JELENTÉS a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás

9.10.2008 - (COM(2007)0776 – C6‑0452/2007 – 2007/0272(COD)) - ***I

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Pervenche Berès

Eljárás : 2007/0272(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0376/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0376/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás

(COM(2007)0776 – C6‑0452/2007 – 2007/0272(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0776),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 285. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-0452/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0376/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik javaslatát vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

INDOKOLÁS

Az 1999/486/EK tanácsi határozat 2006. júliusi felülvizsgálatát követően új komitológiai eljárást – az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást – vezettek be.

Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás jelentősen kibővíti az Európai Parlament jogkörét az intézkedések végrehajtásának felügyelete terén, és nem csak azt a jogkört biztosítja az Európai Parlament számára, hogy megvizsgálja a végrehajtási intézkedések tervezetét, hanem kiterjeszti azt a jogalapot is, amely alapján az Európai Parlament ellenezheti az intézkedéstervezeteket, vagy módosításokat javasolhat a végrehajtási intézkedések tervezetéhez.

Az 1999/468/EK tanácsi határozat módosításai kapcsán az Európai Parlament létrehozta azon kiemelt jogszabályok listáját, amelyeket össze kell hangolni az új ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz. E kiemelt összehangolás folyamata az Európai Parlamentben 2007 novemberében lezárult.

Ez a módosító rendelet a Bizottság által jelenleg folytatott általános összehangolás részét képezi.

ELJÁRÁS

Cím

A nemzeti és regionális számlák európai rendszere a Közösségben

Hivatkozások

COM(2007)0776 – C6-0452/2007 – 2007/0272(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

6.12.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

19.2.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

19.2.2008

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

8.4.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Pervenche Berès

18.2.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.9.2008

 

 

 

Az elfogadás dátuma

7.10.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Katerina Batzeli, Bilyana Ilieva Raeva

Benyújtás dátuma

9.10.2008