ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията - адаптиране към процедурата по регулиране с контрол

9.10.2008 - (COM(2007)0776 – C6‑0452/2007 – 2007/0272(COD)) - ***I

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Pervenche Berès

Процедура : 2007/0272(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0376/2008
Внесени текстове :
A6-0376/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията - адаптиране към процедурата по регулиране с контрол

(COM(2007)0776 – C6‑0452/2007 – 2007/0272(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2007)0776),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  285, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е представено от Комисията (C6‑0452/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A6‑0376/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Вследствие на преразглеждането на Решение 1999/468/ЕО на Съвета през юли 2006 г. беше въведена нова процедура на комитология – процедурата по регулиране с контрол.

Процедурата по регулиране с контрол значително увеличава правата на Европейския парламент за осъществяване на контрол върху мерките по прилагане и предоставя на Европейския парламент право не само да упражнява контрол върху проектите на мерките по прилагане, но също така разширява основанията, въз основа на които Европейският парламент може да се противопостави на проект на мярка или да предложи изменение на проект на мярка по прилагане.

С цел да отрази измененията на Решение 1999/468/ЕО на Съвета, Европейският парламент изготви проект на списък с приоритетни актове, които да се приведат в съответствие с новата процедура по регулиране с контрол. Това приоритетно привеждане в съответствие беше завършено от Европейския парламент през ноември 2007 г.

Настоящият регламент за изменение е част от общото привеждане в съответствие, което се извършва понастоящем от Европейския парламент.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейска система от национални и регионални сметки в Общността

Позовавания

COM(2007)0776 – C6-0452/2007 – 2007/0272(COD)

Дата на представяне на ЕП

6.12.2007 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

19.2.2008 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

JURI

19.2.2008 г.

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

JURI

8.4.2008 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Pervenche Berès

18.2.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

9.9.2008 г.

 

 

 

Дата на приемане

7.10.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Мариела Величкова Баева, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Katerina Batzeli, Биляна Илиева Раева