, objektiivisin, avoimin ja syrjimättömin perustein. Lentoaseman pitäjä voi määritellä kyseiset perusteet, ja jäsenvaltiot voivat vaatia, että riippumaton valvontaelin on hyväksynyt ne.

Jos lentoaseman käyttäjiä, jotka haluavat saada käyttöönsä räätälöityjä palveluja ja/tai tiettyyn käyttöön varatun terminaalin tai terminaalin osan, on useampia kuin kapasiteetin rajoissa on mahdollista, käyttöoikeus on määriteltävä asianmukaisin, objektiivisin, avoimin ja syrjimättömin perustein. Lentoaseman pitäjä voi määritellä kyseiset perusteet, ja jäsenvaltiot voivat vaatia, että riippumaton valvontaviranomainen on hyväksynyt ne.

Perustelu

"Viranomainen" vastaa paremmin kyseisiä tehtäviä ja velvollisuuksia.

Tarkistus  21

Neuvoston yhteinen kanta

10 artikla – otsikko

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Riippumaton valvontaelin

Riippumaton valvontaviranomainen

Perustelu

"Viranomainen" vastaa paremmin kyseisiä tehtäviä ja velvollisuuksia.

Tarkistus  22

Neuvoston yhteinen kanta

10 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Tämän direktiivin noudattamiseksi toteutettujen toimenpiteiden asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi ja vähintään 5 artiklassa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi jäsenvaltioiden on nimettävä tai perustettava riippumaton elin niiden riippumattomaksi valvontaelimeksi. Kyseinen elin voi olla sama taho, jolle jäsenvaltio on antanut tehtäväksi 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen muiden sääntelytoimenpiteiden soveltamisen, mukaan luettuna maksujärjestelmän ja/tai lentoasemamaksujen tason hyväksyminen, jos kyseinen taho täyttää tämän artiklan 2 kohdassa säädetyt vaatimukset.

1. Tämän direktiivin noudattamiseksi toteutettujen toimenpiteiden asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi ja vähintään 5 artiklassa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi jäsenvaltioiden on nimettävä tai perustettava riippumaton viranomainen niiden kansalliseksi riippumattomaksi valvontaviranomaiseksi. Kyseinen viranomainen voi olla sama taho, jolle jäsenvaltio on antanut tehtäväksi 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen muiden sääntelytoimenpiteiden soveltamisen, mukaan luettuna maksujärjestelmän ja/tai lentoasemamaksujen tason hyväksyminen, jos kyseinen taho täyttää tämän artiklan 2 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Perustelu

"Viranomainen" vastaa paremmin kyseisiä tehtäviä ja velvollisuuksia.

Tarkistus  23

Neuvoston yhteinen kanta

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

1 a. Kansallista lainsäädäntöä noudattaen tämän direktiivin säännökset eivät estä riippumatonta valvontaviranomaista delegoimasta sen valvonnassa ja sen täydellä vastuulla tämän direktiivin täytäntöönpanoa muille riippumattomille valvontaviranomaisille edellyttäen, että täytäntöönpanossa noudatetaan samoja normeja.

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan, että on riippumaton valvontaviranomainen, mutta siinä otetaan samalla huomioon joidenkin jäsenvaltioiden perustuslailliset ja hallinnolliset rakenteet.

Tarkistus  24

Neuvoston yhteinen kanta

10 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on taattava riippumattoman valvontaelimen riippumattomuus varmistamalla, että se on oikeudellisesti erillinen ja toiminnallisesti riippumaton lentoaseman pitäjistä ja lentoliikenteen harjoittajista. Jäsenvaltioiden, joilla säilyy lentoasemien, lentoaseman pitäjien tai lentoliikenteen harjoittajien omistajuus tai määräämisvalta lentoaseman pitäjiin tai lentoliikenteen harjoittajiin, on varmistettava, että kyseiseen omistajuuteen tai määräämisvaltaan liittyviä tehtäviä ei uskota riippumattomalle valvontaelimelle. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumaton valvontaelin harjoittaa toimivaltaansa puolueettomasti ja avoimesti.

2. Jäsenvaltioiden on taattava riippumattoman valvontaviranomaisen riippumattomuus varmistamalla, että se on oikeudellisesti erillinen ja toiminnallisesti riippumaton lentoasemien pitäjistä ja lentoliikenteen harjoittajista. Jäsenvaltioiden, joilla säilyy lentoasemien, lentoasemien pitäjien tai lentoliikenteen harjoittajien omistajuus tai määräämisvalta lentoasemien pitäjiin tai lentoliikenteen harjoittajiin, on varmistettava, että kyseiseen omistajuuteen tai määräämisvaltaan liittyviä tehtäviä ei ole uskottu riippumattomalle valvontaviranomaiselle. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumaton sääntelyviranomainen käyttää toimivaltaansa puolueettomasti ja avoimesti.

Perustelu

"Viranomainen" vastaa paremmin kyseisiä tehtäviä ja velvollisuuksia.

Tarkistus  25

Neuvoston yhteinen kanta

10 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle riippumattoman valvontaelimen nimi ja osoite, sille osoitetut tehtävät ja vastuualueet sekä toimenpiteet, jotka on toteutettu 2 kohdan noudattamiseksi.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle riippumattoman valvontaviranomaisen nimi ja osoite, sille osoitetut tehtävät ja vastuualueet sekä toimenpiteet, jotka on toteutettu 2 kohdan noudattamiseksi.

Perustelu

"Viranomainen" vastaa paremmin kyseisiä tehtäviä ja velvollisuuksia.

Tarkistus  26

Neuvoston yhteinen kanta

10 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat perustaa riippumatonta valvontaelintä varten rahoitusmekanismin, johon voi kuulua maksun periminen lentoaseman käyttäjiltä ja lentoaseman pitäjiltä.

4. Jäsenvaltiot voivat perustaa riippumatonta valvontaviranomaista varten rahoitusmekanismin, johon voi kuulua maksun periminen lentoaseman käyttäjiltä ja lentoaseman pitäjiltä.

Perustelu

"Viranomainen" vastaa paremmin kyseisiä tehtäviä ja velvollisuuksia.

Tarkistus  27

Neuvoston yhteinen kanta

10 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Rajoittamatta 5 artiklan 5 kohdan soveltamista jäsenvaltioiden on varmistettava, että 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen erimielisyyksien osalta toteutetaan riippumatonta valvontaelintä varten tarvittavat toimenpiteet, jotka liittyvät lentoasemamaksujärjestelmään tai lentoasemamaksujen tasoon, myös palvelun laatuun,

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen erimielisyyksien osalta toteutetaan toimia:

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus  28

Neuvoston yhteinen kanta

10 artikla – 5 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

b) niiden edellytysten määrittelemiseksi, joilla erimielisyys voidaan saattaa riippumattoman valvontaelimen käsiteltäväksi. Riippumaton valvontaelin voi erityisesti hylätä valitukset, joita ei ole asianmukaisesti perusteltu tai joihin ei ole liitetty tarvittavia asiakirjoja;

b) niiden edellytysten määrittelemiseksi, joilla erimielisyys voidaan saattaa riippumattoman valvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Viranomaisen on erityisesti hylättävä valitukset, joita ei ole sen mielestä asianmukaisesti perusteltu tai joihin ei ole liitetty tarvittavia asiakirjoja; sekä

Perustelu

"Viranomainen" vastaa paremmin kyseisiä tehtäviä ja velvollisuuksia.

Tarkistus  29

Neuvoston yhteinen kanta

10 artikla – 6 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

6. Riippumattoman valvontaelimen suorittaessa 5 artiklan mukaista tutkintaa siitä, onko lentoasemamaksujärjestelmän tai lentoasemamaksujen tason muuttaminen perusteltua, sillä on oltava pääsy asianomaisten osapuolten tarpeellisiin tietoihin, ja sen on kuultava osapuolia ennen päätöksen tekemistä. Sen on tehtävä asiassa päätös mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kuuden kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Riippumattoman valvontaelimen päätökset ovat sitovia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden parlamentaarista tai oikeudellista tarkastelua jäsenvaltioissa sovellettavan menettelyn mukaisesti.

6. Riippumattoman valvontaviranomaisen suorittaessa 5 artiklan mukaista tutkintaa siitä, onko lentoasemamaksujärjestelmän tai lentoasemamaksujen tason muuttaminen perusteltua, sillä on oltava pääsy asianomaisten osapuolten tarpeellisiin tietoihin, ja sen on kuultava osapuolia ennen päätöksen tekemistä. Sanotun rajoittamatta 5 artiklan 4 kohdan soveltamista sen on tehtävä lopullinen päätös mahdollisimman pian ja joka tapauksessa neljän kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut asian käsiteltäväkseen. Aikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa. Riippumattoman valvontaviranomaisen päätökset ovat sitovia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden parlamentaarista tai oikeudellista tarkastelua jäsenvaltioissa sovellettavan menettelyn mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus lyhentää osapuolten epävarmaa aikaa, mutta mahdollistaa samalla poikkeuksellisten olosuhteiden ottamisen huomioon.

Tarkistus  30

Neuvoston yhteinen kanta

10 artikla – 7 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

7. Riippumattoman valvontaelimen on julkaistava toiminnastaan vuosikertomus.

7. Riippumattoman valvontaviranomaisen on julkaistava toiminnastaan vuosikertomus.

Perustelu

"Viranomainen" vastaa paremmin kyseisiä tehtäviä ja velvollisuuksia.

Tarkistus  31

Neuvoston yhteinen kanta

12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään … päivänä … kuuta …. * Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään … *. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

___________

* EUVL: 36 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

___________

* EUVL: 24 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

36 kuukautta on aivan liian pitkä aika odottaa tämän direktiivin voimaantuloa.

PERUSTELUT

Johdanto

Ehdotetun direktiivin tavoitteena on vahvistaa yhteiset periaatteet lentoasemamaksujen perimiselle yhteisön lentoasemilla. Samalla tulisi luoda tarvittavat ehdot syrjimättömälle ja avoimelle kilpailulle ottamalla käyttöön syrjimättömyyden periaate perittäessä maksuja käyttäjiltä. Samalla perustetaan lentokenttien käyttäjien kuulemisjärjestelmä sekä riippumattomat välitysviranomaiset, jotka ratkaisevat lentokenttien ja niiden käyttäjien välisiä kiistoja. Tällaiset ehdot ovat tarpeen, jotta voidaan taata syrjimättömät toimintaedellytykset taloudellisille toimijoille ja viime kädessä turvata kuluttajien edut.

Komissio välitti alkuperäisen ehdotuksen 29. tammikuuta 2007, ja parlamentti päätti ensimmäisen käsittelynsä yhteispäätösmenettelyllä 15. tammikuuta 2008. Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 23. kesäkuuta 2008. Yhteisessä kannassa oli otettu sanatarkasti tai sisällöllisesti huomioon 11 parlamentin 45 tarkistuksesta. Jotkin parlamentin tarkistuksista olivat myös käyneet turhiksi asioiden kehityksen sekä muun lainsäädännön hyväksymisen johdosta.

Yhteisessä kannassa huomioon otetut parlamentin huolenaiheet

Yksi tärkeimmistä kysymyksistä oli ehdotuksen soveltamisala. Komission alkuperäisellä ehdotuksella oli tarkoitus ottaa huomioon lentokentät, joiden vuotuinen liikennemäärä on yli miljoona matkustajaa. Näin myös pienemmät lentokentät olisivat kuuluneet soveltamisalaan, ja tämä olisi aiheuttanut lähes tuloksettoman hallinnollisen ja byrokraattisen taakan lentokentille, jotka eivät olleet mukana kilpailussa maantieteellisten ja rakenteellisten tekijöiden vuoksi. Parlamentin tarkistus, jolla soveltamisala rajataan yli viiden miljoonan matkustajan lentokenttiin, on hyväksytty yhteisessä kannassa. Direktiiviä sovelletaan kuitenkin kunkin jäsenvaltion suurimpaan lentokenttään matkustajamääristä riippumatta.

Neuvosto on tunnustanut, että lentoasemamaksujen mahdollisen eriyttämisen tulee perustua avoimiin, objektiivisiin ja selviin perusteisiin. Se on myös hyväksynyt viittauksen, jonka mukaan lentokenttien tulee toimia kustannustehokkaasti. Yhteisessä kannassa tehdään selväksi, että tulisi olla kansallinen riippumaton valvontaelin pelkkien alueellisten elinten asemesta, mikä vastaa parlamentin kantaa.

Parlamentti on myös saavuttanut yhteisessä kannassa tiukemman määritelmän sille, mitä tarkoitetaan "lentoasemaverkolla", jonka tulee olla saman hallintoelimen hoidossa.

Neuvosto on myös hyväksynyt, että tulisi sallia kannustimia uusien reittien avaamiseksi muita huonommassa asemassa oleville ja kaikkein syrjäisimmille alueille ja että samaa verkkoa palvelevien lentokenttien pitäjien soveltamien yhtäläisten maksujärjestelmien tulee perustua avoimiin kriteereihin.

Parlamentti on onnistunut saamaan ympäristökriteerit maksujen mukauttamisperusteeksi.

Tämän lisäksi maksut, joita peritään palvelujen tarjoamisesta vammaisille ja liikuntarajoitteisille matkustajille, jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, ja julkaistaan luettelo lentokentistä, joihin direktiiviä sovelletaan.

Neuvoston sitoumus

Vaikka parlamentin ensimmäisen käsittelyn keskeiset näkökohdat onkin sisällytetty neuvoston yhteiseen kantaan, neuvosto on kirjallisesti sitoutunut hyväksymään toisen erän parlamentin tarkistuksia, jos ne esitetään parlamentin toisessa käsittelyssä. Tämä seuraa esittelijän ja varjoesittelijöiden ja toisaalta neuvoston puheenjohtajavaltion välisiä kokouksia, joissa molempia osapuolia avustaa komissio. Esittelijä esittää nyt näitä tarkistuksia. Esittelijän mielestä nämä toisen käsittelyn tarkistukset yhdessä yhteisen kannan kanssa, jossa käsitellään edellä kuvattuja näkökohtia, riittäisivät asian saattamiseen päätökseen toisessa käsittelyssä, ja näin saataisiin aikaan direktiivi, joka täyttää tavoitteensa tavalla ja muodossa, jota parlamentti kannatti ensimmäisessä käsittelyssään. Siksi esittelijä kehottaa hyväksymään omat tarkistuksensa ja vain ne. Esittelijä ja varjoesittelijät katsovat, että näin saataisiin aikaan parempi tulos kuin lopulta saavutettaisiin pitkän sovittelumenettelyn avulla.

Ehdotetut tarkistukset yhteiseen kantaan

Yhteiseen kantaan esitetyt tarkistukset koskevat lentoasemainvestointien etukäteisrahoitusta ja etukäteisrahoituksen yhdistämistä ICAOn politiikkaan ja suojatoimien tarpeeseen. Näin tasapainotetaan keskenään lentoasemien tarve suunnitella etukäteisrahoitusta ja lentoyhtiöiden tarve saada asiaankuuluvat takeet. Samoja kaupunkiryhmiä palvelevien lentoasemien yhteisten maksujärjestelmien on oltava avoimia. Lentoasemien pitäjille ja riippumattomille valvontaviranomaisille asetetaan tiukkoja määräaikoja liittyen maksuja koskevien päätösten julkistamiseen väliaikainen päätös mukaan lukien. Lentoaseman pitäjän on julkistettava uudet maksut viimeistään kaksi kuukautta ennen niiden voimaantuloa, ja riippumattomalla valvontaviranomaisella on neljä viikkoa aikaa tehdä väliaikainen päätös ja neljä kuukautta, jota voidaan poikkeuksellisesti pidentää kuuteen kuukauteen, aikaa tehdä lopullinen päätöksensä valituksen vastaanottamisen jälkeen. Tämä vähentää osapuolten epävarmuutta.

Riippumattomien valvontaviranomaisten roolista maksujen tai maksujen enimmäistason hyväksymisessä tai määrittämisessä tulee pakollinen, kun riippumaton valvontaviranomainen katsoo kansallisen lainsäädännön mukaisesti, että lentoasemilla vallitsee tehokas kilpailu.

Lentoasemien pitäjien on ilmoitettava julkisten viranomaisten rahoitus tiloille ja palveluille, joihin liittyy maksuja, ja samoin on ilmoitettava kaikkien ehdotettujen merkittävien investointien vaikutus lentoaseman kapasiteettiin. Samoin säädetään riippumattoman valvontaviranomaisen tehtävien jakamisesta sen alaisuudessa toimiville viranomaisille tavalla, joka vastaa monien jäsenvaltioiden perustuslaillista rakennetta.

Päätelmät

Kun molemmat edellä mainitut seikat ratkaistaan tyydyttävällä tavalla niin, että taataan syrjimätön ja avoin kilpailu lentoasemilla, päästään kilpailun mahdollistavaan ympäristöön korostamatta liikaa lentoasemien asemaa lentoasemien käyttäjiin nähden tai asettamatta erilaisia liiketoimintamalleja käyttäviä lentoasemien käyttäjiä erilaiseen asemaan. Lentoasemien käyttäjille ehdotettu lainsäädäntö antaa nyt maksujen määrittämistä koskevan kehyksen, johon he voivat osallistua, joka on avoin ja joka mahdollistaa muutoksenhaun. Tämä tasapaino huomioon ottaen esittelijä suosittelee oheisia toisen käsittelyn tarkistuksia.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Lentoasemamaksut

Viiteasiakirjat

08332/2/2008 – C6-0259/2008 – 2007/0013(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

15.1.2008                     T6-0004/2008

Komission ehdotus

COM(2006)0820 - C6-0056/2007

Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

10.7.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

10.7.2008

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Ulrich Stockmann

15.7.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

9.9.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.10.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Seán Ó Neachtain, Brian Simpson, Ulrich Stockmann, Lars Wohlin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Zsolt László Becsey, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.10.2008