BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen – tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol

  9.10.2008 - (KOM(2007)0776 – C6–0452/2007 – 2007/0272(COD)) - ***I

  Økonomi- og Valutaudvalget
  Ordfører: Pervenche Berès

  Procedure : 2007/0272(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0376/2008
  Indgivne tekster :
  A6-0376/2008
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen – tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol

  (KOM(2007)0776 – C6–0452/2007 – 2007/0272(COD))

  (Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0776),

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0452/2007),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

  –   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6–0376/2008),

  1.  godkender Kommissionens forslag;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  BEGRUNDELSE

  Efter revisionen af Rådets afgørelse 1999/468/EF i juli 2006 blev der indført en ny udvalgsprocedure – forskriftsproceduren med kontrol.

  Forskriftsproceduren med kontrol udvider ganske betydeligt Europa-Parlamentets beføjelser til at føre tilsyn med gennemførelsesforanstaltninger og giver ikke blot Europa-Parlamentet beføjelse til at udøve kontrol med et udkast til gennemførelsesforanstaltning, men udvider også grundlaget for, at Europa-Parlamentet kan anfægte et udkast til gennemførelsesforanstaltning eller foreslå ændringer til et udkast til gennemførelsesforanstaltning.

  For at afspejle ændringerne i Rådets afgørelse 1999/468/EF opstillede Europa-Parlamentet en liste over retsakter, hvis tilpasning til den nye forskriftsprocedure med kontrol skulle prioriteres. Europa-Parlamentet afsluttede denne prioriterede tilpasning i november 2007.

  Det nuværende forslag til forordning om ændring af forordningen udgør en del af den generelle tilpasning, som Kommissionen i øjeblikket er i gang med.

  PROCEDURE

  Titel

  Det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab

  Referencer

  KOM(2007)0776 – C6-0452/2007 – 2007/0272(COD)

  Dato for høring af EP

  6.12.2007

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ECON

  19.2.2008

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  JURI

  19.2.2008

   

   

   

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  JURI

  8.4.2008

   

   

   

  Ordfører

         Dato for valg

  Pervenche Berès

  18.2.2008

   

   

  Behandling i udvalg

  9.9.2008

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  7.10.2008

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Katerina Batzeli, Bilyana Ilieva Raeva

  Dato for indgivelse

  9.10.2008