RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustusliku märgistuse kohta (kodifitseeritud versioon)

9.10.2008 - (KOM(2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD)) - ***I

Õiguskomisjon
Raportöör: Diana Wallis
(Kodifitseerimine – kodukorra artikkel 80)

Menetlus : 2007/0148(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0382/2008
Esitatud tekstid :
A6-0382/2008
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustusliku märgistuse kohta (kodifitseeritud versioon)

(KOM(2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD))

(Kaasotsustamismenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0318);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0205/2008);

–   võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta[1];

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80 ja 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6‑0382/2008),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on kõnealuse ettepaneku puhul tegemist ainult olemasolevate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1.  kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTEST KOOSNEV

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 17. juuli 2008

ARVAMUS

                                                              EUROOPA PARLAMENDILE

                                                              NÕUKOGULE

                                                              KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustusliku märgistuse kohta (kodifitseeritud versioon)

KOM(2008)0318 lõplik, 26.5.2008 – 2008/0099(COD)

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta, eriti selle punkti 4, toimus 11. juunil 2008. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata muu hulgas läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Sellel koosolekul1, vaadates läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärk on kodifitseerida nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiiv 93/34/EMÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustusliku märgistuse kohta, jõudis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järeldusele, et ettepanek piirdub üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

Jurist                                               Jurist                         Peadirektori kohusetäitja

MENETLUS

Pealkiri

Kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustuslik märgistus (kodifitseeritud versioon)

Viited

KOM(2008)0318 – C6-0205/2008 – 2008/0099(COD)

EP-le esitamise kuupäev

26.5.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

4.6.2008

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

7.10.2008