ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου

9.10.2008 - (8225/2008 – COM(2008)0182 – C6‑0255/2008 – 2008/0073(AVC)) - ***

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Doris Pack

Διαδικασία : 2008/0073(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0378/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0378/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου

(8225/2008 – COM(2008)0182 – C6‑0255/2008 – 2008/0073(AVC))

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (8225/2008 – COM(2008)0182),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου (8226/2008),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, τελευταία πρόταση, και το άρθρο 310 της Συνθήκης ΕΚ (C6‑0255/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 101 της Συνθήκης ΕΚΑΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 75 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6‑0378/2008),

1.  εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης

Έγγραφα αναφοράς

08225/2008 – C6-0255/2008 – COM(2008)01822008/0073(AVC)

Ημερομηνία της αίτησης έκδοσης σύμφωνης γνώμης του ΕΚ

2.7.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

8.7.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

8.7.2008

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

INTA

5.5.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

 Ημερομηνία ορισμού

Doris Pack

19.10.2005

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.10.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.10.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bastiaan Belder, Colm Burke, Philip Claeys, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Joost Lagendijk, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Flaviu Călin Rus, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec, Γιώργος Δημητρακόπουλος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Árpád Duka-Zólyomi, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Miloš Koterec, Erik Meijer, Doris Pack

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Juan Fraile Cantón

Ημερομηνία κατάθεσης

9.10.2008