Betänkande - A6-0376/2008Betänkande
A6-0376/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll

9.10.2008 - (KOM(2007)0776 – C6‑0452/2007 – 2007/0272(COD)) - ***I

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Pervenche Berès

Förfarande : 2007/0272(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0376/2008
Ingivna texter :
A6-0376/2008
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll

(KOM(2007)0776 – C6‑0452/2007 – 2007/0272(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0776),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0452/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6‑0376/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

Efter översynen av rådets beslut 1999/468/EG i juli 2006 har ett nytt kommittéförfarande, det föreskrivande förfarandet med kontroll, införts.

Det föreskrivande förfarandet med kontroll ökar avsevärt Europaparlamentets rätt att granska genomförandeåtgärder och ger Europaparlamentet rätt att inte endast kontrollera förslag till genomförandeåtgärder, utan utvidgar även de grunder på vilka Europaparlamentet kan motsätta sig förslag till åtgärder eller föreslå ändringar av förslag till genomförandeåtgärder.

För att återspegla ändringarna av rådets beslut 1999/468/EG har Europaparlamentet utarbetat en förteckning över prioriterade rättsakter som ska anpassas till det nya föreskrivande förfarandet med kontroll. Europaparlamentet avslutade denna prioriterade anpassning i november 2007.

Den föreliggande ändringsförordningen ingår som led i den allmänna anpassning som kommissionen är i färd med att genomföra

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen

Referensnummer

KOM(2007)0776 – C6-0452/2007 – 2007/0272(COD)

Framläggande för parlamentet

6.12.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

19.2.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

19.2.2008

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

8.4.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Pervenche Berès

18.2.2008

 

 

Behandling i utskott

9.9.2008

 

 

 

Antagande

7.10.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García‑Margallo y Marfil, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Katerina Batzeli, Bilyana Ilieva Raeva

Ingivande

9.10.2008