ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2006/144/EО относно стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони (период на програмиране 2007 — 2013 г.)

9.10.2008 - (COM(2008)0306 – C6‑0239/2008 – 2008/0106(CNS)) - *

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos

Процедура : 2008/0106(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0377/2008
Внесени текстове :
A6-0377/2008
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2006/144/EО относно стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони (период на програмиране 2007 — 2013 г.)

(COM(2008)0306 – C6‑0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0306),

–   като взе предвид Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0239/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по развитие (A6‑0377/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за решение – акт за изменение

Приложение - точка 2

Решение № 2006/144 (ЕО)

Приложение - част 3 - точка 3.4а -подточка i)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) По-специално помощите за инвестиции по направление 1 могат да бъдат насочени към машини и оборудване за пестене на енергия, вода и други ресурси, както и към производство на възобновяема енергия за използване в стопанствата. В агрохранителния и в горския сектор помощите за инвестиции трябва да спомогнат за развитието на иновационни и по-устойчиви начини за преработка на биогоривата.

i) По-специално помощите за инвестиции по направление 1 могат да бъдат насочени към машини и оборудване за пестене на енергия, вода и други ресурси, както и към производство на възобновяема енергия за използване в стопанствата. В агрохранителния и в горския сектор помощите за инвестиции трябва да спомогнат за развитието на иновационни и по-устойчиви начини за замяна на изкопаемите горива и намаляване на емисиите на парникови газове, включително биогорива от второ поколение; същевременно трябва да се гарантира, че производството на храни не намалява вследствие на това и че енергийният баланс в областта на земеделието като цяло се подобрява.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Решение 2006/144/EО относно Стратегическите насоки на Общността за развитието на селските райони (период на програмиране 2007 — 2013 година)

Позовавания

COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS)

Дата на консултация с ЕП

16.6.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

19.6.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

19.6.2008

REGI

19.6.2008

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

25.6.2008

REGI

26.6.2008

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Luis Manuel Capoulas Santos

1.4.2008

 

 

Разглеждане в комисия

20.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

14.7.2008

 

23.9.2008

7.10.2008

 

 

Дата на приемане

7.10.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, László Tőkés, Donato Tommaso Veraldi

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Katerina Batzeli, Markus Pieper, Vladimír Železný

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Armando França