ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczący wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat lotniskowych

8.10.2008 - (8332/2/2008 – C6‑0259/2008 – 2007/0013(COD)) - ***II

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Ulrich Stockmann

Procedura : 2007/0013(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0375/2008

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczący wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat lotniskowych

(8332/2/2008 – C6‑0259/2008 – 2007/0013(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (08332/2/2008 – C6‑0259/2008)[1],

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu[2] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0820),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A6‑0375/2008),

1.  zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 2 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(2) Niezbędne jest stworzenie wspólnych ram określających najważniejsze elementy opłat lotniskowych oraz sposób ich ustalania, ponieważ przy braku takich ram mogą nie być spełnione podstawowe wymogi w stosunkach między zarządzającymi portami lotniczymi a użytkownikami tych portów. Ramy te nie powinny pozbawiać państw członkowskich możliwości ustalenia zakresu, w jakim dochody z działalności handlowej danego portu bierze się pod uwagę przy ustalaniu opłat lotniskowych.

(2) Niezbędne jest stworzenie wspólnych ram określających najważniejsze elementy opłat lotniskowych oraz sposób ich ustalania, ponieważ przy braku takich ram mogą nie być spełnione podstawowe wymogi w stosunkach między zarządzającymi portami lotniczymi a użytkownikami tych portów. Ramy te nie powinny pozbawiać państw członkowskich możliwości ustalenia, czy i w jakim zakresie dochody z działalności handlowej danego portu bierze się pod uwagę przy ustalaniu opłat lotniskowych.

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że działanie to nie jest obowiązkowe.

Poprawka  2

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 3 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(3) Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do znajdujących się we Wspólnocie portów lotniczych powyżej określonej wielkości, ponieważ zarządzanie małymi portami lotniczymi i finansowanie ich działalności nie wymaga stosowania ram wspólnotowych, a także do portu lotniczego o największym ruchu pasażerskim w każdym państwie członkowskim.

(3) Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do znajdujących się we Wspólnocie portów lotniczych powyżej określonej wielkości, ponieważ zarządzanie małymi portami lotniczymi i finansowanie ich działalności nie wymaga stosowania ram wspólnotowych.

Uzasadnienie

Należy czytać w powiązaniu z poprawką 3 poniżej.

Poprawka  3

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

(3a) Ponadto w państwie członkowskim, w którym żaden port lotniczy nie jest na tyle duży, by możliwe było zastosowanie niniejszej dyrektywy, przywilej stanowienia punktu wjazdu do tego państwa członkowskiego przysługuje portowi lotniczemu o największym ruchu pasażerskim, przez co konieczne jest zastosowanie wobec tego portu lotniczego przepisów niniejszej dyrektywy, aby zagwarantować przestrzeganie pewnych podstawowych zasad w stosunkach między organem zarządzającym a użytkownikami portu lotniczego, szczególnie w odniesieniu do przejrzystości opłat oraz niedyskryminacji użytkowników portów lotniczych.

Uzasadnienie

Niewłączenie w zakres dyrektywy największego portu lotniczego w danym państwie członkowskim byłoby ze szkodą dla funkcjonowania tej dyrektywy.

Poprawka  4

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 5 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(5) Ze względu na rozkład ruchu państwo członkowskie powinno mieć możliwość zezwolenia zarządzającemu kilkoma portami lotniczymi, obsługującymi to samo miasto lub konurbację na stosowanie tego samego poziomu opłat lotniskowych. Transfery ekonomiczne między tymi portami lotniczymi powinny być zgodne z właściwym prawem wspólnotowym.

(5) Ze względu na rozkład ruchu państwo członkowskie powinno mieć możliwość zezwolenia zarządzającemu kilkoma portami lotniczymi, obsługującymi to samo miasto lub konurbację na stosowanie wspólnego i przejrzystego systemu opłat lotniskowych. Transfery ekonomiczne między tymi portami lotniczymi powinny być zgodne z właściwym prawem wspólnotowym.

Uzasadnienie

Nie trzeba wprowadzać takiego samego poziomu opłat, lecz system opłat musi być wspólny i przejrzysty. Taka sama wysokość opłat nie byłaby właściwa, ponieważ opłaty nie byłyby uzależnione od kosztów, dostępnego poziomu usług lub udogodnień.

Poprawka  5

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 10 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(10) Opłaty lotniskowe powinny być niedyskryminacyjne. Należy wprowadzić obowiązkową procedurę regularnych konsultacji pomiędzy zarządzającymi portami lotniczymi a użytkownikami tych portów, w ramach której każda ze stron miałaby możliwość odwołania się do niezależnego organu nadzorującego w przypadku zakwestionowania przez użytkowników portu lotniczego decyzji w sprawie opłat lotniskowych lub zmiany systemu pobierania tych opłat.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  6

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 11 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(11) W celu zapewnienia bezstronności podejmowanych decyzji oraz prawidłowego i skutecznego stosowania niniejszej dyrektywy w każdym państwie członkowskim powinien zostać powołany niezależny organ nadzorujący. Organ ten powinien posiadać wszelkie zasoby niezbędne do realizacji swoich zadań, takie jak kadra, wiedza specjalistyczna i środki finansowe.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  7

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

(14a) Państwa członkowskie posiadają różne systemy wstępnego finansowania inwestycji w porty lotnicze. W państwach członkowskich, w których istnieje możliwość wstępnego finansowania, państwa członkowskie lub porty lotnicze powinny odnieść się do polityki ICAO lub ustanowić własne zabezpieczenia.

Uzasadnienie

W przypadku wstępnego finansowania muszą istnieć jednoznaczne zabezpieczenia.

Poprawka  8

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 4 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą zezwolić zarządzającemu siecią portów lotniczych na wprowadzenie wspólnego przejrzystego systemu opłat lotniskowych obejmującego sieć portów lotniczych.

Państwa członkowskie mogą zezwolić zarządzającemu siecią portów lotniczych na wprowadzenie wspólnego przejrzystego systemu opłat lotniskowych obejmującego sieć portów lotniczych.

Poprawka  9

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 4 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić, aby zarządzający kilkoma portami lotniczymi, obsługującymi to samo miasto lub konurbację, stosował tę samą wysokość opłat lotniskowych w odniesieniu do wszystkich tych portów, pod warunkiem że w każdym z tych portów lotniczych przestrzegane są wymagania dotyczące przejrzystości, o których mowa w art. 6.

skreślony

Uzasadnienie

Nie trzeba wprowadzać takiego samego poziomu opłat, lecz system opłat musi być wspólny i przejrzysty. Taka sama wysokość opłat nie byłaby właściwa, ponieważ opłaty nie byłyby uzależnione od kosztów, dostępnego poziomu usług lub udogodnień.

Poprawka  10

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 4 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Wspólne systemy opłat

 

Po poinformowaniu Komisji oraz zgodnie z prawem wspólnotowym państwa członkowskie mogą zezwolić zarządzającemu portami lotniczymi na zastosowanie wspólnego i przejrzystego systemu opłat w portach lotniczych obsługujących to samo miasto lub konurbację, pod warunkiem, że w każdym z tych portów lotniczych przestrzegane są wymagania dotyczące przejrzystości, o których mowa w art. 6.

Uzasadnienie

Nie trzeba wprowadzać takiego samego poziomu opłat, lecz system opłat musi być wspólny i przejrzysty. Taka sama wysokość opłat nie byłaby właściwa, ponieważ opłaty nie byłyby uzależnione od kosztów, dostępnego poziomu usług lub udogodnień.

Poprawka  11

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 5 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, w miarę możliwości, wprowadzanie zmian systemu opłat lotniskowych lub wysokości opłat w drodze porozumienia pomiędzy zarządzającym portem lotniczym a użytkownikami portu lotniczego. W tym celu zarządzający portem lotniczym przedkłada użytkownikom portu lotniczego wszelkie propozycje zmian systemu opłat lotniskowych lub ich wysokości wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian nie później niż na cztery miesiące przed ich wejściem w życie, chyba że występują wyjątkowe okoliczności, których uzasadnienie przedstawia się użytkownikom portu lotniczego, w którym to przypadku okres ten nie może być krótszy niż dwa miesiące. Zarządzający danym portem lotniczym organizuje konsultacje w sprawie proponowanych zmian z udziałem użytkowników portu lotniczego i uwzględnia ich opinie przed podjęciem decyzji. Zarządzający portem lotniczym publikuje podjętą decyzję lub zalecenie w rozsądnym terminie przed jej wejściem w życie. W przypadku gdy pomiędzy zarządzającym portem lotniczym a użytkownikami nie zostało osiągnięte porozumienie w sprawie proponowanych zmian, zarządzający portem lotniczym uzasadnia swoją decyzję, uwzględniając opinie wyrażone przez użytkowników portu lotniczego.

2. Państwa członkowskie zapewniają, w miarę możliwości, wprowadzanie zmian systemu opłat lotniskowych lub wysokości opłat w drodze porozumienia pomiędzy zarządzającym portem lotniczym a użytkownikami portu lotniczego. W tym celu zarządzający portem lotniczym przedkłada użytkownikom portu lotniczego wszelkie propozycje zmian systemu opłat lotniskowych lub ich wysokości wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian nie później niż na cztery miesiące przed ich wejściem w życie, chyba że występują wyjątkowe okoliczności, których uzasadnienie przedstawia się użytkownikom portu lotniczego. Zarządzający danym portem lotniczym organizuje konsultacje w sprawie proponowanych zmian z udziałem użytkowników portu lotniczego i uwzględnia ich opinie przed podjęciem decyzji. Zarządzający portem lotniczym zwykle publikuje podjętą decyzję lub zalecenie nie później niż dwa miesiące przed jej wejściem w życie. W przypadku, gdy pomiędzy zarządzającym portem lotniczym a użytkownikami nie zostało osiągnięte porozumienie w sprawie proponowanych zmian, zarządzający portem lotniczym uzasadnia swoją decyzję, uwzględniając opinie wyrażone przez użytkowników portu lotniczego.

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba elastyczności w odniesieniu do wymaganego okresu między przedłożeniem propozycji opłat oraz jej wejściem w życie w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności. Niemniej jednak decyzje powinny zwykle być publikowane dwa miesiące przed ich wejściem w życie.

Poprawka  12

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 5 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

3. W przypadku sporu w sprawie decyzji o opłatach lotniskowych podjętej przez zarządzającego portem lotniczym państwa członkowskie zapewniają każdej ze stron możliwość ubiegania się o interwencję niezależnego organu nadzorującego, o którym mowa w art. 10, który weryfikuje zasadność zmian systemu opłat lotniskowych lub ich wysokości.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  13

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 5 – ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

4. Zmiana struktury lub wysokości opłat lotniskowych wprowadzona przez zarządzającego portem lotniczym – o ile została zakwestionowana przed niezależnym organem nadzorującym – nie może wejść w życie przed rozpatrzeniem sprawy przez ten organ. Niezależny organ nadzorujący może podjąć tymczasową decyzję o wprowadzeniu w życie zmiany opłat lotniskowych.

4. Zmiana struktury lub wysokości opłat lotniskowych wprowadzona przez zarządzającego portem lotniczym – o ile została zakwestionowana przed niezależnym organem nadzorującym – nie może wejść w życie przed rozpatrzeniem sprawy przez ten organ. Niezależny organ nadzorujący w okresie czterech tygodni od przedstawienia mu sprawy podejmuje tymczasową decyzję o wprowadzeniu w życie zmiany opłat lotniskowych, chyba że ostateczna decyzja może zostać podjęta w tym samym terminie.

Uzasadnienie

Pierwsza część uzasadnienia nie dotyczy polskiej wersji językowej. Powinien istnieć rozsądny termin podejmowania tymczasowych decyzji.

Poprawka  14

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 5 – ustęp 5

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

5. Państwo członkowskie może odstąpić od stosowania ust. 3 i 4 w odniesieniu do zmian systemu opłat lotniskowych lub ich wysokości w tych portach lotniczych, dla których ustaliło procedurę przewidującą nadzór ekonomiczny. Środki nadzoru ekonomicznego mogą być tożsame ze środkami, o których mowa w art. 1 ust. 5. W przypadku gdy te środki obejmują zatwierdzenie struktury lub wysokości opłat lotniskowych, muszą być one zatwierdzane przez ten sam organ, który do celów niniejszej dyrektywy został wyznaczony lub powołany jako niezależny organ nadzorujący.

5. Państwo członkowskie może odstąpić od stosowania ust. 3 i 4 w odniesieniu do zmian struktury opłat lotniskowych lub ich wysokości w tych portach lotniczych, dla których:

 

a) istnieje obowiązkowa procedura na mocy prawa krajowego, zgodnie z którą opłaty lotniskowe lub ich maksymalną wysokość ustala lub zatwierdza organ, o którym mowa w art. 10; lub

 

b) istnieje obowiązkowa procedura na mocy prawa krajowego, zgodnie z którą organ, o którym mowa w art. 10, analizuje regularnie lub w odpowiedzi na wnioski zainteresowanych stron, czy takie porty podlegają skutecznej konkurencji. W przypadku ostrzeżenia wydanego na podstawie takiej analizy państwa członkowskie postanawiają, że opłaty lotniskowe lub ich maksymalna wysokość są określane lub zatwierdzane przez organ, o którym mowa w art. 10. Decyzja ta pozostaje w mocy tak długo, jak to konieczne, w oparciu o analizę przeprowadzoną przez ten sam organ. Procedury, warunki i kryteria stosowane do celów niniejszego ustępu przez państwa członkowskie są odpowiednie, obiektywne, niedyskryminujące i przejrzyste.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka gwarantuje, że istnieje albo obowiązkowa krajowa procedura ustalania opłat lotniskowych, albo obowiązkowa procedura ich regularnego przeglądu w państwach członkowskich, które postanowią nie korzystać z niezależnego organu nadzorczego do rozstrzygania sporów dotyczących wysokości opłat.

Poprawka  15

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera da) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

da) wszelkie finansowanie przez organy publiczne urządzeń i usług, których dotyczą opłaty lotniskowe;

Uzasadnienie

Jest to konieczne, aby uzyskać pełną jasność na temat finansowania ze źródeł publicznych.

Poprawka  16

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

f) faktyczny stopień wykorzystania infrastruktury i urządzeń portu lotniczego w danym okresie.

f) faktyczny stopień wykorzystania infrastruktury i urządzeń portu lotniczego w danym okresie; oraz

Uzasadnienie

Dla jasności.

Poprawka  17

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera fa) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

fa) prognozowane wyniki głównych przewidywanych inwestycji w zakresie ich wpływu na przepustowość portu lotniczego.

Uzasadnienie

Jest to konieczne ze względu na przejrzystość oraz aby zainteresowane podmioty mogły podejmować właściwe decyzje.

Poprawka  18

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 9 – tytuł

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

Usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb

Zróżnicowanie usług

Uzasadnienie

Nowy tytuł lepiej odzwierciedla cel niniejszego artykułu.

Poprawka  19

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 9 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki umożliwiające zarządzającemu portem lotniczym zróżnicowanie jakości i zakresu poszczególnych usług świadczonych w porcie lotniczym, w terminalach lub w ich części, co ma na celu udostępnienie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb lub udostępnienie przeznaczonego do danego celu terminalu lub jego części. Struktura lub wysokość opłat lotniskowych może być zróżnicowana zależnie od jakości, zakresu i kosztów takich usług lub zróżnicowanie to może zostać uzasadnione w dowolny obiektywny sposób. Zarządzający portami lotniczymi dysponują swobodą we wprowadzaniu takich zróżnicowanych opłat lotniskowych.

1. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki umożliwiające zarządzającemu portem lotniczym zróżnicowanie jakości i zakresu poszczególnych usług świadczonych w porcie lotniczym, w terminalach lub w ich części, co ma na celu udostępnienie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb lub udostępnienie przeznaczonego do danego celu terminalu lub jego części. Wysokość opłat lotniskowych może być zróżnicowana zależnie od jakości, zakresu i kosztów takich usług lub zróżnicowanie to może zostać uzasadnione w dowolny obiektywny i przejrzysty sposób. Bez uszczerbku dla art. 3 w sprawie niedyskryminacji użytkowników portów lotniczych, zarządzający portami lotniczymi dysponują swobodą we wprowadzaniu takich zróżnicowanych opłat lotniskowych.

Uzasadnienie

Poprawka konieczna, aby podkreślić kwestie przejrzystości i niedyskryminacji.

Poprawka  20

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

W przypadku gdy o dostęp do usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb lub o dostęp do przeznaczonego do danego celu terminalu lub jego części ubiega się więcej użytkowników portu lotniczego niż jest to możliwe z uwagi na ograniczenia przepustowości, o dostępie decyduje się na podstawie adekwatnych, obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriów. Kryteria te może określić zarządzający portem lotniczym, a państwa członkowskie mogą wymagać, by kryteria te zatwierdził niezależny organ nadzorujący.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  21

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 10 – tytuł

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

Niezależny organ nadzorujący

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  22

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają lub powołują niezależny organ jako swój krajowy niezależny organ nadzorujący, po to by zapewnić prawidłowe stosowanie środków podejmowanych zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy oraz wykonywać przynajmniej te zadania, które zostały przydzielone na mocy art. 5. Organem tym może być podmiot, któremu państwo członkowskie zleciło stosowanie dodatkowych środków regulacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 5, w tym zatwierdzanie systemów opłat lotniskowych lub wysokości opłat lotniskowych, pod warunkiem że podmiot ten spełnia wymogi określone w ust. 2 niniejszego artykułu.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  23

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

1a. Zgodnie z prawem krajowym przepisy niniejszej dyrektywy nie powstrzymują niezależnego organu nadzorującego od przekazywania – pod jego nadzorem i przy jego pełnej odpowiedzialności – zadania wdrożenia niniejszej dyrektywy innym niezależnym organom nadzorującym, pod warunkiem, że wdrożenie odbywa się zgodnie z identycznymi standardami.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka potwierdza, że będzie istnieć niezależny organ nadzorujący, uwzględnia jednak również struktury konstytucyjne i administracyjne niektórych państw członkowskich.

Poprawka  24

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

2. Państwa członkowskie gwarantują niezależność organu nadzorującego, zapewniając jego odrębność prawną i niezależność funkcyjną od zarządzających portami lotniczymi i przewoźników lotniczych. Państwa członkowskie, które zachowują prawo własności względem portów lotniczych, zarządzających portami lotniczymi lub przewoźników lotniczych lub które zachowują kontrolę nad zarządzającymi portem lotniczym lub przewoźnikami lotniczymi, zapewniają by zadania związane z tym prawem własności lub z kontrolą nie zostały powierzone niezależnemu organowi nadzorującemu. Państwa członkowskie zapewniają bezstronne i przejrzyste wykonywanie uprawnień przez niezależny organ nadzorujący.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  25

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

3. Państwa członkowskie przekazują Komisji nazwę i adres niezależnego organu nadzorującego, informacje o przydzielonych mu zadaniach i zakresie odpowiedzialności oraz informacje o środkach zastosowanych w celu zapewnienia zgodności z ust. 2.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  26

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą utworzyć mechanizm finansowania dla niezależnego organu nadzorującego, który może obejmować nałożenie opłaty na użytkowników portów lotniczych i zarządzających portami lotniczymi.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  27

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 5 – część wprowadzająca

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 5 państwa członkowskie zapewniają podjęcie – względem niezależnego organu nadzorującego, w odniesieniu do sporów, o których mowa w art. 5 ust. 3 – niezbędnych środków dotyczących systemu opłat lotniskowych lub ich wysokości, m.in. związanych z jakością usług; środki te obejmują:

Państwa członkowskie zapewniają podjęcie – w odniesieniu do sporów, o których mowa w art. 5 ust. 3 – środków obejmujących:

Uzasadnienie

Poprawka w celu wyjaśnienia.

Poprawka  28

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 5 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

b) określenie warunków, na jakich można zażądać rozstrzygnięcia sporu przez niezależny organ nadzorujący. Organ ten może, w szczególności, odrzucić skargę, która nie jest należycie uzasadniona lub odpowiednio udokumentowana;

b) określenie warunków, na jakich można zażądać rozstrzygnięcia sporu przez niezależny organ nadzorujący. Organ ten może, w szczególności, odrzucić skargę, którą uważa za nienależycie uzasadnioną lub nieodpowiednio udokumentowaną; oraz

Uzasadnienie

Uzasadnienie nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  29

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 6

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

6. Przy weryfikacji zasadności zmiany systemu lub wysokości opłat lotniskowych zgodnie z art. 5, niezależny organ nadzorujący uzyskuje od zainteresowanych stron dostęp do niezbędnych informacji i jest zobowiązany do konsultacji z zainteresowanymi stronami w celu podjęcia decyzji. Organ ten wydaje decyzję możliwie jak najszybciej, a w każdym przypadku w terminie sześciu miesięcy od otrzymania skargi. Decyzje niezależnego organu nadzorującego są wiążące, bez uszczerbku dla kontroli parlamentarnej lub sądowej, zgodnie z procedurą stosowaną w państwie członkowskim.

6. Przy weryfikacji zasadności zmiany systemu lub wysokości opłat lotniskowych zgodnie z art. 5, niezależny organ nadzorujący uzyskuje od zainteresowanych stron dostęp do niezbędnych informacji i jest zobowiązany do konsultacji z zainteresowanymi stronami w celu podjęcia decyzji. Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 4 organ ten wydaje ostateczną decyzję możliwie jak najszybciej, a w każdym przypadku w terminie czterech miesięcy od przedstawienia mu sprawy. W sytuacjach wyjątkowych i należycie uzasadnionych okres ten może zostać wydłużony o dwa miesiące. Decyzje niezależnego organu nadzorującego są wiążące, bez uszczerbku dla kontroli parlamentarnej lub sądowej, zgodnie z procedurą stosowaną w państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka skraca okres niepewności dla zainteresowanych podmiotów, dopuszczając jednocześnie wyjątkowe okoliczności.

Poprawka  30

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 7

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

7. Niezależny organ nadzorujący publikuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  31

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie do ...*. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie do ...*. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

* Dz.U.: 36 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

* Dz.U.: 24 miesiące od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Okres 36 miesięcy do wejścia w życie niniejszej dyrektywy jest zdecydowanie zbyt długi.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Celem proponowanej dyrektywy jest ustalenie wspólnych zasad nakładania opłat lotniskowych w portach lotniczych we Wspólnocie. Powinno to stworzyć warunki konieczne dla uczciwej i przejrzystej konkurencji poprzez wprowadzenie zasady niedyskryminacji przy nakładaniu opłat na użytkowników. Dyrektywa przewiduje również system konsultacji dla użytkowników portów lotniczych oraz system niezależnych organów arbitrażowych do rozstrzygania sporów między portami lotniczymi a ich użytkownikami. Warunki te są konieczne, aby stworzyć równe szanse dla podmiotów gospodarczych oraz zadbać o interesy konsumentów.

Komisja przekazała pierwotny wniosek w dniu 29 stycznia 2007 r., a Parlament zakończył pierwsze czytanie w ramach procedury współdecyzji w dniu 15 stycznia 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko w dniu 23 czerwca 2008 r. Stanowisko to uwzględniało 11 z 45 poprawek Parlamentu w brzmieniu dosłownym lub w brzmieniu zbliżonym, oddającym istotę treści poprawki. Niektóre poprawki Parlamentu uznano za zbędne ze względu na zaistniałe wydarzenia lub przyjęcie innych aktów prawnych.

Kwestie poruszone przez Parlament i uwzględnione we wspólnym stanowisku

Jednym z istotnych obszarów był zakres wniosku. Pierwotny wniosek Komisji miał obejmować porty lotnicze obsługujące rocznie ponad 1 mln pasażerów. Wówczas dyrektywa dotyczyłaby jednak również mniejszych lotnisk i nakładała niepotrzebne obciążenia administracyjne i biurokratyczne na porty lotnicze, które nie są konkurencyjne ze względu na czynniki geograficzne lub strukturalne. Poprawka Parlamentu, aby ograniczyć zakres dyrektywy do portów lotniczych obsługujących ponad 5 mln pasażerów, została uwzględniona we wspólnym stanowisku. Niezależnie jednak od liczby pasażerów dyrektywa będzie miała zastosowanie do największego portu lotniczego w każdym państwie członkowskim.

Rada uznała, że wszelkie zróżnicowanie opłat lotniskowych musi opierać się na przejrzystych, obiektywnych i jasnych kryteriach. Przyjęła ona również odniesienie do potrzeby opłacalności działania lotnisk. Wspólne stanowisko jasno określa, że powinien istnieć niezależny krajowy organ nadzorujący, a nie jedynie organy krajowe, co jest zgodne ze stanowiskiem Parlamentu.

Parlamentowi udało się również doprowadzić do uściślenia we wspólnym stanowisku definicji pojęcia „sieci portów lotniczych”, które podlegają temu samemu organowi zarządzającemu.

Rada zgodziła się również, że należy umożliwić zachęty dla nowych szlaków prowadzących do regionów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz regionów najbardziej oddalonych oraz że stosowanie przez organy zarządzające jednolitych systemów opłat do portów lotniczych obsługujących tą samą sieć musi odbywać się wyłącznie na podstawie przejrzystych kryteriów.

Parlament zdołał wprowadzić kryteria ochrony środowiska jako powody modulacji opłat.

Ponadto opłaty za świadczenie usług osobom niepełnosprawnych oraz pasażerom o ograniczonej zdolności ruchowej zostaną wyłączone z zakresu dyrektywy, a lista portów lotniczych, do których dyrektywa ma zastosowanie, zostanie opublikowana.

Dalsze zobowiązania Rady

Niezależnie od istotnych aspektów parlamentarnego pierwszego czytania uwzględnionych we wspólnym stanowisku Rady, Rada podjęła formalne, pisemne zobowiązanie do przyjęcia dalszych poprawek Parlamentu zaproponowanych w trakcie drugiego czytania. Jest to rezultat serii spotkań między sprawozdawcą i sprawozdawcami posiłkowymi z jednej strony a prezydencją Rady z drugiej strony, przy udziale Komisji. Sprawozdawca przedstawia niniejszym te poprawki. W opinii sprawozdawcy poprawki z drugiego czytania wraz ze wspólnym stanowiskiem, które dotyczy aspektów wymienionych powyżej, wystarczą do zamknięcia procedury w drugim czytaniu i powstania dyrektywy, która spełnia swoje cele w sposób i w formie preferowanej przez Parlament w pierwszym czytaniu. Dlatego sprawozdawca wzywa do przyjęcia tylko jego poprawek. Sprawozdawca oraz sprawozdawcy posiłkowi są zdania, że przyniesie to większą korzyść niż rezultat uzyskany ewentualnie na koniec długotrwałej procedury pojednawczej.

Proponowane poprawki do wspólnego stanowiska

Poprawki do wspólnego stanowiska dotyczą wstępnego finansowania inwestycji w porty lotnicze oraz powiązaniu tego finansowania z polityką ICAO oraz potrzebą zabezpieczeń. Wprowadza to równowagę między potrzebami portów lotniczych w zakresie planowania finansowania wstępnego a potrzebą zabezpieczeń ze strony linii lotniczych. Wprowadza się wymóg przejrzystości wspólnych systemów opłat dla portów lotniczych obsługujących te same konurbacje. Organy zarządzające portem lotniczym oraz niezależne organy nadzorujące obowiązują ścisłe terminy publikacji decyzji dotyczących opłat, w tym decyzji tymczasowych. Organ zarządzający musi opublikować nowe opłaty co najmniej dwa miesiące przed ich wejściem w życie, a niezależny organ nadzorujący ma cztery tygodnie na podjęcie decyzji tymczasowej oraz cztery miesiące od otrzymania skargi na podjęcie ostatecznej decyzji, które w wyjątkowych przypadkach można wydłużyć do sześciu miesięcy. Skutkiem tego jest zmniejszenie niepewności zainteresowanych podmiotów.

Rolę niezależnych organów nadzorujących w zatwierdzaniu lub określaniu opłat lub maksymalnej wysokości opłat uważa się za obowiązkową, jeżeli porty lotnicze zostały uznane przez te organy na mocy prawa krajowego za podlegające skutecznej konkurencji.

Organy zarządzające portem lotniczym muszą ujawniać informacje dotyczące finansowania przez organy publiczne urządzeń i usług związanych z opłatami oraz wyników każdej większej proponowanej inwestycji pod kątem jej wpływu na przepustowość portu lotniczego. Istnieje również przepis dotyczący delegowania podorganom zadań pozostających w zakresie odpowiedzialności niezależnego organu nadzorującego, aby uwzględnić ramy konstytucyjne szeregu państw członkowskich.

Podsumowanie

Oba wymienione powyżej elementy uwzględnione łącznie prowadzą do osiągnięcia zadowalającego celu, jakim jest zapewnienie uczciwej i przejrzystej konkurencji w portach lotniczych w konkurencyjnym środowisku, nie faworyzując niepotrzebnie lotnisk kosztem użytkowników portów lotniczych i nie dyskryminując użytkowników portów lotniczych, którzy stosują odmienne modele biznesowe. Proponowana dyrektywa daje obecnie użytkownikom portów lotniczych ramy służące określaniu opłat, które zakładają ich uczestnictwo, są przejrzyste i dopuszczają możliwość odwołania. Biorąc pod uwagę tę równowagę, sprawozdawca zaleca załączone poprawki do drugiego czytania.

PROCEDURA

Tytuł

Opłaty lotniskowe

Odsyłacze

08332/2/2008 – C6-0259/2008 – 2007/0013(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

15.1.2008                     T6-0004/2008

Wniosek Komisji

COM(2006)0820 - C6-0056/2007

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

10.7.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

10.7.2008

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Ulrich Stockmann

15.7.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

9.9.2008

 

 

 

Data przyjęcia

7.10.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Seán Ó Neachtain, Brian Simpson, Ulrich Stockmann, Lars Wohlin

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zsolt László Becsey, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs

Data złożenia

8.10.2008