MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä (kodifioitu toisinto)

9.10.2008 - (KOM(2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Diana Wallis
(Kodifiointi – työjärjestyksen 80 artikla)

Menettely : 2007/0148(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0382/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0382/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä (kodifioitu toisinto)

(KOM(2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD))

(Yhteispäätösmenettely – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0318),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0205/2008),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0382/2008),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 17.7.2008

LAUSUNTO

                                                              EUROOPAN PARLAMENTILLE

                                                              NEUVOSTOLLE

                                                              KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä (kodifioitu toisinto)

KOM(2008)0318, 26.5.2008 – 2008/0099(COD)

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 11. kesäkuuta 2008 tarkastelemaan muun muassa edellä mainittua komission tekemää ehdotusta.

Käsitellessään mainitussa kokouksessa[1] ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä 14. kesäkuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/34/ETY kodifioimiseksi neuvoa-antava ryhmä totesi yksimielisesti, että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F. DURAND

Parlamentin lakimies                           Neuvoston lakimies      Vt. pääjohtaja

  • [1]  Neuvoa-antavalla työryhmällä oli käytössään ehdotuksen 22 kieliversiota. Ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteiset merkinnät (kodifioitu toisinto)

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0318 – C6-0205/2008 – 2008/0099(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

26.5.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

4.6.2008

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.10.2008

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.10.2008