Procedure : 2008/0106(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0377/2008

Ingediende teksten :

A6-0377/2008

Debatten :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Stemmingen :

PV 19/11/2008 - 7.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0552

VERSLAG     *
PDF 135kWORD 168k
9.10.2008
PE 407.830v02-00 A6-0377/2008

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers

(COM(2008)0306 – C6‑0239/2008 – 2008/0106(CNS))

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers

(COM(2008)0306 – C6‑0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0306),

–   gelet op het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0239/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de adviezen van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie regionale ontwikkeling (A6‑0377/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG‑Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit – wijzigingsbesluit

Bijlage – punt 2

Besluit nr. 2006/144 (EG)

Bijlage – deel 3 – lid 3.4 bis – punt i

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i) Met name investeringssteun in het kader van as 1 kan worden gebruikt voor machines en materieel om energie, water en andere grondstoffen te sparen, en voor de productie van hernieuwbare energie voor gebruik in het landbouwbedrijf. In de levensmiddelenketen en de bosbouwsector dient de investeringssteun te worden gericht op de ontwikkeling van meer innoverende en meer duurzame methoden voor de verwerking van biobrandstoffen.

(i) Met name investeringssteun in het kader van as 1 kan worden gebruikt voor machines en materieel om energie, water en andere grondstoffen te sparen, en voor de productie van hernieuwbare energie voor gebruik in het landbouwbedrijf. In de levensmiddelenketen en de bosbouwsector dient de investeringssteun te worden gericht op de ontwikkeling van meer innoverende en meer duurzame methoden voor de vervanging van fossiele brandstoffen en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, met inbegrip van de agrobrandstoffen van de tweede generatie, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de productie van levensmiddelen hierdoor niet wordt ingeperkt en dat de energiebalans van het landbouwbedrijf er in het algemeen door verbetert.


PROCEDURE

Titel

Wijziging van Besluit 2006/144/EG inzake de communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013)

Document- en procedurenummers

COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS)

Datum raadpleging EP

16.6.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AGRI

19.6.2008

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ENVI

19.6.2008

REGI

19.6.2008

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ENVI

25.6.2008

REGI

26.6.2008

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Luis Manuel Capoulas Santos

1.4.2008

 

 

Behandeling in de commissie

20.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

14.7.2008

 

23.9.2008

7.10.2008

 

 

Datum goedkeuring

7.10.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

28

4

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, László Tőkés, Donato Tommaso Veraldi

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Katerina Batzeli, Markus Pieper, Vladimír Železný

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Armando França

Datum indiening

9.10.2008

Juridische mededeling - Privacybeleid