SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

9.10.2008 - (COM(2007)0776 – C6‑0452/2007 – 2007/0272(COD)) - ***I

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawczyni: Pervenche Berès

Procedura : 2007/0272(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0376/2008
Teksty złożone :
A6-0376/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

(COM(2007)0776 – C6‑0452/2007 – 2007/0272(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0776),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6‑0452/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6‑0376/2008),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

UZASADNIENIE

W następstwie zmiany decyzji Rady 1999/468/WE w lipcu 2006 r. wprowadzono nową procedurę komitologii – procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą.

Procedura regulacyjna połączona z kontrolą znacznie zwiększa uprawnienia Parlamentu Europejskiego do nadzoru środków wykonawczych i daje Parlamentowi Europejskiemu prawo nie tylko do sprawowania kontroli nad projektem środka wykonawczego, ale również zwiększa liczbę powodów, dla których Parlament Europejski może wyrazić sprzeciw wobec projektu środka wykonawczego lub zaproponować do niego poprawki.

W celu odzwierciedlenia poprawek do decyzji Rady 1999/468/WE Parlament Europejski przygotował listę priorytetowych aktów prawnych, które powinny zostać zharmonizowane z nową procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą. Tej mającej zasadnicze znaczenie harmonizacji dokonano w Parlamencie Europejskim w listopadzie 2007 r.

Rozporządzenie zmieniające, o którym mowa, stanowi część ogólnych działań harmonizacyjnych prowadzonych obecnie przez Komisję Europejską.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski system rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie

Odsyłacze

COM(2007)0776 – C6-0452/2007 – 2007/0272(COD)

Data przedstawienia w PE

6.12.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

19.2.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

19.2.2008

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

JURI

8.4.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Pervenche Berès

18.2.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

9.9.2008

 

 

 

Data przyjęcia

7.10.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Katerina Batzeli, Bilyana Ilieva Raeva

Data złożenia

9.10.2008