SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja skodyfikowana)

9.10.2008 - (COM(2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawca: Diana Wallis
(Kodyfikacja – art. 80 Regulaminu)

Procedura : 2007/0148(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0382/2008
Teksty złożone :
A6-0382/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja skodyfikowana)

(COM(2008)0318 – C6‑0205/2008 – 2008/0099(COD))

(Procedura współdecyzji – kodyfikacja)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0318),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został przedstawiony przez Komisję Parlamentowi (C6-0205/2008),

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. pt. „Szybsza metoda pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych[1],

–   uwzględniając art. 80 oraz art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0382/2008),

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych,

1.  zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  • [1]  Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.

ZAŁĄCZNIK: OPNIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

                                                                             Bruksela, dnia 17.7.2008

OPINIA

DO WIADOMOŚCI                       PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                       RADY

                                                       KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych

COM(2008)318 wersja ostateczna z dnia 26.05.2008 r. - 2008/0099 (COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędowym ujednoliceniem tekstów prawnych, a zwłaszcza pkt 4 tego porozumienia, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, spotkała się w dniu 11 czerwca 2008 r. w celu zbadania między innymi wspomnianego wniosku przedłożonego przez Komisję.

W trakcie tego posiedzenia[1], na podstawie analizy wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ujednolicającego dyrektywę Rady 93/34/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych konsultacyjna grupa robocza stwierdziła jednomyślnie, że przedmiotowy wniosek dotyczy zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany ich zasadniczego znaczenia.

C. PENNERA

Dyrektor Generalny Wydziału Prawnego PE    

J.-C. PIRIS

Dyrektor Generalny Służb Prawnych Rady       

C.-F. DURAND

p.o. Dyrektora Generalnego Służb Prawnych Komisji

  • [1]  Konsultacyjna grupa robocza dysponowała 22 wersjami językowymi przedmiotowego wniosku i prowadziła prace w oparciu o wersję w języku angielskim, która jest wzorcową wersją językową omawianego tekstu.

PROCEDURA

Tytuł

Ustawowe oznaczenia dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja skodyfikowana)

Odsyłacze

COM(2008)0318 – C6-0205/2008 – 2008/0099(COD)

Data przedstawienia w PE

26.5.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

4.6.2008

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Diana Wallis

25.6.2008

 

 

Data przyjęcia

7.10.2008