MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta komissiolle siirretyn toimivallan osalta – Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn

9.10.2008 - (KOM(2007)0776 – C6‑0452/2007 – 2007/0272(COD)) - ***I

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Pervenche Berès

Menettely : 2007/0272(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0376/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0376/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta komissiolle siirretyn toimivallan osalta – Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn

(KOM(2007)0776 – C6‑0452/2007 – 2007/0272(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0776),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0452/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0376/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PERUSTELUT

Kun neuvoston päätöstä 1999/468/EY tarkistettiin heinäkuussa 2006, otettiin käyttöön uusi komitologiamenettely eli valvonnan käsittävä sääntelymenettely.

Valvonnan käsittävä sääntelymenettely lisää merkittävästi Euroopan parlamentin valvontaoikeuksia täytäntöönpanosäädöksiin nähden, ja sillä paitsi annetaan Euroopan parlamentille oikeus tarkastella luonnosta täytäntöönpanosäädökseksi niin myös laajennetaan perusteita, joiden nojalla Euroopan parlamentti voi vastustaa luonnosta täytäntöönpanosäädökseksi tai ehdottaa tarkistuksia luonnokseen täytäntöönpanosäädökseksi.

Neuvoston päätökseen 1999/468/EY tehtyjä tarkistuksia vastaavasti Euroopan parlamentti on laatinut luettelon ensisijaisista säädöksistä, jotka on saatettava vastaamaan uutta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä. Tätä ensisijaista mukauttamista täydennettiin Euroopan parlamentissa marraskuussa 2007.

Tämä muutosasetus on osa yleistä mukauttamista, jota Euroopan komissio on parhaillaan toteuttamassa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä yhteisössä

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0776 – C6-0452/2007 – 2007/0272(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

6.12.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

19.2.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

19.2.2008

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

8.4.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Pervenche Berès

18.2.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

9.9.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.10.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Katerina Batzeli, Bilyana Ilieva Raeva

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.10.2008