Pranešimas - A6-0382/2008Pranešimas
A6-0382/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įstatymais nustatyto dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimo (kodifikuota redakcija)

9.10.2008 - (COM(2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Diana Wallis
(Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis)

Procedūra : 2007/0148(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0382/2008
Pateikti tekstai :
A6-0382/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įstatymais nustatyto dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimo (kodifikuota redakcija)

(COM(2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0318),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0205/2008),

–   atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6‑0382/2008),

A. kadangi Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui tokiam, koks jis yra priimtas atsižvelgiant į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 102, 1996 4 4, p. 2.

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2008 m. liepos 17 d., Briuselis

NUOMONĖ

                                         PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI

                                                              TARYBAI

                                                              KOMISIJAI

Pasiūlymas direktyvos dėl Europos Parlamento ir Tarybos dėl įstatymais nustatyto dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimo

2006 m. gegužės 26 d. COM(2008)318 galutinis – 2008/0099 (COD)

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 punktą, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2008 m. birželio 11 d. susirinko į posėdį, kuriame be kitų buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Posėdyje[1] apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama kodifikuoti 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 93/34/EEB dėl įstatymais numatyto dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimo, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

Juriskonsultas                          Juriskonsultas             Laikinai einantis generalinio

direktoriaus pareigas

  • [1]  Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus 22 kalbomis, tačiau dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Įstatymų nustatytas dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimas (kodifikuota redakcija)

Nuorodos

COM(2008)0318 – C6-0205/2008 – 2008/0099(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

26.5.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

4.6.2008

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Priėmimo data

7.10.2008

 

 

 

Pateikimo data

9.10.2008