ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2006/144/ΕΚ σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013)

9.10.2008 - (COM(2008)0306 – C6‑0239 – 2008/0106(CNS)) - *

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos

Διαδικασία : 2008/0106(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0377/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0377/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2006/144/ΕΚ σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013)

(COM(2008)0306 – C6‑0239 – 2008/0106(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0306),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, σύμφωνα με την οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0239/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6‑0377/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα – σημείο 2

Απόφαση 2006/144/ΕΚ

Παράρτημα – τμήμα 3 – σημείο 3.4 α – περίπτωση i

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)Ειδικότερα, η επενδυτική στήριξη βάσει του άξονα 1 μπορεί να στοχεύει στην ενέργεια, τα ύδατα και σε μηχανήματα και εξοπλισμούς εξοικονόμησης εισροών, καθώς και στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας για χρήση στη γεωργική εκμετάλλευση. Η επενδυτική στήριξη στην αλυσίδα των γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής και στον δασικό τομέα αναμένεται ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων και περισσότερο βιώσιμων τρόπων επεξεργασίας βιοκαυσίμων

i) Ειδικότερα, η επενδυτική στήριξη βάσει του άξονα 1 μπορεί να στοχεύει στην ενέργεια, τα ύδατα και σε μηχανήματα και εξοπλισμούς εξοικονόμησης εισροών, καθώς και στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας για χρήση στη γεωργική εκμετάλλευση. Η επενδυτική στήριξη στην αλυσίδα των γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής και στον δασικό τομέα αναμένεται ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων και περισσότερο βιώσιμων τρόπων για την υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων και τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών καυσίμων δεύτερης γενεάς, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η παραγωγή τροφίμων δεν θα περιορίζεται από τους εν λόγω παράγοντες και ότι ο συνολικός ενεργειακός ισολογισμός της ενδιαφερόμενης γεωργικής εκμετάλλευσης θα βελτιωθεί.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της απόφασης 2006/144/ΕΚ σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

16.6.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

19.6.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

19.6.2008

REGI

19.6.2008

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

25.6.2008

REGI

26.6.2008

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Luis Manuel Capoulas Santos

1.4.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

14.7.2008

 

23.9.2008

7.10.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.10.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, László Tőkés, Donato Tommaso Veraldi, Ιωάννης Γκλαβάκης, Kωvσταντίνος Δρούτσας, Петя Ставрева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Markus Pieper, Vladimír Železný, Κατερίνα Μπατζελή

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Armando França

Ημερομηνία κατάθεσης

9.10.2008