PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o letaliških pristojbinah

8.10.2008 - (08332/2/2008 – C6‑0259/2008 – 2007/0013(COD)) - ***II

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Ulrich Stockmann

Postopek : 2007/0013(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0375/2008
Predložena besedila :
A6-0375/2008
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o letaliških pristojbinah

(08332/2/2008 – C6‑0259/2008 – 2007/0013(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (8332/2/2008 – C6-0259/2008),[1]

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[2] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2006)0820),

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju člena 62 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A6-0375/2008),

1.  odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 2

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(2) Treba je vzpostaviti skupen okvir, ki bo urejal bistvene značilnosti letaliških pristojbin in način njihovega določanja, saj se lahko zgodi, da brez takšnega okvira ni mogoče izpolniti osnovnih zahtev v odnosu med upravnimi organi letališča in uporabniki letališča. Ta okvir ne bi smel posegati v možnost države članice, da določi obseg v katerem se prihodki iz gospodarskih dejavnosti letališča upoštevajo pri določanju letaliških pristojbin.

(2) Treba je vzpostaviti skupen okvir, ki bo urejal bistvene značilnosti letaliških pristojbin in način njihovega določanja, saj se lahko zgodi, da brez takšnega okvira ni mogoče izpolniti osnovnih zahtev v odnosu med upravnimi organi letališča in uporabniki letališča. Ta okvir ne bi smel posegati v možnost države članice, da določi, ali in v kakšnem obsegu se prihodki iz gospodarskih dejavnosti letališča upoštevajo pri določanju letaliških pristojbin.

Obrazložitev

Pojasnjuje, da gre za prostovoljen ukrep.

Predlog spremembe  2

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 3

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(3) Ta direktiva bi se morala uporabljati za letališča v Skupnosti, ki presegajo najmanjšo velikost, saj pri upravljanju in financiranju manjših letališč okvir Skupnosti ni potreben, in za letališča z največjim potniškim prometom v vsaki državi članici.

(3) Ta direktiva bi se morala uporabljati za letališča v Skupnosti, ki presegajo najmanjšo velikost, saj pri upravljanju in financiranju malih letališč okvir Skupnosti ni potreben.

Obrazložitev

Upoštevati v povezavi s spodnjim predlogom spremembe 3.

Predlog spremembe  3

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 3 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(3a) Poleg tega v državah članicah, v katerih nobeno letališče ne dosega najmanjše velikosti za uporabo te direktive, ima letališče z največjim potniškim prometom tako privilegiran položaj kot vstopna točka v to državo članico, da je za to letališče treba uporabiti določbe te direktive, da se zagotovi spoštovanje nekaterih temeljih načel pri odnosih med upravnim organom in uporabniki letališča, zlasti kar zadeva preglednost pristojbin in nediskriminacije med uporabniki letališča.

Obrazložitev

Škodljivo za učinkovanje direktive bi bilo, če največje letališče v državi članici ne bi bilo vključeno v področje njene uporabe.

Predlog spremembe  4

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 5

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(5) Zaradi porazdelitve prometa bi morale države članice imeti možnost dovoliti, da upravni organ letališč istega mesta ali somestja obračunavajo isto stopnjo letaliških pristojbin. Ekonomski transferji med temi letališči bi morali biti v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti.

(5) Zaradi porazdelitve prometa bi morale države članice imeti možnost dovoliti, da upravni organ letališč istega mesta ali somestja uporabijo skupen in pregleden sistem obračunavanja pristojbin. Ekonomski transferji med temi letališči bi morali biti v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti.

Obrazložitev

Ni treba obračunavati iste višine pristojbin, vendar mora biti sistem izračunavanja skupen in pregleden. Ista višina pristojbin ne bi bila primerna, saj ne bi bila povezana s stroški ali z ravnjo nudenih storitev ali objektov, naprav in sredstev, ki so na voljo.

Predlog spremembe  5

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 10

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(10) Letališke pristojbine bi morale biti nediskriminatorne. Uvesti bi bilo treba obvezen postopek, po katerem bi potekalo redno posvetovanje med upravnimi organi letališča in uporabniki letališča, z možnostjo, da se lahko katera koli stran obrne na neodvisno nadzorno telo, če uporabniki letališča spodbijajo odločitev o letaliških pristojbinah ali spremembi sistema obračunavanja pristojbin.

(10) Letališke pristojbine bi morale biti nediskriminatorne. Uvesti bi bilo treba obvezen postopek, po katerem bi potekalo redno posvetovanje med upravnimi organi letališča in uporabniki letališča, z možnostjo, da se lahko katera koli stran obrne na neodvisen nadzorni urad, če uporabniki letališča spodbijajo odločitev o letaliških pristojbinah ali spremembi sistema obračunavanja pristojbin.

Obrazložitev

"Urad" natančneje odraža dodeljene naloge in pristojnosti.

Predlog spremembe  6

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 11

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(11) Da bi zagotovili nepristranskost odločitev ter ustrezno in učinkovito uporabo te direktive, bi bilo treba v vsaki državi članici ustanoviti neodvisno nadzorno telo. To telo bi moralo imeti za izvajanje svojih nalog na voljo vse potrebne vire, kar zadeva zaposlovanje, strokovno znanje in izkušnje ter finančna sredstva.

(11) Da bi zagotovili nepristranskost odločitev ter ustrezno in učinkovito uporabo te direktive, bi bilo treba v vsaki državi članici ustanoviti neodvisen nadzorni urad. Ta urad bi moral imeti za izvajanje svojih nalog na voljo vse potrebne vire, kar zadeva zaposlovanje, strokovno znanje in izkušnje ter finančna sredstva.

Obrazložitev

"Urad" natančneje odraža dodeljene naloge in pristojnosti.

Predlog spremembe  7

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 14 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(14a) Države članice imajo različne sisteme v zvezi z vnaprejšnjim financiranjem letaliških naložb. V državah članicah, kjer pride do vnaprejšnjega financiranja, bi se države članice ali letališča morali zgledovati po politiki Mednarodne organizacije za civilno letalstvo ter/ali vzpostaviti svoja varovala.

Obrazložitev

Ko pride do vnaprejšnjega financiranja, morajo biti vzpostavljena jasna varovala.

Predlog spremembe  8

Skupno stališče Sveta

Člen 4 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

1. Države članice lahko upravnemu organu omrežja letališč dovolijo, da za omrežje letališč določi skupen in pregleden sistem obračunavanja pristojbin.

Države članice lahko upravnemu organu omrežja letališč dovolijo, da za omrežje letališč določi skupen in pregleden sistem obračunavanja pristojbin.

Predlog spremembe  9

Skupno stališče Sveta

Člen 4 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

2. Države članice lahko upravnemu organu letališča za letališča istega mesta ali somestja dovolijo, da na vseh zadevnih letališčih obračunajo enako stopnjo letališke pristojbine, če vsa letališča v celoti izpolnjujejo zahteve o preglednosti iz člena 6.

črtano

Obrazložitev

Ni treba obračunavati iste višine pristojbin, vendar mora biti sistem izračunavanja skupen in pregleden. Ista višina pristojbin ne bi bila primerna, saj ne bi bila povezana s stroški ali z ravnjo nudenih storitev ali objektov, naprav in sredstev, ki so na voljo.

Predlog spremembe  10

Skupno stališče Sveta

Člen 4 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Skupni sistemi obračunavanja pristojbin

 

Države članice lahko potem, ko obvestijo Komisijo, ter v skladu s pravom Skupnosti, upravnemu organu letališča dovolijo, da za letališča istega mesta ali somestja uporabi skupen in pregleden sistem obračunavanja pristojbin, če vsa letališča v celoti izpolnjujejo zahteve v zvezi s preglednostjo iz člena 6.

Obrazložitev

Ni treba obračunavati iste višine pristojbin, vendar mora biti sistem izračunavanja skupen in pregleden. Ista višina pristojbin ne bi bila primerna, saj ne bi bila povezana s stroški ali z ravnjo nudenih storitev ali objektov, naprav in sredstev, ki so na voljo.

Predlog spremembe  11

Skupno stališče Sveta

Člen 5 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se sistem obračunavanja letaliških pristojbin ali višine letaliških pristojbin, če je le mogoče, spremeni po dogovoru med upravnim organom letališča in uporabniki letališča. Zato upravni organ letališča predloži uporabnikom letališča vsak predlog za spremembo sistema obračunavanja ali višine letaliških pristojbin najpozneje štiri mesece pred začetkom veljavnosti, skupaj z razlogi za predlagane spremembe, razen v primeru izrednih okoliščin, ki pa jih mora uporabnikom letališča opravičiti in v tem primeru obdobje ne sme biti krajše od dveh mesecev. Upravni organ letališča se o predlaganih spremembah posvetuje z uporabniki letališča in pri dokončni odločitvi upošteva njihova stališča. Upravni organ letališča objavi svojo odločitev ali priporočilo v razumnem roku pred začetkom njene veljavnosti. Če med upravnim organom letališča in uporabniki letališča ne pride do sporazuma o predlaganih spremembah, upravni organ letališča svojo odločitev utemelji glede na stališče uporabnikov letališča.

2. Države članice zagotovijo, da se sistem obračunavanja letaliških pristojbin ali višine letaliških pristojbin, če je le mogoče, spremeni po dogovoru med upravnim organom letališča in uporabniki letališča. Zato upravni organ letališča predloži uporabnikom letališča vsak predlog za spremembo sistema obračunavanja ali višine letaliških pristojbin najpozneje štiri mesece pred začetkom veljavnosti, skupaj z razlogi za predlagane spremembe, razen v primeru izrednih okoliščin, ki pa jih mora uporabnikom letališča opravičiti. Upravni organ letališča se o predlaganih spremembah posvetuje z uporabniki letališča in pri dokončni odločitvi upošteva njihova stališča. Upravni organ letališča navadno objavi svojo odločitev ali priporočilo najkasneje dva meseca pred začetkom njene veljavnosti. Če med upravnim organom letališča in uporabniki letališča ne pride do sporazuma o predlaganih spremembah, upravni organ letališča svojo odločitev utemelji glede na stališče uporabnikov letališča.

Obrazložitev

V času med predložitvijo predlaganih pristojbin ter začetkom njihove veljavnosti je potrebna prilagodljivost v primeru izrednih okoliščin. Vendar pa bi morale biti odločitve navadno objavljene dva meseca pred začetkom njihove veljavnosti.

Predlog spremembe  12

Skupno stališče Sveta

Člen 5 – odstavek 3

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da lahko v primeru nesoglasja glede odločitve upravnega organa letališča o letaliških pristojbinah vsaka stran prosi neodvisno nadzorno telo iz člena 10 za posredovanje, ki nato preuči utemeljitve za spremembo sistema obračunavanja ali višine letaliških pristojbin.

3. Države članice zagotovijo, da lahko v primeru nesoglasja glede odločitve upravnega organa letališča o letaliških pristojbinah vsaka stran prosi neodvisni nadzorni urad iz člena 10 za posredovanje, ki nato preuči utemeljitve za spremembo sistema obračunavanja ali višine letaliških pristojbin.

Obrazložitev

"Urad" natančneje odraža dodeljene naloge in pristojnosti.

Predlog spremembe  13

Skupno stališče Sveta

Člen 5 – odstavek 4

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

4. Sprememba višine letaliških pristojbin, za katero se odloči upravni organ letališča, če je predložena neodvisnemu nadzornemu telesu, ne bo začela učinkovati, dokler je nadzorno neodvisno telo ne preuči. Neodvisno nadzorno telo lahko sprejme začasno odločitev o začetku veljavnosti spremembe letaliških pristojbin.

4. Sprememba višine letaliških pristojbin, za katero se odloči upravni organ letališča, če je predložena neodvisnemu nadzornemu uradu, ne bo začela učinkovati, dokler je nadzorno neodvisno telo ne preuči. Neodvisen nadzorni urad v štirih tednih po predložitvi zadeve uradu sprejme začasno odločitev o začetku veljavnosti spremembe letaliških pristojbin, razen če je v enakem času mogoče sprejeti končno odločitev.

Obrazložitev

"Urad" natančneje odraža dodeljene naloge in pristojnosti. Moral bi biti določen razumen rok za začasno odločitev.

Predlog spremembe  14

Skupno stališče Sveta

Člen 5 – odstavek 5

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

5. Država članica se lahko odloči, da ne bo uporabila odstavkov 3 in 4 v zvezi s spremembami sistema obračunavanja ali višine letaliških pristojbin na tistih letališčih, za katera je vzpostavila postopek, v skladu s katerim se izvaja ekonomski nadzor. Ti ukrepi ekonomskega nadzora so lahko ukrepi iz člena 1(5). Če ti ukrepi vključujejo odobritev sistema ali višine letaliških pristojbin, jih mora odobriti isto telo, ki je bilo za namene te direktive imenovano ali ustanovljeno kot neodvisno nadzorno telo.

5. Država članica se lahko odloči, da ne bo uporabila odstavkov 3 in 4 v zvezi s spremembami višine pristojbin ali strukture letaliških pristojbin na tistih letališčih, za katera:

 

(a) v skladu z nacionalnim pravom velja obvezen postopek, po katerem urad iz člena 10 določi letališke pristojbine ali njihovo najvišjo možno raven; ali

 

(b) v skladu z nacionalnim pravom velja obvezen postopek, po katerem urad iz člena 10 redno ali na zahtevo zainteresirani strani preveri, ali je med temi letališči dejanska konkurenca. Vedno, ko izid takega preverjanja to utemeljuje, država članica sklene, da urad iz člena 10 določi letališke pristojbine ali njihovo najvišjo možno raven. Ta odločitev velja tako dolgo, kolikor je na podlagi ocene urada to potrebno. Postopki, pogoji in merila, ki jih za namene tega odstavka uporabi država članica, so ustrezni, objektivni, nediskiminatorni in pregledni.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja, da je bodisi obvezen postopek za določitev letaliških pristojbin ali obvezen postopek za njihovo redno preverjanje v tistih državah članicah, ki sklenejo, da neodvisen nadzorni urad ne bo odločal o višini pristojbin.

Predlog spremembe  15

Skupno stališče Sveta

Člen 6 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(da) financiranje letaliških objektov, naprav in sredstev ter storitev, na katere se nanašajo letališke pristojbine, s strani javnih organov;

Obrazložitev

To je nujno, da se doseže popolno jasnost v zvezi s financiranjem iz javnih virov.

Predlog spremembe  16

Skupno stališče Sveta

Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(f) dejansko uporabo letališke infrastrukture in opreme v danem obdobju;

(f) dejansko uporabo letališke infrastrukture in opreme v danem obdobju; in

Obrazložitev

Zaradi jasnosti.

Predlog spremembe  17

Skupno stališče Sveta

Člen 6 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(fa) predviden izid predlaganih večjih naložb v smislu vpliva na zmogljivost letališča.

Obrazložitev

To je nujno zaradi preglednosti in zato, da zainteresirane strani sprejmejo ustrezne odločitve.

Predlog spremembe  18

Skupno stališče Sveta

Člen 9 – naslov

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

Prilagojene storitve

Diferenciacija storitev

Obrazložitev

Natančneje odraža namen tega člena.

Predlog spremembe  19

Skupno stališče Sveta

Člen 9 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi upravnemu organu letališča omogočijo, da spreminja kakovost in obseg posameznih letaliških storitev, terminalov ali delov terminalov, in sicer z namenom opravljanja prilagojenih storitev ali zagotavljanja namenskega terminala ali dela terminala. Sistem ali višina letaliških pristojbin se lahko razlikujeta glede na kakovost in obseg takih storitev, stroške storitev oziroma kakršno koli drugo objektivno utemeljitev. Upravni organi letališč lahko sami določijo take različne letališke pristojbine.

1. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi upravnemu organu letališča omogočijo, da spreminja kakovost in obseg posameznih letaliških storitev, terminalov ali delov terminalov, in sicer z namenom opravljanja prilagojenih storitev ali zagotavljanja namenskega terminala ali dela terminala. Višina letaliških pristojbin se lahko razlikuje glede na kakovost in obseg takih storitev, stroške storitev oziroma kakršno koli drugo objektivno in pregledno utemeljitev. Brez poseganja v člen 3 o nediskriminaciji med uporabniki letališča lahko upravni organi letališč sami določijo take različne letališke pristojbine.

Obrazložitev

Nujen poudarek na preglednosti in nediskriminaciji.

Predlog spremembe  20

Skupno stališče Sveta

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

Če želi imeti dostop do prilagojenih storitev in/ali do namenskega terminala ali dela terminala več uporabnikov letališča, kot je zaradi omejene zmogljivosti mogoče, se dostop določi na podlagi ustreznih, objektivnih, preglednih in nediskriminatornih meril. Ta merila lahko določi upravni organ letališča, države članice pa lahko zahtevajo, da jih odobri neodvisno nadzorno telo.

Če želi imeti dostop do prilagojenih storitev in/ali do namenskega terminala ali dela terminala več uporabnikov letališča, kot je zaradi omejene zmogljivosti mogoče, se dostop določi na podlagi ustreznih, objektivnih, preglednih in nediskriminatornih meril. Ta merila lahko določi upravni organ letališča, države članice pa lahko zahtevajo, da jih odobri neodvisni nadzorni urad.

Obrazložitev

"Urad" natančneje odraža dodeljene naloge in pristojnosti.

Predlog spremembe  21

Skupno stališče Sveta

Člen 10 – naslov

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

Neodvisno nadzorno telo

Neodvisni nadzorni urad

Obrazložitev

"Urad" natančneje odraža dodeljene naloge in pristojnosti.

Predlog spremembe  22

Skupno stališče Sveta

Člen 10 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

1. Države članice imenujejo ali ustanovijo neodvisno telo, kot svoje nacionalno neodvisno nadzorno telo, da se zagotovi pravilna uporaba ukrepov, sprejetih za uskladitev s to direktivo, in prevzamejo najmanj naloge, dodeljene s členom 5. To telo je lahko isto kot subjekt, kateremu država članica zaupa izvajanje dodatnih ureditvenih ukrepov iz člena 1(5), vključno z odobritvijo sistema obračunavanja in/ali višino letaliških pristojbin, pod pogojem, da izpolnjuje zahteve iz odstavka 2 tega člena.

1. Države članice imenujejo ali ustanovijo neodvisen urad, kot svoj nacionalni neodvisen nadzorni urad, da se zagotovi pravilna uporaba ukrepov, sprejetih za uskladitev s to direktivo, in prevzamejo najmanj naloge, dodeljene s členom 5. Ta urad je lahko isto kot subjekt, kateremu država članica zaupa izvajanje dodatnih ureditvenih ukrepov iz člena 1(5), vključno z odobritvijo sistema obračunavanja in/ali višino letaliških pristojbin, pod pogojem, da izpolnjuje zahteve iz odstavka 2 tega člena.

Obrazložitev

"Urad" natančneje odraža dodeljene naloge in pristojnosti.

Predlog spremembe  23

Skupno stališče Sveta

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

1a. Določbe te direktive ne preprečujejo, da neodvisen nadzorni urad v skladu z nacionalnim pravom ter pod svojim nadzorom in odgovornostjo, zaupa izvrševanje te direktive drugim neodvisnim nadzornim uradom, ob pogoju, da se izvršuje v skladu z istimi standardi.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe potrjuje obstoj neodvisnega nadzornega urada, vendar prilagaja ureditev ustavnim in upravnim strukturam v nekaterih državah članicah.

Predlog spremembe  24

Skupno stališče Sveta

Člen 10 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo neodvisnost neodvisnega nadzornega telesa tako, da zagotovijo njegovo pravno ločenost in funkcionalno neodvisnost od vseh upravnih organov letališč in letalskih prevoznikov. Države članice, ki ohranijo lastništvo nad letališči, upravnimi organi letališč ali letalskimi prevozniki ali prevladujoč vpliv v upravnih organih letališč ali pri letalskih prevoznikih, zagotovijo, da se funkcije, povezane s takim lastništvom ali nadzorom, ne prenesejo na neodvisno nadzorno telo. Države članice zagotovijo, da neodvisno nadzorno telo izvaja svoja pooblastila nepristransko in pregledno.

2. Države članice zagotovijo neodvisnost neodvisnega nadzornega urada tako, da zagotovijo njegovo pravno ločenost in funkcionalno neodvisnost od vseh upravnih organov letališč in letalskih prevoznikov. Države članice, ki ohranijo lastništvo nad letališči, upravnimi organi letališč ali letalskimi prevozniki ali prevladujoč vpliv v upravnih organih letališč ali pri letalskih prevoznikih, zagotovijo, da se funkcije, povezane s takim lastništvom ali nadzorom, ne prenesejo na neodvisen nadzorni urad. Države članice zagotovijo, da neodvisen nadzorni urad izvaja svoja pooblastila nepristransko in pregledno.

Obrazložitev

"Urad" natančneje odraža dodeljene naloge in pristojnosti.

Predlog spremembe  25

Skupno stališče Sveta

Člen 10 – odstavek 3

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

3. Države članice Komisijo uradno obvestijo o imenu in naslovu neodvisnega nadzornega telesa, dodeljenih nalogah in odgovornostih ter o ukrepih, sprejetih za zagotovitev skladnosti z odstavkom 2.

3. Države članice Komisijo uradno obvestijo o imenu in naslovu neodvisnega nadzornega urada, dodeljenih nalogah in odgovornostih ter o ukrepih, sprejetih za zagotovitev skladnosti z odstavkom 2.

Obrazložitev

"Urad" natančneje odraža dodeljene naloge in pristojnosti.

Predlog spremembe  26

Skupno stališče Sveta

Člen 10 – odstavek 4

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

4. Države članice lahko za potrebe neodvisnega nadzornega telesa vzpostavijo mehanizem financiranja, ki lahko vključuje obračunavanje pristojbine uporabnikom letališč in upravnim organom letališč.

4. Države članice lahko za potrebe neodvisnega nadzornega urada vzpostavijo mehanizem financiranja, ki lahko vključuje obračunavanje pristojbine uporabnikom letališč in upravnim organom letališč.

Obrazložitev

"Urad" natančneje odraža dodeljene naloge in pristojnosti.

Predlog spremembe  27

Skupno stališče Sveta

Člen 10 – odstavek 5 – uvodni del

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

Brez poseganja v člen 5(5) države članice zagotovijo neodvisnemu nadzornemu telesu, da se v primeru nesoglasij iz člena 5(3) sprejmejo ustrezni ukrepi, ki se nanašajo na sistem obračunavanja ali višino letaliških pristojbin, vključno s kakovostjo storitev, da bi tako:

Države članice zagotovijo, da se v primeru nesoglasij iz člena 5(3) sprejmejo ukrepi, da bi tako:

Obrazložitev

Zaradi jasnosti.

Predlog spremembe  28

Skupno stališče Sveta

Člen 10 – odstavek 5 – točka b

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(b) določili pogoje, pod katerimi se neodvisno nadzorno telo lahko vključi v reševanje nesoglasja. Neodvisno nadzorno telo lahko zavrne pritožbe, ki niso ustrezno utemeljene ali zadostno dokumentirane; (c)

(b) določili pogoje, pod katerimi se neodvisen nadzorni urad lahko vključi v reševanje nesoglasja. Neodvisen nadzorni organ lahko zavrne pritožbe, za katere meni, da niso ustrezno utemeljene ali zadostno dokumentirane; in

Obrazložitev

"Urad" natančneje odraža dodeljene naloge in pristojnosti.

Predlog spremembe  29

Skupno stališče Sveta

Člen 10 – odstavek 6

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

6. Pri preverjanju upravičenosti spremembe sistema obračunavanja ali višine letaliških pristojbin iz člena 5 ima neodvisno nadzorno telo dostop do potrebnih podatkov zadevnih strani, s katerimi se mora posvetovati preden sprejme odločitev. Svojo odločitev objavi čim prej, vendar najpozneje v šestih mesecih po prejemu pritožbe. Odločitve neodvisnega nadzornega telesa so zavezujoče in ne posegajo v parlamentarni ali sodni pregled, v skladu z ustrezno ureditvijo v državah članicah.

6. Pri preverjanju upravičenosti spremembe sistema obračunavanja ali višine letaliških pristojbin iz člena 5 ima neodvisen nadzorni organ dostop do potrebnih podatkov zadevnih strani, s katerimi se mora posvetovati preden sprejme odločitev. Brez poseganja v člen 5(4) svojo končno odločitev objavi čim prej, vendar najpozneje v štirih mesecih od dneva, ko mu je bila zadeva predložena. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih se rok podaljša za dva meseca. Odločitve neodvisnega nadzornega urada so zavezujoče in ne posegajo v parlamentarni ali sodni pregled, v skladu z ustrezno ureditvijo v državah članicah.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe skrajšuje obdobje negotovosti za zainteresirane strani, vendar dopušča izjemne okoliščine.

Predlog spremembe  30

Skupno stališče Sveta

Člen 10 – odstavek 7

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

7. Neodvisno nadzorno telo izda letno poročilo o svojih dejavnostih.

7. Neodvisni nadzorni urad izda letno poročilo o svojih dejavnostih.

Obrazložitev

"Urad" natančneje odraža dodeljene naloge in pristojnosti.

Predlog spremembe  31

Skupno stališče Sveta

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do ….* O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do ….* O tem takoj obvestijo Komisijo.

* UL: 36 mesecev po dnevu začetka veljavnosti te direktive.

* UL: 24 mesecev po dnevu začetka veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

36 mesecev je veliko predolgo obdobje za začetek veljavnosti te direktive.

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Namen predlagane direktive je določiti skupna načela za odmerjanje letaliških pristojbin na letališčih Skupnosti. Tako bi se morali ustvariti pogoji, ki so potrebni za pošteno in pregledno konkurenco, in sicer z določitvijo načela nediskriminacije pri odmerjanju pristojbin uporabnikom. Vzpostavlja tudi sistem posvetovanja za uporabnike letališč ter neodvisne arbitražne organe za rešitev sporov med letališči in njihovimi uporabniki. To so nujni pogoji za vzpostavitev enakih razmer za gospodarske subjekte in za zaščito interesov potrošnikov.

Komisija je izročila izvirni predlog 29. januarja 2007, Parlament pa je končal prvo obravnavo v postopku soodločanja 15. januarja 2008. Svet je sprejel skupno stališče 23. junija 2008. Skupno stališče je dobesedno ali po smislu vključilo 11 od 45 predlogov sprememb Parlamenta. Nekateri predlogi sprememb Parlamenta so postali nepotrebni tudi zaradi kasnejšega razvoja dogodkov in sprejetja drugih zakonodajnih aktov.

Pomisleki Evropskega parlamenta, ki se odražajo v skupnem stališču

Skrb je zbujalo področje uporabe predloga. Prvotni predlog Komisije je bil, da se vključijo letališča z več kot enim milijonom potnikov letnega prometa. To bi vključilo manjša letališča ter naložilo upravno in birokratsko breme, ki ne bi imelo učinka, na letališča, med katerimi zaradi geografskih in strukturnih dejavnikov ni konkurence. Predlog spremembe Parlamenta, da se omeji področje uporabe na letališča, ki imajo več kot 5 milijonov potnikov letnega prometa, je bil sprejet v skupnem stališču. Kljub temu pa se bo direktiva uporabljala za največje letališče v državi članici, ne glede na število potnikov.

Svet je spoznal, da vsako razlikovanje letaliških pristojbin mora temeljiti na preglednih, objektivnih in jasnih merilih. Sprejel je tudi sklicevanje na potrebo letališč, da poslujejo na stroškovno učinkovit način. Skupno stališče jasno določa, da bi moralo obstajati nacionalno neodvisno nadzorno telo, ne pa samo regionalna telesa, kar je v skladu s stališčem Parlamenta.

Parlament je tudi dosegel, da je v skupnem stališču vsebovana ožja opredelitev "letališkega omrežja", ki ga mora upravljati isti upravni organ.

Svet je sprejel tudi predlog, da bi morale biti dovoljene spodbude za lete v zapostavljene in najbolj oddaljene regije, ter da lahko upravni organi za letališča istega omrežja določijo enoten sistem obračunavanja pristojbin le na podlagi preglednih meril.

Parlamentu je uspelo uvesti okoljska merila kot podlago za prilagajanje pristojbin.

Poleg tega bodo pristojbine za storitve invalidnim potnikom ter potnikom z omejeno mobilnostjo izključene s področja uporabe direktive, objavljen pa bo seznam letališč, za katere velja direktiva.

Nadaljnja zaveza Sveta

Poleg vsebinskih vidikov prve obravnave Parlamenta, ki so bili vključeni v skupno stališče Sveta, se je Svet formalno pisno zavezal, da bo sprejel nadaljnje predloge sprememb Parlamenta, če bodo predstavljeni v drugi obravnavi. To sledi vrsti srečanj med poročevalcem in poročevalci v senci na eni strani in predsedstvom Sveta na drugi, obema stranema pa je pomagala Komisija. Te spremembe vam sedaj predlaga poročevalec. Poročevalec meni, da ti predlogi sprememb iz druge obravnave ter skupno stališče, ki obravnava zgoraj obrazložena vprašanja, zadostujejo za zaključek zadeve v drugi obravnavi ter bi predstavljali direktivo, ki izpolnjuje svoje cilje na način in v obliki, ki jima je dal prednost Parlament v prvem branju. Zato poziva k sprejetju njegovih (in le njegovih) predlogov sprememb. Poročevalec in poročevalci v senci menijo, da bi to pomenilo boljši izid, kot bi ga bilo mogoče doseči na koncu dolgotrajnega spravnega postopka.

Predlagane spremembe k skupnemu stališču

Predlogi sprememb k skupnemu stališču obravnavajo vnaprejšnje financiranje letaliških naložb in povezujejo vnaprejšnje financiranje s politiko Mednarodne organizacije za civilno letalstvo ter s potrebo po varovalih. To vzpostavlja ravnovesje med potrebami letališč, da načrtujejo vnaprejšnje financiranje, ter potrebami letalskih družb po jamstvih. Skupni sistemi obračunavanja pristobin za letališča istega somestja morajo biti pregledni. Določeni so nespremenljivi roki za objavo odločitev, vključno z začasno odločitvijo, upravnih organov letališča in neodvisnih nadzornih uradov o pristojbinah. Upravni organ mora objaviti nove pristojbine najmanj dva meseca pred začetkom njihove veljavnosti, neodvisen nadzorni urad pa ima štiri tedne časa, da sprejme začasno odločitev, in štiri mesece po prejemu pritožbe, ki jih je mogoče v izjemnih primerih podaljšati na šest, da dokončno odloči. To odpravlja negotovost pri zainteresiranih straneh.

Sodelovanje neodvisnega nadzornega urada pri odobritvi ali določitvi pristojbin ali najvišje stopnje pristojbin je obvezna vsakič, ko neodvisni nadzorni urad po nacionalnem pravu meni, da obstaja med letališči dejanska konkurenca.

Financiranje letaliških objektov, naprav in sredstev ter storitev, na katere se nanašajo pristojbine, s strani javnih organov, je treba razkriti upravnim organom letališča, prav tako je treba razkriti izid predlaganih večjih naložb v smislu vpliva na zmogljivost letališča. Predvidena je tudi prepustitev nalog, za katere je odgovoren neodvisen nadzorni urad, na podurade, kar bi odražalo ustavni okvir številnih držav članic.

Zaključek

Ob združitvi obeh zgornjih elementov bo dosežen ugoden izid, ki bo zagotavljal pravično in pregledno konkurenco na letališčih v konkurenčnem okolju, brez nepotrebne diskriminacije uporabnikov letališč ali med uporabniki letališč, ki uporabljajo različne poslovne modele. Predlagana zakonodaja daje uporabnikom letališč okvir za obračunavanje pristojbin, ki jih vključuje, je pregleden in omogoča pritožbe. Glede na to ravnovesje poročevalec predlaga priložene predloge sprememb iz druge obravnave.

POSTOPEK

Naslov

Letališke pristojbine

Referenčni dokumenti

08332/2/2008 – C6-0259/2008 – 2007/0013(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

15.1.2008                     T6-0004/2008

Predlog Komisije

KOM(2006)0820 - C6-0056/2007

Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

10.7.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

10.7.2008

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ulrich Stockmann

15.7.2008

 

 

Obravnava v odboru

9.9.2008

 

 

 

Datum sprejetja

7.10.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Seán Ó Neachtain, Brian Simpson, Ulrich Stockmann, Lars Wohlin

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Zsolt László Becsey, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs