Ziņojums - A6-0382/2008Ziņojums
A6-0382/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu (kodificēta versija)

9.10.2008 - (COM(2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referente: Diana Wallis
(Kodifikācija – Reglamenta 80. pants)

Procedūra : 2007/0148(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0382/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0382/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu (kodificēta versija)

(COM(2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD))

(Koplēmuma procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (COM(2008)0318) Eiropas Parlamentam un Padomei,

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0205/2008),

–   ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 80. un 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6‑0382/2008),

A. tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2008. gada 17. jūlijā

ATZINUMS

                                                              EIROPAS PARLAMENTAM

                                                              PADOMEI

                                                              KOMISIJAI

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu

COM(2008)318, 26.5.2008 – 2008/0099(COD)

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālajai kodifikācijai, īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, kuru veido attiecīgie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridiskie dienesti, 2008. gada 11.  jūnijā sapulcējās, lai citstarp izskatītu iepriekšminēto Komisijas priekšlikumu.

Šajā sanāksmē¹, izskatot priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko kodificē Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvu 93/34/EEK par divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteikto marķējumu, konsultatīvā darba grupa vienojās par to, ka šis priekšlikums paredz vienīgi spēkā esošo aktu kodifikāciju, nemainot to būtību.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

juriskonsults                                      juriskonsults                ģenerāldirektora v.i.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar tiesību aktiem noteiktais marķējums (kodificēta versija)

Atsauces

COM(2008)0318 – C6-0205/2008 – 2008/0099(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

26.5.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

4.6.2008

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Pieņemšanas datums

7.10.2008