ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно регламентираните обозначения на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (кодифицирана версия)

9.10.2008 - (COM (2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Diana Wallis
(Кодификация – член 80 от правилника)

Процедура : 2007/0148(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0382/2008
Внесени текстове :
A6-0382/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно регламентираните обозначения на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (кодифицирана версия)

(COM (2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM (2008)0318),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението e внесено от Комисията (C6‑0205/2008),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове[1],

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A6‑0382/2008),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество,

1.  одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  • [1]  ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 17 юли 2008 г.

СТАНОВИЩЕ

                  НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно регламентираните обозначения на двуколесните или триколесните моторни превозни средства

COM (2008)0318 от 26.5.2008 г. – 2008/0099(COD)

Като взе предвид междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, консултативната работна група, състояща се от представители на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседание на 11 юни 2008 г. с цел да разгледа, наред с другото, гореспоменатото предложение, представено от Комисията.

На това заседание[1], след като разгледа предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за кодификация на Директива 93/34/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно регламентираните обозначения на двуколесните или триколесните моторни превозни средства, консултативната работна група единодушно установи, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващи текстове, без промяна по същество.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

Юрисконсулт                                  Юрисконсулт            Изпълняващ длъжността                                               генерален директор

  • [1]  Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на 22 езика и работи въз основа на английския текст, който съставляваше оригинала на обсъждания текст.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Регламентирани обозначения на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (кодифицирана версия)

Позовавания

COM(2008)0318 – C6-0205/2008 – 2008/0099(COD)

Дата на представяне на ЕП

26.5.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

4.6.2008

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Дата на приемане

7.10.2008

 

 

 

Дата на внасяне

9.10.2008