BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen – tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol

9.10.2008 - (KOM(2007)0776 – C6–0452/2007 – 2007/0272(COD)) - ***I

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Pervenche Berès

Procedure : 2007/0272(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0376/2008
Indgivne tekster :
A6-0376/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen – tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol

(KOM(2007)0776 – C6–0452/2007 – 2007/0272(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0776),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0452/2007),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6–0376/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

BEGRUNDELSE

Efter revisionen af Rådets afgørelse 1999/468/EF i juli 2006 blev der indført en ny udvalgsprocedure – forskriftsproceduren med kontrol.

Forskriftsproceduren med kontrol udvider ganske betydeligt Europa-Parlamentets beføjelser til at føre tilsyn med gennemførelsesforanstaltninger og giver ikke blot Europa-Parlamentet beføjelse til at udøve kontrol med et udkast til gennemførelsesforanstaltning, men udvider også grundlaget for, at Europa-Parlamentet kan anfægte et udkast til gennemførelsesforanstaltning eller foreslå ændringer til et udkast til gennemførelsesforanstaltning.

For at afspejle ændringerne i Rådets afgørelse 1999/468/EF opstillede Europa-Parlamentet en liste over retsakter, hvis tilpasning til den nye forskriftsprocedure med kontrol skulle prioriteres. Europa-Parlamentet afsluttede denne prioriterede tilpasning i november 2007.

Det nuværende forslag til forordning om ændring af forordningen udgør en del af den generelle tilpasning, som Kommissionen i øjeblikket er i gang med.

PROCEDURE

Titel

Det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab

Referencer

KOM(2007)0776 – C6-0452/2007 – 2007/0272(COD)

Dato for høring af EP

6.12.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

19.2.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

19.2.2008

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

JURI

8.4.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Pervenche Berès

18.2.2008

 

 

Behandling i udvalg

9.9.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

7.10.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Katerina Batzeli, Bilyana Ilieva Raeva

Dato for indgivelse

9.10.2008