ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση)

9.10.2008 - (COM(2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD)) - ***I

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Diana Wallis
(Κωδικοποίηση – άρθρο 80 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2007/0148(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0382/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0382/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση)

(COM(2008)0318 – C6‑C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0318),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0205/2008),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ή Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων[1],

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6‑0382/2008),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

                                                  ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων

COM(2008)0318 τελικό, της 25.5.2008 – 2008/0099(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων, και συγκεκριμένα το σημείο 4 της εν λόγω συμφωνίας, η συμβουλευτική ομάδα που αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 11 Ιουνίου 2008 με στόχο να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή[1], μετά από εξέταση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κωδικοποίηση της οδηγίας 93/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 για τις υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων, η συμβουλευτική ομάδα όρισε, διά κοινής συμφωνίας, ότι η πρόταση αυτή αποτελεί απλή κωδικοποίηση των υφισταμένων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

C. PENNERA                                      J.-C. PIRIS                                  C.-F.DURAND

Νομικός Σύμβουλος                           Νομικός Σύμβουλος                    Γενικός Διευθυντής

  • [1]  Η συμβουλευτική ομάδα είχε στη διάθεσή της την πρόταση σε 22 γλωσσικές αποδόσεις και εργάστηκε με βάση την αγγλική η οποία αποτελεί εν προκειμένω την κύρια γλώσσα εργασίας του υπό συζήτηση κειμένου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0318 – C6-0205/2008 – 2008/0099(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

26.5.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

4.6.2008

Εισηγητής(ές)

  Ημερομηνία ορισμού

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

7.10.2008