Förfarande : 2008/0106(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0377/2008

Ingivna texter :

A6-0377/2008

Debatter :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Omröstningar :

PV 19/11/2008 - 7.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0552

BETÄNKANDE     *
PDF 136kWORD 167k
9.10.2008
PE 407.830v02-00 A6-0377/2008

om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2006/144/EG om gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (programperiod 2007–2013)

(KOM(2008)0306 – C6‑0239/2008 – 2008/0106(CNS))

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut ändring av beslut 2006/144/EG om gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (programperiod 2007–2013)

(KOM(2008)0306 – C6‑0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0306),

–   med beaktande av EG-fördraget, i enlighet med vilket rådet har hört parlamentet (C6‑0239/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för regional utveckling (A6‑0377/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut – ändringsakt

Bilaga – led 2

Beslut 2006/144/EG

Bilaga – del 3 – punkt 3.4a – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Framför allt kan investeringsstödet under axel 1 inriktas på maskiner och utrustning som kräver mindre energi, vatten och andra insatsvaror och på produktion av förnybar energi för användning på jordbruksföretaget. Inom livsmedelskedjan och skogsbruket bör investeringsstödet kunna bidra till utvecklingen av mer innovativ och hållbar bearbetning av biobränslen.

i) Framför allt kan investeringsstödet under axel 1 inriktas på maskiner och utrustning som kräver mindre energi, vatten och andra insatsvaror och på produktion av förnybar energi för användning på jordbruksföretaget. Inom livsmedelskedjan och skogsbruket bör investeringsstödet kunna bidra till utvecklingen av mer innovativa och hållbara metoder för att ersätta fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser, däribland andra generationens agrobränslen. Samtidigt måste det säkerställas att livsmedelsproduktionen därmed inte begränsas och att energibalansen i jordbruksföretagen totalt sett förbättras.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av beslut 2006/144/EG om gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (programperiod 2007–2013)

Referensnummer

KOM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

16.6.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

19.6.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

19.6.2008

REGI

19.6.2008

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

25.6.2008

REGI

26.6.2008

 

 

Föredragande

       Utnämning

Luis Manuel Capoulas Santos

1.4.2008

 

 

Behandling i utskott

20.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

14.7.2008

 

23.9.2008

7.10.2008

 

 

Antagande

7.10.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, László Tőkés, Donato Tommaso Veraldi

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Katerina Batzeli, Markus Pieper, Vladimír Železný

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Armando França

Ingivande

9.10.2008

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy