ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2223/96 περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο

9.10.2008 - (COM(2007)0776 – C6‑0452/2007 – 2007/0272(COD)) - ***I

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Pervenche Berès

Διαδικασία : 2007/0272(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0376/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0376/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2223/96 περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο

(COM(2007)0776 – C6‑0452/2007 – 2007/0272(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0776),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 285, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0452/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6‑0376/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μετά την αναθεώρηση της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2006, καθιερώθηκε μια νέα διαδικασία επιτροπολογίας, η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

Η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο ενισχύει σημαντικά τα δικαιώματα εποπτείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί των εκτελεστικών μέτρων και δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνον το δικαίωμα να ελέγχει τα σχέδια εκτελεστικών μέτρων, αλλά επίσης διευρύνει τους λόγους με βάση τους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αντιταχθεί σε ένα σχέδιο μέτρου ή να προτείνει τροποποιήσεις σε ένα σχέδιο εκτελεστικού μέτρου.

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταρτίσει κατάλογο των πράξεων που πρέπει κατά προτεραιότητα να ευθυγραμμιστούν με τη νέα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Η εν λόγω ευθυγράμμιση ολοκληρώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο 2007.

Ο παρών τροποποιητικός κανονισμός αποτελεί μέρος της γενικής ευθυγράμμισης που διεξάγει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0776 – C6-0452/2007 – 2007/0272(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

6.12.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

19.2.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

19.2.2008

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

8.4.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Pervenche Berès

18.2.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.9.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.10.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Мариела Величкова Баева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κατερίνα Μπατζελή, Биляна Илиева Раева

Ημερομηνία κατάθεσης

9.10.2008