Procedura : 2008/0073(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0378/2008

Teksty złożone :

A6-0378/2008

Debaty :

PV 22/10/2008 - 12
CRE 22/10/2008 - 12

Głosowanie :

PV 23/10/2008 - 8.2
PV 23/10/2008 - 8.6
CRE 23/10/2008 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0518

ZALECENIE     ***
PDF 139kWORD 63k
9.10.2008
PE 409.689v02-00 A6-0378/2008

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony

(8225/2008 – COM(2008)0182 – C6‑0255/2008 – 2008/0073(AVC))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Doris Pack

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony

(8225/2008 – COM(2008)0182 – C6‑0255/2008 – 2008/0073(AVC))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji (8225/2008 - COM(2008)0182),

–   uwzględniając projekt Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony (8226/2008),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 3 akapit drugi, w związku z art. 300 ust. 2, akapit pierwszy, ostatnie zdanie oraz art. 310 traktatu WE (C6‑0255/2008),

–   uwzględniając art. 101 traktatu EWEA,

–   uwzględniając art. 75 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A6‑0378/2008),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Bośni i Hercegowiny.


PROCEDURA

Tytuł

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Bośnia i Hercegowina

Odsyłacze

08225/2008 – C6-0255/2008 – COM(2008)01822008/0073(AVC)

Data wniosku o wyrażenie zgody PE

2.7.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

8.7.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

8.7.2008

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

INTA

5.5.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Doris Pack

19.10.2005

 

 

Rozpatrzenie w komisji

6.10.2008

 

 

 

Data przyjęcia

7.10.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Bastiaan Belder, Colm Burke, Philip Claeys, Giorgos Dimitrakopoulos, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Joost Lagendijk, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Flaviu Călin Rus, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Árpád Duka-Zólyomi, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Miloš Koterec, Erik Meijer, Doris Pack

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Juan Fraile Cantón

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności