BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave)

9.10.2008 - (KOM(2008)0318 – C6–0205/2008 – 2008/0099(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Diana Wallis
(Kodifikation – forretningsordenens artikel 80)

Procedure : 2007/0148(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0382/2008
Indgivne tekster :
A6-0382/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave)

(KOM(2008)0318 – C6–0205/2008 – 2008/0099(COD))

(Fælles beslutningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0318),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0205/2008),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6‑0382/2008),

A. der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.  godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 17. juli 2008

UDTALELSE

                                                      TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave)

KOM(2008)0318 af 26.5.2008 – 2008/0099(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 11. juni 2008 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen[1] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kodifikation af Rådets direktiv 93/34/EØF af 14. juni 1993 om foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer konstaterede den rådgivende gruppe, at forslaget udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA                                   J.-C. PIRIS                                   C.-F. DURAND Juridisk rådgiver  Juridisk rådgiver  Fung. generaldirektør

  • [1]  Den rådgivende gruppe havde 22 sprogudgaver til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

PROCEDURE

Titel

Foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (Kodificeret udgave)

Referencer

KOM(2008)0318 – C6-0205/2008 – 2008/0099(COD)

Dato for høring af EP

26.5.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

4.6.2008

Ordfører

       Dato for valg

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Dato for vedtagelse

7.10.2008

 

 

 

Dato for indgivelse

9.10.2008