AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Tanács közös álláspontjáról a repülőtéri díjakról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre elfogadása tekintetében

8.10.2008 - (8332/2/2008 – C6‑0259/2008 – 2007/0013(COD)) - ***II

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Ulrich Stockmann

Eljárás : 2007/0013(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0375/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0375/2008
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról a repülőtéri díjakról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre elfogadása tekintetében

(8332/2/2008 – C6‑0259/2008 – 2007/0013(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (8332/2/2008 – C6–0259/2008)[1],

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2006)0820) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[2],

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6–0375/2008),

1.  jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

A Tanács közös álláspontja

2 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(2) A repülőtéri díjak alapvető összetevőinek és kialakításuk módjának szabályozására egységes keretet kell létrehozni, mivel annak hiányában a repülőtér-irányító szervezetek és a repülőterek használói közötti kapcsolatra vonatkozó alapvető követelmények betartása nem biztosított. E keret nem zárja ki annak lehetőségét, hogy egy tagállam meghatározza, milyen mértékben lehet figyelembe venni a repülőterek kereskedelmi tevékenységeiből származó bevételeket a repülőtéri díjak megállapítása során.

(2) A repülőtéri díjak alapvető összetevőinek és kialakításuk módjának szabályozására egységes keretet kell létrehozni, mivel annak hiányában a repülőtér-irányító szervezetek és a repülőterek használói közötti kapcsolatra vonatkozó alapvető követelmények betartása nem biztosított. E keret nem zárja ki annak lehetőségét, hogy egy tagállam meghatározza, hogy amennyiben igen, milyen mértékben lehet figyelembe venni a repülőterek kereskedelmi tevékenységeiből származó bevételeket a repülőtéri díjak megállapítása során.

Indokolás

Egyértelművé teszi, hogy a figyelembevétel nem kötelező.

Módosítás  2

A Tanács közös álláspontja

3 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(3) Ezt az irányelvet, mivel a kis repülőterek irányítása és finanszírozása nem igényli közösségi keretrendszer alkalmazását, a Közösségben található, bizonyos minimális méretet meghaladó repülőterekre, valamint az összes tagállamban a legmagasabb utasforgalommal rendelkező repülőtérre kell alkalmazni.

(3) Ezt az irányelvet, mivel a kis repülőterek irányítása és finanszírozása nem igényli közösségi keretrendszer alkalmazását, a Közösségben található, bizonyos minimális méretet meghaladó repülőterekre kell alkalmazni.

Indokolás

Az alábbi, 3. módosítással együttesen olvasandó.

Módosítás  3

A Tanács közös álláspontja

3 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

(3a) Továbbá olyan tagállamban, ahol egyetlen repülőtér sem éri el az ezen irányelv alkalmazásához szükséges minimális méretet, a legnagyobb utasforgalommal rendelkező repülőtér a tagállamba való belépés tekintetében olyan privilégiumot élvez, hogy ezen irányelv rendelkezéseit e repülőtér vonatkozásában kell alkalmazni a repülőtér-irányító szerv és a repülőtér használói közötti kapcsolat bizonyos alapelvei tiszteletben tartásának garantálása érdekében, különös tekintettel a díjak átláthatóságára és a repülőtér használói közötti megkülönböztetésmentességre.

Indokolás

Az irányelv alkalmazására negatív hatással lenne, ha hatálya nem terjedne ki egy tagállam legnagyobb repülőterére.

Módosítás  4

A Tanács közös álláspontja

5 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(5) A tagállamok forgalommegosztás céljából a repülőtér-irányító szervezetek számára engedélyezhetik, hogy az ugyanazon várost vagy konurbációt kiszolgáló repülőterekre azonos mértékű repülőtéri díjakat alkalmazzanak. Az e repülőterek közötti gazdasági transzfereknek meg kell felelniük a közösségi jognak.

(5) A tagállamok forgalommegosztás céljából a repülőtér-irányító szervezetek számára engedélyezhetik, hogy az ugyanazon várost vagy konurbációt kiszolgáló repülőterekre egységes és átlátható díjszabási rendszert alkalmazzanak. Az e repülőterek közötti gazdasági transzfereknek meg kell felelniük a közösségi jognak.

Indokolás

A díjaknak nem kell azonos mértékűnek lenniük, de a díjszabási rendszernek egységesnek és átláthatónak kell lennie. Nem lenne helyes azonos mértékű díjak alkalmazása, mivel azok nem függnének össze sem a költségekkel, sem pedig a biztosított szolgáltatások szintjével és létesítményekkel.

Módosítás  5

A Tanács közös álláspontja

10 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(10) A repülőtéri díjaknak megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük. A repülőtér-irányító szervezetek és a repülőterek használói közötti rendszeres konzultáció céljára kötelező eljárást kell kialakítani, amely bármely fél számára biztosítja a lehetőséget, hogy független felülvizsgálati szervhez forduljon, amennyiben a repülőtér használói valamely, a repülőtéri díjakra vagy a díjszabási rendszer módosítására vonatkozó határozattal szemben kifogást emelnek.

(10) A repülőtéri díjaknak megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük. A repülőtéri díjaknak megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük. A repülőtér-irányító szervezetek és a repülőterek használói közötti rendszeres konzultáció céljára kötelező eljárást kell kialakítani, amely bármely fél számára biztosítja a lehetőséget, hogy független felülvizsgálati hatósághoz forduljon, amennyiben a repülőtér használói valamely, a repülőtéri díjakra vagy a díjszabási rendszer módosítására vonatkozó határozattal szemben kifogást emelnek.

Indokolás

A „hatóság” megnevezés jobban tükrözi a végzendő feladatokat és a felelősségi kört.

Módosítás  6

A Tanács közös álláspontja

11 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(11) A pártatlan határozatok és ezen irányelv helyes és hatékony alkalmazásának biztosítása céljából minden tagállamban független felügyeleti szervet kell létrehozni. E szervnek a feladatai ellátásához szükséges minden erőforrással rendelkeznie kell a személyi állomány, a szakértelem és a pénzügyi eszközök tekintetében.

(11) A pártatlan határozatok és ezen irányelv helyes és hatékony alkalmazásának biztosítása céljából minden tagállamban független felügyeleti hatóságot kell létrehozni. A hatóságnak a feladatai ellátásához szükséges minden erőforrással rendelkeznie kell a személyi állomány, a szakértelem és a pénzügyi eszközök tekintetében.

Indokolás

A „hatóság” megnevezés jobban tükrözi a végzendő feladatokat és a felelősségi kört.

Módosítás  7

A Tanács közös álláspontja

14 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

(14a) A repülőtéri beruházások előfinanszírozása terén más-más rendszer működik a különböző tagállamokban. Azokban a tagállamokban, ahol előfordul előfinanszírozás, a tagállamoknak vagy repülőtereknek az ICAO-politikákat kell követniük vagy saját biztosítékokat kell meghatározniuk.

Indokolás

Egyértelmű biztosítékoknak kell lenniük ott, ahol előfordul előfinanszarozás.

Módosítás  8

A Tanács közös álláspontja

4 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(1) A tagállamok a repülőtér-hálózatok repülőtér-irányító szervezetei számára engedélyezhetik olyan egységes és átlátható repülőtéri díjszabási rendszer bevezetését, amely a repülőtér-hálózat egészére kiterjed.

A tagállamok a repülőtér-hálózatok repülőtér-irányító szervezetei számára engedélyezhetik olyan egységes és átlátható repülőtéri díjszabási rendszer bevezetését, amely a repülőtér-hálózat egészére kiterjed.

Módosítás  9

A Tanács közös álláspontja

4 cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(2) A tagállamok az ugyanazon várost vagy agglomerációt kiszolgáló repülőterek repülőtér-irányító szervezetei számára engedélyezhetik, hogy valamennyi érintett repülőtérre ugyanazt a repülőtéri díjmértéket alkalmazzák, feltéve hogy minden egyes repülőtér teljes mértékben megfelel az átláthatóságra vonatkozóan a 6. cikkben megállapított követelményeknek.

törölve

Indokolás

A díjaknak nem kell azonos mértékűnek lenniük, de a díjszabási rendszernek egységesnek és átláthatónak kell lennie. Nem lenne helyes azonos mértékű díjak alkalmazása, mivel azok nem függnének össze sem a költségekkel, sem pedig a biztosított szolgáltatások szintjével és létesítményekkel.

Módosítás  10

A Tanács közös álláspontja

4 a cikk (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

4a. cikk

 

Egységes díjszabási rendszer

 

A Bizottság tájékoztatását követően és a közösségi joggal összhangban, az ugyanazon várost vagy agglomerációt kiszolgáló repülőterek repülőtér-irányító szervezete számára engedélyezhetik egységes és átlátható díjszabási rendszer alkalmazását, feltéve hogy minden egyes repülőtér teljes mértékben megfelel a 6. cikkben az átláthatóságra vonatkozóan megállapított követelményeknek.

Indokolás

A díjaknak nem kell azonos mértékűnek lenniük, de a díjszabási rendszernek egységesnek és átláthatónak kell lennie. Nem lenne helyes azonos mértékű díjak alkalmazása, mivel azok nem függnének össze sem a költségekkel, sem pedig a biztosított szolgáltatások szintjével és létesítményekkel.

Módosítás  11

A Tanács közös álláspontja

5 cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, ha lehetséges, hogy a díjrendszert vagy a repülőtéri díjak szintjét érintő változások a repülőtér-irányító szervezet és a repülőtér használói között létrejött megegyezéssel valósuljanak meg. Ennek céljából a repülőtér-irányító szervezet minden, a repülőtér díjrendszerét vagy a repülőtéri díjak szintjét érintő módosításokra vonatkozó javaslatot a javasolt változtatások indokolásával együtt azok hatályba lépése előtt legalább négy hónappal benyújt a repülőtér használóinak, kivéve ha kivételes körülmények állnak fenn, amit a repülőtér használói felé meg kell indokolni, amely esetben ez az időszak nem lehet két hónapnál rövidebb. A repülőtér-irányító szervezet konzultációt folytat a repülőtér használóival a javasolt változtatások kapcsán, és véleményüket a végső döntéshozatal előtt számításba veszi. A repülőtér-irányító szervezet a döntését vagy ajánlását a hatálybalépés előtt ésszerű időn belül közzéteszi. A repülőtér-irányító szervezet a repülőtér használóinak álláspontjára figyelemmel megindokolja döntését abban az esetben, ha a javasolt változtatások kapcsán nem születik megállapodás a repülőtér-irányító szervezet és a repülőtér használói között.

(2) A tagállamok biztosítják, ha lehetséges, hogy a díjrendszert vagy a repülőtéri díjak szintjét érintő változások a repülőtér-irányító szervezet és a repülőtér használói között létrejött megegyezéssel valósuljanak meg. Ennek céljából a repülőtér-irányító szervezet minden, a repülőtér díjrendszerét vagy a repülőtéri díjak szintjét érintő módosításokra vonatkozó javaslatot a javasolt változtatások indokolásával együtt azok hatályba lépése előtt legalább négy hónappal benyújt a repülőtér használóinak, kivéve ha kivételes körülmények állnak fenn, amit a repülőtér használói felé meg kell indokolni. A repülőtér-irányító szervezet konzultációt folytat a repülőtér használóival a javasolt változtatások kapcsán, és véleményüket a végső döntéshozatal előtt számításba veszi. A repülőtér-irányító szervezet a döntését vagy ajánlását általában a hatálybalépés előtt legalább két hónappal közzéteszi. A repülőtér-irányító szervezet a repülőtér használóinak álláspontjára figyelemmel megindokolja döntését abban az esetben, ha a javasolt változtatások kapcsán nem születik megállapodás a repülőtér-irányító szervezet és a repülőtér használói között.

Indokolás

A javasolt díjak benyújtása és hatályba lépése közötti időtartam tekintetében rugalmasságra van szükség, amennyiben különleges körülmények merülnek fel. A határozatokat azonban a hatályba lépés előtt közzé kell tenni.

Módosítás  12

A Tanács közös álláspontja

5 cikk – 3 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben nézeteltérés merül fel a repülőtér-irányító szervezet által a repülőtéri díjakra vonatkozó döntés kapcsán, bármely fél kérhesse a 10. cikkben említett független felügyeleti szerv közbelépését, amely megvizsgálja a díjrendszert vagy a repülőtéri díjak szintjét érintő módosítások indoklását.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben nézeteltérés merül fel a repülőtér-irányító szervezet által a repülőtéri díjakra vonatkozó döntés kapcsán, bármely fél kérhesse a 10. cikkben említett független felügyeleti hatóság közbelépését, amely megvizsgálja a díjrendszert vagy a repülőtéri díjak szintjét érintő módosítások indoklását.

Indokolás

A „hatóság” megnevezés jobban tükrözi a végzendő feladatokat és a felelősségi kört.

Módosítás  13

A Tanács közös álláspontja

5 cikk – 4 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(4) Amennyiben a repülőtér-irányító szervezet által megállapított repülőtéri díjak rendszerét vagy szintjét érintő módosítás a független felügyeleti szerv elé kerül, a módosítás addig nem léphet hatályba, amíg az említett szerv meg nem vizsgálta az ügyet. A független felügyeleti szerv időközi határozatot hozhat a repülőtéri díjak módosításának hatálybalépéséről.

(4) Amennyiben a repülőtér-irányító szervezet által megállapított repülőtéri díjak rendszerét vagy szintjét érintő módosítás a független felügyeleti hatóság elé kerül, a módosítás addig nem léphet hatályba, amíg az említett szerv meg nem vizsgálta az ügyet. A független felügyeleti hatóság, az ügyről való értesítést követően négy héten belül időközi határozatot hozhat a repülőtéri díjak módosításának hatálybalépéséről, amennyiben a végleges határozat nem születik meg e határidőn belül.

Indokolás

A „hatóság” megnevezés jobban tükrözi a végzendő feladatokat és a felelősségi kört. Az időközi határozatok meghozatalára ésszerű határidőt kell szabni.

Módosítás  14

A Tanács közös álláspontja

5 cikk – 5 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(5) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy nem alkalmazzák a (3) és (4) bekezdéseket azon repülőtereket érintő díjrendszer- vagy díjszint módosításokkal kapcsolatban, amelyekre vonatkozóan gazdasági felügyeleti eljárást vezettek be. A gazdasági felügyeleti eljárás keretében hozott intézkedések megegyezhetnek az 1. cikk (5) bekezdésében említettekkel. Ha ezek az intézkedések magukban foglalják a repülőtéri díjak rendszerének vagy szintjének jóváhagyását, ezeket az ezen irányelv alkalmazásában ilyenként kinevezett vagy létrehozott független felügyeleti szervvel azonos szervnek kell jóváhagynia.

(5) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy nem alkalmazzák a (3) és (4) bekezdéseket azon repülőtereket érintő díjszint- vagy díjstruktúra-módosításokkal kapcsolatban, amelyek esetében:

 

a) a nemzeti jogszabályok szerint kötelező eljárás vonatkozik a repülőtéri díjak vagy maximális szintjük 10. cikkben említett hatóság általi meghatározására vagy hagyja jóvá; vagy

 

b) a nemzeti jogszabályok szerint kötelező eljárás vonatkozik arra, hogy a 10. cikkben említett hatóság rendszeresen vagy érdekelt felek általi felkérésekre megvizsgálja, hogy az ilyen repülőterek hatékony versenynek vannak-e kitéve. Amennyiben e vizsgálat azt igazolja, a tagállam úgy határoz, hogy a repülőtéri díjakat vagy maximális szintjüket a 10. cikkben említett hatóság határozza meg vagy hagyja jóvá. Ez a határozat egészen addig alkalmazandó, ameddig az ugyanezen hatóság által végzett vizsgálat alapján szükséges. A tagállamok által az e bekezdés céljaira alkalmazott eljárásoknak, feltételeknek és kritériumoknak relevánsnak, objektívnek, megkülönböztetésmentesnek és átláthatónak kell lenniük.

Indokolás

E módosítás biztosítja, hogy vagy nemzeti kötelező eljárás vonatkozzon a repülőtéri díjak meghatározására, vagy kötelező eljárás vonatkozzon rendszeres felülvizsgálatukra azon tagállamokban, amelyek úgy határoznak, hogy nem fordulnak független felügyeleti hatósághoz, hogy az hozzon döntést vitás esetekben a díjak szintjén.

Módosítás  15

A Tanács közös álláspontja

6 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

da) azon létesítmények és szolgáltatások állami hatóságoktól kapott finanszírozása, amelyekre a repülőtéri díjak vonatkoznak;

Indokolás

Erre a közpénzekből érkező finanszírozás tisztázása érdekében van szükség.

Módosítás  16

A Tanács közös álláspontja

6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

f) a repülőtér infrastruktúrájának és berendezésének használata egy adott időszak során.

f) a repülőtér infrastruktúrájának és berendezésének használata egy adott időszak során; valamint

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás  17

A Tanács közös álláspontja

6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

fa) a javasolt jelentős beruházások várható következménye a repülőtér-kapacitásra gyakorolt hatásuk tekintetében.

Indokolás

Erre az átláthatóság és annak érdekében van szükség, hogy az érdekeltek megfelelő döntéseket tudjanak hozni.

Módosítás  18

A Tanács közös álláspontja

9 cikk – cím

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

Testre szabott szolgáltatások

Szolgáltatások differenciálása

Indokolás

A cikk céljait jobban kifejező megfogalmazás.

Módosítás  19

A Tanács közös álláspontja

9 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak lehetővé tételére, hogy a repülőtér-irányító szervezet bizonyos repülőtéri szolgáltatások, terminálok vagy terminálrészek minőségét és használati körét módosítsa abból a célból, hogy testre szabott szolgáltatásokat nyújthasson, vagy hogy egyes terminálokat vagy terminálrészeket különleges használatra tarthasson fenn. A repülőtéri díjak rendszere vagy szintje eltérő lehet az adott szolgáltatások minőségétől, használati körétől, költségeitől vagy bármely egyéb objektív indokolástól függően. A repülőtér-irányító szervezetek továbbra is szabadon meghatározhatják az ilyen eltérő repülőtéri díjakat.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak lehetővé tételére, hogy a repülőtér-irányító szervezet bizonyos repülőtéri szolgáltatások, terminálok vagy terminálrészek minőségét és használati körét módosítsa abból a célból, hogy testre szabott szolgáltatásokat nyújthasson, vagy hogy egyes terminálokat vagy terminálrészeket különleges használatra tarthasson fenn. A repülőtéri díjak szintje eltérő lehet az adott szolgáltatások minőségétől, használati körétől, költségeitől vagy bármely egyéb objektív és átlátható indokolástól függően. A repülőtér használói közötti megkülönböztetésmentességről szóló 3. cikk sérelme nélkül, a repülőtér-irányító szervezetek továbbra is szabadon meghatározhatják az ilyen eltérő repülőtéri díjakat.

Indokolás

Az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség hangsúlyozása érdekében van erre szükség.

Módosítás  20

A Tanács közös álláspontja

9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

Ha több repülőtér-használó tart igényt a testre szabott szolgáltatásokra és/vagy a különleges terminál vagy terminálrész használatára, mint amennyit a kapacitás korlátai lehetővé tesznek, a hozzáférésről releváns, objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kell határozni. Ezeket a kritériumokat a repülőtér-irányító szervezet állapíthatja meg, és a tagállamok előírhatják, hogy azok a független felügyeleti szerv általi jóváhagyás tárgyát képezzék.

Ha több repülőtér-használó tart igényt a testre szabott szolgáltatásokra és/vagy a különleges terminál vagy terminálrész használatára, mint amennyit a kapacitás korlátai lehetővé tesznek, a hozzáférésről releváns, objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kell határozni. Ezeket a kritériumokat a repülőtér-irányító szervezet állapíthatja meg, és a tagállamok előírhatják, hogy azok a független felügyeleti hatóság általi jóváhagyás tárgyát képezzék.

Indokolás

A „hatóság” megnevezés jobban tükrözi a végzendő feladatokat és a felelősségi kört.

Módosítás  21

A Tanács közös álláspontja

10 cikk – cím

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

Független felügyeleti szerv

Független felügyeleti hatóság

Indokolás

A „hatóság” megnevezés jobban tükrözi a végzendő feladatokat és a felelősségi kört.

Módosítás  22

A Tanács közös álláspontja

10 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(1) A tagállamok az ezen irányelvnek való megfelelés és legalább az 5. cikkben előírt feladatok ellátása céljából hozott intézkedések helyes alkalmazásának biztosítására egy független szervet jelölnek ki vagy hoznak létre nemzeti független felügyeleti szervükként. Ez a szerv megegyezhet a tagállam által az 1. cikk (5) bekezdésében említett kiegészítő szabályozó intézkedések alkalmazásával – azaz például a díjkiszabási rendszernek és/vagy a repülőtéri díjak szintjének jóváhagyásával – megbízott szervvel, feltéve hogy megfelel az e cikk (2) bekezdésében előírt követelményeknek.

(1) A tagállamok az ezen irányelvnek való megfelelés és legalább az 5. cikkben előírt feladatok ellátása céljából hozott intézkedések helyes alkalmazásának biztosítására egy független hatóságot jelölnek ki vagy hoznak létre nemzeti független felügyeleti hatóságukként. Ez a hatóság megegyezhet a tagállam által az 1. cikk (5) bekezdésében említett kiegészítő szabályozó intézkedések alkalmazásával – azaz például a díjkiszabási rendszernek és/vagy a repülőtéri díjak szintjének jóváhagyásával – megbízott szervvel, feltéve hogy megfelel az e cikk (2) bekezdésében előírt követelményeknek.

Indokolás

A „hatóság” megnevezés jobban tükrözi a végzendő feladatokat és a felelősségi kört.

Módosítás  23

A Tanács közös álláspontja

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

 

(1a) A nemzeti jogszabályokkal összhangban, ezen irányelv rendelkezései nem gátolhatják, hogy a független felügyeleti hatóság, saját felügyelete és teljes felelőssége mellett, ezen irányelv végrehajtását más független felügyeleti hatóságoknak delegálja, feltéve, hogy a végrehajtás ugyanolyan szabályszerűen történik.

Indokolás

A módosítás megerősíti, hogy lesz egy független felügyeleti hatóság, ugyanakkor figyelembe veszi egyes tagállamok alkotmányos és közigazgatási felépítését.

Módosítás  24

A Tanács közös álláspontja

10 cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(2) A tagállamok azzal szavatolják a független felügyeleti szerv függetlenségét, hogy jogilag megkülönböztetik és működésében függetlenítik minden repülőtér-irányító szervezettől és légi fuvarozótól. Azok a tagállamok, amelyek repülőterek, repülőtér-irányító szervezetek vagy légi fuvarozók tulajdonosai, illetve repülőtér-irányító szervezetek vagy légi fuvarozók irányítási jogával bírnak, gondoskodnak arról, hogy az ilyen tulajdonjog vagy irányítási jog gyakorlásához fűződő feladatokat ne a független felügyeleti szerv lássa el. A tagállamok biztosítják, hogy a független felügyeleti szerv pártatlanul és átlátható módon gyakorolja hatáskörét.

(2) A tagállamok azzal szavatolják a független felügyeleti hatóság függetlenségét, hogy jogilag megkülönböztetik és működésében függetlenítik minden repülőtér-irányító szervezettől és légi fuvarozótól. Azok a tagállamok, amelyek repülőterek, repülőtér-irányító szervezetek vagy légi fuvarozók tulajdonosai, illetve repülőtér-irányító szervezetek vagy légi fuvarozók irányítási jogával bírnak, gondoskodnak arról, hogy az ilyen tulajdonjog vagy irányítási jog gyakorlásához fűződő feladatokat ne a független felügyeleti hatóság lássa el. A tagállamok biztosítják, hogy a független felügyeleti hatóság pártatlanul és átlátható módon gyakorolja hatáskörét.

Indokolás

A „hatóság” megnevezés jobban tükrözi a végzendő feladatokat és a felelősségi kört.

Módosítás  25

A Tanács közös álláspontja

10 cikk – 3 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal a független felügyeleti szerv nevét és címét, ráruházott feladat- és felelősségi körét, valamint a (2) bekezdésnek való megfelelés érdekében hozott intézkedéseket.

(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal a független felügyeleti hatóság nevét és címét, ráruházott feladat- és felelősségi körét, valamint a (2) bekezdésnek való megfelelés érdekében hozott intézkedéseket.

Indokolás

A „hatóság” megnevezés jobban tükrözi a végzendő feladatokat és a felelősségi kört.

Módosítás  26

A Tanács közös álláspontja

10 cikk – 4 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(4) A tagállamok létrehozhatnak egy finanszírozási mechanizmust a független felügyeleti szerv számára, amely a repülőtér használóit és a repülőtér-irányító szervezeteket terhelő díj felszámítását is magában foglalhatja.

(4) A tagállamok létrehozhatnak egy finanszírozási mechanizmust a független felügyeleti hatóság számára, amely a repülőtér használóit és a repülőtér-irányító szervezeteket terhelő díj felszámítását is magában foglalhatja.

Indokolás

A „hatóság” megnevezés jobban tükrözi a végzendő feladatokat és a felelősségi kört.

Módosítás  27

A Tanács közös álláspontja

10 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

A tagállamok az 5. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül a független felügyeleti hatóság tekintetében biztosítják, hogy az 5. cikk (3) bekezdésében említett nézeteltéréseket illetően, a repülőtéri díjak rendszerére vagy szintjére – beleértve a szolgáltatások minőségét – vonatkozó intézkedésekre sor kerüljön az alábbiak érdekében:

A tagállamok biztosítják, hogy az 5. cikk (3) bekezdésében említett nézeteltéréseket illetően intézkedésekre kerül sor az alábbiak érdekében:

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás  28

A Tanács közös álláspontja

10 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

b) a nézeteltérések független felügyeleti szerv elé vitelére vonatkozó feltételek meghatározása. A szerv elutasíthatja különösen az olyan panaszokat, amelyekhez nem fűztek kellő indokolást vagy megfelelő dokumentációt;

b) a nézeteltérések független felügyeleti hatóság elé vitelére vonatkozó feltételek meghatározása. A hatóság elutasítja különösen az olyan panaszokat, amelyekről úgy véli, hogy nem fűztek hozzájuk kellő indokolást vagy megfelelő dokumentációt; valamint

Indokolás

A „hatóság” megnevezés jobban tükrözi a végzendő feladatokat és a felelősségi kört.

Módosítás  29

A Tanács közös álláspontja

10 cikk – 6 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(6) A repülőtéri díjak rendszerének vagy szintjének módosítására a 4. cikk szerint adott indokolás vizsgálatakor az érintett felek biztosítják a független felügyeleti szerv számára azokat az információkat, amelyek határozata meghozatalához szükségesek, és a felügyeleti szerv e célból köteles konzultálni az érintett felekkel. Határozatát a lehető legrövidebb időn belül, de minden esetben legalább a panasz kézhezvételétől számított hat hónapon belül kell meghoznia. A független felügyeleti szerv határozatai kötelező érvényűek, a tagállamokban esetlegesen alkalmazandó parlamenti vagy bírósági felülvizsgálat sérelme nélkül.

(6) A repülőtéri díjak rendszerének vagy szintjének módosítására a 4. cikk szerint adott indokolás vizsgálatakor az érintett felek biztosítják a független felügyeleti hatóság számára azokat az információkat, amelyek határozata meghozatalához szükségesek, és a felügyeleti szerv e célból köteles konzultálni az érintett felekkel. Az 5. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, végleges határozatát a lehető legrövidebb időn belül, de minden esetben az ügy elé tárását követően négy hónapon belül kell meghoznia. Kivételes és alaposan indokolt esetekben ez az időszak két hónappal meghosszabbítható. Kivételes és alaposan indokolt esetekben ez az időszak két hónappal meghosszabbítható. A független felügyeleti hatóság határozatai kötelező érvényűek, a tagállamokban esetlegesen alkalmazandó parlamenti vagy bírósági felülvizsgálat sérelme nélkül.

Indokolás

E módosítás csökkenti a bizonytalan időszakot az érdekeltek számára, de kivételes körülményekre is kitér.

Módosítás  30

A Tanács közös álláspontja

10 cikk – 7 bekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

(7) A független felügyeleti szerv éves jelentést tesz közzé tevékenységeiről.

(7) A független felügyeleti hatóság éves jelentést tesz közzé tevékenységeiről.

Indokolás

A „hatóság” megnevezés jobban tükrözi a végzendő feladatokat és a felelősségi kört.

Módosítás  31

A Tanács közös álláspontja

12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja

Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek *…-ig megfeleljenek. Ezekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek *…-ig megfeleljenek. Ezekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

* HL: ezen irányelv hatálybalépését követő 36 hónap.

* HL: ezen irányelv hatálybalépését követő 24 hónap.

Indokolás

36 hónap túl hosszú idő lenne az irányelv hatályba lépéséig.

INDOKOLÁS

Bevezetés

A javasolt irányelv célja, hogy közös elveket határozzon meg a repülőtéri díjak közösségi repülőtereken történő felszámítására vonatkozóan. Ez tisztességes és átlátható versenyfeltételeket teremtene a megkülönböztetésmentesség elvének bevezetésével arra az esetre, amikor a díjakat használókra szabják ki. A javaslat egyeztetési rendszert is létrehoz a repülőtér használói számára, valamint független választottbírói hatóságot a repülőterek és használóik közötti viták megoldására. Mindez a gazdasági szereplők számára az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez, és végső soron a fogyasztók érdekei védelméhez szükséges.

A Bizottság az eredeti javaslatot 2007. január 29-én továbbította, és a Parlament 2008. január 15-én zárta le az első olvasatot az együttdöntési eljárás keretében. A Tanács 2008. június 23-án fogadta el közös álláspontját. A Parlament 45 módosítása közül a közös álláspontba szó szerint vagy tartalmában 11 került beillesztésre. Ugyanakkor egyes fejlemények és egyéb jogszabályok elfogadása miatt néhány parlamenti módosítás feleslegessé vált.

A közös álláspontban tükröződő parlamenti aggályok

Az egyik fő aggály a javaslat hatálya volt. A kezdeti bizottsági javaslat a hatályt ki kívánta terjeszteni a több mint 1 milliós utasforgalmat bonyolító repülőterekre. Tehát kisebb repülőtereket is érintett volna, szükségtelen adminisztratív és bürokratikus terheket róva olyan repülőterekre, amelyek földrajzi vagy strukturális okok miatt nem részesei a versenynek. A közös álláspontban elfogadták a Parlament módosítását, mely szerint a hatályt csak az 5 milliónál nagyobb utasforgalmat bonyolító repülőterekre terjesztik ki. Mindenesetre az irányelv hatálya az utasszámtól függetlenül az egyes tagállamok legnagyobb repülőtereire mindenképpen kiterjed.

A Tanács elismerte, hogy a repülőtéri díjak differenciálásának átlátható, objektív és világos kritériumokon kell alapulnia. Hivatkozást fogadott el azzal kapcsolatban is, hogy a repülőtereknek költséghatékony módon kell működniük. A közös álláspont a Parlament állásfoglalásával összhangban egyértelművé teszi, hogy csupán regionális szervek helyett nemzeti független felügyeleti szervekre van szükség.

A Parlament a közös álláspontban konkrétabb meghatározást ért el azzal kapcsolatban, hogy mi értendő „repülőtéri hálózat” alatt, amelyet ugyanazon irányító szervezetnek kell működtetnie.

A Tanács azt is elfogadta, hogy ösztönözni kell a hátrányos helyzetű és a legkülső régiókba irányuló új útvonalakat, valamint azt, hogy az ugyanazon hálózatot kiszolgáló repülőterek irányító szervezetei által alkalmazott egységes díjszabási rendszernek átlátható kritériumokon kell alapulnia.

A Parlament elérte, hogy a díjak eltérésének indokaként környezetvédelmi kritériumokat is figyelembe vegyenek.

Továbbá, a fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyeknek nyújtott szolgáltatásnyújtás díjai nem esnek az irányelv hatálya alá, valamint közzéteszik azon repülőterek listáját, amelyek esetében alkalmazandó az irányelv.

A Tanács további elkötelezettsége

A Parlament első olvasatának a tanácsi közös álláspontban foglalt érdemi vonatkozásai mellett, a Tanács hivatalos, írásos kötelezettségvállalást tett arra nézve, hogy további parlamenti módosításokat fogad el, ha azokat a második olvasat során benyújtják. Ez az előadó és a társjelentéstevők, valamint a Tanács elnöksége között, a Bizottság támogatásával zajló tárgyalássorozat eredménye. Az előadó ezennel előterjeszti e módosításokat. Az előadó véleménye szerint a második olvasat során előterjesztett módosítások és a fent körvonalazott vonatkozásokkal foglalkozó közös állásponttal együtt elegendő lenne a dosszié második olvasatban való lezárásához, és olyan irányelvet eredményezne, amely a Parlament által az első olvasatban preferált módon felel meg a célkitűzéseknek. Az előadó ezért sürgeti a módosítások – és csak az ő módosításai – elfogadását. Ő és a társjelentéstevők úgy vélik, hogy ez jobb eredményre vezetne annál, mint amit egy hosszadalmas egyeztetési eljárás végén lehetne elérni.

A közös álláspont módosítására irányuló javaslatok

A közös álláspont módosítására irányuló javaslatok foglalkoznak a repülőtéri beruházások előfinanszírozásával, és az előfinanszírozást ICAO-politikákhoz vagy biztosítékokhoz kötik. Ez egyensúlyt teremt a között, hogy a repülőtereknek meg kell tervezniük az előfinanszírozást, a légitársaságoknak pedig biztosítékra van szükségük. Az azonos konurbációt kiszolgáló repülőterek egységes repülőtéri díjrendszerének átláthatónak kell lennie. A javaslat a díjakról hozott határozatokra, beleértve az időközi határozatokra vonatkozóan szigorú határidőt szabnak meg a repülőtér-irányító szervezetek és a független felügyeleti hatóságok számára. Az irányító szervezetnek az új díjakat legalább két hónappal hatályba lépésük előtt közzé kell tennie, a független felügyeleti hatóságoknak pedig négy hónapja van arra, hogy időközi határozatot hozzanak, és szintén négy hónapja – kivételes esetekben hatra hosszabbítható – a panasz kézhezvételét követő végső határozat meghozatalára. Ez csökkenti a bizonytalanságot az érdekeltek számára.

A független felügyeleti hatóságoknak a díjak vagy maximális díjak jóváhagyásában vagy meghatározásában való közreműködése kötelező minden olyan esetben, amikor a nemzeti jogszabályok szerint a független felügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a repülőterek hatékony versenynek vannak kitéve.

Az állami hatóságoktól kapott finanszírozást azon létesítmények vagy szolgáltatások tekintetében, amelyekre a repülőtéri díjak vonatkoznak, repülőtér-irányító szervezeteknek nyilvánosságra kell hozniuk, csakúgy mint a jelentős beruházások eredményét a repülőtér-kapacitásra gyakorolt hatás tekintetében. A javaslat rendelkezik a feladatok a független felügyeleti hatóság felelőssége melletti alhatóságoknak való delegálásáról is, hogy tükrözze számos tagállam alkotmányos kereteit.

Összegzés

A fentiek figyelembe vételével elérhető a versenykörnyezetben zajló, tisztességes és átlátható verseny a repülőtereken, a használókkal szemben a repülőterek, illetve a más üzleti modelleket használókkal szemben a repülőtér-használók iránti indokolatlan részlehajlás nélkül. A javasolt jogszabály a repülőtér-használók számára őket is bevonó keretet teremt a díjak megállapítása tekintetében, továbbá átlátható és fellebbezést is lehetővé tesz. Erre az egyensúlyra tekintettel az előadó a második olvasatban a mellékelt módosításokat javasolja.

ELJÁRÁS

Cím

Repülőtéri díjak

Hivatkozások

08332/2/2008 – C6-0259/2008 – 2007/0013(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma – P-szám

15.1.2008                     T6-0004/2008

A Bizottság javaslata

COM(2006)0820 - C6-0056/2007

A közös álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

10.7.2008

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

10.7.2008

Előadó(k)

A kijelölés dátuma

Ulrich Stockmann

15.7.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.9.2008

 

 

 

Elfogadás dátuma

7.10.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Seán Ó Neachtain, Brian Simpson, Ulrich Stockmann, Lars Wohlin

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Zsolt László Becsey, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs