POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 o evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

9.10.2008 - (KOM(2007)0776 – C6‑0452/2007 – 2007/0272(COD)) - ***I

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalka: Pervenche Berès

Postopek : 2007/0272(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0376/2008
Predložena besedila :
A6-0376/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 o evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

(KOM(2007)0776 – C6‑0452/2007 – 2007/0272(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0776),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 285(1) Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C6-0452/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0376/2008),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

OBRAZLOŽITEV

Po reviziji sklepa Sveta 1999/468/ES v juliju 2006 je bil uveden nov postopek komitologije – regulativni postopek s pregledom.

Postopek občutno povečuje pravice Evropskega parlamenta do nadzorovanja izvedbenih ukrepov, in sicer mu ne daje le pooblastil za izvajanje nadzora nad osnutki izvedbenih ukrepov, temveč tudi širi obseg razlogov, na podlagi katerih Evropski parlament lahko nasprotuje osnutku ukrepa ali k njemu vloži predloge sprememb.

Da bodo upoštevani predlogi sprememb k sklepu Sveta 1999/468/ES, je Evropski parlament pripravil seznam prednostnih aktov, ki jih je treba uskladiti z novim regulativnim postopkom s pregledom. Prednostna uskladitev je bila v Evropskem parlamentu končana novembra 2007.

Ta spremenjena uredba je del splošne uskladitve, ki jo zdaj izvaja Evropska komisija.

POSTOPEK

Naslov

Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0776 – C6-0452/2007 – 2007/0272(COD)

Datum predložitve EP

6.12.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

19.2.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

19.2.2008

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

JURI

8.4.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Pervenche Berès

18.2.2008

 

 

Obravnava v odboru

9.9.2008

 

 

 

Datum sprejetja

7.10.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mariela Veličkova Baeva, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Katerina Batzeli, Biljana Ilieva Raeva