RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului privind sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate în ceea ce privește competențele de execuție conferite Comisiei– Adaptare la procedura de reglementare cu control

9.10.2008 - (COM(2007)0776 – C6‑0452/2007 – 2007/0272(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportoare: Pervenche Berès

Procedură : 2007/0272(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0376/2008
Texte depuse :
A6-0376/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului privind sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate în ceea ce privește competențele de execuție conferite Comisiei– Adaptare la procedura de reglementare cu control

(COM(2007)0776 – C6‑0452/2007 – 2007/0272(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0776),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 285 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0452/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A6–0376/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

Ca urmare a revizuirii Deciziei 1999/468/CE a Consiliului în luna iulie 2006, a fost introdusă o nouă procedură de comitologie, procedura de reglementare cu control.

Procedura de reglementare cu control extinde în mod semnificativ drepturile Parlamentului European de a controla măsurile de punere în aplicare și îi conferă nu numai dreptul de a-și exercita controlul asupra unui proiect de măsură de punere în aplicare, ci extinde și considerentele pe baza cărora Parlamentul se poate opune unui proiect de măsură sau poate propune amendamente la un proiect de măsură de punere în aplicare.

Pentru a da curs modificărilor aduse Deciziei 1999/468/CE a Consiliului, Parlamentul European a elaborat o listă de acte prioritare care trebuie să fie aliniate cu noua procedură de reglementare cu control. Această aliniere prioritară a fost încheiată în Parlamentul European în luna noiembrie 2007.

Prezentul regulament de modificare face parte din alinierea generală pe care o realizează în prezent Comisia Europeană.

PROCEDURÃ

Titlu

Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Comunitate

Referinţe

COM(2007)0776 – C6-0452/2007 – 2007/0272(COD)

Data prezentării la PE

6.12.2007

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

ECON

19.2.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

JURI

19.2.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

JURI

8.4.2008

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Pervenche Berès

18.2.2008

 

 

Examinare în comisie

9.9.2008

 

 

 

Data adoptării

7.10.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Katerina Batzeli, Bilyana Ilieva Raeva

Data depunerii

9.10.2008