Betänkande - A6-0376/2008Betänkande
A6-0376/2008

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll

  9.10.2008 - (KOM(2007)0776 – C6‑0452/2007 – 2007/0272(COD)) - ***I

  Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  Föredragande: Pervenche Berès

  Förfarande : 2007/0272(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A6-0376/2008
  Ingivna texter :
  A6-0376/2008
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll

  (KOM(2007)0776 – C6‑0452/2007 – 2007/0272(COD))

  (Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0776),

  –   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0452/2007),

  –   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6‑0376/2008).

  1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  MOTIVERING

  Efter översynen av rådets beslut 1999/468/EG i juli 2006 har ett nytt kommittéförfarande, det föreskrivande förfarandet med kontroll, införts.

  Det föreskrivande förfarandet med kontroll ökar avsevärt Europaparlamentets rätt att granska genomförandeåtgärder och ger Europaparlamentet rätt att inte endast kontrollera förslag till genomförandeåtgärder, utan utvidgar även de grunder på vilka Europaparlamentet kan motsätta sig förslag till åtgärder eller föreslå ändringar av förslag till genomförandeåtgärder.

  För att återspegla ändringarna av rådets beslut 1999/468/EG har Europaparlamentet utarbetat en förteckning över prioriterade rättsakter som ska anpassas till det nya föreskrivande förfarandet med kontroll. Europaparlamentet avslutade denna prioriterade anpassning i november 2007.

  Den föreliggande ändringsförordningen ingår som led i den allmänna anpassning som kommissionen är i färd med att genomföra

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen

  Referensnummer

  KOM(2007)0776 – C6-0452/2007 – 2007/0272(COD)

  Framläggande för parlamentet

  6.12.2007

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ECON

  19.2.2008

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  JURI

  19.2.2008

   

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  JURI

  8.4.2008

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Pervenche Berès

  18.2.2008

   

   

  Behandling i utskott

  9.9.2008

   

   

   

  Antagande

  7.10.2008

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García‑Margallo y Marfil, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Katerina Batzeli, Bilyana Ilieva Raeva

  Ingivande

  9.10.2008